Avdankade pensionärer utan kompetens

≡ Insändare av signaturen ISMLM (Inte Skrämd Men Lite Mörkrädd) ≡

Inte så konstigt att man struntar i länsstyrelsens beslut. Jag citerar nu en ledamot i Ekerö byggnadsnämnd; på min väns fråga om varför man inte tar hänsyn till länsstyrelsens beslut blir svaret:

— Vi i Byggnadsnämnden struntar i länsstyrelsens beslut!

— Varför då? blev då min väns fråga.

— Dom saknar vår kompetens och består troligen av ett gäng avdankade pensionärer.

Med en sådan inställning är det inte konstigt att nämnden fattar dessa obegripliga beslut.

Samma ledamot sa även följande till mig:

— Man ska akta sig för att gå i clinch med byggnadsnämnden!

ISMLM (Inte Skrämd Men Lite Mörkrädd)

Ny dragning i Ekerö byggnadsnämnds lov-lotteri

≡ Insändare av signaturen "Anonym på grund av eget ärende i Ekerös byggnadsnämnd" ≡

Byggnadsnämnden ville stoppa pergola
Ekerö Byggnadsnämnd och stadsarkitektkontor har lustiga dagar. Vi har kunnat läsa om hur ett kraftigt underbemannat kontor prioriterat jakten på vedtravar och upplagda båtar. Vi har även läst i Mälaröarnas Nyheter hur stadsarkitekt Leif Kåsthag efter en ”anonym” anmälan angripit Gösta Olsson genom att påstå att hans friggebod var ett plank. Ett plank med dörr och tak som man kan vistas i…

Nu har byggnadsnämnden hittat en ny innovation att fördriva tiden med: Vägra bygglov för pergola!

Den som sökte bygglovet, en fastighetsägare i Träkvista, vände sig till länsstyrelsen och fick naturligtvis rätt. En nitlott från byggnadsnämnden byttes mot en vinstlott av länsstyrelsen.

Det allvarliga är att Ekerö byggnadsnämnd inte tycks ha fattat det mest elementära i plan- och bygglagen. Länsstyrelsen försöker tålmodigt förklara begreppen för nämnden och förklarar pedagogiskt vad som är en byggnad:

”Med begreppet byggnad avses i allmänt språkbruk en varaktig konstruktion av tak och väggar som står på mark och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. Anordningar utan tak har dock inte ansetts vara byggnader.”

Här gällde det en pergola bestående av fyra stolpar med överliggare utan tak. Den är inte bygglovspliktig.

Vad kommer härnäst? Kommer nämnden att ge sig på bersåer? Grillplatser? Komposthögar? Vattentunnor? Gungställningar? Sandlådor? Trädgårdsmöbler? God hushållning med skattebetalarnas pengar är ingen restriktion. Bara fantasin sätter gränserna.

Läs mer

Ekerö byggnadsnämnd lär inte av misstagen

≡ Av Gösta Olsson ≡

När kommunens egen mästare i överklaganden, byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson (m), är frånvarande, träder folkpartiets Dan Melin in. Nilssons påstående i tidningarna, att stadsarkitekt Leif Kåsthag drivit processer på egen hand i nämndens namn, är en efterhandskonstruktion för att rädda Nilssons och nämndens skinn.

Jag har granskat ett ärende, Lisselby-fallet som är nästan helt identiskt med ”don Quijote-fallet” och konstaterar att historien upprepar sig. Det verkar som det inte finns någon vilja att lära av misstagen.

Båda fallen börjar med att byggnadsnämnden lämnar ett negativt förhandsbesked. Sedan får nämnden bakläxa av länsstyrelsen. Nämnden ger sig inte – länsrätten nästa. Enda nya argumentet är trafiksituationen i kommunen. Ekerö förlorar även i länsrätten. Nu vänder sig nämnden till kammarrätten och söker prövningstillstånd. Kammarrätten avslår prövningstillstånd i början av december 2006.

Men när nämnden överklagade Lisselby till kammarrätten kände man till kammarrättens beslut i ”don Quijote-fallet”. Man visste (borde i alla fall vetat, om nu ledamöterna läser domarna…) att argument som trafiksituationen inte går att använda.

don Quijote-överklagandet skrev ordföranden Lennart Nilssons på. Lisselby-överklagandet till kammarrätten undertecknades av Dan Melin (fp). Han är förste vice ordförande i byggnadsnämnden.

Det normala och rätta vore nu att Ekerö byggnadsnämnd inom loppet av någon månad efter kammarrättens beslut lämnar ett positivt förhandsbesked om bygglov för Lisselby. Ett sådant beslut kräver inte ens någon motivering då det bara är beslut som går den enskilde emot som måste motiveras. Men ärendet har än idag inte tagits upp i nämnden.

Byggnadsnämndens överklaganden fördröjer bygglovsärendena, är kostsamma för skattebetalarna, håller våra rättsvårdande myndigheter sysselsatta och kostar den enskilde tusentals kronor i juridisk hjälp. Att nämnden förlorat 29 egna överklaganden i rad till länsrätten verkar inte bekymra varken Lennart Nilsson, hans trogne vapendragare och processbroder Dan Melin eller nämnden.

Klicka på Läs mer nedan så får du en utförligare beskrivning av Lisselby-fallet.

Läs mer

Ekerö för svagt i förhandlingarna med Vägverket

Som varande en av de 7.446 Ekeröbor som dagligen pendlar ut från kommunen för att arbeta är jag förvånad att vi accepterar den infrastrukturstandard som kommunen har.

Inte sedan Ekerövägen byggdes om och blev trefilig har några större vägsatsningar gjorts på Ekerö. År ut och år in har Peter Carpelan talat om att moderaterna skall få ordning på Brommaplansproblematiken, flaskhalsen vid Drottningholms slott, växelvisa körfält etc. Vad har det blivit av detta? Som vanligt när det gäller Peter Carpelan och Ekerömoderaterna – ingenting!

Läs mer

Stadsarkitektkontorets personal rädda för repressalier

≡ Av Johan Sundqvist ≡
Lennart Nilsson (m), ordförande i Ekerö byggnadsnämnd, sprider ett brev med märkligt innehåll. Personalen vid stadsarkitektkontoret var rädda för repressalier och ville inte berätta om sina upplevelser för Ekerös kommunchef Lena Malmfors.

Istället gick man till Lennart Nilsson som diskuterade den uppkomna situationen med Lena Malmfors och kommunalrådet Peter Carpelan (m) vid ett möte den 31 januari. Resultatet blev att chefen för stadsarkitektkontoret, Leif Kåsthag, "inte /är/ i tjänst fr.o.m. den 1 februari och till vidare."

I brevet skriver Nilsson också att "kontoret är och var satt under stark press från Öpartiets Tommy Liljeros och Gösta Olsson som systematiskt trålar efter att hitta fel i olika akter och ständigt begär ut handlingar och därmed till det yttersta utnyttjar offentlighetsprincipen."

Tommy Liljeros (ö) kommenterar Lennart Nilssons brev:

— Demokratin bygger på öppenhet och genomskinlighet. Den skall tåla att granskas. Politiker och tjänstemän måste acceptera villkoren. Nilsson sprider osanningar för att avleda uppmärksamheten från de viktiga frågorna: nämnden överklagar byggärenden och förlorar allt. Och så drabbas enskilda kommunmedborgare av förseningar och merkostnader.

Liljeros anser att Nilsson angriper medborgarnas grundläggande rätt att granska makten och att det är viktigt för demokratin att sådana angrepp slås tillbaka.

Ekeröbloggen har också talat med Gösta Olsson som tycker att det är märkligt att Nilsson fortsätter att sprida lögner trots att Olsson har skrivit ett brev till byggnadsnämndens ledamöter och redovisat exakt vilka handlingar han har begärt ut.

— Dessutom registrerar stadsarkitektkontoret vilka handlingar jag vill titta på. Det är inte tillåtet att göra så men det innebär ju nu i och för sig att jag lättare kan bevisa att Nilsson ljuger, säger Olsson som också påpekar att han inte är medlem i Öpartiet.

Lennart Nilsson har skrivit brevet i egenskap av ordförande i Ekerö byggnadsnämnd. Innehållet rör "ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten" och brevet är därför en allmän handling som skall registreras av kommunen. Så har inte skett. Vad vi har inhämtat är ordförandens brev inte ens utdelat till alla ledamöter i byggnadsnämnden.

Klicka på Läs mer för att läsa hela brevet från Lennart Nilsson.

Läs mer

Helhetsgrepp för Ekerös ungdomar

≡ Insändare av Roy Olofsson, Ekerö (fp) ≡ Från 10 års ålder går 80% av våra barn hem från skolan till vuxentomma gator och bostäder (mätning av föräldraföreningen i Närlunda). Detta motsvarar 5-600 timmar ”ensamhet” per skolår i 6 år (åk 4-9). Detta är samma tid som en vuxen lägger ner på arbete under ett kvartal.

Fritiden för de små sugs upp av idrottsföreningar och andra som har bra anslutning av små barn, föräldraengagemanget är här stort. Men när tonåren inträffar slutar allt fler från klubbarna för att vara nere i ca 40% kvar i 15-årsåldern. Då finns nästan ingenting att göra som är aktivitet inkluderande social samvaro.

Läs mer

Historien om Ekerös don Quijote, processriddaren i den sorgliga skepnaden, som drog ut i fyra år av meningslöst krigande

≡Av Gösta Olsson ≡
Enligt Lennart Nilsson (m), ordförande i Ekerö byggnadsnämnd, är orsaken till att byggnadsnämnden många gånger fått bakläxa i högre instans att ”…alla överklagningsärenden legat hos Leif Kåsthag /stadsarkitekten/.” (DN 15 februari 2007)

Med utgångspunkt i en process som Ekerö driver mot en familj på Färingsö skall vi undersöka sanningshalten i Nilssons försvar och hur hans personliga och aktiva engagemang tar sig uttryck.

Så här går det till:

 • En familj ansöker i mars 2003 om förhandsbesked om möjligheten att få bygglov. Ekerö byggnadsnämnd beslutar att lämna besked om att bygglov inte kan påräknas
 • Familjen klagar hos länsstyrelsen som i juni 2005 upphäver byggnadsnämndens beslut
 • Ekerö byggnadsnämnd överklagar till länsrätten som i september 2005 avslår nämndens överklagan
 • Lennart Nilsson undertecknar direkt ett överklagande till kammarrätten
 • Kammarrättens beslut kom inom fyra veckor: Ekerö byggnadsnämnd får inte prövningstillstånd
 • Lennart Nilsson undertecknar nu ett överklagande av kammarrättens beslut till regeringsrätten
 • I juni 2006 kommer regeringsrättens beslut: Ekerö byggnadsnämnd får inte prövningstillstånd

Familjen fick alltså rätt i länsstyrelse, länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt.

Nu är det fyra år sedan familjen lämnade in sin ansökan om förhandsbesked och för åtta månader sedan fick familjen rätt i regeringsrätten. Har då Lennart Nilsson sett till att familjen fått sitt förhandsbesked? Nej, nu börjar det om med nya granngodkännanden – någon granne kan ju ha flyttat när Nilsson var upptagen med att processa. Vid nästa sammanträde i byggnadsnämnden i mars finns detta ärende inte ens med på dagordningen.

Här kan du läsa överklaganden som Lennart Nilsson skrivit under

"Ett starkt skäl för en försiktig bebyggelseutveckling av kommunen är trafiktrycket på den enda vägen, väg 261…" Det argumentet använder byggnadsnämnden mot två villor på Färingsö. Men hur mycket trafik vid Drottningholm genererar nya områden som Sandudden (bilden) jämfört med ett tillskott av två villor på Färingsö? Foto: Gösta Olsson

Läs mer

Två års processkalas i länsrätten. Resultat: Ekerö byggnadsnämnd förlorade samtliga mål som nämnden själv överklagat

≡ Av Johan Sundqvist ≡
Det tog två år för Ekerös byggnadsnämnd att få riktig snurr på processkarusellen. Detta utan framgång; 2004, 2005 och 2006 förlorade nämnden alla mål man drev i länsrätten. Notan för processkalaset betalas av de medborgare som sökt bygglov och av Ekerös skattebetalare.

Ekerö — överklagande till länsrätten av bygglov, detaljplaner, fastighetsbildning etcetera 2003—2006. Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län

År

Överklaganden av
medborgare

Överklaganden av
Ekerö byggnadsnämnd
Summa
2003 11 0 11
2004 14 42) 18
2005 43 122) 55
20061) 23 132) 36

1)Omfattar 13 månader: 1 januari 2006—31 januari 2007
2)Ekerö byggnadsnämnd förlorade alla ärenden som avgjordes detta år och som kommunen överklagat

Det började snurra lite försiktigt 2004. År 2005 hände något som satte rejäl fart på nämndens egna överklaganden — processkalaset startar.

Vi ser också att överklagandena från lovsökande ökar kraftigt 2005. Här är antagligen orsaken att kvaliteten på nämndens beslut försämras. Länsstyrelsen och JO har i olika sammanhang tagit upp den låga kvaliteten på nämndens utredningar och motiveringar. Sämre beslut i nämnden = fler människor söker sin rätt i högre instans.

Hur länge skall Ekerös medborgare acceptera att kommunens politiker agerar på detta sätt mot de medborgare som valt dem?

Johan Sundqvist

Ekerö byggnadsnämnd förlorade alla mål man drev i länsrätten

≡ Av Gösta Olsson ≡
Ekerö byggnadsnämnd framstår i media som en rättshaverist. DN, ekeröbloggen och Mälaröarnas Nyheter har haft flera artiklar om röran i byggnadsnämnden/stadsarkitektkontoret.

Det finns ett stort allmänintresse av att publicera objektiv statistik. Läsaren kan då själv bedöma i vilken omfattning byggnadsnämnden, med Lennart Nilsson (m) som ordförande (bilden nedan), utvecklats till en rättshaverist.

Byggnadsnämnden förlorade alla mål
Ekerö byggnadsnämnd förlorade enligt länsstyrelsens statistik samtliga domar under perioden 1 januari 2006–31 januari 2007 där nämnden överklagat till länsrätten. Rättshaveri? Döm själv!

Ekerö byggnadsnämnd överklagade 13 beslut i länsstyrelsen och nämnden förlorade i samtliga fall. Länets övriga 25 kommuner överklagade totalt 32 beslut i länsstyrelsen eller 1,3 beslut per kommun.

Är det rimligt att lilla Ekerö med drygt 1 procent av länets befolkning står för nästan en tredjedel av alla nämndöverklaganden till länsrätten? Nämnden är ”bäst” i länet på att överklaga; här är man 10 gånger flitigare än genomsnittet för länets övriga kommuner. Men man vinner inga mål. Rättshaveri? Döm själv!

Läs mer

Sakkunnig kritiserar Ekerö byggnadsnämnd; utelämnade upplysningar är försumlig myndighetsutövning

≡ Av Johan Sundqvist ≡
Göran Wahlberg, Arkitekt SAR/MSA har i ett brev föreslagit Ekerö revisorer att granska stadsarkitektkontorets arbetsrutiner samt uppvisade låga kompetens- och höga risknivå. Han har konstaterat att det allt oftare förekommer klagomål på kontorets felagerande, vilket negativt inverkar på förtroendet även för de förtroendevalda i byggnadsnämnden.

Ekeröbloggen publicerat här ett utdrag ur Göran Wahlbergs brev i vilket han kommenterar den bilaga som stadsarkitektkontoret skickar till medborgare som påstås ha utfört olovliga byggnadsåtgärder:

Bilagan ”Upplysningar angående olovligt utförda byggnadsåtgärder

Redan i textens första mening framförs den amatörmässiga feluppfattningen att om­byggnader kräver bygglov. Texten i bilagan är så fel att den strider mot kravet på saklighet när den inte upplyser om vad som står i 10 kap. 1 § sista st. PBL. I lagen står ”När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand”. Men i stadsarkitektkontorets informationsblad – som f.ö. saknar rubriken ”Upplysningar angående olovligt utförda byggnadsåtgärder” – står enbart att nämnden ska se till att det som kommit till utan bygglov ska undanröjas. Denna text är så osaklig och så värdeladdad att den är partisk och synbarligen författad av någon som vill straffa alla svartbyggare med ”ekonomiska påföljder”. Stadsarkitektkontorets text lämnar inget utrymme för att enligt 10 kap. 19 § PBL bedöma om det är sannolikt att lov kan meddelas och att förelägga en försumlig byggherre att söka lov i efterhand. Det är tjänstefel att åsidosätta eller aldrig tillämpa 10 kap. 19 § PBL. Att inte upplysa om den möjligheten är försumlig myndighetsutövning. Har fastighetsägare rivit när det i själva verket bör ha framstått som sannolikt att lov kunnat meddelas, så har de utsatts för försumlig myndighetsutövning. De har då rätt att enligt 3 kap. 2 § Skadeståndslagen stämma kommunen på skadestånd.

I övrigt har texten referenser till lagbestämmelser i vilka den byggande allmänheten kan se vad som gäller. Men det är inget skäl till att texten kan få vara så grovt felaktig.

/.../

 

Göran Wahlberg
Arkitekt SAR/MSA

Johan Sundqvist

Efterlyses: Aktivt ledarskap och ekonomisk kompetens

Per Eskilsson fick en kommentar till sin artikel om Ekerös ekonomi:

Hej Per! En belysande och genomarbetad artikel. I min tanke finns det dock en fråga som hänger kvar – hur kan en samlad politisk församling från höger till vänster godkänna detta agerande? Jag vore mycket tacksam om Du Per kunde utveckla den delen. Allt gott!

Ekonomiskt intresserad - Måndag 29 Januari 2007 kl 08.56

Här kommer Pers svar:

Hej Ekonomiskt intresserad!

Din fråga varför Ekerö kommun inte har god ekonomisk hushållning är i högsta grad berättigad. Detta gäller särskilt i en kommun med kraftig moderat dominans. För moderaterna är ju ett parti som gärna vill vara kända för att kunna sköta de pengar som skattebetalarna anförtror kommunen.

Tyvärr har moderatledningen inte lyckats med detta i Ekerö. Och, tyvärr, inte heller i en del andra offentliga organisationer. Stockholms läns landsting med moderaten Ralph Lédel i spetsen misskötte lanstingets ekonomi åren 1998-2002. Den borgerliga regeringen gjorde samma sak med Sveriges ekonomi under åren 1991-1994.

Varför? Ja, det hänger på ett aktivt ledarskap och en grundläggande kompetens att styra ekonomi och verksamhet. Det måste finnas en bestämd vilja att ha ordning på pengarna och en förmåga att se till att beslut efterlevas. Detta innebär ibland att fatta beslut som är impopulära men nödvändiga. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på en grundläggande kompetens i ekonomiska frågor, hur man planerar, budgeterar, följer upp och utvärderar den kommunala verksamheten.

Förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning i Ekerö är mycket bra. Ekerö är en attraktiv kommun. Vi har duktiga innevånare med goda inkomster, sysselsättningen är hög, problemen är få jämfört med andra kommuner. Utvecklingstakten är jämn och balanserad, jämfört med tidigare mycket expansiva skeden i kommunens historia.

Många kommuner i Stockholmområdet med samma goda förutsättningar som Ekerö har ordning på sin ekonomi och har sänkt kommunalskatten år 2007. Även på riksnivå har den borgerliga alliansregeringen sänkt skatterna, främst inkomstskatten för människor med låga och medelstora inkomster. Och ytterligare skattesänkningar planeras t ex sänkning av förmögenhetsskatten och fastighetskatten. Samtidigt bibehåller regeringen med finansminister Anders Borg den centrala delen av den ekonomiska politiken: Överskottsmålet 2 % finansiellt sparande under mandatperioden till år 2010.

Per Eskilsson

Mer medialjus på Ekerö byggnadsnämnd

≡ Av Johan Sundqvist ≡
Dagens nyheter har återigen i två artiklar tagit upp det som händer i Ekerö byggnadsnämnd. Stadsarkitekt Leif Kåsthag är sjukskriven och vägrar att uttala sig för DN. Oppositionsrådet Ulric Andersen (s) säger till tidningen: "Att kontoret inte fungerar är ett jäkla problem."

DN skriver också att det främst är Öpartiet som reagerat över byggnadsnämndens hantering av bygglovsfrågor. Öpartiet har krävt en opartisk granskning av nämndens avslagsbeslut de senaste 24 månaderna. Partiet vill även att nämndens ordförande Lennart Nilsson (m) sparkas.

"Han vägrar ta det politiska ansvaret och lägger all skuld på en enskild tjänsteman. Lennart Nilsson har blundat för missförhållanden och tillåtit att byggnadsnämnden utvecklats till en rättshaverist", skriver Öpartiet i ett pressmeddelande.

Nilssons kommentar till DN är att det finns en grupp som ser till att det stormar kring byggnadsnämnden. Han menar att detta drabbat enskilda på stadsarkitektkontoret hårt. Nilsson har däremot inte ett ord till övers för de medborgare som drabbats av förseningar och merkostnader på grund av nämndens rättshaveri.

Byggnadsnämndens ordförande vill inte avgå. Han lägger skulden på stadsarkitekt Leif Kåsthag och säger att alla överklagningsärenden legat hos honom. Det skulle vara orsaken till att byggnadsnämnden förlorar i högre instans. "Hans /Leif Kåsthags/ kultur har varit den hårda linjen", säger Lennart Nilsson.

Men är det så lätt att smita ifrån det egna ansvaret? Leif Kåsthag har handlat med stöd av delegation från byggnadsnämnden. Nämnden har alltså gett honom rätten att besluta i vissa ärenden i nämndens ställe. Men det fråntar inte nämnden ansvaret för besluten. Och Leif Kåsthag har skyldighet att rapportera sina beslut till nämnden så det går inte skylla på att man inget visste.

I en mindre artikel tar DN också upp att JO i ett nyligen avgjort ärende riktat stark kritik mot Ekerö byggnadsnämnd. Jag har läst JO:s beslut och citerar ur slutklämmen:

"Enligt nämndens yttrande gjordes i juni 2004 en besiktning av den aktuella fastigheten. Vid tiden för remissvaret, ett år och 10 månader senare, hade såvitt framkommit inga ytterligare åtgärder vidtagits i ärendet. Nämnden har inte heller besvarat /anmälarens namn/ två brev med frågor om handläggningen. Sammanfattningsvis är jag mycket kritisk till byggnadsnämndens handläggning av /anmälarens namn/ begäran om ingripande."

Läs hela DN:s artikel här

Johan Sundqvist

Nu sjukskriven tjänsteman drev processer på egen hand i nämndens namn hävdar ordföranden i Ekerö byggnadsnämnd, Lennart Nilsson (m)

≡ Av Johan Sundqvist ≡

Dagens Nyheter har återigen uppmärksammat Gösta Olssons journalistiska grävande och skrivit en artikel som tar upp missförhållandena i Ekerö byggnadsnämnd. Det framgår att DN från länsstyrelsen fått bekräftat den låga kvaliten på nämndens utredningar och beslut. Byggnadsnämndens processande visar stor oförmåga att acceptera en fällande dom enligt länsstyrelsen. Att stadsarkitektkontorets bygglovshandläggare varken tar emot telefonsamtal eller besök betecknar länsstyrelsens representant som "helt galet".

Kommunalrådet Peter Carpelan (m) hänvisar tidningens frågor till byggnadsnämnden ordförande, Lennart Nilsson (m). Nilsson hävdar i DN att det är en nu sjukskriven tjänsteman som har drivit processer på egen hand i nämndens namn. Skulle nämnden alltså helt tappat greppet om verksamheten? Stadsarkitekten får driva processer med stöd av delegation, alltså när nämnden uppdragit åt honom att besluta på nämndens vägnar. Men i kommunallagens 6 kap. 35 § står det tydligt att han då skall anmäla besluten till nämnden. Ingenting kan vara okänt för nämnden om man följt lagen. Menar Lennart Nilsson att han har tillåtit att enskilda medborgare trakasseras av en "nu sjukskriven tjänsteman"?

DN 2007-02-10

Lennart Nilssons agerande handlar om att rädda det egna skinnet. Det är svagt att inte ta ansvar när man har fått förtroendet att ha det högsta politiska ledarskapet i byggnadsnämnden. Stadsarkitektens meritlista i Ekerö visar att det inte går att rätta till missförhållandena utan att han får lämna sin tjänst. Men systemfelet som möjliggjorde att han kunde fortsätta "att på egen hand driva processer i nämndens namn", och orsaka ekonomisk skada, är en politisk fråga. Någon gång måste det politiska ansvaret utkrävas, annars finns det snart inte en gnutta respekt kvar för politikerna.

Det enda parti som verkar bry sig är Öpartiet som i ett pressmeddelande skriver att det är allvarligt att enskilda människor, familjer och företag drabbas av byggnadsnämndens godtycke. Öpartiet vill att Ekerös politiska majoritet byter ut byggnadsnämndens ordförande. Partiet skriver att Lennart Nilsson har blundat för missförhållandena och tillåtit att byggnadsnämnden närmast utvecklats till en rättshaverist.

Öpartiet vill också ha en opartisk granskning av alla byggnadsnämndens avslagsbeslut de senaste 24 månaderna. Detta för att de medborgare som av olika skäl inte överklagat skall kunna få rättelse i efterhand.

Nämnden har tappat greppet. Byt ut Lennart Nilsson. Vi är värda något bättre!

Johan Sundqvist

Ekerö byggnadsnämnd förlorar 85% av bygglovsmålen Länsstyrelsen har satt nämnden under bevakning

≡ Av Gösta Olsson ≡
Byggnadsnämndens låga kvalitet på utredningar och beslut och den mängd överklagade ärenden det medför har lett till att Länsstyrelsen nu satt Ekerö byggnadsnämnd under särskild bevakning.

Under tiden 21 november 2006—15 januari 2007 har byggnadsnämnden mottagit mer än en dom som rör bygglovsfrågor varannan arbetsdag. Det gör att en stor del av arbetstiden sannolikt åtgår till processer och bara en mindre del återstår för service till medborgarna i bygglovsfrågor.

Stadsarkitektkontoret har därför stängts för inkommande telefonsamtal och för personliga besök till bygglovshandläggare. Min undersökning pekar mot att kontorets tid snart bara räcker till för att hantera överklaganden.


Sex av de domar som byggnadsnämnden förlorade i första instans överklagade nämnden till nästa instans och förlorade även där. Det blir 12 förlorade domar. Av de övriga 15 mottagna domarna förlorade byggnadsnämnden 11 och vann 4. Det betyder att byggnadsnämnden förlorade 23 av 27 domar. Förlust i 85 % av fallen! Länsstyrelsen uppger mellan tummen och pekfingret att det omvända är det normala, alltså att byggnadsnämnderna vinner 85 % av målen.

Att bygga eller inte bygga... Många tröttnar på Ekerös hantering av byggloven (Huset på bilden har inget samband med artikeltexten)

De många processerna gör att stadsarkitektkontorets får orimligt höga advokatkostnader. Advokaterna hjälper handläggarna att utarbeta alla de yttranden som krävs när man processar mot medborgarna. Jag har framför mig fakturor på hundratusentals kronor från den advokatfirma som stadsarkitektkontoret anlitar.

Förhållandena är kända för den politiska ledningen i byggnadsnämnden. Att nämndens ordförande Lennart Nilsson (m) blundar för missförhållandena visar på ett svagt och orkeslöst politiskt ledarskap.

Läs mer

Kan en vedtrave vara en byggnad?

≡ Insändare av signaturen "Ägare av braskamin och (fristående) vedtrave" ≡

Byggnadsnämnden i Ekerö har drivit en kostsam tvist i Länsrätten. Nämnden hävdar att en vedtrave vars ovansida är täkt med presenning/plåt är bygglovspliktig och att en tilläggsavgift om 21.500 kronor skall betalas. Länsrättens dom kom i januari 2007. Byggnadsnämnden förlorar på alla punkter. Ägare till braskaminer kan andas ut. Vedtravar, även täckta ovanpå, behöver inget bygglov.

Denna vedtrave är inte den som omnämns i insändaren

Efter att byggnadsnämnden två gånger besökt "brottsplatsen" hävdar Byggnadsnämnden i sitt yttrande till Länsrätten i juni 2006 att vedtraven var ett förråd.

Ekeröbon hävdar till Länsrätten i oktober att placeringen av veden var provisorisk då den stora stormen ledde till att ett stort antal träd på fastigheten måste kapas och tas om hand. Ekeröbon skriver vidare:

"I avvaktan på att röjningsarbetet slutfördes lades framförallt den stormfällda veden bakom garagebyggnaden."

Läs mer

Ekerö tvingas betala för ytterligare ett svartbygge

≡ Insändare av signaturen Att anmäla sig själv är stort men bevilja bygglov snabbt är större

Signaturen Tjalle Tvärvigg hade den 21 januari 2006 ett inlägg under rubriken "Ekerö kommuns dyra svartbyggen borde granskas av kommunrevisorerna".

Tjalle lyfter fram att Byggnadsnämnden under november, december anmält kommunens Tekniska kontor i två fall till Länsrätten för "svartbyggnation". Detta tvingade kommunen att betala ca 150 000 kr till statskassan i tilläggsavgift.

Hade Tjalle gjort lite mer noggrann efterforskning så hade Tjalle upptäckt att den 27 november 2006 undertecknade stadsarkitekt Leif Kåsthag ett brev till Tekniska kontoret där Kåsthag skriver att "Stadsarkitektkontoret har i samband med ansökan om bygglov för provisorisk musikbod konstaterat att byggnaden redan är uppställd vid Ekebyhovssskolan".

Kåsthag fortsätter "Med denna skrivelse ger vi Er tillfälle att åtgärda det ovannämnda innan byggnadsnämnden behandlar frågan. För att undvika att ärendet om föreläggande och avgifter tas upp på Byggnadsnämndens möte skall den uppförda byggnaden vara undanröjd senast den 13 december 2006".

Kåsthag skriver: "Byggnadsnämnden skall enligt 10 kap 1 § plan och bygglagen se till att det som tillkommit utan bygglov undanröjs. Om detta inte sker ska nämnden ta upp frågan om ekonomiska påföljder".

Läs mer

Ekerö kommuns dyra svartbyggen borde granskas av kommunrevisorerna

≡ Insändare av signaturen Tjalle Tvärvigg ≡ Det är inte bara vi vanliga medborgare som tröttnar på stadsarkitektkontorets orimliga hanteringstider för enkla byggåtgärder. Även Tekniska kontoret verkar ha upptäckt det vi medborgare vetat länge: Enkla bygglov för altan och carport kan dröja 18-24 månader. Många som lämnar in sådana ansökningar på hösten startar bygget när sommaren kommer. Det känns för många att det inte går att vänta tills det blir sommar igen. Andra väljer att helt avstå från att söka bygglov på grunda av den orimliga väntetiden.

Nu verkar det som om även Tekniska kontoret har tröttnat på handläggningstiderna och startar byggverksamhet innan bygglov beviljats. Ekerös byggnadsnämnd har nämligen i ett par fall anmält Ekerös tekniska kontor till länsrätten för svartbyggen. Bara under november och december 2006 kostar detta 142.000 kr av skattemedel.

Byggnadsnämnden beslöt den 15 november 2006 att anmäla tekniska kontoret till länsrätten för att utan bygglov ha uppfört en provisorisk personalbyggnad i samband med utbyggnaden av Knalleborgs förskola.

Den provisorisk personalbyggnaden vid Knalleborgs förskola är ett svartbygge

Läs mer

Stadsarkitekten och rättssäkerheten i Ekerö

≡ Insändare av signaturen "Demokraten i väst" ≡ Det är med stor förvåning jag läser en artikel rubricerad "Bryggbråket fortsätter" i Mälaröarnas Nyheter publicerad den 18 december 2006. Artikeln avslöjar tydligt stadsarkitekt Leif Kåsthags partiskhet och bristande respekt för rättstillämpningen. Då sådant inte hör hemma i ett rättssamhälle måste det kraftfullt fördömas. Byggnadsnämnden fick från länsstyrelsen svidande kritik för sin handläggning av bryggärendet. T.o.m. Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter, har vid ett par tillfällen skrivit starkt kritiska artiklar om den bristfälliga hanteringen men inget av detta verkar bekymra Kåsthag.

Dagens Nyheter skrev den 9 december:

"Länsstyrelsen riktar skarp kritik mot byggnadsnämnden på Ekerö för hanteringen av en bryggstrid på Färingsö. Byggnadsnämndens beslut ska upphävas helt och nu återförvisas ärendet till kommunen...

Det är en stor framgång att få bekräftat att byggnadsnämnden har hanterat mitt ärende på ett helt felaktigt sätt. Jag ser fram emot en saklig prövning av ärendet, säger /Bengt/ Ehrensparre."

Tyvärr kan man bara konstatera efter att ha läst artikeln i Mälaröarnas Nyheter att Kåsthag inte är intresserad av en saklig prövning av ärendet.

Läs mer

Per Eskilsson (m) tar tempen på Ekerös ekonomi

≡ Av Per Eskilsson ≡ Min genomgång visar att Ekerö kommun inte har en god ekonomisk hushållning. Kommunen har släpat efter tidsmässigt när det gäller balanskravet, långtidsfrågorna har försummats, realismen i budgeteringen behöver stärkas och den ekonomiska styrningen inklusive budgetstyrningen skärpas. Det är i första hand kommunstyrelsen som har ansvaret för och ska se till att kommunen har en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning i Ekerö?

Kommunfullmäktige i Ekerö har den 21 november 2006 beslutat om budget för år 2007 och inriktning av budget för åren 2008 och 2009. Budgeten ska enligt kommunallagen innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. I budgeten ska alltså anges den verksamhet som ska genomföras och de resultat som ska uppnås samt de ekonomiska resurser som står till förfogande för detta.

Jag ska nu gå igenom den del av budgeten som gäller ekonomin. Jag ska senare, i annat sammanhang, återkomma till den verksamhet som beslutats och de resultat som uppnåtts. Min genomgång bygger på fullmäktiges beslut och det underlag som förvaltningen presenterat i en budget-PM. Denna PM är omfattande och väl genomarbetad. Den ger ett tillräckligt underlag för de politiska besluten.

Läs mer

Tappströmsskolan på Ekerö borde respektera personlig integritet och uppträda anständigt mot arbetssökande

≡ Av Johan Sundqvist ≡ Får man skriva vad som helst om människor utan att ha täckning för sina påståenden? Självklart inte,  svarar de flesta – det finns ju en gräns vid förtal. I Sverige har vi ett system med ansvariga utgivare som personligen tar det juridiska ansvaret för det som skrivs i media. Men vad gäller om någon misskrediteras i offentliga handlingar – till exempel i yttranden till myndigheter? Om människor kränks av uppenbart osanna påståenden som fabriceras av en arbetsgivare när han skall motivera varför en sökande inte kommer ifråga för ett jobb.

Jag ställer frågorna sedan jag läst kallelsen till nästa möte med Ekerö kommunstyrelse. Där kommenterar Tappströmsskolans rektor, Anneli Jeppsson, en behörig extern sökande till en tjänst som specialpedagog/arbetslagsledare så här:

"Skolan har vid tidigare rekrytering haft kontakt med sökande och bedömt honom som icke aktuell för anställning med hänvisning till personlig lämplighet."

En annan extern sökande kommenterar hon så här:

"Sökande kallades inte till intervju då han dels inte innehar lärarbehörighet och dels vid tidigare kontakter med skolan bedömts som icke aktuell för anställning med hänvisning till personlig lämplighet."

Anledningen till att Tappströmsskolans rektor skriver så här om arbetssökande är att hon vill försvara att skolan anställt en obehörig lärare på tjänsten. En kommunmedborgare har begärt så kallad laglighetsprövning av anställningsbeslutet. Han vill att länsrätten prövar om kommunen brutit mot skollagens bestämmelse att man är skyldig att använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de skall bedriva.

Men skollagen medger också undantag från regeln: Om det finns något särskilt skäl med hänsyn till eleverna får man anställa en obehörig lärare. Av förarbetena till skollagen framgår att denna bestämmelse skall tillämpas restriktivt. Ett exempel som nämns är att en behörig lärare är direkt olämplig på grund av missbruksproblem och ingen annan behörig lärare finns att tillgå. Då får man anställa en obehörig.

Att då i offentliga handlingar, för flera behöriga arbetssökande, åberopa personlig olämplighet som särskilt skäl för att istället anställa en obehörig är omdömeslöst och förolämpande när det är uppenbart att några sådana skäl inte finns. Rektorns vårdslösa omdömen kan ligga de arbetssökande i fatet under deras framtida yrkeskarriärer. Läs mer

Vem är ansvarig för att tvisten om 396 kr kostade 30.000?

≡ Av Gösta Olsson ≡ Tvisten beskrivs utförligt i artikeln "Förlorad tvist om 396 kronor kostade Ekerö kommun 30.000" som publicerades den 12 september på Ekeröbloggen. Då flera har hört av sig och frågat vem som är ansvarig för den rättsprocess som ägt rum vill jag klarlägga min syn på  saken. Läs mer

Förlorad tvist om 396 kronor kostade Ekerö kommun 30.000

≡ Av Gösta Olsson ≡

Ekerö kommun har förlorat ett mål i tingsrätten och dömts att återbetala en faktura om 396 kronor till Tommy Liljeros, ansvarig utgivare för ekerobloggen. Han hade begärt att få veta antalet oavslutade ärenden i byggnadsnämnden som var mer än ett respektive två år gamla. Istället för antalsuppgifterna skickade stadsarkitektkontoret ett företagspaket med 538 A4-sidor från diariet och sedan skickade man en faktura på materialet.
 
Liljeros betalade men stämde kommunen för att få tillbaka pengarna. Nu startar en cirkus med både komiska och tragiska inslag. Kommunen använder i tingsrätten först stadsarkitekten Leif Kåsthag som juridiskt ombud. När han vid den förberedande förhandlingen konfronteras med det faktum att det finns en ljudupptagning av vad Liljeros begärt så byter Kåsthag fot och hävdar i en inlaga till rätten att ”beställningen” gjorts tidigare till en annan kommunanställd.

I samma veva byter kommunen ut Kåsthag mot en advokat som juridiskt ombud. Hon meddelar rätten att kommunen vill kalla två kommunanställda som vittnen i processen. Därefter gör kommunen en helomvändning och medger käromålet! Man är alltså villig att betala tillbaka 396 kronor. Som orsak anger man att advokaten kostar för mycket.
 
Men man passar på att misskreditera Liljeros i inlagorna till tingsrätten. Kommunen  påstår till exempel att hans agerande varit ”synnerligen krävande och psykiskt påfrestande” för den personal han belastat…
 
Advokaten har hittills fakturerat 18.000 kronor. Efter hennes slutfakturering och med tillägg för den personal som kommunen engagerat kan man konstatera att kommunen valt att förbruka mer än 30.000 kronor för att försöka slippa återbetala 396 kronor.  
 
De bakomliggande orsakerna till kommunens agerande står nog att finna i det Liljeros skriver i sitt slutyttrande till tingsrätten: ”Det finns en kultur hos vissa tjänstemän i Ekerö kommun som innebär att man på olika sätt försöker fördröja eller förhindra att offentliga handlingar lämnas ut. Flera sådana fall har också lett till att JO fällt Ekerö kommun.”
 
En annan orsak är säkert att Liljeros på ekerobloggen granskat kommunen och avslöjat många obekväma sanningar…

Läs mer

Svar till Lars Sandin

Här kommer svaren på Lars Sandins frågor:

Kommer du /Tommy Liljeros/ att frånträda din roll som redaktör /på Ekeröbloggen/?

Ja, före det första sammanträdet med det nyvalda kommunfullmäktige.

Kommer du att vara "ledarskribent" för Öpartiet?

Nej. Jag har inget mandat att skriva ledare för Öpartiets räkning. Öpartiet har inte heller något organ som publicerar ledare.

Kommer hela bloggen att vara ett organ för Ö-partiet?

Nej. Ekeröbloggen har alltid varit ett öppet forum som alla kan skriva i.

Tommy Liljeros

Så här har vi beskrivit Ekeröbloggen: "Ekeröbloggen är ett idéellt projekt. Bloggen eller redaktionsrådet har ingen egen "gemensam" åsikt i de sakfrågor som diskuteras. Var och en står för sin åsikt. Vi vill gärna att olika politiska åsikter kommer till uttryck i artiklar och inlägg. Vår gemensamma värdegrund är FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Tänk på att de som skriver kan ha ett egenintresse i sakfrågorna eller representera egna eller andras ekonomiska intressen. Läs därför allt med kritikska ögon och bilda dig en egen uppfattning – gärna med hjälp av flera olika källor."

Lars Sandin får publicera sina alster på bloggen på samma villkor som alla andra medborgare. Han behöver då naturligtvis inte tala om att han har ett politiskt uppdrag för folkpartiet.

Tommy har dock valt att sätta ut texten "Ledamot för Öpartiet i Ekerös kommunfullmäktige nästa mandatperiod" som ett hjälpmedel för läsarna att bedöma innehållet i det han skriver.

Efter Öpartiets stora valframgångar kommer Tommy inte längre att vara redaktör för Ekeröbloggen.

För att underlätta för alla som vill publicera sig på Ekeröbloggen kommer det som skrivs i de registrerade personliga bloggarna att i framtiden också publiceras på bloggens huvudsidor. Om till exempel Lars Sandin önskar publicera sig på det sättet är det bara att anmäla sig till Ekeröbloggen. De personliga bloggarna kommer att publiceras med viss fördröjning då de omfattas av utgivaransvaret.

Johan Sundqvist, Lars Bengtsson
Ekeröbloggens redaktionsråd

Fråga till Lars Sandin

Ekeröbloggen har fått en insändare från signaturen "Spotta inte i motvind" som vill att Lars Sandin (fp) redogör för tankarna bakom att folkpartiet röstade för en regeländring så att Öpartiet inte får vara med i den arvodeskommitté som föreslår politikerarvoden för den kommande mandatperioden. Bakgrunden är Sandins kritik i artikeln "Om faktagranskning och dubbla roller". Lars Sandin har inte möjlighet att svara förrän tidigast den 19 november.

Lars!
Du är ute i ogjort väder med din kritik av artikeln. Artikeln är en mycket bra sammanfattning av de olika partiernas åsikter i arvodesfrågan och Ekerös kommunalpolitik skulle vara bra mycket fattigare utan inlägg av detta slag på bloggen.
 
Jag vill däremot kritisera folkpartiet. Folkpartiet röstade strax före valet för att arvodeskommitténs regler ändras så att nytillträdande partier (=Öpartiet) inte längre får vara med i arvodeskommittén. Det gör att folkpartiet i sin iver att förhindra att nytillträdande partier får delta röstar för att ett existerande parti som faller ur kommunfullmäktige i valet däremot får påverka arvodena för den kommande fyraårsperioden! Tala om demokrati och detta stöds av folkpartiet! Vart är partiet på väg?
 
Att Carpelan föreslår kommunfullmäktige att reglerna för arvodeskommittén skall ändras är inte förvånande. Men att folkpartiet som värnar om att alla skall få sin röst hörd inte vill låta alla politiska partier som skall uppbära arvoden vara med i arvodeskommittén är förvånande. Då det finns en misstanke bland medborgare att det är Öpartiets kritik av Carpelans och Andersens höga löner som ligger bakom beslutet så vore det välgörande om du Lars redogör för den bakomliggande tanke som styrde folkpartiet i denna hastigt påkomna regeländring.

Signaturen Spotta inte i motvind!

Ekerö kommun tar lätt på skollagen

≡ Av Gösta Olsson ≡ Som komplettering till min tidigare artikel med rubriken ""Vart 4:e klassrum i Ekerös grundskolor saknar behörig lärare" vill jag tillägga att andelen lärare utan pedagogisk utbildning skiljer sig markant åt mellan landets kommuner.

Högst andel tillsvidareanställda utan lärarutbildning finns i Dals-Ed, Arjeplog, Sunne, Storuman och Ekerö i nu nämnd ordning. Att tillsvidareanställa personer som saknar behörighet är knappast möjligt om kommunen följer skollagen. Läs mer

Vart 4:e klassrum i Ekerös grundskolor saknar behörig lärare

≡ Av Gösta Olsson ≡ Lärarförbundet gör årligen en sammanställning över ”Bästa skolkommun”. Ekerö har förbättrat sin position totalt men flera mått har försämrats.

Ekerö är nu den kommun som har högst andel obehöriga lärare i landet och en av de kommuner som har flest antal elever i klasserna. I mer än vart fjärde klassrum på grundskolan i vår kommun saknas det en utbildad lärare!

Placeringen avgörs av väl utvalda kriterier, som alla utom en bygger på offentlig statistik. Ekerö hamnade totalt på plats 225 bland 290 kommuner. Ambitionen i kommunen borde åtminstone vara att ligga bland de 50 högst placerade. Att inte satsa på skolan är ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande, varje satsad krona ger nämligen i det långa perspektivet en oöverträffad återbäring. Det är nu upp till majoritetspartierna att visa att man menar allvar med alla löften om satsningar på skolan.

Ekerö kommuns skolor har avancerat från plats 261 år 2005 till plats 225. Det är glädjande. Men vad som ger smolk i bägaren är att Ekerö nu har hamnat på jumboplatsen när det gäller behöriga lärare. Ekerö ligger på plats 290, och är alltså den kommun som har flest obehöriga lärare av alla kommuner!

Självklart är det inte svårast i Sverige att anställa behöriga lärare till Ekerö. Här måste det finnas en tyst acceptans bland Ekerös politiker att rektorerna tillåts anställa obehöriga lärare trots att det finns behöriga sökanden till tjänsterna.

De som läser bloggen vet till exempel att förste vice ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden, Emma Jacobsson (fp) har sagt att behöriga lärare för Ekerö är en budgetfråga. Se mitt inlägg i bloggen 14 september 2006 under rubriken "Kompetens får inte vara en budgetfråga". Det finns alltså en tyst acceptans bland majoritetspartierna att budgeten skall vara så knapp att rektorerna av budgetskäl tvingas anställa obehöriga lärare.
 
När det gäller lärartätheten ligger Ekerö på plats 256 av 290. Lite förenklat kan det därför sägas att Ekerö har flest obehöriga lärare i landet och att dessa lärare har fler elever i sina klasser än man har i de flesta andra kommuner.

Kompetenta lärare viktigaste framgångsfaktorn
Av de tolv kriterier som sammanställningen baseras på, är måtten pedagogiskt utbildade lärare och lärartäthet särskilt viktiga. All forskning visar att tillgången till kompetenta lärare är den viktigaste faktorn för framgång i skolan. Det är därför inte förvånande, trots att Ekerö för vissa andra faktorer ligger hyfsat till, att Ekerö totalt sett ligger och sladdar på plats 225.

Sammanställningens 12 faktorer...

Läs mer

Om faktagranskning och dubbla roller

Lars Sandin kritiserar i en insändare Ekeröbloggens artikel "Sossar och moderater stödjer varann för att höja politikerarvodena i Ekerö". Han ställer också frågor om vilken roll jag kommer att ha på Ekeröbloggen med anledning av att jag numera är politiker. Frågorna om artikeln besvaras direkt efter insändaren. Frågorna om min roll på Ekeröbloggen kommer jag att svara på inom kort i en separat artikel.

Om faktagranskning och dubbla roller

≡ Insändare av Lars Sandin ≡ I gårdagens, 25 oktober, ”utgåva” av Ekeröbloggen skriver bloggens redaktör, tillika nyvald ledamoten för Öpartiet i Ekerös kommunfullmäktige, Tommy Liljeros att kommunalrådet och oppositionsrådet får behålla sina löner.

I sak är jag enig om att Ekerö kommun har orimliga löner för sina kommunalråd och därför skall de justeras ner men rätt skall vara rätt: Det har ännu inte fattats beslut om kommunalrådslönerna. Ett sådant beslut tas av kommunfullmäktige och ingen annanstans. Först när ärendet kommer upp för beslut vet du vilken rubrik som skall sättas.

Ett tips till journalisten Tommy Liljeros: – Bättre faktagranskning!

Ett tips till politikern Tommy Liljeros: – Kolla beslutsgången för olika frågor!

En fråga som jag tror intresserar många är, mot bakgrunden av att du numera är politiker, din roll i Ekeröbloggen:
– Kommer du att frånträda din roll som redaktör, eller
– kommer du att vara ”ledarskribent” för Öpartiet, eller
– kommer hela bloggen att vara ett organ för Öpartiet?

Lars Sandin

Svar
Rubriken "Sossar och moderater stödjer varann för att höja politikerarvodena i Ekerö" har full täckning i artikeln. De lägger fram ett gemensamt förslag som har just den innebörden. Det framgår på flera ställen i artikeln att detta är arvodeskommitténs förslag. Dessutom skriver jag i artikeln:

"Det definitiva beslutet om arvoden och partistöd fattas dock av det nyvalda fullmäktige i november."

Du ger mig tipset att som politiker kolla beslutsgången för olika frågor. Tack, tack... men just i den här frågan har jag både fattat och korrekt återgivit beslutsgången. Undrar just vilket råd du vill ge politikerna i arvodeskommittén som inte ens verkar känna till de beslut som ligger till grund för deras arbete: att de ska redovisa sina förslag senast före utgången av september?

Frågorna om min roll på Ekeröbloggen kommer jag att svara på inom kort i en separat artikel.

Tommy Liljeros
(Ledamot för Öpartiet i Ekerös kommunfullmäktige nästa mandatperiod)

Pressklipp om bryggstriden vid Kungsbryggan

Dagens Nyheter har liksom Mälaröarnas nyheter skrivit om ekeröbloggens avslöjande om Gunnar Pihls (fp) agerande i sitt eget och hans grannes bryggärende.

Läs DN:s artikel ”Snårig bryggstrid på Ekerö” här!

DN 22 oktober 2006

I artikeln säger byggnads-
nämdens ordförande Lennart Nilsson (m) att han inte tycker att det är allvarligt att ett sakkunnigutlåtande inte fanns med när nämnden tog sitt beslut. Han menar att enskilda tjänstemän måste ha sorterat bort handlingen med bedöm-
ningen att det inte var viktigt.

Johan Sundqvist

Gunnar Pihl (fp Ekerö) anmäld för olovlig vattenverksamhet

En privatperson har anmält folkpartiets nyvalda fullmäktigeledamöter i Ekerö kommun, Gunnar Pihl och Birgitta Dahl, till länsstyrelsen för olovlig vattenverksamhet på fastigheter vid Kungsbryggan på Färingsö. 
 
Anmälaren skriver:

"De /Pihl och Dahl/ har av kommunen fått strandskyddsdispens i vars ansökan det inte finns information om kommande utfyllnader ej heller har kommunen medgett dylika. Jag vill på detta sätt göra Er uppmärksamma på att Ni som kontrollmyndighet bör uppmärksamma Pihl och kommunen vad som gäller för vattenverksamhet."
 
Anmälaren citerar vidare en kommentar från Göran Wahlberg, sakkunnig i Miljödomstolen:
 
"Det tycks handla om snålhet att inte betala för borttransport av schaktmassor med dålig gjord, som i stället har slängts i sjön. Utfyllnad i vattenområde kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken men saknas i detta fall. För att få fylla ut med så dåliga massor som här har skett kan troligen inte tillstånd ges. För att massor ska ligga kvar måste det vara stenmassor, inte lera och småkornig jord som här har tippats ut i sjön. Sådant eroderar och löses upp i vattnet som blir nedgrumlat och skadar fisk och bottenfauna. Skadan kan bara avhjälpas genom att ta bort svarttippningen och återställa stranden."

Johan Sundqvist

Sossar och moderater stödjer varann för att höja politikerarvodena i Ekerö

≡ Av Tommy Liljeros ≡ Ekerös kommunalråd Peter Carpelan (m) och oppositionsrådet Ulric Andersen (s) får behålla sina höga arvoden. I Carpelans fall 70.810 kronor per månad, den fjärde högsta kommunalrådslönen i Sverige. Oppositionsrådet får oförändrade villkor: 90 procent av kommunalrådets lön. Nästa arvodesrevision för kommunalrådet och oppositionsrådet skall ske 2009.

Den omtalade hemliga överenskommelsen mellan Ekerös sossar och moderater blockerar för övriga oppositionspartier att få politisk tid. I praktiken styr moderaterna över styrkeförhållanden och villkor för oppositionspartierna. Väljarna har tydligt markerat att man inte är nöjda med socialdemokraternas sätt att "leda" oppositionen. Ändå ser moderaterna till att Ulric Andersen sitter i orubbat bo. Och socialdemokraterna hjälper Carpelan att behålla sitt rekordarvode.

Alliansbröderna
vill sänka för kommunalrådet

Från folkpartiet, centern, kristdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet finns ett förslag om att minska kommunalrådsarvodet till 55.000 kronor. Folkpartiet, centern och kristdemokraterna vill att oppositionsrådet skall arbeta halvtid för 20.625 kronor, vänsterpartiet vill ha heltid med 41.250 kronor per månad.

Miljöpartiet vill ha en helt annan lösning som innebär att oppositionsrådsarvodet delas upp med samma belopp till alla partier som inte har kommunalråd.

Från 63.729 kronor per månad till 7.500. Det blir effekten för oppositionsrådet Ulric Andersen (s) (stora bilden ovan) av miljöpartiets förslag i arvodeskommittén. Foto: Eva Liljeros (alla bilder)

Läs mer

Kronregn över Ekerö

Regeringens utredare av den kommunalekonomiska utjämningen föreslår att det införs en utjämning mellan kommunerna för så kallade strukturellt betingade lönekostnadsskillnader. För Ekerös del kan det betyda ett tillskott i kassan med 19 miljoner om året.

Skillnaden mellan kommuner med de högsta lönenivåerna och kommuner med de lägsta är större än 10 procent. Det mesta av skillnaden kan kommunerna inte själva påverka, de är strukturellt betingade.

Lite smolk i glaset för Ekerö är att utredaren föreslår en ändring i byggkostnadsutjämningen för kommunerna som ger Ekerö 6 miljoner mindre per år än idag.

Utredaren vill att förslagen skall träda i kraft 2008. Läs hela utredningen här.

Tommy Liljeros
(Ledamot för Öpartiet i Ekerös kommunfullmäktige nästa mandatperiod)

Ekerös budget

Ekerös kommunstyrelse skall nästa vecka behandla förslag till drift- och investeringsbudget 2007–2009. Beslut om budgeten fattas av det nyvalda fullmäktige i november.

Ekerö kommun publicerar inte budgetförslaget på sin hemsida. Men du som läser ekeröbloggen kan ta del av hela förslaget här.

Tommy Liljeros
(Ledamot för Öpartiet i Ekerös kommunfullmäktige nästa mandatperiod)

Inger Linge (m) ny ordförande i Ekerös kommunfullmäktige

Flera källor uppger till ekeröbloggen att Inger Linge (m) kommer att lanseras som ny ordförande i Ekerös kommunfullmäktige och alltså efterträda Ewa Björling.

Inger Linge har varit aktiv i Ekerös politiska liv i mer än 30 år. Läs mer om Inger Linge här.

Tommy Liljeros
(Ledamot för Öpartiet i Ekerös kommunfullmäktige nästa mandatperiod)

Friskola utan profil

Nuvarande skolledning på Tappströmsskolan, Anneli Jeppsson och Caroline Lidström, inbjöd onsdagen den 27 september till information om den planerade friskolan på Tappen.

Den nuvarande skolledningen vill bilda ett vinstdrivande aktiebolag med 100.000 kronor i aktiekapital.

Skolledningens beskrev vilka pedagogiska mål de har med friskolan. De visade sig vara desamma som man har i den kommunala skolan, så där blir det ingen förändring. Friskolor brukar annars ha en så kallad ”profil”.

Läs mer

Toppolitiker (fp) i Ekerö dribblar bort grannar och byggnadsnämnd

≡ Av Gösta Olsson (bilden till vänster) ≡ 

Gunnar Pihl (bilden till höger), nyvald ledamot i Ekerös kommunfullmäktige, anser att han skall få bygga en brygga men inte en annan medlem i samma tomtägarförening. Pihl är ordförande i folkpartiet i Ekerö, ledamot i byggnadsnämnden (när detta hände) och fastighetsägare och kassör i frivilliga tomtägarföreningen Kungsbryggan.

Ekerös byggnadsnämnd beviljade Pihl strandskyddsdispens i maj 2006. En medlem i samma tomtägarförening (nedan kallad Sökanden) fick däremot avslag en månad senare för en hälften så stor brygga. Att Pihl var jävig hindrade honom inte att kraftfullt motarbeta Sökandens strandskyddsdispens. Sökanden uppger till länsstyrelsen att Pihl påverkat byggnadsnämnden med osakliga påståenden och vinklad dokumentation.
 

Vad som utspelat sig i tomtägarföreningen och i Ekerös byggnadsnämnd – med Pihl som en av huvudaktörerna – är en märklig historia med många turer. Ett sakkunnigutlåtande undanhålls nämndledamöterna, inlagor från Pihl till nämnden delges inte Sökanden som lagen föreskriver, dokument diarieförs inte och byggnadsnämndens ordförande säger sig inte veta vad han tog ställning till.

Sökanden utlovades rätt till "fiske och brygga". Men här blev det stopp för bryggan. Byggnadsnämndens ledamot Gunnar Pihl får strandskyddsdispens men Sökanden stoppas av Ekerös byggnadsnämnd.

Upprinnelsen är att Sökanden, som är nyinflyttad, i annons och av mäklare utlovades rätt till ”fiske och brygga”. Kontroll av detaljplanen visade att området inte får utfyllas eller överbyggas "i annan mån än vad som erfordras för mindre bryggor". Sökanden började därför bygga en mindre brygga i maj. Föreningsmedlemmar uppmärksammade Sökanden på att strandskyddsdispens erfordras. Bygget stoppades då av den Sökande och ansökan om strandskyddsdispens inlämnades.

/Gunnar Pihl, Lennart Nilsson, Jan-Eric Billter och Emma Jakobsson har fått möjlighet att kommentera denna artikel. Vid tiden för publicering har Gunnar Pihl lämnat följande kommentar:

Artikelrubriken stämmer inte med verkligheten!

I sakfrågan har jag inte diskuterat strandskyddsdispens vare sig egen eller Sökandens med Byggnadsnämndens ledamöter inklusive dess ordförande i något avseende. Påtalade felaktigheter kring blivande egen brygga kommer vi att rätta till.

För övrigt utgör denna långa artikel ett imponerande verk av felaktiga påståenden blandade med korrekta och omfattande citat medtagna i avsikt att ge intryck av trovärdighet, när det uppenbara syftet endast är att trakassera.

Det är sorgligt att den politiska debatten i Ekerö sjunkit till så låga nivåer.

Hela Gunnar Pihls kommentar och en redaktörens svar finns i slutet av denna artikel./

Läs mer

Öpartiets väljare kryssade flitigast

Sammanräkningen av personrösterna (kryssen) i Ekerös kommunalval visar att endast fyra personer tar sig in i fullmäktige via personkryss: Peter Carpelan (m), Ylva Forslid (ö), Tommy Liljeros (ö) och Sivert Åkerljung (kd).

För att komma in på personkryss krävs att kandidaten får minst 5 procent av partiets röster, dock lägst 50 röster. De som uppfyller detta får sitt partis mandat före de övriga på partiets lista, oberoende av var de är placerade på listan. De fyra i kommunalvalet som tog sig förbi spärrarna hade dock kommit in ändå. De stod alla som första eller andra namn på sitt partis valsedel.

Kandidater som kvalificerat sig till Ekerös kommunfullmäktige med personkryss
(Samtliga hade kommit in utan personkryss. Källa: Valmyndighetens slutsammanräkning)
Namn(parti) Andel kryss 2006Andel kryss 2002
Peter Carpelan (m) 8,80 % 9,32 % 
Ylva Forslid (ö)7,23 % Ny 
Sivert Åkerljung (kd) 6,33 % 2,27 % 
Tommy Liljeros (ö) 5,15 % Ny 

Öpartiets väljare bäst på att kryssa
Öpartiets väljare är de flitigaste kryssarna. Hela 35,4 procent av dem som röstade på Öpartiet kryssade. Näst flitigaste kryssare var kristdemokraterna med 28,8 procent. Andelen kryssare i hela Ekerö kommun var 22,5 procent.

Socialdemokraterna avviker
Socialdemokraterna i Ekerö avviker märkbart; endast 16 procent av deras väljare kryssar någon kandidat på valsedeln. Vid valet 2002 kryssade 19,5 procent av de socialdemokratiska väljarna. En rimlig slutsats av detta kan vara att de socialdemokratiska väljarnas förtroende för de egna kandidaterna har minskat. Det intrycket förstärks också av att socialdemokraternas toppnamn, Ulric Andersen, gått från 122 personröster i valet 2002 till 50 personröster i årets val.

Intressant att notera är också att folkpartiets första namn, Jan-Eric Billter tappat ungefär hälften av sina personröster.

Andel kryss på person för varje parti i Ekerös kommunalval 2006
(Källa: Valmyndighetens slutsammanräkning)

Öpartiet 35,4 % 
Kristdemokraterna 28,8 % 
Moderaterna 22,2 % 
Miljöpartiet 21,9 % 
Centerpartiet 20,7 % 
Vänsterpartiet 19,3 % 
Folkpartiet19,2 % 
Socialdemokraterna16,0 % 

Johan Sundqvist

Slutsammanräkningen i Ekerö gav oförändrad mandatfördelning

Räkningen av de sista rösterna i kommunhuset på förmiddagen förändrade inte mandatfördelningen. Alliansen får 26 mandat, oppositionspartierna 15 mandat. Moderaterna har stärkt sin ställning i alliansen med sina 6247 röstern, nästan dubbelt så mycket som folkpartiet, centern och kristdemokraterna fick tillsammans (3202 röster).

Socialdemokraterna röstandel har sjunkit till 15,3 procent. Öpartiet fick 10,5 procent, miljöpartiet 8,1 och vänsterpartiet 1,8 procent.

Johan Sundqvist

Spännande slutsammanräkning i Ekerö

Alliansen får ungefär samma procentandel av avgivna röster i Ekerö som vid valet 2002 – de fyra allianspartierna har minskat med några tiondels procent i årets valnattsresultatet. Mandatfördelningen allians-opposition blir preliminärt samma som tidigare 26-15.

Öpartiet tog drygt 10 procent och är därmed lika stort som Folkpartiet. På Färingsö nådde Ö-partiet nästan 18 procent och är näst största parti efter Moderaterna. Därmed har styrkeförhållandena i oppositionen radikalt ändrats.

Mandatfördelningen kan ändras när vi får resultatet av de cirka 350 röster som återstår att räkna. Närmast till hands att ta ett mandat till ligger Folkpartiet och Öpartiet. I så fall blir det med största sannolikhet Socialdemokraterna som tappar ett mandat och halker ner till 6 mandat. Vi hoppas kunna återkomma med ett preliminärt slutresultat i morgon förmiddag.

Johan Sundqvist

Inlägg i meningsutbytet om bristen på behöriga lärare och förskollärare i Ekerö

≡ Insändare från SOCIALDEMOKRATERNA I EKERÖ, Ulric Andersen (bilden till vänster)och Georg Gustafsson (bilden till höger) ≡

Vi socialdemokrater i Ekerö är av den bestämda uppfattningen att graden av behöriga, välutbildade och erfarna lärare i kommunens skolor står i direkt relation till elevernas studieresultat. Kommunens ovilja att anställa enbart behöriga lärare leder till att alltför många ungdomar i 9:an i Ekerös skolor antingen inte kommer in i gymnasiet eller har så dåliga baskunskaper att de inte klarar sina gymnasiestudier.

Vi socialdemokrater har påtalat dessa samband i våra program inför valet den 17:e september och säger att i ett av (s) lett Ekerö så skall alla grundskolelever få det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till för att kunna klara kunskapsmålen i skolan. Vi lovar, om vi får tillräckligt mycket att säga till om, att fler vuxna skall finnas i skolan, såväl som i barnomsorgen, och att de ska ha den utbildning som krävs för att åstadkomma goda studieresultat respektive högsta kvalitet i förskolan.

Läs mer

Varför röstar Folkpartiet i Ekerö emot goda skolförslag?

Gösta Olsson kommenterar här ytterligare Gabriella Oscarssons inlägg om skolfrågorna.

Varför röstar Folkpartiet i Ekerö emot goda skolförslag?

≡ Insändare av Gösta Olsson ≡

Gabriella, det var roligt att läsa din åsikt om mina inlägg: ”Jag blir så glad när jag får se fakta istället för politiska floskler, som visserligen låter bra men inte har någon egentlig grund.”
 
Jag förstår att du som nyinflyttad efterlyser fakta. Du kanske inte får rösta i kommunalvalet men jag vill ändå ge dig lite fakta om lokalpolitiken.
 
Det är märkligt att en politiker som är förste vice ordförande i barn och ungdomsnämnden säger att behöriga lärare är en budgetfråga när det är reglerat i lag. 
 
Hur röstade Folkpartiet när nuvarande budget för barn och ungdomsnämnden beslutades i kommunalfullmäktige i november 2005?

Fakta:
Budgeten godkändes av fp i sin helhet utan reservationer!
 
Hur skulle det se ut i andra samhällssektorer med sådant agerande? Kanske som i exemplet nedan:
 
Polisen vid en flygande trafikinspektion:
– Dina bromsar är olagliga!
Bilisten:
– Vad då olagliga?! För mig är lagliga bromsar en budgetfråga!
 
Nej, lagen gäller nog både fp och andra vare sig det är en strandskyddsdispens eller något annat som är på tapeten. 
 
Hur agerar fp i budgetfrågor? Hur gör fp sina prioriteringar?

Läs mer

Kompetens får inte vara en budgetfråga

Gösta Olsson svarar här på Emma Jakobssons insändare "Förskollärare med kompetens".

Kompetens får inte vara en budgetfråga

≡ Insändare av Gösta Olsson ≡

Emma!

Du antyder att kompetens är en budgetfråga när du skriver i din insändare:
 
”Tyvärr kanske inte den pengen är tillräcklig i alla lägen, vilket leder till att förskolorna istället kanske får satsa på outbildad personal för att få pengarna att räcka till.”
 
Om man läser skollagens andra kapitel och dess tredje, fjärde och femte paragraf som (delvis) citeras nedan så framgår det att det är en otillåten åtgärd att anställa outbildade lärare, förskollärare när det finns utbildade att tillgå.
 
Det strider mot skollagen att låta kompetens vara en budgetfråga!
 
Är det inte ni politiker som via kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för personalpolitiken? Är det inte kommunstyrelsen som ytterst måste övervaka att kommunens rektorer följer lagar och avtal?
 
Vad kommer folkpartiet att göra åt dessa otillåtna åtgärder som partiet anser förekommer?

Läs mer

Ekerö kommuns hemsida nere

Ekerö kommuns hemsida har varit nere sen i går kväll. Enligt uppgift till ekeröbloggen skall felet ligga hos Telenor och fler skall vara drabbade. Det finns ingen uppgift om när felet är åtgärdat.

Något "reservsystem" som tar över vid den här typen av fel finns inte. Många söker säkert valinformation på kommunens hemsida, så driftsavbrottet kom olägligt.

Förskollärare med kompetens

Ytterligare en insändare har kommit till ekeröbloggen med anledning av Gabriella Oscarssons insändare "Varför prioriterar Ekerö inte utbildade lärare i förskolan?" Den är från Emma Jakobsson (fp) som förklarar sin syn på att Ekerö har låg andel utbildade förskollärare.

Förskollärare med kompetens

≡ Insändare av Emma Jakobsson (fp) ≡ (Kommentar till Gabriella Oscarsson, förskollärare som snart flyttar till Ekerö.)

Välkommen till Ekerö, Gabriella!

Ekerö behöver fler utbildade förskollärare. Vi behöver också mer debatt om skola och förskola. Jag vill försöka att förklara, hur jag ser på bekymret, att Ekerö har låg andel utbildade förskollärare.

Vi har barnomsorgspeng i Ekerö kommun. Det betyder att Barn och ungdomsnämnden beställer barnomsorg från förskolorna. Förskolorna får då frihet att själva bestämma och göra upp sin budget och fördela pengarna på det som de anser vara klokast. Vi anser att det är proffsen som bäst ser hur pengarna skall användas. Tyvärr kanske inte den pengen är tillräcklig i alla lägen, vilket leder till att förskolorna istället kanske får satsa på outbildad personal för att få pengarna att räcka till.

Läs mer

Gunnar Pihl (fp) följer inte byggnadsnämndens beslut

≡ Av Gösta Olsson ≡ Byggnadsnämnden i Ekerö beviljade i maj 2006 dispens från strandskyddsbestämmelserna för en 23 meter lång och 2,4 meter bred brygga som skulle avslutas med ett trädäck om 4 x 4 meter. Dispensen som söktes av Gunnar Pihl och Birgitta Dahl i mitten av januari 2006 avser fastigheten Sånga-Nibbla 7:1, Kungsbryggan 14.
 
Efter inspektion på plats skickade stadsarkitektkontoret ett brev i ärendet till Gunnar Pihl och Birgitta Dahl i vilket man skriver:
 
”Stadsarkitektkontoret kunde vid  besiktning på platsen den 25 augusti 2006 konstatera att uppfyllnadsarbeten pågår som inte följer den beviljade dispensen.”
 
Pihl och Dahl uppmanades inkomma med en förklaring senast den 12 september. Kommunen uppger den 12 september att något svar inte inkommit och att kommunen samma dag lämnat uppskov med svar till 20 september – det vill säga till efter valet.
 
Gunnar Pihl är ledamot i Ekerös byggnadsnämnd som beviljat strandskyddsdispensen.
 
Gunnar Pihl är ordförande för Folkpartiet liberalerna i Ekerö och står som tredje namn på Folkpartiets kandidatlista i Ekerö kommun. Birgitta Dahl står som fjärde namn på listan.
 
Inför valet på söndag är det viktigt att väljarna får svar på följande frågor:
 
Har Folkpartiet förtroende för en ledamot i byggnadsnämnden som inte följer de beslut nämnden fattat i ett ärende som rör honom själv?
 
Kommer Folkpartiet att lansera Gunnar Pihl som ledamot i byggnadsnämnden efter valet?
 
Kan Gunnar Pihl vara kvar som ordförande för Folkpartiet liberalerna i Ekerö?
 
Kan Gunnar Pihl och Birgitta Dahl stå kvar som Folkpartiets kandidat nummer tre respektive fyra på valsedeln till Ekerös kommunfullmäktige?

 
I senaste numret av Mälaröarnas Nyheter skriver Birgitta Dahl i en folkpartiannons att hon vill ”öppna upp” gränserna. Vilka gränser anser Folkpartiet öppnas upp av att partiföreträdare inte följer reglerna?
 
Det kan även noteras att Folkpartiet i samma annons går till val under mottot ”Rättvisa och demokrati utan skandaler och JO-anmälningar”.

Gösta Olsson

Dolt systemfel i Ekerö

 Med anledning av Gabriella Oscarssons insändare har Gösta Olsson skrivit till ekeröbloggen om sin syn på problemen i skolan.

Gabriella Oscarsson skrev: "Som snart inflyttad Ekeröbo och förskollärare blir jag mycket fundersam över situationen i Ekerö på förskolans område. Vad jag ser i Skolverkets statistik så är Ekerö bland de absolut sämsta kommunerna i hela landet avseende andelen utbildade lärare i förskolan."

Hela Gabriellas insändare finns på
 http://www.ekerobloggen.se/pivot/entry.php?id=325.

Dolt systemfel i Ekerö

≡ Insändare av Gösta Olsson ≡ Enligt skolverkets statistik för läsåret 2005–2006 klassificerades 38 kommuner som förortskommuner till Stockholm, Göteborg, Malmö. Skolverket har undersökt procentandelen lärare i grundskolan med pedagogisk utbildning (=behöriga lärare) i dessa 38 kommuner. Ekerö hamnar på jumboplats.
 
Hur ligger vi då till om vi jämför oss med större städer, pendlingskommuner, småkommuner, det vill säga med alla övriga kommuner i Sverige?
 
Sanningen är den att då hamnar Ekerö på näst sista plats med Arjeplog som den ”sämsta” kommunen.
 
Att det skulle vara svårast i Sverige, bortsett från Arjeplog, att rekrytera kompetenta lärare till Ekerö kan inte vara sant. Här måste det finnas ett dolt systemfel. Det kan inte bara vara Ekerös grundmurat dåliga rykte som arbetsgivare för just lärare som är hela förklaringen. Här måste det till andra förklaringsparametrar.

Läs mer

De utvalda i arvodeskommittén...

≡ Av Johan Sundqvist ≡ Vid kommunfullmäktigemötet den 20 juni beslutades vilka personer som skall ta fram förslag till bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Ekerö kommun. Ledamöter i arvodeskommittén blev:

Ingemar Hertz (m) ordförande
Mats Palmborg (fp)
Christina Blom Andersson (kd)
Lars Skoglund (c)
Anna Littmarck (mp)
Gunilla Jerlinger (s)
Kenneth Lindmark (v)

Ekeröbloggen har gett alla ledamöter möjlighet att lämna synpunkter på de rekordhöga arvodena och arvodeskommitténs arbete. Vi tycker att väljarna har rätt att veta deras inställning före den 17 september. Christina Blom Andersson (kd), Gunilla Jerlinger (s) och Ingemar Hertz (m) uttalar sig inte och hänvisar till att kommittén inte påbörjat sitt arbete. Kenneth Lindmark (v) anser att arvodena är orimliga och han påpekar att ordföranden Ingemar Hertz tyvärr vill dröja med att sammankalla kommittén.

Peter Carpelans (bilden) månadslön om 70.810 kr upprör många. I senaste numret av Mälaröarnas Nyheter säger han att varken han eller oppositionsrådet är inblandade i lönesättningen. Men det är inte sant. Både Carpelan och Andersen deltog i det möte då arvodena bestämdes och ingen av dem anmälde jäv.

Läs mer

Ekerö skräpigaste kommunen

≡ Insändare av Nancy Holm ≡ Nu har det hänt igen! Stiftelsen Håll Sverige Rent har gjort en enkätundersökning bland 100 medborgare i samtliga kommuner i Stor-Stockholm. Frågan var:

”Tycker du att det är rent eller skräpigt i kommunen?” De som svarat har satt betyg på kommunen på en tiogradig skala. Ekerö kommun står överst på denna lista. Pinsamt igen för oss som bor här då vi har en så kallad Ekokommun.

Tycker jag,
Nancy Holm
Kommunikationschef på Stiftelsen Håll Sverige Rent och Ekeröbo sedan 1982

De fem skräpigaste kommunerna är:

1) Ekerö
2) Nynäshamn
3) Södertälje
4) Järfälla
5) Österåker

De fem renaste kommunerna är:

1) Danderyd
2) Värmdö
3) Lidingö och Nacka
4) -
5) Vaxholm

Stenhamra centrum

Läs mer på www.hsr.se

Valstuga i Ekerö centrum eldhärjad

Moderaternas valstuga i Ekerö centrum eldhärjades i natt. Enligt uppgifter i pressen är branden anlagd. Polisen gör nu en teknisk undersökning på platsen.


Ekerös kommunalråd Peter Carpelan JO-anmäld

≡ Av Lars Bengtsson ≡ Johan Sundqvist, oberoende ledamot av Ekerös kommunfullmäktige, har JO-anmält Peter Carpelan, moderat kommunalråd i Ekerö, för hans agerande i samband med Svanhallenaffären. En affär där Carpelan beskyller Georg Gustafsson (s) för att medvetet ljuga och sprida lögner.

Oppositionrådet Ulric Andersen (s) – bilden till höger – svarar i ett uttalande att han är chockad över kommunalrådets beskyllningar. Han framhåller att Georg Gustafsson av bekymrade medborgare uppmanats att göra en polisanmälan om förtal på grund av det inträffade

Av Sundqvists JO-anmälan framgår att Peter Carpelan var ordförande i styrelsen för Svanhallen AB som skötte driften av Allhallen, en ishall i Ekerö kommun. Kontrollen av bolaget var mycket bristfällig och ett år förekom inga styrelsemöten. Svanhallen AB fick akuta ekonomiska problem och man beslutade att likvidera bolaget.

Peter Carpelan anmälde likvidationen till Bolagsverket men uppgav inte bolagets lekmannarevisor som därför felaktigt avregistrerades. Hon återinsattes så sent att att hon inte hann avge någon granskningsberättelse, skriver Johan Sundqvist.

Peter Carpelan har även närvarat och upptagits i röstlängden på två av bolagets bolagsstämmor trots att han saknat fullmakt och trots att kommunen valt andra ombud. De valda ombuden har inte fått kallelserna enligt Sundqvists pressmeddelande. 

"Enligt min uppfattning är det helt osannolikt att Peter Carpelan, som är rättsbildad och har arbetat som ekobrottsåklagare, inte känner till vilka lagar och regler som gäller. Hans handlingar motiveras av att han velat dölja de omständigheter och åtgärder i samband med likvidationen som han bär ansvar för. Jag vill därför att JO prövar om kommunalrådets agerande faller under allmänt åtal", skriver Johan Sundqvist.

Han vill också att JO uppmärksammar att Peter Carpelans agerande inte bara innefattar överträdelser av regelverket utan också vittnar om en bristande respekt för demokratin och demokratiskt fattade beslut.

Svanhallenaffären har blivit ännu mer infekterad efter Peter Carpelans svar på en insändare i senaste numret av Mälaröarnas Nyheter, 13/2006, där Georg Gustafsson (s) uppmärksammar sista punkten i moderaternas valplamflett där man tar åt sig äran för att Allhallen överförts till föreningsdrift i Skå IK:s regi.

"Men moderaterna får gärna ta åt sig äran över att Allhallen tvingats i konkurs och det moderata kommunalrådet har ju också varit mycket engagerad i konkursen!" skriver Gustafsson.

Peter Carpelan kontrar med att Gustafsson ljuger och medvetet sprider lögner för att försöka smutskasta sina politiska motståndare. Det socialdemokratiska oppositionsrådet Ulric Andersen är chockad över beskyllningarna mot Georg Gustafsson. Andersen skriver i ett uttalande att Georg Gustafsson av bekymrade medborgare uppmanats göra en polisanmälan om förtal på grund av det inträffade.

Möjligen kan man säga att Gustafsson använder begreppet konkurs slarvigt. Det blev ju aldrig någon konkurs trots att bolaget var på fallrepet. Men sanningen är ännu värre än Gustafssons beskrivning:

Skattebetalarna fick skjuta till pengar i bolaget för att undvika konkurs. Vid en konkurs hade skötseln av bolaget hamnat i fokus. Peter Carpelan var ordförande i ett bolag med bristfällig kontroll över ekonomin. Ett år förekom överhuvudtaget inget styrelsemöte i bolaget! Inte undra på att Peter Carpelan till varje pris ville undvika konkurs.

Läs mer

Varför prioriterar Ekerö inte utbildade lärare i förskolan?

≡ Insändare av Gabriella Oscarsson ≡ Som snart inflyttad Ekeröbo och förskollärare blir jag mycket fundersam över situationen i Ekerö på förskolans område.

Vad jag ser i Skolverkets statistik så är Ekerö bland de absolut sämsta kommunerna i hela landet avseende andelen utbildade lärare i förskolan. Ekerö har knappt 32 % utbildade lärare jämfört med kommuner som Tjörn (76% ), Härnösand (73%), Sunne (76%), Örkelljunga (76%) med flera. Hur kommer det sig? Läs mer

Från ord till handling – om bostadspolitiken i Ekerö

≡ Insändare av Per Eskilsson ≡
Per Eskilsson (m), tidigare ordförande i Ekerö Bostäder, vill att Ekerö tar tag i den eftersläpande och splittrade bostadsplaneringen i Ekerö. Han skriver att vi inte byggt bostäder som är överkomliga för människor med begränsade inkomster. Om vi byggeri mindre etapper om 20–30 bostäder i olika delar av kommunen får vi goda förutsättningar för en lugn utveckling enligt Per Eskilsson.

Nu ska vi gå från ord och planer till handling!

Vi har i april fått den tryckta översiktsplanen som antogs av fullmäktige i december i fjol. Översiktplanen (ÖP) har, med rätta, betecknats som ett framgångsrikt demokratiprojekt. Innevånarna i Ekerö har i olika omgångar och vid olika tillfällen fått möjlighet att säga sin mening och påverka översiktplanen.

Planen anger den övergripande framtida utvecklingen av Ekerö. Frågan är nu
 • hur ska denna inriktning omsättas i en verklighet för alla innevånares bästa?
 • hur ska kommuninnevånarna även i framtiden kunna påverka utvecklingen på ett konstruktivt sätt?
Läs mer

Städa ut det gamla och unkna i Ekeröpolitiken!

≡ Insändare av Johan Sundqvist ≡

Johan Sundqvist, politisk engagerad Ekeröbo, är trött på att vår kommunalskatt används till stylade broschyrer och köpta annonsplatser. Vi blir reducerade till målgrupper för enkelriktad information. Politikerna är lojala mot andra politiker, men förtroendebanden till väljarna är avklippta. De politiska resultaten i Ekerö är mycket dåliga. Så blir det när ledarskapet ger sig själva stora förmåner och alla runtomkring håller tyst. När umgänget vid jakten, golfen och Rotarymötena blir viktigare än att ta strid för politiska idéer. Johan Sundqvist vill städa ut det gamla och unkna för att bygga ett nytt och modernt Ekerö. 

Redan har alla vi medborgare på Ekerö börjat matas med information på köpt plats i tidningar eller i stylade och betalade broschyrer från det ena partiet efter det andra. Betalade med pengar som kommer från våra skatter via det lokala partistödet. Eller från partiernas centrala organisationer som också finansieras via skattsedeln. Läs mer

Fd Ekeröpolitiker anmäler kommunen för PUL-brott

≡ Av Tommy Liljeros ≡

Carl Henric Bramelid som varit ledamot i valnämnden och ersättare i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning för kristdemokraterna har anmält Ekerö kommun till Datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen (PUL).

Foto: Tommy Liljeros

Bramelid säger i sin anmälan att han uttryckligen skrev att han inte ville vara med på kommunens hemsida när han avsade sig sitt uppdrag och att han dessutom meddelat detta per brev.

Ekerö kommuns hemsida uppger kommunens informationschef Hans Lundin som "ansvarig utgivare". Vem som är "webmaster" framgår inte på kommunens hemsida, men det är rimligt att tro att Lundin också har den funktionen.

Informationschefen mailar nu till kommunstyrelsen som han menar skall ta hand om ärendet. För själv har han ingen koll på vare sig hur handlägggningen hos Datainspektionen eller förtroendemannaregistret på kommunens hemsida fungerar:

– ... Visserligen är det jag som får en kopia av meddelandet till Datainspektionen och visst kan jag ta kontakt med honom /Bramelid/ men då måste jag ha kunskap om hur rutinerna är och hur vi har hanterat och hur vi hanterar blanketter. Förväntas vi ta kontakt med Datainspektionen eller hör de av sig till oss?" skriver Hans Lundin till kommunstyrelsen.

Möjligen reagerade någon nu och försökte ta bort Bramelids namn från hemsidan. Det kommer t ex inte längre upp några träffar om man söker på Bramelid i historiken till Ekerös förtroendemannaregister. Men Bramelids namn är långtifrån utplånat. Se t ex följande länkar:

http://portal.ekero.se/troint/historik_namnd_tid.asp?year=1999&month=3&namndstyrelse=VALN
http://portal.ekero.se/troint/historik_namnd_tid.asp?year=1999&month=1&namndstyrelse=VALN
http://portal.ekero.se/troint/historik_namnd_tid.asp?year=1997&month=3&namndstyrelse=KF
http://portal.ekero.se/troint/historik_namnd_tid.asp?year=1997&month=10&namndstyrelse=KF
http://portal.ekero.se/troint/historik_namnd_tid.asp?year=1998&month=10&namndstyrelse=KF
http://portal.ekero.se/troint/historik_namnd_tid.asp?year=2001&month=02&namndstyrelse=VALN

På kommunens hemsida möts man av följande text:  "Observera att det kan finnas förtroendevalda som valt att EJ visa sina uppgifter på Internet. Dessa syns i så fall ej här." Uppenbarligen har man svårt att leva upp till detta. Men bryter Ekerö kommun mot lagen när man lägger ut Bramelids namn mot hans vilja? Och är det rimligt att politiskt valda kan hindra kommunen från att ge medborgarna servicen att ha korrekta ledamotsförteckningar på Internet? Och skall deras namn i så fall också strykas när de förekommer i protokoll och kallelser som kommunen publicerar på sin hemsida? ekeröbloggen reder ut begreppen för dig som vill veta mer!

Läs mer

TCO-Tidningen om utköpet av Ylva Forslid

TCO-tidningen skriver att andra fackliga organisationer (än Lärarförbundet) har bekräftat Ylva Forslids beskrivning av förhandlingsklimatet på Ekerö, och flera förtroendevalda har lämnat sina uppdrag.

Läs hela artikeln här!

Folkpartiet undviker kärnfrågan

≡ Av Tommy Liljeros ≡ Lars Bengtsson skrev en politisk kommentar med rubriken "Folkpartiet i Ekerö har tappat sin kompass". Han satte fingret på att Jan-Eric Billter, gruppledare och Folkpartisternas "starke man" i Ekerö, är mer intresserad av samarbetet med Peter Carpelan (m) än att stå upp för Folkpartiets socialliberala värderingar.

Utgångspunkten för Lars Bengtssons (bilden till höger) resonemang är en mail-diskussion i Folkpartiet om Tappströmsskolans framtid som friskola i aktiebolagsform. Där framgår att Jan-Eric Billter inte ens vågar ha en spontan åsikt i frågan innan han kontaktat Peter Carpelan.

Lars Bengtsson beskrev den uppgivenhet som finns i partiet över en ledning som inte vill agera självständigt utan nöjer sig med att vara ett transportkompani åt moderaterna.

Brott mot god publiceringsetik
Istället för att diskutera och kommentera kärnan i Lars Bengtssons politiska kommentar så väljer partiledningen nu att argumentera utifrån att artikeln bygger på en e-postdiskussion i Folkpartiet. Att använda ett sådant material skulle vara förkastligt och i strid med god publiceringsetik. Det är som att klaga på att presentens omslagspapper och snöre inte är fint nog.

Inga kommentarer
Gruppledaren Jan-Eric Billter väljer att inte alls kommentera förtroendesprickan i Folkpartiet. Han envägs-kommunicerar med väljarna genom fyrfärgsannonser som täcker hela mittuppslaget i Mälaröarnas Nyheter.

Lennart Ljungblom (fp, stora bilden) skriver på ekeröbloggen att han som "tidningsman" hade bedömt denna e-postdiskussion som privat och ej publiceringsbar.

Läs mer

Förslag att nobba borgen till Färingsö Sportcenter i Ekerö

≡ Av Tommy Liljeros ≡ Konstgräs och friidrottsarena vid Träkvistavallen, bollhall, Ekebyhovsbacken samt stöd vid anläggande av ridstigar prioriteras inom en femårsperiod. Det är i ett nötskal förslaget till anläggningsplan 2007–2011 i det PM som Elisabet Lunde (nämndansvarig kultur) och Ann Wahlgren (teknisk chef) skrivit till nästa sammanträde i Ekerö kulturnämnds arbetsutskott. I ett långsiktigt perspektiv föreslås konstgräs vid Svanhagen samt en så kallad multianläggning/simhall.

Tjänstemännen tar inte ställning till var bollhallen skall ligga. Men man konstaterar att kommunens möjligheter till investeringar de närmaste åren är begränsade pga tidigare stor upplåning i samband med skolutbyggnaden och att det inte heller är aktuellt med kommunal borgen då detta är att anse såsom egen skuld!

Den uppfattning som Lunde/Wahlgren redovisar i PM:et – att kommunal borgen är att anse som egen skuld – är lite märklig. I januari 2005 beviljades en kommunal borgen om 50 miljoner till Ekerö Bostäder. Denna borgen tas naturligtvis inte upp som en skuld i kommunens balansräkning utan redovisas inom linjen.

Tjänstemännens PM betyder en rejäl uppförsbacke för Färingsö Sportcenter, ett samarbetsprojekt med bl a Skå IK och Ekerö Budo. Projektgruppen har skissat på ett förslag till sportcenter vid Svanängens Idrottsplats som förutsätter kommunal borgen. Men i tjänstemännens PM står det:

"Kommunal borgen är inte aktuell varför fortsatta diskussioner mellan förening och kommun får visa vilket samarbete som kan komma till stånd."

ekeröbloggen har talat med Julle Ydstie, Skå IK:s frontfigur i projektet Färingö Sportcenter:

– Det här kommer som en överraskning för mig. Men jag ger inte upp den här matchen. Det är inte slut innan domaren har blåst.

Går det att genomföra projektet utan kommunal borgen?

– Tveksamt, menar Julle Ydstie som är förvånad och bedrövad.

– Är inte våra barn värda mer än så? funderar Ydstie.

Julle Ydstie är förvånad och bedrövad.
Men han kämpar vidare. För barnens skull.

Läs mer

Stockby Vägförening vill ha fler poliser

Stockby Vägförening på Färingsö har polisanmält en skadegörelse på belysningsnätet som under en tid slagit ut stora delar av belysningsnätet i Stenhamra.

Vägföreningens styrelse har också skrivit till länspolismästaren om behovet av mer polisresurser inom Ekerö kommun.

Här är ett utdrag ur skrivelsen som Stockby Vägförening också har skickat kopia av till företrädare för de politiska partierna m fl:

"... Det är ytterst oroande att man tycker sig kunna se en sådan ut- och avveckling av organisationen inom polisväsendet, att reflexionerna går till Postverkets nermontering till svensk kassatjänst.

Nerbemanningen av polisväsendet får inte medföra att huvuduppgifter blir nedklassade till rudimentära sysslor. En sådan utveckling inom vår kommun är inte bara skönjbar. Den är tydlig för att inte säga övertydlig inom Ekerö närpolisområde. ... Med en nästan pinsam tydlighet framstår därför att det måste vara en verklighetsfrämmande syn på omfattningen av brottsligheten som ligger bakom bedömningen av behovet av de nuvarande polisresurserna. Vägföreningen vill kraftfullt ge uttryck för att denna utveckling är oacceptabel. ..."

Här kan du läsa hela skrivelsen samt vägföreningens polisanmälan!

Drottningholms Montessoriskola

På ekeröbloggen finns nu ansökan om att ombilda Drottningholms skola till friskola med namnet Drottningholms Montessoriskola ek. förening. Vi återger här ansökans sista sida som är en kommentar till den budget som lämnats in till Skolverket:

"Angående budget för Drottningholms Montessoriskola.
Kommunen har visat intresse för att vi ska överta den idag fungerande skolan som dock har ett sjunkande elevantal. De tror och så gör även vi att en skola med inriktning på Montessoripedagogiken skulle dra till sig mer elever. Idag går många Ekeröelever i Bromma Montessori.
Vi har fått veta att hyran ska förhandlas men att man från kommunen förr givit friskolor förmånliga hyror. Så att beräkna hyreskostnaden idag är inte möjligt. Vårt övertagande av skolan bygger på en förmånlig hyra.

När det gäller inventarier har man också från kommunen sagt att vi kan få köpa de som finns där idag till ett rimligt pris. Vad detta pris är vet vi inte i dagsläget. Budgeten har därför en hel del hål och det är vi medvetna om.

Vår möjlighet att driva skolan är helt klart avhängd kommunens intresse av att få en Montessorifriskola i Drottningholmsskolans lokaler. Kommunen har en önskan om att det ska vara 50% kommunala skolor samt 50% friskolor på ön.

Dessutom har man från kommunens sida erbjudit oss att överta förskolan som idag ligger intill skolan då de gärna vill ha samma huvudman för dessa enheter. Detta förbättrar också vår ekonomi då vi kan dela ett antal tjänster med dem (ekonomibiträde osv,).

Vi ser fram emot att kunna göra en säkrare budget då vi förhandlat med kommunen. De vill dock att vi har fått tillståndet innan de förhandlar."

Friskoleansökningar - Sanduddens skola, Ekerö

Vi har nu lagt ut den del som saknades av Pysslingens ansökan om att ombilda Sanduddens skola till friskola. Av praktiska har vi delat upp ansökan i två delar och detta är alltså del 2. Övriga allmänna handlingar når du från länken "Handlingar" (röd) i högerspalten.

Ansökan från Sanduddens fria skola har vi kompletterat med en reviderad budget.

Äntligen färja till Jakobsberg?

– Äntligen färja till Jakobsberg? frågar Kenneth Lindmark som dock inte hittar någon färja. Kanske en roddbåtsfärja, tror Kenneth.

Här finns förklaringen på sidan 33! Färjan är en del av Mälardalsleden. Men sjötransporten är inte reguljär. Färjan skall helst bokas ett dygn i förväg. Kostar 500 kr eller 50 kr per person. Cykeln får följa med.  Överfärden tar en kvart.

Ansvarsfrihet utan debatt

≡ Insändare av Kenneth Lindmark, Vänsterpartiet ≡

Vänsterpartiet på Mälaröarna försökte ställa frågor till revisorerna och kommunstyrelsens borgliga majoritet på kommunfullmäktige med anledning av årets revisionsrapport.

Vi ville ställa frågorna innan fullmäktige beslutade om ansvarsfrihet. Men tyvärr ville de inte svara! Och ansvarsfriheten klubbades igenom utan debatt. Läs mer

Folkpartiet i Ekerö har tappat sin kompass

≡ Politisk kommentar sammanställd av Lars Bengtsson ≡

Jan-Eric Billter, gruppledare och Folkpartisternas "starke man" i Ekerö är mer intresserad av samarbetet med Peter Carpelan (m) än att stå upp för de socialliberala värderingar som är kompassriktning för de folkpartister som ser fler styrinstrument än (m)arknaden. En diskussion i Folkpartiet om Tappströmsskolans framtid som friskola i aktiebolagsform visar att Jan-Eric Billter inte ens vågar ha en spontan åsikt i frågan innan han kontaktat Peter Carpelan.

Bakgrunden är att Emma Jakobsson (fp) drog igång en diskussion i partiet efter att det kommit fram uppgifter under allmänhetens frågestund med barn- och ungdomsnämnden.  "Allmänheten" upplyste då nämnden om att Tappströmsskolans rektor Anneli Jeppsson tillsammans med biträdande rektor Caroline Lidström, lämnat in en ansökan till Skolverket om att driva Tappströmsskolan som friskola i aktiebolagsform. Uppgifter som var nya för nämnden och som väckte förvåning.

Lennart Ljungblom (fp) anser att det i det närmaste är omöjligt att detta skett utan att någon moderat vetat om det. Han ifrågasätter om inte skolledningen i Tappström skall suspenderas.

En medlem i Folkpartiet som lämnat nästan alla sina uppdrag skriver:

"Man kunde hoppats att en gruppledare för Folkpartiet visat vilja att ta tag i frågan, men tyvärr ser jag än en gång ett undflyende beteende när det gäller en fråga som berör ledningen av kommunen..."

Det här handlar inte om en frisk intern fp-diskussion där det är högt i tak. Det finns en djup förtroendespricka bland Ekerös folkpartister. En uppgivenhet över en ledning som inte vill agera självständigt utan nöjer sig med att vara ett transportkompani åt moderaterna. Frisinnade idéer kan spira i partiet och drivas av engagerade medlemmar. Men när det blir skarpt läge är det moderaterna som  bestämmer färdriktningen. Den som vill se ett liberalt socialt ansvarstagande i Ekerö kommun kan inte luta sig mot Folkpartiet.

Tappströmsskolan, Ekerö

Läs mer

Märkliga lönesamtal på Tappströmsskolan i Ekerö

Bild från Tappströmsskolan

≡ Insändare ≡ Jag har i min hand ett brev skrivet av Tappströmsskolans rektorer adresserat till personalen. Av brevet framgår att rektorerna redan anser att de kan driva skolan efter eget huvud och bortse från kommunens överenskommelse med facken om lönesamtal. Rektorerna vill tydligen redan nu visa var skåpet skall stå.

I brevet skriver de:

"När vi har tittat över lönekriterierna och bedömningarna av varje person så ser vi att många men inte alla ligger kvar på samma prestationsnivå som tidigare." 

"Vi tänker oss att för en del av er kan det räcka med att ha en dialog via mail om prestation och därmed följande lönepåslag."

"Några av er vill vi träffa då det skett förändringar sedan förra lönerevisionen, vi kallar till möte efter att ha tittat på era scheman." (Här kan du läsa rektorernas brev till lärarna; ekeröbloggens anmärkning)

Fundera på vad detta innebär!

Läs mer

Öppet brev till politiker i Ekerö kommun
angående nedskärningar inom Resursteamet

Resursteamet i Ekerö kommun är den resultatenhet som omfattar bl.a. skolsköterskor, kuratorer, psykolog, special- och talpedagoger samt skolläkare.

Enhetens personal arbetar på uppdrag av alla kommunens skolor och förskolor. Budgeten för enheten baseras på ett styckepris per elev i Ekerö skolor, i dagsläget 138 kr/elev och år. Under perioden 2006-2008 visar befolkningsprognoser på ett minskat elevunderlag på ca 65 elever. Hur många som väljer fristående skolor, som t.ex. Engelska skolan och Raoul Wallenbergskolan, är svårt att sia om. Under 2007 kommer eventuellt tre kommunala skolor att privatiseras, Tappströmsskolan, Sanduddens skola samt Drottningsholmsskolan. Om det blir så kommer antalet elever i kommunala skolor att minska drastiskt.

Läs mer

Cykeltutor inte godkända som brandvarnare i Ekeröskola

För att varna vid brand i Ekebyhovskolans särskoleavdelning har personalen fått cykeltutor/bollhorn. Arbetsmiljöverket anmärkte redan i april 2005 på att särskoleavdelningen och skolans F-6 byggnad saknar utrymningslarm. Byggnad A1 och A2 omfattas av bristen.

Nu har Arbetsmiljöverket tröttnat och förelagt kommunen att rätta till bristerna senast den 28 augusti vid vite av 200.000 kr. Läs mer

Tappen vinstdrivande – personalen tillfrågas inte

≡ Insändare ≡ Varje framgångsrik organisation, privat, kooperativ, stiftelse eller kommunal, kännetecknas av engagerade ägare, hängiven och motiverad personal.

Det var därför med förvåning lärarna på Tappströmsskolan, på personalkonferensen den 26 april, fick höra från kommunens personalchef att ägaren (=kommunen) avser att fatta beslut om Tappen som friskola utan att inhämta de anställdas inställning till att lämna den kommunala driftsformen och övergå till en privat vinstdrivande skola i aktiebolagsform med två ägare.

Frågan huruvida personalens åsikter skulle efterfrågas hade ventilerats på ett informellt möte i kommunledningen med bl.a. kommunchefen närvarande. Resultatet blev att personalens åsikter var ointressanta för kommunen! Läs mer

Valfrihet... för vem? Och vad är möjligt att välja?

≡ Insändare ≡ Det är märkligt att allt fokus ligger på det överskott som Tappströmsskolan redovisar i ansökan till Skolverket. Visserligen är det fråga om skattepengar men så länge dessa pengar finns kvar i bolaget och inte utbetalas till delägarna är det väl inte några större problem. Överskottet kommer att behövas, de inventarier som kan köpas loss för 1,5 miljoner kommer inte att hålla i evighet och då kan det vara bra att ha en reserv i bolaget. Mer oroande är att starta ett bolag med 32 miljoner i budget med enbart ett aktiekapital på 100 tkr. Om hälften av aktiekapitalet behöver tas i anspråk måste företaget likvideras enligt aktiebolagslagen. I Ekerö kommun finns det många företagare, de flesta vet nog hur kämpiga de första åren är ekonomiskt.

"Till slut är detta med friskolor också en demokratifråga. I ett privat bolag finns ingen insyn och personalen har inte som i en kommunal skola meddelarfrihet. Även om tystnaden i kommunala verksamheter idag många gånger är skrämmande så kan man berätta om missförhållanden utan att någon får efterforska källan och man kan inte heller straffas", skriver signaturen Lantisen i sin insändare om privatiseringen av Tappströmsskolan. Läs mer

15 anmälda till Öppet forum

Åtta kvinnor och sju män är anmälda till Öppet forum den 6 maj. Av de 15 anmälda har två politiska uppdrag i kommunen, Kenneth Lindmark (v) och Maria Piotrowski Halkiewicz (fp). Här kan du läsa mer om Öppet forum.

Öppet Forum om Ekerös framtid -
anmälan senast 21 april

Demokrati- och vitaliseringsberedningen (DeVi) ordnar ett öppet forum den 6 maj. Beredningens ordförande Rolf Nielsén (fp) beskrev idén på senaste fullmäktigemötet då DeVi presenterade sin andra rapport. Här kan du lyssna på Rolf Nielséns beskrivning av arrangemanget.

På skaparlust.nu bjuds du på en trevlig och instruktiv guidad tur i "Open Space". Metoden styrs av fyra principer och en lag: Lagen om två fötter. Om det börjar gå tomgång i en grupp använder du dina två fötter och går in i en annan grupp... Du bestämmer var du lägger din tid och din energi.

Det vi saknar i kommunen är arenor där vanliga människor kan diskutera och påverka. Politikerna har sina spelplaner och behöver inte fler. Öppet forum är din möjlighet att ta upp det du tycker är viktigt.

Tommy Liljeros

Inbjudan
Den 6 maj har vi chansen. Vi som tycker saker om Ekerö. Du som går och funderar kring en stor eller liten fråga, som sett något du vill påverka. Du som tycker att det finns fakta som behöver lyftas fram, sådant som kommer att påverka vår framtid i Ekerö. Ta till orda den 6 maj. Demokrati- och vitaliseringsberedningen, DeVi, bjuder in till Öppet Forum i Drottningholmskolans gymnastiksal kl 10–15 lördagen den 6 maj 2006.

Läs mer

Kommunala handlingar

Låter det tråkigt? I högerspalten finns det en ny rubrik: Handlingar. Där samlar vi protokoll, kallelser etc från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och några av nämnderna samt vissa skrivelser och postlistor.

Tanken är att du utan större besvär i förväg skall kunna se vilka beslut som är på gång. Kanske är du särskilt engagerad i någon fråga och vill ta kontakt med politikerna innan det är för sent.

Och ärendena vid nästa sammanträde i barn- och ungdomsnämnden är långt ifrån tråkiga: Ansökan om tillstånd för att driva förskoleverksamhet vid Uppgårds förskola/Skogsbäckens förskola Personalkooperativ Ekonomisk förening i alternativ regi; Förskoleverksamhet på Adelsö; Familjedaghem för enbart egna barn; Sommarpraktik för ungdomar/Feriearbete; Platser i förskolan; Kommunala friskolor; Flexibelt sportlov etc

Vi kommer att fylla på med aktuella handlingar under resans gång. Ambitionen är att scanna in alla handlingar från 1 maj 2006 och framåt.

Förteckning över tillgängliga handlingar

Tappströmsskolan - friskola med vinsten som drivkraft

ekeröbloggen har fått en insändare med mycket kritiska synpunkter på planerna att göra Tappströmsskolan på Ekerö till en friskola i aktiebolagsform.

Även för Sanduddens Fria skola (ekonomisk förening) och för Sanduddens skola (Pysslingen, aktiebolag) har ansökningar lämnats till Skolverket. Dessa ansökningar konkurrerar om att överta Sanduddens skola som idag drivs av Ekerö kommun. Drottningholms Montessoriskola är ytterligare ett projekt som lämnat in ansökan till Skolverket.

Friskolor är skolor med andra ägare än kommunen eller landstinget. ekeröbloggen kommer att granska och informera om de tänkta friskoleprojekten i Ekerö kommun. Inom kort kommer vi att publicera delar av de ansökningar som lämnats in och annat material som belyser ämnet.

Tommy Liljeros

Tappströmsskolan – friskola med vinsten som drivkraft
≡ Insändare ≡ Den 16 mars informerade rektor och biträdande rektor personalen på Tappströmsskolan att man lämnat in en ansökan till Skolverket om att driva skolan som friskola. Elevunderlaget kommer att hämtas från samma upptagningsområde som i dag, dvs huvudsakligen Närlunda, Sandudden, Sundby, Munsö, Adelsö och Lovö.

Friskolan förväntas starta höstterminen 2007 med ett aktiekapital på 100.000 kr som satsas av nuvarande rektor och biträdande rektor, som därigenom blir ägare till friskolan. Enligt den budget som lämnats in  till Skolverket blir det miljonvinst varje år. En vinst som ägarna kan dela på!

Vinstmotivet är drivkraften för att starta friskolan. Det framgår av att personalens synpunkter och inställning till alternativ pedagogik, förnyelse och friskola inte efterfrågats utan allt har utarbetats i "hemlighet". Att personalen inte fått vara delaktig visar kanske på kommande auktoritär styrning av friskolan?

Läs mer

Majoritetspartierna bryter mot skollagen

≡ Insändare av Tjalle Tvärvigg ≡ Kommunalrådet Peter Carpelan (m) förde fram på kommunfullmäktigemötet i mars att Ekerö kommun hade ett ekonomiskt överskott på 9 miljoner 2005. Vad Carpelan förtiger är att detta ekonomiska överskott till en del beror på att majoritetspartierna med moderaterna i spetsen medvetet bryter mot skollagen för förskolan. De familjer som inte får förskoleplats får dyrt bidra till kommunens överskott.

Skolverket skickade i mars till Ekerö kommun ett beslut där man "kritiserar Ekerö kommun för att inte uppfylla författningarnas krav att i förskoleverksamheten erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål. ... Ekerö kommun ombeds därför att senast den 24 maj 2006 lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtages med anledning av beslutet." Läs mer

Uppstudsig Krister Skånberg till fullmäktiges skamvrå

≡ Av Tommy Liljeros ≡ Lyssna och döm själv! Var går gränsen för vad man får säga i en politiskt debatt? Skriv gärna en kommentar och tala om vad du tycker!

Ständigt tackande
I Ekerös kommunfullmäktige ägnar man tid åt att tacka och uttrycka sin uppskattning. När någon svarar på en enkel fråga börjar han/hon med att tacka för den intressanta frågan. Frågeställaren tackar sedan för svaret. Detta helt oberoende av om svaret var snömos eller innehöll någon substans. I debatterna tackar man för svaren. Ibland tackar man även tjänstemännen för någon utredning eller annan arbetsinsats. Många tack blir det.

Krister Skånberg i skamvrån
Vid senaste fullmäktigemötet hände något uppfriskande som lyssnarna inte är bortskämda med: Krister Skånberg (mp) skärpte tonen mot Peter Carpelan (m) i en debatt om Förbifarten. Det bröt mönstret – stämde liksom inte in i den tack-kultur som församlingen utvecklat och omhuldar. Carpelan talade indignerat om påhopp och Skånbergs heder. Fullmäktiges ordförande, Ewa Björling, hängde på och tillrättavisade Skånberg. Man ser bilden av en lärare som gärna skulle vilja se den oförskämde eleven i skamvrån med näsan i en kritcirkel och dela ut en hempinne. Men hon nöjer sig med en åthutning den här gången. Läs mer

Mer om Ekerös BoKlok i REALTID.se

Affärstidningen REALTID.se skriver idag (2006-03-29) om BoKlok under rubriken "Ikeas Bo Klok-boende gav rekordhöga hyror".

Det framgår bland annat att BoKloks marknadschef Ewa Magnusson anser att det är lättare att hålla koll på priserna när Skanska bygger. Då sätts priset 20–25 procent lägre än på andra jämförbara produkter. Hon känner inte till något tidigare fall då prispolicyn spruckit.

BoKlok gav rekordhöga hyror och gick förbi bostadskön

≡ Av Tommy Liljeros ≡ Månadshyran för en tvåa på 50 kvm är 5.760 kr. BoKlok-husen på Tunnlandsvägen ger ett nytillskott av 24 hyreslägenheter om 2-3 rum och kök i Ekerö kommun. Hyresnivån landar med god marginal över Ekerö Bostäders höga hyror: 1.206–1.382 kr per kvm och år kostar det att bo i BoKloks lägenheter.

I SABO:s jämförelse mellan vissa bostadsbolag i Stockholms län toppar Ekerö Bostäder med 1.010 kr per kvm. Näst högsta nivån har Armada med 951 kr. Lägsta nivån, 752 kr har Nynäshamns Bostäder. Medelnivån ligger på 886 kr.

Passar ensamstående undersköterska med två barn...
BOKloks koncept har utvecklats av IKEA och Skanska. På BOKloks hemsida finns ett pressmeddelande från januari 2006 som beskriver idén: "...flerbostadshus med lägenheter till 20–25 procents lägre hyra än motsvarande boende på orten. Månadskostnaden sattes så att den passade en ensamstående undersköterska med två barn." I Ekerö kommun förvandlades konceptet till bostäder med rekordhöga hyror.

Billig mark från kommunen
AB Cisterna fick köpa 4.000 kvm mark med en bruttoarea (byggyta) om 1.700 kvm för BoKlok-husen. Priset var 1.000 kr per kvm bruttarea, alltså 1,7 miljoner. När SBC Mark AB några månader tidigare skrev på ett exploateringsavtal för trygghetsboende vid Ekebyhovsvägen fick man betala 2.700 kr per kvm bruttoarea.

Kommunalrådet Peter Carpelan (m) svarade i Ekerö kommunfullmäktige på kritiken mot att hyresnivåerna inte avtalats i förväg. Han menade att de låga byggkostnaderna och det faktum att kommunen sålt marken billigt ändå skulle hålla ner hyrorna.

BoKlok-husen på Tunnlandsvägen, Ekerö. Foto: Eva Liljeros

Läs mer

Varför dröjer kommunen med publicering?

≡ Insändare av Kenneth Lindmark (v) ≡ Jag kommer att fråga i Ekerö kommunfullmäktige varför man inte publicerar de förtroendevaldas kontaktuppgifter,  t ex e-postadresser. Jag ställer också frågan till ekeröbloggens besökare och Mälaröarnas Nyheters läsare: Varför tror ni man håller på uppgifterna? Varför dröjer  kommunen med publicering? Läs mer

Ekerös socialdemokrater får egen hemsida

Ekerös socialdemokrater har öppnat en lokal hemsida på adressen http://www.sap.se/ekero.

Sidan ska koncentreras kring de frågor och den politik som (s) går till val på i kommunen. Under rubriken "Ulric kommenterar" kommer Ekerös socialdemokratiska oppositionsråd att tycka till om stort och smått.

För att stimulera vidare botaniserande i de socialdemokratiska rapporterna från nämndarbetet 2005 har vi valt ut några intressanta passager:

"Även för vissa politiker i Byggnadsnämnden har klimatet blivit hårdare med bl.a. anonyma samtal med hot om nedbränning av bostad. Speciellt har det gällt ställningstagande för byggande av 3G-master som inte alltid uppskattats av alla kommuninnevånare.", skriver Ulf Nilsson (s).

Hot om nedbränning av bostad
Den vetgirige frågar sig: Finns det en policy att den typen av hot alltid skall polisanmälas? Det framgår att flera ("vissa politiker") fått anonyma samtal. Har det gjorts några försök att spåra samtalen eller på annat sätt dokumentera dem? Det stora "bråket" har gällt Lundkullamasten. En stor majoritet av de berörda adelsöborna har starkt engagerat sig i denna fråga. Som Ulf Nilsson skrivit texten riktas misstankarna mot dem som protesterat och engagerat sig i den demokratiska processen för att stoppa bygget av Lundkullamasten. Är det avsikten? Läs mer

Katastrofen Stenhamra Centrum

≡ Insändare av "Ve och fasa" ≡ Några bekanta och vi själva diskuterade häromdagen det faktum att Stenhamra Centrum månad efter månad ser så oerhört dystert och ytterst oinbjudande ut som ett slags "centrum". VEM är det i kommunen som helt enkelt kan TILLÅTA att ett centrum får se så förfärligt motbjudande ut som i Stenhamra? HUR kan det bara få fortgå??

I väntan på beslut från eventuella företagare eller andra entusiaster(?), borde väl ändå kommunen anstränga sig för att skapa något som ser lite trevligt och inbjudande ut. Ta ansvar.

När vi flyttade hit för 15 år sedan, fanns det åtminstone bensinmack med kiosk och något att sitta på utanför den. Nu är det bara en eländigt stor asfaltsplan kvar, samt en stängd och nedklottrad butiksbyggnad med en stackars liten kiosk inbyggd.

Ve och fasa!

Visst måste det väl finnas regler för hur illa det får se ut?

Stenhamra – ett förslummat område. Alla som bor i Stenhamra kommer ihåg hur många månader vi fick leva med tre fordonsvrak och massor av utspritt glassplitter. Foto: Tommy Liljeros


 

 

 

 

 

 

 

 

Ve och fasa

Ekeröborna värda en ledning som agerar
med kompetens och ärlighet

≡ Insändare av Anders Waldman ≡ Vad är det för märklig kultur som utvecklats bland tjänstemän och politiker i kommunhuset på Ekerö? En kultur som innebär ett agerande som står i mindre god överensstämmelse med den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen och en kultur som gör att en uppenbart klantig handläggning av två spektakulära personalärenden drabbar kommunens ekonomi med helt onödiga kostnader i mångmiljonklassen. Särskilt märkligt är detta med tanke på att det finns juridisk kompetens i kommunledningen som borde insett vad som var på gång och omedelbart satt stopp för det.

Egna färska erfarenheter av Stadsarkitektkontorets agerande i ett bygglovärende förstärker min oro. Varifrån kommer denna kultur? Hur har den uppstått? Vem driver den vidare? Varför går det inte att bli av med den? Talesättet ”Vi har den politiska ledning vi förtjänar” känns orättvist. Vi Ekeröbor är värda en ledning som agerar med kompetens och ärlighet!

Anders Waldman, Närlunda

Ekerö Bostäder vill inte diskutera med köparen -
hänvisar till jurist

≡ Text och foto: Tommy Liljeros ≡ Håkan Olsson är arg och besviken:

– Ekerö Bostäders vd och styrelseordförande är arroganta översittare. Jag har blivit orättvist behandlad och man vägrar att ens träffa mig för att diskutera saken, berättar Håkan.

Håkan hade köpt den bostadsrätt som han bodde i och dittills hade hyrt av Ekerö Bostäder. Priset sattes efter den värdering som mäklaren Notar gjort. Fem månader senare värderar Notar en motsvarande lägenhet i samma länga till ett betydligt lägre pris trots att den är i bättre skick än Håkans. Två jämförbara lägenheter säljs också till ett pris långt under det Håkan fått betala. Håkan tar då kontakt med Ekerö Bostäder för att diskutera en kompensation för att hans "marknadspris" satts efter en värdering som han menar är felaktig.

Ingemar Garneland, Ekerö Bostäders vd, skriver i ett brev till Håkan att hans krav saknar grund och är att betrakta som försök till utpressning. Garneland uppmanar Håkan att "väcka tvistemålstalan vid tingsrätten" om han inte är nöjd.

Därefter får Håkan Olsson (bilden till höger) ett brev från Christel Hjulström på Landahl Öhman Advokatbyrå KB. I fortsättningen skall alla kontakter i ärendet ske med Ekerö Bostäders juridiska ombud. Och hon anser inte att det förefaller nödvändigt med något möte.

Håkan har också försökt ta upp saken med Ekerö Bostäders styrelseordförande, Ingemar Hertz (m) som inte vill ta upp frågan i styrelsen. Hertz menar att det inte är en styrelsefråga.

Läs mer

Censurerade protokoll på kommunens hemsida

≡ Insändare av Visslan II ≡ Visslan skriver i sin insändare från 14 mars att det är uselt att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll publiceras så sent på kommunens hemsida att överklagande inte kan göras. Men skammen blir större av att det är censurerade protokoll som publiceras.

(s) lämnade ett skriftligt uttalande och yrkande på kommunstyrelsens möte den 7 mars. Detta tas bort från protokollet innan det publiceras på kommunens hemsida! Läs mer

Vägra koka kaffe... Satsa på personval!

≡ Insändare av Johan Sundqvist ≡ Så har då tiden kommit för att avsluta den vart fjärde år återkommande konklaven avseende utnämningarna för vilka ekeröbor som skall representera de respektive partierna ute på Ekerö. Av resultatet att döma verkar partierna överlag mycket nöjda med de representanter som partierna haft under den gånga mandatperioden. Frågan är hur man som medborgare och väljare skall tolka detta?

Är det så att hanteringen kring avskedandet av de fackligt förtroendevalda lärarna, den numera JO-prickade hanteringen av offentliga handlingar, accepterandet av att pedofildömda får kandidera, skyhöga politikerarvoden etc. är handlingar som berättigar fortsatt förtroende för de valda? Av de slutna medlemsomröstningar som nu ägt rum inom de flesta partierna kan vi konstatera att svaret från partierna är ett rungande – JA!

Läs mer

Lägg ut protokollen!

≡ Insändare ≡ Tidigare år har kommunen på sin hemsida www.ekero.se lagt ut protokollen från kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I år har ännu inga protokoll lagts ut på nätet. Den 14 mars var ännu inte protokollet från kommunstyrelsen den 7 februari eller kommunfullmäktige den 21 februari publicerade.

Det finns ett lagkrav i 5 kap 61 § kommunallagen att protokollen skall justeras inom två veckor. Innehållet i ett protokoll kan överklagas. Att publicera protokoll på nätet efter klagotidens utgång är dock inte att rekommendera för en kommun som säger sig sträva mot ökad öppenhet och insyn.

Visslan

Slöjdsalen - en farlig arbetsplats?

≡ Av Tommy Liljeros ≡  Vid en inspektion den 3 maj 2005 i Tappströmsskolans slöjdsal fann Arbetsmiljöverket brister som kan leda till att elever skadas allvarligt. Ekerö kommun svarade inte på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. Vid verkets uppföljningen den 16 januari 2006 visade det sig att alla brister inte var avhjälpta. Arbetsmiljöverket övervägde då att förelägga Ekerö kommun att vidta en rad åtgärder i Tappströmsskolan senast den 3 april 2006. Verket påpekade att man då också kan sätta ut ett vitesbelopp. Kommunens fick nu en ny möjlighet att yttra sig om bristerna senast den 1 mars. Den 14 februari fick Arbetsmiljöverket kommunens svar.

Även Ekebyhovsskolan har haft påhälsning av Arbetsmiljöverket. Den 15 april 2005 ställdes 16 olika krav på skolan. Det allvarligaste rörde utrymningslarm i särskoledelen, ett krav som ännu inte är åtgärdat. Nu kommer arbetsmiljöinspektör Patrik Söderquist att ta upp frågan om vite med verkets jurist.

Bara beröm i kommunens egen tidning
Ekerö Tidning heter en svartvit A4-publikation som kommunen ger ut. Kommunens informationschef Hans Lundin är redaktör. I årets första nummer (21 februari 2006) finns en artikel med rubriken "Arbetsmiljöverket inspekterar och berömmer Träkvista skola och Ekerö kommun". Den börjar så här: "I slutet av januari besökte arbetsmiljöverket Träkvista skola för att se hur skolan arbetar med frågor kring våld och hot..." Här vill informationschefen ge oss uppfattningen att inspektionen ägde rum i januari 2006 när den i själva verket gjordes i januari 2005!

Förvisso har Träkvista skola gjort ett bra jobb med frågor som bokstavligen kan vara livsviktiga för våra ungdomar. Men! Arbetsmiljöverkets inspektion och förhållandena i slöjdsalen på Tappströmsskolan och Ekebyhovsskolans särskoledel nämns inte alls. Är det ointressant för allmänheten? Läs mer

Mer fantasi och kreativitet i politiken

≡ Insändare av Kenneth Lindmark ≡ Jag vill först säga att jag aldrig kommer sluta kämpa för, men kanske emot. Jag vill se alternativ till den borgliga politiken i Ekerö som bara är trött, fantasilös och minimalistisk. Se bara på att vi fortfarande inte har ett gymnasium och ingen riktig idrottshall. Och ingen färja norrut fast alla säger sig vilja det valrörelse efter valrörelse. Läs mer

Bråk om JO-beslut i Ekerös kommunstyrelse

≡ Av Tommy Liljeros ≡ Kommunstyrelsen är inte enig om hur man ska hantera den skarpa kritik man fått av JO. Gårdagens sammanträde (7 mars) var bitvis ganska upprört. Socialdemokraterna ville att kommunstyrelsen rättar sig efter JO:s kritik och skyndsamt ser till att diarieföra originalen (eller kopior av originalen) till kompletteringar av den polisanmälan som kommunen gjorde mot två lärare i samband med "lärarkonflikten".

Oppositionsrådet Ulric Andersen (bilden) reagerade kraftigt på att kommunens informationschef, Hans Lundin, på uppdrag av kommunchefen, Lena Malmfors, skickat ut kommunens reaktion och synpunkter på JO:s beslut före sammanträdet. Hans Lundins dokument har bland annat skickats till Mälaröarnas Nyheter innan kommunstyrelsen behandlat ärendet.

Socialdemokraterna kallar i ett uttalande detta för "ett övertramp och ett uttryck för ringaktning av kommunstyrelsen och dess yttersta politiska ansvar för kommunens angelägenheter." Ulric Andersen påpekar också att socialdemokraterna motsatt sig den borgerliga majoritetens tidigare handläggning av ärendet och att man velat att kommunstyrelsens yttranden till JO skulle ha utformats annorlunda.

Flera som ekeröbloggen talat med, som har god insyn i ärendet, anser att Hans Lundin i sin beskrivning av ärendet bagatelliserar det allvarliga i JO:s kritik. Särskilt stötande menar man att det är att framhålla att man inte behöver rätta sig efter JO:s beslut och att den rimliga åtgärden att hämta in de dokument, som JO menar borde ha registrerats, inte berörs. Lundin förklarar inte heller varför kommunstyrelsen lämnat felaktiga uppgifter till JO.

Slutet blev att ärendet remitterades till kommunstyrelsens arbetsutskott. Snart ligger det alltså i kommunstyrelsens knä igen. Läs mer

Inga uppdrag till Per Eskilsson (m)
Befattningarna hade lovats bort till andra

≡ Av Tommy Liljeros ≡ Vid årets första kommunfullmäktige i Ekerö valdes 18 personer till olika uppdrag. 17 av dem är moderater, 1 är kristdemokrat. 13 är män, 5 är kvinnor.

Moderate fullmäktigeledamoten Per Eskilsson fick inget av uppdragen. Han hade anmält intresse för flera uppdrag till moderaternas fyllnadsvalskommitté som genom Kjell O Johansson svarade:

"Vid måndagens möte visade det sig att de befattningar du var intresserad av redan hade lovats bort till andra."

Att uppdragen lovats bort accepterade inte Per Eskilsson som skickade ut ett mail till 35 moderater där han skrev:

"Svaret från Kjell O Johansson kan naturligtvis inte accepteras. Moderata fullmäktigegruppen är suverän att nominera de personer som gruppen anser ska representera moderaterna i nämnder och styrelser." Läs mer

Om pedofilanklagelser i valrörelsen

Om pedofilanklagelser i valrörelsen var temat på Björn Elmbrants fredagskrönika i P1, Studio Ett. Det handlar om huruvida en illustration på bloggen "Rättvist och balanserat" anklagar Fredrik Reinfeldt för att vara pedofil. Elmbrant menar att det definitivt inte är en anklagelse mot moderatledaren för att vara pedofil. Bilden med Reinfeldt hade texten "Rösta på din pedofil" och illustrerade att den moderata partiledningen på Ekerö släppte igenom en kandidat som man visste hade en fängelsedom i bagaget för pedofilbrott.

Reinfeldts version återgavs okritiskt i flera stora medier. Elmbrant avslutar sin krönika med en fundering kring om medierna granskar de borgerliga tillräckligt mycket. Just exemplet med moderatpedofilen på Ekerö får honom att undra.

Läs Björn Elmbrants krönika här
Lyssna på Björn Elmbrants krönika (2006-03-03, scrolla ner till rubriken Fredagskrönika)

Bättre sjukvård och kollektivtrafik med (s) vid rodret

≡ Insändare av Georg Gustafsson (s) ≡ Georg Gustafsson menar att (s)-styret gett bättre sjukvård och kollektivtrafik för Ekerös invånare. Landstinget har kostnaderna under kontroll och prognosen för 2005 visar på ett plus på strax över en miljard.

Gustavsson pekar bland annat på att Stenhamra hälsocentral har öppnat och att turtätheten dagtid ökat på gröna linjen.

Läs mer

DN:s artikel gav besöksrekord på ekeröbloggen

ekeröbloggen hade väldigt många besökare under söndagen. 427 unika besökare registrerades en veckodag som normalt har ganska låg trafik. Det beror på DN:s artikel "Pedofilbild av Reinfeldt på SSU:ares blogg".

Artikeln refererar till bloggen "Rättvis och balanserad" där Tobias Gerdås länkat till ekeröbloggen i samband med att han berättat om att moderaterna släppt fram en pedofildömd politiker på Ekerö. Detta illustrerades av en manipulerad valaffisch på Fredrik Reinfeldt med texten "Rösta på din pedofil". Illustrationen var avsedd som satir men väckte anstöt. Gerdås tog bort den och bad om ursäkt.

Ekerömoderaternas ordförande Ingemar Hertz uttalar sig i DN och säger att alla möjliga människor, alla inte alltid med lämplig bakgrund, kan ställa upp i provvalet. Men Hertz får inga följdfrågor av DN. Man frågar inte varför ekerömoderaterna godkände att den dömde fick ställa upp i provvalet trots att man kände till pedofildomen. Och varför moderaterna inte meddelade sina medlemmar att det inte gick att rösta på honom när han valde att ta tillbaks sin kandidatur? Provvalet kan ju få ett helt annat resultat om den pedofildömdes röster läggs på någon annan.

Är det kanske så att Gerdås har rätt när han skriver att detta hamnat på löpsedlarna om det gällt en vänsterpolitiker? Lite märkligt är det att media knappt alls uppmärksammar att en pedofildömd tillåts kandidera för Ekerömoderaterna och att Ekerös kommunalråd lyckats få den 4:e högsta kommunalrådslönen i landet – högre än kommunalråden i Göteborg och Malmö.

Länkar
Bloggen "Rättvis och balanserad" (cachad)
Moderat får kandidera trots fängelsedom för pedofilbrott
Moderaternas ledning kände till pedofildom – godkände ändå provvalskandidat
Johan Sundqvist lämnar moderaterna – saknar förtroende för ledningen
Öppen kronkran för Peter Carpelan – 4:e plats i landets löneliga

JO mycket kritisk. Prickar Ekerös kommunstyrelse

≡ Tommy Liljeros ≡ I ett beslut som gäller anmälningar mot Ekerös kommunstyrelse slår JO fast att kommunen har begått fel som lett till begränsningar i allmänhetens grundlagsskyddade rätt till insyn och kontroll:

 • Polisanmälningar som är allmänna handlingar och borde ha förvarats hos kommunen
 • Medborgare som utan stöd i lag vid upprepade tillfällen vägrats ta del av allmänna handlingar
 • Felaktiga uppgifter från kommunstyrelsen till JO om registrering
 • Anställda som inte följer reglerna för hantering av e-post
 • Frågetecken kring om handlingar som inte registreras hålls ordnade på det sätt som krävs
"Jag är sammanfattningsvis mycket kritisk till detta", skriver JO i sitt beslut.

Gösta Olsson har anmält Ekerö kommun till JO. JO:s beslut visar Olsson haft rätt i sin kritik. Foto: Tommy Liljeros
Läs mer

Sundby skola knep 2:a platsen med bondmoset

≡ Text och foto: Ulla Rohlén Johansson ≡
Finalen i Cajsa Wargs Matskola – ’Vem gör det godaste moset’ – avgjordes den 15 februari på plats i Cajsa Wargs butik i Stockholm. De tre finalisterna, Sundby skola på Ekerö,  Kungshagens montessoriskola i Nyköping och Kockkollo från Lidingö fick inför publik och jury tillaga sina egna komponerade mos.

Programledare var Jonas Leksell, känd från bl a "Myror i Brallan" och TV-kocken Pelle Johansson, även verksam som köksmästare på Wärdshuset Ulla Winbladh. Dessa underhöll den stora publiken som fick bevaka tävlingsmomentet via storbild i butiken. De tävlande trängdes tillsammans med representanter från pressen i de tre köksplatserna där de skulle prestera sitt bästa.

De tre lagen presenterade sina mos och sina kunskaper om potatis för juryn. Under ledning av Christina Möller drog sig juryn tillbaka för att bedöma de olika bidragen utifrån smak, fantasi, utseende, konsistens och helhet. Konkurrensen var hård och tio minuter försenade, när nervositeten spritt sig bland deltagarna, presenterades segrarna: Kungshagens montessoriskola från Nyköping.

Från vänster: Gabriella Köhler, Emma Freij och Magdalena Svehn, glada vinnare i Cajsa Wargs Matskola. Juryns motivering: ”En innovativ potatisrätt och bra förståelse för råvarorna. Ett mos med smaker i balans av mandelpotatis, lax och färsk spenat. En modern variant på lapskojs.”

Massor av bilder från finalen. Bläddra med pilknapparna!


Eller klicka här för att se bilderna i bättre upplösning i separat fönster! Dubbelpilarna visar fotona som bildspel.

Läs mer

130.000 skäl att vara kompisar

≡ Insändare av Johan Sundqvist ≡ Det är många som vänder politiken ryggen i dagens samhälle. Tilltron till partierna och politikerna i synnerhet är lägre än någonsin.

Återkommande kommentarer är att politiker inte lyssnar. Politiker struntar i vanligt folk. Politiker skär ned i verksamheten och höjer sina egna löner. Politiker struntar i barnfamiljer, pensionärer och arbetssökande. Politiker försöker bara sko sig på skattebetalarnas bekostnad. Politiker säger vad som helst för att vinna val.

Som varande en av dessa idéellt arbetande fritidspolitiker här på Ekerö blir jag milt sagt upprörd när jag har förstått att Peter Carpelan och Ulrik Andersen har affärer ihop. Det är nu det blivit tydligt för mig att Ekerö på inget sätt är förskonat från det beteende som lett till de återkommande negativa kommentarerna kring politiker som grupp.

Läs mer

Idrottsföreningarna kritiska mot konsultförslag

≡ Text och foto: Tommy Liljeros ≡ Vad tycker idrottsföreningarna i kommunen om förslagen i rapporten "IDROTTEN i kulturens övärld – i dag och i morgon"? ekeröbloggen har gjort en sammanställning över föreningarnas synpunkter på de frågor som tas upp i rapporten. Konsulten, Dag Lindström, redovisar att det finns 38 registrerade idrottsföreningar i kommunen. Av dessa har han nått 14 för samtal och utbyte av information.

Från Svanängens IP, handbollens dag, 29 maj 2005

Det verkar vara en allmän uppfattning att idrotten är kraftigt nerprioriterad i Ekerö kommun och att kommunen brister i intresse och är ovillig att satsa ens på det nödvändigaste. Bristen på inomhustider framhålls särskilt. Föreningarna vill satsa på "multianläggningar" för många olika aktiviteter för alla åldrar.

Idén att arbeta fram ett idrottspolitiskt program välkomnas. Nästan alla är emot att föreningsstödet differentieras så att barn får mindre och tonåringar mer. Flera organisationer har anmärkt att konsulten har fel när han påstår att det är nolltaxa idag. Något oväntat kan Ekerö IK tänka sig att diskutera avskaffad nolltaxa för barn och ungdom i kommunens anläggningar. Skå IK säger ja till att bilda Ekerö idrottsallians för samarbete mellan föreningarna. Ekerö Budoklubb är försiktigt positiv till detta. Mälarö Skid- och Orienteringsklubb lanserar ett eget förslag till samarbetsmodell. Övriga säger nej, Ekerö IK dock med dörren öppen för att det kan bli av så småningom.

Som väntat är man inte överens om prioritetsordningen för nya anläggningar. Skå IK vill förverkliga sitt planerade sportcenter vid Svanängens IP och tar upp frågan om kommunal borgen till investeringen.

Konsultens rapport och hans arbete får skarp kritik från flera håll. Slarvig och många dåligt underbyggda resonemang är några omdömen.

Säg din mening på kommunens hearing!
Kommunen ordnar en idrottspolitisk hearing tisdagen den 14 februari kl 19.00–21.00 i Erskinesalen, Ekerö Centrum. Gå dit och säg din mening!

Läs mer

JO granskar Ekerös byggnadsnämnd och miljönämnd

Den 14–15 februari granskar en åttamannadelegation, under ledning av justitieombudsman Nils-Olof Berggren, Ekerö byggnadsnämnd och miljönämnd.

JO skriver i ett brev till byggnadsnämnden att protokoll och delegationsbeslut från de senaste två åren skall finnas tillgängliga. Man vill också granska de tio äldsta oavslutade ärendena och dagboksbladen i dessa ärenden.

Miljönämnden har fått ett liknande brev med uppmaning att akterna i de tio äldsta klagomålsärendena och djurskyddsärendena skall finnas tillgängliga.

Inspektionen avslutas fredagen den 17 februari med att JO och hans medarbetare redovisar granskningsresultatet för nämnderna och kommunförvaltningen. Därefter dröjer det en till två månader innan JO avger en skriftlig inspektionsrapport.

Jultävlingen avgjord

Den enväldiga juryn har delat ut tre priser. Vinnare blev Sandra Eklander, Stenhamra, med följande limerick till julbilden:

Två finurliga tomtar från Ekerö
Den ena blå, den andra rö´
De värna varandra
Släpper inte in andra
Vi har avtal – för det kan vi dö!


2: plats knep Ulla Rohlén Johansson, Stenhamra och 3:e priset gick till G Olsson, Fuengirola, Spanien.

Vinnarna får varsitt exemplar av boken "Skriv bättre texter" av Lena Holst.

Grattis!

Fel fokus i konsultrapport

Vi måste byta från idrottsfokus till aktivititetsfokus för barn och ungdomar, hävdar Roy Olofsson. Konsultrapporten "Idrotten i kulturens övärld – i dag och i morgon" präglas av en tankestruktur som härstammar från tiden för 35 år sedan då det var två kommuner. Roy vill satsa på en integrerad samlingplats: Träkvista från Vallen till Maskbacken. En plats där barn, ungdom och vuxna är aktiva i en blandad miljö.

Framtiden för Ekerös ungdomar?

≡ Insändare av Roy Olofsson ≡ Vi måste byta från idrottsfokus till aktivitetsfokus för barn och ungdomar.

Vad finns att göra på Ekerö för våra tonåringar? Kommunen är en av de barntätare i landet och skall nu inom överskådlig framtid expandera med nästan 25% vilket kommer att förstärka denna tendens.

Läs mer

Sundbyskolan tog bondmoset till final

Sundbyskolan segrade i semifinalen av Cajsa Wargs Matskola, matlagningstävlingen för femteklassare, som avgjorts i Eskilstuna. Med receptet ”Bondmos” med potatis och rotsaker smaksatt med riven muskotnöt vann de över den lokala favoriten Edvardslundsskolan från Torshälla och Centralskolan från Kungsör.

Lena Nordmark, lärare på Sundbyskolan, tror på sina kockar: – Klart dom vinner. Vi har ju det godaste moset!

Från vänster: Sebastian Lindström, Eric Bergvall, Wictor Trojanowski och Eric Örnelius
Foto: Anna Lind Lewin
Läs mer

Idrottsföreningarna måste samordna sina synpunkter

I samband med att nystartade Ekerö Boll och Idrottssällskap (Ekerö BoIS) sökte bidrag från kommunen citerade ekeröbloggen Behrouz Badreh: "Ekerö IK är för tillfället det enda alternativet för Ekerös ungdomar, de har monopol på alla fotbollsplaner på Ekerö. Det gör det svårt för oss som är en nystartad förening att få träningstider på dugliga fotbollsplaner och bra inomhushallar."

Jan Schyberg som är ungdomsansvarig för Ekerö IK Fotboll kommenterar detta i insändaren nedan. Han menar att problemet är att det finns för få anläggningar, inte att det är för få föreningar att spela fotboll i. Genom att kritisera varandra inbördes får vi bara tillbaka bollen från ansvariga i kommunen med kommentaren att "Vi kan ju inte besluta om nya anläggningar när ni som föreningar inte kan komma överens", skriver Jan. Läs mer

Ekerö kommun behandlar idrottsföreningar olika –
stora skillnader mellan driftsbidragen

≡ Av Tommy Liljeros ≡ ekeröbloggen har jämfört Ekerö kommuns driftsbidrag 2004–2006 till kommunens två största idrottsföreningar, Skå IK och Ekerö IK. Beräkningarna visar att Skå IK konsekvent missgynnas och får 37 procent lägre nettobidrag jämfört med Ekerö IK. Diskrimineringen av Skå IK förstärks av att Ekerö kommun inte avser att under 2006 genomföra det byte av kylmaskin i Svanhallen som man budgeterat för.

Den kommunala likställighetsprincipen – alla kommunmedborgare eller grupper av medborgare skall behandlas lika – borde medföra att Skå IK:s bidrag för åren 2004–2006 ökas med 602.000 kr.

Ekerö IK har cirka 1.700 medlemmar

Skå IK har cirka 2.500 medlemmar Läs mer

Ingen pandemiplan i Ekerö kommun

En pandemi är en världsomfattande infektionssjukdom med stor dödlighet som inte bara slår mot utsatta riskgrupper utan även mot unga och friska. Spanska sjukan, asiaten, Hongkonginfluensan och digerdöden är några exempel. När nästa pandemi kommer vet ingen. Bara att den kommer.


Om fågelinfluensa börjar spridas från människa till människa kan vi på mycket kort tid få en kaotisk situation med många som kräver avancerad vård för att överleva. Så många kan insjukna att det blir svårt att upprätthålla samhällsfunktionerna. Spridningsförloppet kan bli mycket snabbt. Spanska sjukan spreds 1918 över stora områden på bara några veckor. Skulle vi drabbas av en pandemi idag står Ekerö kommun utan pandemiplan och krisledningsgruppen har inte övat för en pandemisk kris. Risken för kaos i de kommunala samhällsfunktionerna är mycket stor.

Lagren av antivirusmedicin räcker kanske till 10–15 procent av befolkningen. Vissa viktiga grupper kommer att prioriteras. Det kommer bokstavligen att bli slagsmål om den medicin som finns att tillgå. Det handlar ju om den egna och familjens överlevnad. De prioriteringslistor som upprättats idag kan komma att ändras.

Sjukvården kan komma att tvingas till mycket obehagliga prioriteringar. Kanske kommer endast människor med goda möjligheter att överleva att få avancerad vård. Kanske kommer människor med resurser och inflytande att ges förtur. Läs mer

Ekerö i media – 2006-01-08

Kommuner följer inte skollagen SVD 2006-01-08
Kommunerna i Stockholms län har dålig koll på ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går i gymnasiet. Skollagen lägger ett ansvar på kommunerna att följa upp dessa ungdomar i syfte att erbjuda dem individuella åtgärder.

Ekerö är en av de få kommuner i länet som satsar hårt på att följa lagen om uppföljningsansvar. I höstas gjorde man en kartläggning av ungdomarna genom att samköra elevlistor med folkbokföringen.

Lustiga effekter av trängselskatten

Anställda i Ekerö kommun som använder egen bil i tjänsten får ersättning för trängselskatt med två gånger det utlagda beloppet.

Det är en ganska vanlig modell för att kompensera trängselskatten. Ersättningen är nämligen skattepliktig och läggs på toppen av inkomsten. Arbetsgivaren ska betala sociala avgifter.

Om en kommunanställd betalat 100 kr i trängselavgifter ersätts h/h alltså med 200 kr. För den som inte betalar statsskatt försvinner cirka 33 procent i kommunalskatt och kompensationen blir alltså 134 kr. 34 kr mer än utlägget!

Å andra sidan förlorar de som tjänar över 26.475 kr i månaden på systemet. Då betalar man 20 procent statsskatt och ersättningen blir alltså 94 kr. 6 kr mindre än utlägget. Den som har en månadslön över 39.358 kr betalar 25 procent statsskatt och får behålla 84 kr, alltså 16 kr mindre än utlägget. Tvingar ju dock inte precis fram kostomläggning till falukorv och nudlar för de drabbade.

För kommunen kostar det cirka 290 kr att ersätta en anställd som lagt ut 100 kr i trängselskatt om man räknar med ett schablonpåslag på 45 procent för social avgifter etc.

En lustig effekt av ersättningsmodellen är att pensionen kommer att öka för vissa anställda. Ytterligare en lustig effekt av reglerna är att den som tar en sväng över Lidingöbron helt slipper trängselskatt om h/h hinner över bron inom en halvtimme efter inpasseringen av en betalstation. Sen gäller det att hinna ut ur staden inom en halvtimme när man vänt och åker tillbaka över bron.

God Jul önskas alla våra trogna besökare!
ekeröbloggen • Johan Lasse Lena Tommy

Njut av julefrid, Janssons frestelse och mumma. Glöm alla hemliga avtal, rekordhöga arvoden, dyra uppsägningar och provval med komplikationer. 2006 är det valår och då är det väljarna som sätter betyg på våra kommunpolitiker.

Från vår Uppsalasupporter Johan Palmcrantz har vi fått det fina julkortet. Tack, tack!

Tävling!
Lite hjärngymnastik vill vi gärna bidra till. Skriv en pratbubbla eller en limerick till Johans julkort! De tre bästa bidragen får varsitt exemplar av Lena Holsts bestseller "Skriv bättre texter". Vinnarna och deras bidrag publiceras på ekeröbloggen.

Maila ditt förslag till ekeröbloggen senast den 31 december. Redaktionsrådet är enväldig jury.

Aktuellt i Politiken får inte kontakt med Ekerömoderater

Socialdemokraternas nyhetstidning Aktuellt i Politiken (AiP) skriver om tätt duggande skandaler kring moderaterna på Ekerö: "Avhopp, "Skandialöner", gubbvälde och ett provval med en kandidat som tidigare dömts för sexuellt utnyttjande av minderårig."

AiP berättar att man förgäves sökt Peter Carpelan (m) och Ingemar Hertz (m) via telefon, sms och e-brev för en kommentar. Tidningen vill bland annat diskutera om dessa olika företeelser beror på en etablerad manlig struktur hos moderaterna på Ekerö.

Läs hela AiP:s artikel här!

Översiktsplanen ett fegt och svagt dokument

≡ Insändare av Kenneth Lindmark ≡ Översiktsplanen är det viktigaste styrdokument en kommun har. Det är också ett dokument som kan visa vilken utvecklingsväg man vill ta i kommunen.

Den ska därför vara ledande i många planfrågor, bl a bostad, energi och hushållning, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, näringslivsplaner, liksom styrande för kommunens folkhälsoperspektiv, barn- och ungdomsperspektiv, miljöarbete osv.

Läs mer

Ekerö BoIS fick 10.000 kr

Kulturnämnden beviljade 10.000 kr till nystartade Ekerö Boll och Idrottssällskap (Ekerö BoIS) vid decembersammanträdet. Föreningen är ett alternativ till de stora fotbollsklubbarna i kommunen. Bidrag om 10.000 kr under rubriken "ungdomars egna aktiviteter" delades också ut till till Färingsö Livebands förening som ska ordna livebandskvällar på Stenhamra fritidsgård och hjälpa till på skolavslutningen.

Det högsta bidraget, 20.000 kr, fick Föreningen Ekerö Bike Park som grundar en cykelanläggning med kombinerad extremcykling och skogscykling i nedre delen av Ekebyhovsbacken.

17 kulturföreningar fick dela på 188.000 kr. Mest, 52.000 kr, fick Ekebyhovs slotts Intresseförening. Näst högst bidrag, 25.000 kr tilldelades Swartsiöö Slottskultur. Minst, 1.000 kr, fick Munsö vävstuga.

De flesta politikerna drivs av sin övertygelse

≡ Insändare av Ylva Forslid ≡ Ove J skriver att "De drivkrafter som gör att vissa människor vill ägna sig åt politik är ofta i grunden desamma som sedan gör att de faller offer för maktens och pengarnas korrumperarande inflytande".

Jag tror att Liselotte Axelssons antagande "Ett politiskt uppdrag är ett förtroendeuppdrag som bygger på ett engagemang i samhällsfrågor och en vilja att förändra villkoren för dem man är vald av till något bättre, utifrån den ideologi man representerar", stämmer bättre med verkligheten.

De alla flesta politiker i vårt land är politiker för att de vill vara med och påverka samhället i sin riktning.

Dessutom ligger medellönen för ett kommunalråd i Sverige runt 40 000 kr. Vilket inte på något sätt är orimligt. Det betyder att den girighet vi upplever i Ekerö inte förekommer i resten av landet.

Ylva Forslid, Ö-partist
Ylva.b18@swipnet.se

Höga arvoden ger inte bättre politiker

Liselotte Axelsson, ordförande SKTF, skriver i en kommentar till ekeröbloggens artikel om kommunalrådets och oppositionsrådets arvoden att ett politiskt uppdrag är precis som ett fackligt, ett förtroendeuppdrag som bygger på ett engagemang i samhällsfrågor och en vilja att förändra villkoren för dem man är vald av till något bättre, utifrån den ideologi man representerar.

"Det är naturligtvis inte bra att arvoden för politiker får rusa iväg på detta sätt. Att kommunalrådets och oppositionsrådets löner i en så liten kommun som Ekerö skulle vara högre än för motsvarande i t ex Göteborg och Malmö verkar helt orimligt. Det blir problem med trovärdigheten i andra sammanhang som t ex vid löneförhandlingar.

Läs mer

Öppen kronkran för Peter Carpelan –
4:e plats i landets löneliga

≡ Av Tommy Liljeros ≡ Ekerös kommunalråd Peter Carpelan (m) har avancerat till fjärde plats i kommunalrådens löneliga. Hans arvode ökade i år med 12,5 procent till 65.160 kr per månad. Nästa år beräknas arvodet öka till 70.810 kr. Kommunalråden i Göteborg och Malmö, Göran Johansson och Ilmar Reepalu, är omsprungna av Carpelan.

Förklaringen finns i de nya arvodesregler som Ekerö kommunfullmäktige antog i december 2002 på förslag av arvodeskommittén. Då bestämdes att kommunalrådets lön skulle utgöra 65 procent av statsrådslönen år 2003 och 2004. År 2005 skulle procentsatsen öka till 70 och 2006 skall den vara 73.

Oppositionsrådet Ulric Andersen (s) följer med i Peter Carpelans löneutveckling. Andersens arvode skall utgöra 90 procent av Carpelans. I år har oppositionsrådet 58.590 kr. Nästa år beräknas hans arvode öka till 63.729 kr. Om oppositionsrådet jämförs med kommunalråden skulle han hamna på 10:e plats i riket före till exempel partikollegan Ilmar Reepalu i Malmö.

Läs mer

Ekerös moderater och sossar i ohelig allians

Oppositionsrådet Ulric Andersen (s) har skrivit en kommentar för moderaternas och socialdemokraternas räkning till den "hemliga överenskommelsen" mellan de två partierna.

Bakgrunden är att uppgifter från flera håll gjort gällande att det finns en överenskommelse som innebär att moderaterna röstar fram ett socialdemokratiskt oppositionsråd om det borgerliga blocket får makten. Oberoende av hur valresultatet ser ut för det röd-gröna blocket. På motsvarande sätt stödjer socialdemokraterna ett moderat kommunalråd/oppositionsråd oberoende av mandatfördelningen inom det borgerliga blocket.

Dimman ligger kvar
Trots den skriftliga kommentaren och uttalanden från partiföreträdarna verkar det inte alls glasklart att mittpartierna skulle kunna få kommunalrådsposten om de tillsammans blir större än moderaterna.

Läs mer

– Som politiker bör man föregå med gott exempel

I Ekerö kommun finns två politiker med på Aftonbladets lista över kommunfullmäktigeledamöter med skatteskulder och/eller betalningsanmärkningar. Professor Henry Bäck har ifrågasatt dessa politikers legitimitet. Han tycker att partierna borde överväga om de ska representeras av politiker som sköter sig dåligt.

Christina Blom Andersson (kd) har 8 betalningsanmärkningar och 20 mål hos kronofogden. Hon har skatteskuld och hennes aktiva skulder hos fogden är enligt Aftonbladet 305.348 kr. Lennart Ljungblom (fp) har ingen skatteskuld men fem betalningsanmärkningar enligt Aftonbladets redovisning.

ekeröbloggen har frågat Folkpartiets gruppledare Jan-Eric Billter om hans syn på saken:

– Jag vet faktiskt inte vad det rör sig om. Allmänt kan man säga att man som politiker bör föregå med gott exempel i både detta och andra områden. Men jag måste veta mer om bakgrunden. Jag vill inte uttala mig innan jag pratat med Lennart Ljungblom om detta.

Läs mer

Ekerös hemsida nere 1,7 timme på två månader

Ekerö kommuns hemsida har varit ner 1,7 timme under oktober och november. Sitescanner har övervakat alla 290 kommuners hemsidor under två månader för att mäta tillgängligheten. Ekerö placerar sig hyfsat på 12:e plats bland länets 26 kommuner. Bäst var Sigtuna med 6 minuters "nertid", sämst Solna med 32,8 timmar. Landets värsting är Gällivare med 208,6 timmar. Några få kommuner har ingen "nertid" alls: Mörbylånga, Mora, Nässjö och Båstad.

Norrlandskommunerna har betydligt mer "nertid" än övriga kommuner. De flesta avbrotten inträffar kvällar och helger.

Läs mer om undersökningen på SiteScanners hemsida!

Råd till konsumenter och skuldsatta

Leif Hagström (kd) gick ut hårt redan i början av fullmäktiges budgetmöte och sågade förslaget att tillsätta en konsumentrådgivare. Konsumentverket ger råd och i många fall kan man processa (småmål) utan att behöva betala motpartens kostnader, menade Hagström.

Men Konsumentverket svarar inte på frågor som rör enskilda ärenden. Man hänvisar till kommunernas konsumentvägledare. Småmål (förenklat tvistemål) är en möjlig väg för en missnöjd konsument. Dock måste den som förlorar betala en del av motpartens kostnader, nämligen rådgivning för en timma. Det och ansökningsavgiften hamnar på drygt 1.500 kronor. Den här möjligheten finns bara om tvisten gäller högst ett halvt basbelopp.

Läs mer

Två i Ekerös kommunfullmäktige har betalningsanmärkningar

Aftonbladet har kartlagt över 13.000 ledamöter i landets kommunfullmäktige. 507 av dem har eller har haft skatteskulder på över 10.000 kr eller har minst två betalningsanmärkningar eller minst två aktuella mål hos kronofogden, visar Aftonbladets undersökning.

Professor Henry Bäck ifrågsätter i Aftonbladet dessa politikers legitimitet. Han menar att kommunpolitikerna till och med har ett större ansvar för skattemoralen än riksdagspolitiker eftersom de är med och fattar beslut om skatter som drabbar vanliga människor mer än statsskatten. Bäck tycker att partierna borde överväga om de ska representeras av politiker som sköter sig dåligt.

I Ekerö kommun finns två politiker med på Aftonbladets lista. Christina Blom Andersson (kd) har 8 betalningsanmärkningar och 20 mål hos kronofogden. Hon har skatteskuld och hennes aktiva skulder hos fogden är enligt Aftonbladet 305.348 kr. Lennart Ljungblom (fp) har ingen skatteskuld men fem betalningsanmärkningar enligt Aftonbladets redovisning.

Läs mer i Aftonbladet: De är skyldiga 176 miljoner – Professor: Politiker med skatteskulder borde få sparken

Kristen, västerländsk eller humanistisk översiktsplan

≡ Av Tommy Liljeros ≡ I förslaget till ny översiktsplan för Ekerö kommun finns ett förord i vilket man slår fast vilka grundläggande idéer och värderingar som styrt arbetet med planen. Samma behov att uttrycka en värdebas fanns när majoriteten skrev sin "regeringsförklaring" för perioden 2003–2006. Så här formulerade man sig då:

"Våra grundläggande idéer och värderingar tar sin utgångspunkt i den västerländska civilisationens kristna och humanistiska tradition.* Den bygger på tolerans och respekt för den enskilda individen, människors olikhet och originalitet samt lika värde. Vi är för ett mångkulturellt samhälle, fritt från rasism och främlingsfientlighet."

Markering av Folkpartiet
Folkpartiet gillade inte den skrivning som majoriteten av majoriteten ville ha. Kristdemokraternas värdekonservativa idéer utan tydlig åtskillnad mellan politiska vägval och västerländsk kristen tradition går inte hem hos de frisinnade. Det markerade fp genom att "regeringsförklaringen" försågs med en not där man skrev att mening 1 och 2 i stycket ovan (se *) borde läggas ihop till en mening och lyda: "Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på tolerans och respekt för den enskilda individen, människors olikhet och originalitet samt lika värde."

Läs mer

Ekerö BoIS vill bryta Ekerö IK:s monopol på fotbollsplaner

Nybildade Ekerö Boll och Idrottssällskap (Ekerö BoIS) vill starta fler fotbollslag och söker nu bidrag från kommunen. Många har hört av sig och vill börja spela men BoIS har ingen möjlighet att ta in fler fotbollssugna ungdomar i föreningen.

A-laget är fullt och man skulle vilja starta flera lag, bland annat ett B-lag och ett damlag. "Många känner att pressen och konkurrensen är för stor för att börja spela med Ekerö IK, det är där vi kommer in i bilden", skriver föreningens ordförande Behrouz Badreh i bidragsansökan.

Läs mer

Lång tid för bygglov

Jag sökte bygglov i juli 2003. Därefter diverse turer om olika tidsuppfattningar från 3 månader till 1,5 år.

Efter 2-årsjubileum ringde jag upp bygglovskontoret igen. Otroligt nog så kom hon ihåg mitt ärende och det låg fortfarande sist i högen. Fick en ny tidsidé från damen ifråga: Cirka 2 år till och den här gången så skulle nog jag få betala alla omkostnader för att bygglovskontoret behöver göra om stadsplanen som delvis blev fel 1973. Skulle kosta 50.000–100.000 kr.

Ska man skratta eller gråta? Betalar vi inte kommunalskatt?

Magnus Grahn, Stenhamra

Förändring av Ekerös räddningstjänst

≡ Insändare av Johan Sundqvist ≡ Inför kommunstyrelsens extra sammanträde den 13 december skall beslut fattas om det framtida huvudmannaskapet för räddningstjänsten i Ekerö kommun. Förslaget som kommunchef Lena Malmfors presenterar är något oväntat – Södertörns brandförsvarsförbund.

Motiveringen är att Södertörns brandförsvar är den organisation som bäst kan åstadkomma skydd mot olyckor i Ekerö med avseende på kommuninnevånare, förtroendevalda, kommunens förvaltningar och verksamhetens effektivitet.

Läs mer

Johan Sundqvist lämnar moderaterna –
saknar förtroende för ledningen

Knappt ett år före valet lämnar Johan Sundqvist moderaterna och blir politisk vilde i Ekerö kommunfullmäktige.

– Det är ett beslut som växt fram under en längre tid men fick extra näring efter det att den lokala moderatledningen låtit en pedofildömd man kandidera trots att man kände till hans bakgrund. Jag saknar helt enkelt förtroende för den moderata ledningen på Ekerö, säger Johan Sundqvist.

ekeröbloggen har tidigare berättat att en man som 1998 dömdes till fängelse för sexuellt utnyttjande av underårig och sexuellt ofredande godkänts att kandidera i provvalet trots att både kommunalrådet Peter Carpelan (m) och ekerömoderaternas ordförande Ingemar Hertz känt till mannens bakgrund.

Läs mer

Kommunens advokater bröt mot god advokatsed

Stiftelsen Stenhamra Allhall och Skå Idrottsklubb (Skå IK) hamnade i tvist med kommunen vid likvidatioen av Svanhallen AB – ett gemensamt ägt bolag som skötte driften av Svanängens idrottsplats. I början av 2005 kom en uppgörelse till stånd.

I samband med beslutet om likvidation föreslog Peter Carpelan (m) en advokat från Advokatfirman Fylgia till likvidator. År 2002 hade Fylgia och Ekerö kommun tecknat ett avtal enligt vilket Fylgia åtog sig att på uppdrag av kommunen utföra juristtjänster efter avrop från kommunen. Stiftelsen hade flera anmärkningar mot hur Fylgias advokater agerade under likvidationen och anmälde dem därför till Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd. Anmälan avsåg främst att advokaterna skulle ha frånträtt uppdraget på grund av jäv och att de agerat partiskt till förmån för Ekerö kommun.

I ett dokument från januari 2005 hävdar Peter Carpelan m fl att det inte är fråga om jäv: ”Den påstådda jävssituationen avseende advokatfirman Fylgia är svår att förstå. Mycket riktigt kom nämnda firma att anförtros ansvaret för Svanhallen AB:s likvidation, detta efter ett enigt beslut på bolagsstämman. Den omständigheten att kommunen, efter vederbörliga upphandlingsrutiner nyttjar Fylgias tjänster i andra sammanhang kan inte innebära att ett jävsförhållande uppstår.”

Den uppfattningen delade inte Advokatsamfundet som prickar de båda Fylgia-advokaterna för att de åsidosatt god advokatsed. Så här skriver Samfundet i sitt beslut: "...Sedan advokatbyrån i ramavtal erbjudit sig att utföra tjänster för kommunen har kommunen föreslagit att [Advokatens Namn] skulle förordnas till likvidator och garanterat dennes arvode. Med hänsyn härtill borde [Advokaternas Namn] inte ha befattat sig med likvidationen där uppenbara meningsmotsättningar förelåg mellan aktieägarna. Genom sin befattning har [Advokaternas Namn] åsidosatt god advokatsed..."

Hemlig överenskommelse mellan moderater och sossar?

≡ Av Tommy Liljeros ≡ Leif Hagström (kd) var i farten på kommunfullmäktige i november. Folkpartiet, kristdemokraterna och centern hade föreslagit att oppositionsrådet – för närvarande Ulric Andersen – skulle jobba halvtid istället för heltid. Då skulle man spara en halv miljon i 2006 års budget. Pengar som Hagström ville styra till "Fixar-Malte", en ambulerande figur som till exempel byter gardiner.

Här utbröt ett kakalorum som gjorde det lite svårt för radiolyssnarna att uppfatta vad som hände. Ulric Andersen verkade delta i voteringen men sen blev det paus för att utreda om han var jävig. Småningom återställdes ordningen och när krutröken lagt sig kunde Fixar-Malte konstatera att Andersen sitter i orubbat bo. Moderater och sossar såg till att vi även i framtiden har ett heltidsarvoderat oppositionsråd.

Här gick alltså (m) och (s) på samma linje. Trots att (m) kunde röstat som övriga i alliansen och skadskjutit oppositionen. Moderaterna gick emot "i demokratins namn". Handlar det verkligen om detta eller ligger det något bakom som väljarna inte känner till? Uppgifter från flera håll gör gällande att det finns en hemlig överenskommelse mellan socialdemokrater och moderater. Överenskommelsen ska innebära att moderaterna röstar fram ett socialdemokratiskt oppositionsråd om det borgerliga blocket får makten. Oberoende av hur valresultatet ser ut för det röd-gröna blocket. På motsvarande sätt stödjer socialdemokraterna ett moderat kommunalråd/oppositionsråd oberoende av mandatfördelningen inom det borgerliga blocket.

– Jag är inte glad åt överenskommelsen eftersom vi har ett majoritetssamarbete i övrigt, säger Leif Hagström till ekeröbloggen. – Den dag då (s) och (m) inte har majoritet tillsammans kommer vi i ett helt annat läge. Då spricker överenskommelsen av rent matematiska skäl.

Läs mer

Moderaternas ledning kände till pedofildom –
godkände ändå provvalskandidat

≡ Av Tommy Liljeros ≡ Ekerömoderaterna har godkänt att en person som dömts till fängelse för sexuellt utnyttjande av underårig deltar i provvalet. Både kommunalrådet Peter Carpelan (m) och ekerömoderaternas ordförande Ingemar Hertz har känt till mannens bakgrund. ekeröbloggen har bett företrädare för de politiska partierna på Ekerö att kommentera detta.

Det socialdemokratiska oppositionsrådet Ulric Andersen tycker att det är ytterst förvånande att man väljer att låta någon som har den här bakgrunden kandidera.

– Jag tycker inte det är lämpligt. Men de har ju gjort ett val genom att sätta upp honom på listan. Man kan inte räkna med att medlemmarna i moderaterna känner till det här och då faller också ett större ansvar på ledarfigurerna i partiet som känner till det, säger Ulric Andersen.

Läs mer

Moderat får kandidera trots fängelsedom för pedofilbrott

≡ Av Lars Bengtsson, Lena Holst och Tommy Liljeros ≡ I ekerömoderaternas provval inför nästa års val till kommunfullmäktige kandiderar en man som 1998 dömdes till sex månaders fängelse av Svea hovrätt. Han dömdes för sexuellt utnyttjande av underårig och för sexuellt ofredande. Trots att mannens bakgrund är känd utsågs han att kandidera för moderaterna.

1995 ofredade moderatpolitikern en flicka sexuellt. 1997 hade han sexuellt umgänge med en 14-årig flicka. Mannen lämnade sina politiska uppdrag innan tingsrätten avkunnade sin dom.

Styrelsen, fullmäktigegruppen och partimedlemmarna väljer ut ett antal medlemmar som tillfrågats om de är beredda att kandidera i kommunfullmäktigevalet. Kommunalrådet Peter Carpelan (m) och ekerömoderaternas styrelseordförande Ingemar Hertz känner till mannens bakgrund.

ekeröbloggen har frågat moderata företrädare hur de ser på att en person som är dömd för sexuellt utnyttjande av underårig får delta i provvalet. Vi har också frågat moderaterna hur de resonerat när de godkände mannen som kandidat.

Läs mer

Facklig fallstudie: Ekerö hade förlorat
om "lärarkonflikten" gått till AD

≡ Av Tommy Liljeros ≡ Ekerö kommun hade förlorat om avskedandet av Lärarförbundets ordförande, Ylva Forslid, hade prövats av Arbetsdomstolen. – Det var en våg av anklagelser som vällde fram mot Ylva framförallt från kommunchefen och kommunalrådet (Peter Carpelan), säger Tor Nitzelius, fd förbundsjurist i Lärarförbundet. Han menar att efter hans utredning kring situationen i Ekerö står det helt klart att anklagelserna är grundlösa.

Uppgifterna är hämtade från "Ekerö kommun avskedar Lärarförbundets lokala ordförande, en fallstudie kopplad till arbetsrätt och maktteorier". Fallstudien är författad av Bernt-Olof Bengtsson och Marja Thyberger, TCO Facklig högskola, oktober 2005.

Den 1 sepember 2004 avskedades Ylva Forslid. Arbetsgivaren angav misskötsamhet i tjänsten, grava samarbetsproblem, kränkande behandling av andra arbetstagare och arbetsgivarrepresentanter samt trakasserier av andra på arbetsplatsen som grund för avskedet. Parterna förlikades och fallet gick aldrig till huvudförhandling i AD.

I fallstudien berättas om hur fackliga representanter från olika organisationer råkat illa ut och man beskriver Ulric Andersens (s) lojalitet mot den politiska ledningen. Här finns också exempel på hur kommunen utnyttjat sina maktresurser. Kritik riktas mot hur Lärarförbundets centrala organisation agerat i konflikten. Även genusperspektivet berörs i de intervjuer som författarna genomfört.

Läs mer

65 barn i Ekerös dagiskö

Nio av kommunerna i länet får inte fram dagisplatser i tid. Ekerö har 65 barn i kö och 10 blir utan plats enligt Stockholm City, sid 2.

Ekerö och Salem kräver alkolås på skolskjutsar

Ekerö och Salem kräver alkolås i skolskjutsar. I Huddinge och Österåker kommer kravet nästa år. Fler kommunder är på gång. Källa: P4 Stockholm

Mansdominerat moderat provval utan Ewa Björling

Nyvalde moderate ordföranden i Ekerö kommunfullmäktige, Ewa Björling, finns inte med bland kandidaterna i provvalet till kommunfullmäktige 2006. Provvalet ligger till grund för det förslag till valsedel som ekerömoderaternas styrelse upprättar. Av 32 kandidater är 28 män, 88 procent. Små förutsättningar för "varannan damernas" alltså.

20 kandidater bor på Ekerö, 10 på Färingsö och 2 på Lövö. Kandidatlistan visar att motion, sport och friluftsliv roar nästan alla kandidater. I övrigt dominerar familj/hem följt av båtliv/segling och hus/trädgård. Bland lite mer ovanliga intressen finner man thaiboxning, jeepkörning, hemslöjd och stenletning.

Fem av de nuvarande moderata ordinarie fullmäktigeledamöterna finns inte bland kandidaterna i provvalet: Ewa Björling, Johan Sundqvist, Monica Svensson, Robert Möller och Anders Tuvlind. Av nuvarande ersättare deltar inte Bitte Myrsell och Karin Ekarna i provvalet.

Medlemmarna får nu fylla i högst 12 namn på en valsedel. Det går att rösta på andra än de som finns på kandidatlistan. Den 5 december kl 19.00 kan alla moderatmedlemmar vara med på rösträkningen som äger rum i kommunalhuset. Den slutliga valsedeln fastställs av ekerömoderaternas styrelse.

Skolan i en djungel av siffror

≡ Av Tommy Liljeros ≡ Mycket kan bli fel när man tar tempen och försöker ställa diagnos. Man kan vara sjuk utan att ha feber. Men trots alla felkällor så avstår vi inte från att ta tempen. Den ger oss en viss vägledning. På samma sätt är det med statistik om skolan.

Den här artikeln handlar om skolan värderad med siffror och statistik som verktyg. Bra instrument för att analysera. Men all statistik bygger på generaliseringar. Det finns en verklighet utanför statistiken som måste speglas på något annat sätt. Flera mått utgår från vad barnen presterar. Det ger inget helhetsperspektiv på skolan, bara fragment av verkligheten.

Vi belyser hur den stora andelen pojkar i Ekerös avgångsklasser drar ner betygsmedelvärdet och att Uppgårdskolan ligger en bra bit ifrån sin förväntade betygsnivå och hur det påverkar Ekerös placering bland Sveriges kommuner.

Vi berättar om de svaga punkterna: för låg andel pedagogiskt utbildade lärare och dålig lärartäthet. Kommunens oförmåga att leva upp till gällande avtal och ge lärarna goda förutsättningar, förhållanden som framkommer i en enkät som Lärarförbundets lokalavdelning besvarat.

Till bilden hör de resurser kommunen satsar på undervisning av elever i grundskolan – kommungenomsnittet ligger 50 procent högre än Ekerö.

Läs mer

Överfall i Stenhamra och många villainbrott i Närlunda

I måndags, mitt på dagen, blev en tolvårig flicka överfallen i Stenhamra. Hon lyckades slita sig loss och klarade sig oskadd.

Från slutet av oktober fram till jul återkommer sedan några år tillbaka en inbrottsvåg i kommunen. Från 15 oktober till 17 november har vi haft 10 villainbrott, alla på Ekerö i Närlunda/Ekebyhov-området.

Läs mer

Lena Blomstergren vill inte ha öppna nämndsammanträden

Demokrati- och vitaliseringsberedningen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta att nämnder och styrelser får öppna sina sammanträden för allmänheten. Mot detta beslut reserverade sig kommunfullmäktiges ordförande Lena Blomstergren (m). Det är väl inte en alltför vild gissning att denna reservation är förankrad i moderaterna och att man är beredd att driva linjen att de nämnder som vill hålla öppna möten inte ska få den möjligheten.

Under rubriken ”Förslag till ökad medborgarinsyn” beslutade DeVi att ett tillägg bör skrivas in i den föreslagna beslutstexten avseende möjligheten att få kommunala handlingar utskickade till sig enligt följande, ”Övriga som så begär”. Bakom denna något kryptiska text döljer sig en viktig principfråga. Idag skickas handlingar till fullmäktige och kommunstyrelsen etc ut kostnadsfritt till mottagare på en distributionslista. Mälaröarnas Nyheter och Kaggeholms Folkhögskola (medialinje) finns idag med på listan och där finns också en regel om att de massmedia som så begär ska få handlingarna utan kostnad. Läs mer

Ewa Björling ny ordförande i Ekerö kommunfullmäktige

Imorgon bestämmer fullmäktige vem som ska efterträda Lena Blomstergren (m) som ordförande. Vi sätter en stor peng på att det blir Ewa Björling som är riksdagsledamot för Moderata samlingspartiet. Björling som är 44 år tituleras med dr och docent. Hon spelar spinett, en typ av cembalo, kan man läsa på hennes hemsida.

Till valet 2002 lyfte Björling fram tre frågor som hon ville arbeta för i riksdagen: Framtida genteknik och medicinsk forskning, Framtida internationellt bistånd och Framtida energiförsörjning.

Psykosociala arbetsmiljöproblem på Stockbyskolan

Fyra skyddsombud har gjort en gemensam framställan till rektorn för resursskolorna, Lars Johnson. Skyddsombuden har konstaterat att det finns psykosociala arbetsmiljöproblem på Stockbyskolan.

Personalen upplever obehag på arbetsplatsen vilket har resulterat i sömnstörningar, magproblem och allmän olust att gå till arbetet. Problemen har förvärrats med tiden och kortare sjukskrivning har förekommit, skriver skyddsombuden.

I skrivelsen begär man en omedelbar riskbedömning och att en handlingsplan utarbetas i samarbete med de fackliga organisationerna. – Det handlar om samarbetsproblem relaterade till arbetsledningsfrågor, säger Lärarförbundets huvudskyddsombud, Bernt Richloow till ekeröbloggen.

Stockbyskolan är en resursskola för elever i grundskolans mellanår. Den ingår i Uppgårdsskolans resultatenhet och sorterar under dess rektor. Skolan hade tidigare lokaler på Strandvägen i Stenhamra, men har flyttat till Folktandvårdens gamla lokaler vid Uppgårdsskolan.

Lästips: "Facket ligger lågt med kritik" – 2005-11-10 – Lärarnas tidning har gjort en enkät som visar att klimatet för fackligt aktiva lärare hårdnat på senare år. Många drar sig för att påtala brister på arbetsplatsen.

Brommageriatrikens vd hoppfull – "landstinget har gjort fel"

Personalägda Brommageriatriken har överklagat landstingets upphandling av äldrevård. Stiftelsen Stockholm Sjukhem kom med ett anbud som låg 22,3 miljoner under Brommageriatrikens.

I överklagan till länsrätten hävdar Brommageriatriken att det vinnande anbudet inte uppfyller alla så kallade skall-krav. Landstinget menar att de inte har några krav på detaljerad information om skall-kraven från anbudsgivarna. I sitt yttrande till Länsrätten ifrågasätter landstinget om Brommageriatrikens vd är jävig på grund av att han sitter i landstingets geriatriska råd.

Sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s) skriver i Stockholms City: "Ska man vara krass så är det bara ledningen och vd:n som byts när en upphandling förloras."

ekeröbloggen har bett Brommageriatrikens vd, Ulf Thörnevik, att kommentera landstingets inställning:

Landstinget har ifrågasatt om du är jävig på grund av att du sitter i geriatriska rådet...

– Det är helt grundlöst. Alla geriatriska chefer, offentliga som privata, sitter i rådet som inte är något beslutande organ. Om alla som sitter där vore jäviga skulle man nästan inte kunna få in några anbud överhuvudtaget. Detta har ingenting att göra med upphandlingen eller de personer som varit inblandade i den. Där sitter t ex Nackageriatrikens representant och även landstingets egna representanter är med trots att landstinget också lagt bud på upphandlingen.

Inger Ros menar att det bara är du och ledningen som byts ut om Brommageriatriken förlorar upphandlingen...

Läs mer

Kommunen fick rätt om latrintömning

Länsrätten har avgjort att Ekerö kommun inte längre behöver sörja för latrinhämtning. Krister Skånberg, Ekerö, överklagade kommunens beslut med hänvisning till att det inte tillkommit i laga ordning på grund av felaktig beredning. Skånberg hävdade att beslutet innebar att miljöbalkens försiktighetsprincip inte tillgodoses. Risken för föroreningar och smittspridning till Mälaren ökar om berörda fastighetsägare inte ordnar slutna latrinkomposter på sina fastigheter.

Idag är det cirka 1.300 hushåll i Ekerö kommun som själva ombesöjer hämtning av sina latrintunnor. Man räknar med att det tillkommer 500 hushåll med de nya reglerna för renhållningsansvar. Kommunen tar dock fortfarande emot latrin i pumpbar form.

Länsrätten konstaterar att man inte får pröva lämpligheten och skäligheten i ett kommunalt beslut. Däremot kan man pröva om beslutet tillkommit i laga ordning. Länsrätten fann att beredningen skett enligt kommunallagens bestämmelser och lagen ställer inte några krav på beredningens kvalitet.

Ekerös 10 i topp

Ungefär en tredjedel av alla som röstade i kommunalvalen kryssade för en kandidat på valsedeln. I Ekerö kommun var personröstandet mindre populärt – en fjärdedel valde att kryssa sin favorit. Av de 13 mest kryssade är 10 kvar i kommunfullmäktige. Så här många kryss fick de:

1. Peter Carpelan (m) 426
2. Leif Hagström (kd) 158
3. Ulric Andersen (s) 122
4. (Ewa Björling (m) 116)
5. Christina Blom Andersson (kd) 113
6. (Lars Ångström (mp) 96)
7. Jan-Eric Billter (fp) 93
8. Gunilla Tovatt (mp) 78
9-10. (Susanna Stensdotter (fp) 74)
9-10. Lennar Nilsson (m) 74
11. (Inga B Agner (m) 66)
12. Sveneric Larsson (s) 65
13. Solveig Brunstedt (c) 63
(Parentes runt namnet betyder att personen har avsagt sig sitt uppdarg i kommunfullmäktige)

Nu närmar sig väljarnas domslut. Med personkryssen kan vi lyfta fram de politiker som lyssnar på kommunmedborgarna. De som är positiva till att att medborgarna får insyn i allt som händer. De som verkligen vill att medborgarna även mellan valen ska ha stort direkt inflytande över sin närmiljö och sina livsvillkor. De som tar demokratin på allvar. Och de som verkligen har en ärlig vilja att uppfylla sina vallöften. Vi garderar oss genom att kryssa sådana politiker vilket parti vi än röstar på.

Läs mer

Kvinnor i kd flyr uppdrag

Efter valet 2002 har 49 personer lämnat något politiskt uppdrag i Ekerö kommun. 13 av dessa är kristdemokrater, 4 män och 9 kvinnor. Kristdemokraternas andel "avhoppare" utgör 27 procent av det totala antalet avhoppare. En anmärkningsvärt stor andel om man ser till att att kd fick 9 procent av rösterna i kommunalvalet.

Totalt har 22 män och 27 kvinnor lämnat något politiskt uppdrag. Tar man bort kd blir det precis lika många av varje kön, 18 män och 18 kvinnor. Mellan blocken är "avhoppen" fördelade som kan förvänta sig utifrån valresultatet. Den borgerliga alliansen står för 63 procent av "avhoppen" och fick 64 procent av rösterna i valet. Det rödgröna blocket står för 37 procent av "avhoppen" och fick 35 procent av rösterna i valet.

För Demokrati- och Vitaliseringsberedningen (DeVi) borde det vara av intresse att analysera varför människor lämnar politiska uppdrag. In en del fall är det naturligtvis uppenbart – man flyttar eller dör. Några försvinner till riksdagen. Men övriga? Är villkoren för uppdragen sådana att småbarnsföräldrar till slut ger upp? Tröttnar man på grund av förstelnade strukturer som medför att man inte påverka utvecklingen i den omfattning man trodde när man tog uppdraget? Har kvinnor svårare att göra sig hörda i vissa partier eller i nämnder och andra organ som hanterar tradionellt manliga områden? Det är för många avhopp. Vi ser fram emot en analys av orsakerna och förslag till åtgärder i DeVi:s decemberrapport.

Kristdemokraterna sticker ut rejält i statistiken. Avvikelsen är så stor att slumpen inte kan vara huvudförklaringen. Väljarna är intresserade av att veta varför så många kd-kvinnor lämnar sina politiska uppdrag.

Läs mer

Landstinget tillbakavisar påståenden om fel i äldrevårdsupphandlingen

Idag har landstinget svarat på Brommageriatrikens överklagande av upphandlingen av äldrevård. Man tillbakavisar Brommageriatrikens påståenden att Stiftelsen Stockholms Sjukhem i sitt anbud inte uppfyllt flera så kallade skall-krav. Landstinget menar att det inte finns några krav på detaljerad information från anbudsgivarna i förfrågningsunderlaget.

Man tillbakavisar också anklagelsen att landstingets utvärderingskonsult Ingrid Underskog var jävig. Landstinget kontrar med att ifrågasätta om inte Brommageriatrikens anbud borde förkastats på grund av jäv då Brommageriatrikens vd varit deltagare i landstingets geriatriska råd. Han skulle därigenom "haft insyn i utvecklingen av det geriatriska uppdraget och dess ersättningsmodell."

Brommageriatriken får nu yttra sig över landstingets skrivelse senast den 10 november kl 13.00. Det kan sedan bli ytterligare skriftväxling innan länsrätten avgör målet. Båda parterna företräds av ombud i länsrätten. Landstinget använder Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB. Brommageriatriken företräds av Advokatfirman Lindahl KB.

Läs mer

Landstinget kan ha gjort fel – ny chans för Brommageriatriken

Brommageriatriken har förlorat en upphandling och kommer kanske inte att kunna fortsätta att bedriva specialiserad äldrevård. Stiftelsen Stockholms Sjukhem lade ett bud på äldrevården som låg 23 miljoner under Brommageriatrikens. Brommageriatriken har överklagat upphandlingen och menar att det klart framgår av Stockholms Sjukhems anbud att de inte uppfyller landstingets "skall-krav" och därför skulle landstinget inte ha accepterat anbudet.

I Ekerö kommun gör Brommageriatriken cirka 3.300 hembesök per år. Det finns fyra olika team som bedriver olika former av vård – rehab i hemmet:

 • SAH: avancerad hemsjukvård, läkare och sjuksköterskor
 • Hemrehab: sjukgymnaster och arbetsterapeuter
 • Omvårdnadsteamet: undersköterskor
 • Akuta teamet för äldre: hembesök som alternativ till besök på akutmottagningen, läkare och sjuksköterskor

Antalet vårdtillfällen för ekeröborna i slutenvård (inneliggande på sjukhuset i en säng) är cirka 200 per år. (Källa: Eva Risting, överläkare på Brommageriatriken)

Läs mer

Svensk Kassaservice stänger i Konsum Färentuna

Bara en procent använder Svensk Kassaservice för att ta ut kontanter eller betala räkningar. De som har tillgång till dator använder istället någon internetbank för att slippa de höga avgifterna hos Svensk Kassaservice. Kassaservicen med 475 kontor i egen regi och 230 partners (livsmedelbutiker, bensinstationer etc) är en del av Postens servicenät.  Nu ska man stänga 92 egna kontor och 41 serviceställen hos partners. Konsum Färentuna kommer inte längre att vara serviceställe för Svensk Kassaservice. Någon gång under första kvartalet 2006 upphör verksamheten. Här finns en lista över alla kontor som stänger!

Vänsterpartiet vill ha Robin Hood-debatt

Kenneth Lindmark (v) utmanar i ett öppet brev övriga partier på debatt/hearing i Erskinesalen om det kommunala utjämningssystemet. Lindmark hoppas att politikerna svarar fort så att medborgarna öppet och ärligt får veta hur det står till med utjämningssystemet.

Alla tror väl att Ekerö kommun är nettobidragsgivare. Men är det verkligen så? Eller är vi i själva verket numera nettobidragstagare? I så fall blir det svårt att motivera pengabristen med att vi göder andra kommuner. Läs mer

Skadegörelse på Svanängens IP och bilbrand i Färentuna

Till helgens facit för Färingsö kan vi lägga en utbrunnen bil som fortfarande står kvar vid vägkorset vid Färentuna kyrka. Vi har tidigare berättat om bilen som körts in i väggen på Stenhamraskolan och därefter satts i brand på skolgården. Även förra helgen förekom liknande brott.

Vid Svanängens idrottsplats demolerades grinden när man försökte ta sig igenom med en bil. Två bilvrak lämnades kvar i naturen bakom Allhallens kortsida.

Det verkar vara ett destruktivt gäng som härjar just nu. Och det ser ut som om det kan bli en upptrappning. Hur kul är det att möta en berusad biltjuv som kör på fel sida? Eller en som kör in i en busskur? Eller ett gäng som forcerar Konsum Stenhamras huvudentré med en bil och sätter eld på bilen där?

Man får väl förutsätta att bevakningen ökar under allhelgonahelgen och att den som ser att det är skadegörelse och vandalism på gång ringer polisen. Men räcker det? Nästa helg kommer många ungdomar – och vuxna – att vara ute sent. Då vill vi ha säkra vägar.


Svanängens idrottsplats, huvudentrén


Det utbrända vraket står fortfarande kvar vid vägkorset vid Färentuna Kyrka


Sierran är stöldanmäld och ägs av en person som inte bor i Ekerö kommun. Om fordonsvraket är en miljöfara ska det tas bort direkt även om det står på privat mark


Escorten som inte är stöldanmäld till bilregistret (enligt utdrag 2005-10-31) ägs av en person i Kista.

Text & foto: Tommy Liljeros

Vi har växt ur Ekerö centrum

Det blir allt svårare att hitta parkering, kön till kassan i mataffären är ibland odrägligt lång, klädbutikerna är av garderobsstorlek. Ekerö centrum är för litet. När det byggdes för sexton år sedan var det ett litet centrum. Då bodde drygt 18 000 människor i Ekerö kommun, idag är vi närmare 24 000. Man trängde in centrumet mellan Barnängen och bussgaraget.

Mats Larsson, ICA-handlare och ordförande i
Ekerö centrums köpmannaförening.

Av Lena Holst ≡ Redan då fanns tanken på att det skulle behöva växa åt något håll. Mats Larsson, ICA-handlare och ordförande i Ekerö centrums köpmannaförening har ägnat tid och kraft åt frågan under lång tid. Många butiksägare vill ha större ytor och flera nyetableringar knackar på.

– I sex år har vi utrett och förhandlat, men inget har gått i lås. Det har varit två huvudsakliga alternativ vi jobbat på, att låta centrum växa inåt genom att ta över gamla Barnängen-fabriken eller utåt där SL har sin bussdepå nu, säger Mats Larsson.

Oriflame köpte gamla Barnängen-fabriken av Nordium för några år sedan och i och med detta stängdes alternativet att på ett smidigt sätt låta centrum expandera åt det hållet.

Läs mer

Bilbrand och krockad husvägg på Stenhamraskolan

I helgen stacks en bil i brand på Stenhamraskolans skolgård. Först hade bilen körts omkring på skolgården och gjort svarta spår. Hörnet på en av skolbyggnaderna påkördes och skadades.

Foto: Fredrik Smedin, Stenhamra

Både privatpersoner och våra gemensamma resurser drabbades i helgen. Den röda bilen utsattes för inbrott på Lupingränd.

Läs mer

Gratis färja för ekeröbor

Jag tycker att vi som bor på Ekerö borde få utnyttja färjan gratis. Våra vägar har blivit kraftigt belastade av trafik från norr/västerort som skall söderut. Vägverket som tjänar en bra "slant" på denna genomfart borde väl bidra med underhåll av våra vägar som till stor del "ägs" av oss invånare – vilket vi är ganska ensamma om i landet! Ett gratis årskort till oss som är mantalsskrivna i kommunen torde vara en självklarhet!
HansGeorg Hoffman

Spelregler för frågestunden

ekeröbloggen har tidigare skrivit om formerna för allmänhetens frågestund i fullmäktige: "Frågestund på Lena Blomstergrens villkor". Hon har sagt att hon suveränt bestämmer, inte fullmäktige eller presidiet. Detta i kraft av att hon tagit initiativ till frågestunden och att den ligger ”utanför” fullmäktigemötet. Vi frågade oppositionrådet Ulric Andersen om hans syn på saken. Här kommer svaret! Läs mer

Varför stormar det mycket i Ekerö?

Varför är det bråkigt och konfliktfyllt i vissa organisationer? Här i Ekerö, t ex, hör vi med jämna mellanrum om konflikter som resulterar i uppsägningar och utköp. Många reagerade då de fackliga lärarna avskedades. Den konflikten trappades upp under lång tid och striden visade att kommunikationen mellan parterna fullständigt brutit samman.

"...världen ser annorlunda ut för den som står uppe på berget jämfört med dem som bygger hus nere i dalen. Men händelseförloppen i alla konflikterna visar samma mönster: vanmakt och hätskhet, maktkamp och låsta positioner är återkommande inslag", skriver Lena Holst i en analys av de ständiga bråken i kommunen.
Illustration: Jill Zachrisson
Slutade självmant efter polisanmälan
Vi fick även höra om andra konflikter, en annan facklig företrädare slutade ”självmant” efter att ha blivit polisanmäld och utfryst. Vi har lyssnat till chefer som efter att de slutat i kommunen plågat berättat om hur omöjligt de tyckte att det var att fungera som ledare här. Nu hör vi om ytterligare en kommunanställd som köpts ut av oklara skäl och en annan som sagt upp sig och i ett öppet brev förklarat varför. Varför händer det här hela tiden?

Två bilder som inte möts
Ser man till sakfrågor och fakta är det omöjligt att få full klarhet. I alla konflikter finns två parter. De båda uppfattar läget på varsitt sätt, och det finns aldrig en objektiv sanning. Bara två bilder, två sätt att beskriva verkligheten, två olika sätt att prioritera och bedöma. Och naturligtvis måste det vara så, världen ser annorlunda ut för den som står uppe på berget jämfört med dem som bygger hus nere i dalen. Men händelseförloppen i alla konflikterna visar samma mönster: vanmakt och hätskhet, maktkamp och låsta positioner är återkommande inslag. Man har slutat prata med varann, förtroendet har helt tagit slut. Och vi är alla förlorare. Tid och kraft förspills till något som på inget sätt leder framåt. Läs mer

Nya Ö-partiet vill byta ut kommunledningen

Valmyndigheten har registrerat ett nytt kommunalt parti i Ekerö kommun: Ö-partiet. Ett av målen är att byta ut den nuvarande kommunledningen.
"I vår kommun ska kommunledningen arbeta i en anda av öppenhet och respekt för medborgarna och demokratin", skriver man i partiprogrammet. Ö-partiet vill utveckla demokratin i kommunen och satsa på hela kommunen, inte bara tätorten. Ett riksrekryterande gymnasium med inriktning mot hästsport ska partiet också driva liksom återinförande av ett fungerande Komvux.

"Höger-vänster har ingen betydelse för oss. Vi driver sakfrågor", säger Bernt Richloow som tillsammans med Ylva Forslid är talesperson för det nya partiet. Läs mer

Frågestund på Lena Blomstergrens villkor

Jag lämnade in tre frågor till allmänhetens frågestund i fullmäktige. Första frågan handlade om att det inte skall ställas krav på att frågeställaren personligen är närvarande vid frågestunden.

En dryg timme före frågestunden ringde fullmäktiges ordförande Lena Blomstergren och meddelade att frågorna inte skulle tas upp om jag inte var personligt närvarande. På frågan om fullmäktige suveränt kan besluta att frågorna skall besvaras eller om beslutet "ägs" av presidiet eller Blomstergren personligen blev svaret: "Jag anser att det är jag. Det här ligger utanför själva fullmäktigemötet. Jag har tagit initiativ till detta. Jag står för dessa reglerna."

Överläggningar får inte förekomma under frågestunden och man får inte avvika från ämnet. Även detta är Blomstergrens rena ord. Vad händer då när någon (kunde inte uppfatta namnet i radiosändningen) får mikrofonen och börjar prata om ett regeringsskifte apropå utjämningsbidragen? "...alliansen kan ta tag i det och ordna så vi får en rättvis fördelning av resurserna i konungariket Sverige."

Inte ett enda tillrättavisande ord. Inget påpekande att detta inte är tillåtet under frågestunden. Istället utbryter applåder, skratt och glada fniss. Men några protester från Demokratiberedningen (DeVi) hördes inte. Acceptansen för Blomstergrens fasoner tycks vara total. Läs mer

Kommunen ska ansvara för vägar och grönområden i tätorter

Ekerö har två av Sveriges största vägföreningar, Närlunda med ca 2000 hushåll och Stockby med ca 900 hushåll. Syftet med vägföreningar kan inte vara att vältra över kostnader och arbete på medlemmarna i tätorter. Det rimliga är att kommunen tar över ansvaret för vägarna och grönområdena inom tätorter. Lantmätare som varit engagerade i de nyligen avslutade förrättningarna med nya andelstal har förvånats över förhållandet.

Kostnaderna för vägarna inom tätorterna bör solidariskt betalas av samtliga kommunmedborgare i likhet med övriga kommuner inom länet. Samtliga kommunmedborgare betalar exempelvis för skolskjuts till dem som bor avsides.
Bo Wiklander

Att bli gammal

Det ligger något ovärdigt i att gamla människor görs beroende av kommunens dagsekonomi för sin trygghet. När det är för sent att själv se om sina behov kan en kommun i realiteten avstå från att fullfölja sina förpliktelser.
Läs mer

Ingen framgång för överklaganden
av detaljplanen för Västra Sandudden

I juni antog kommunfullmäktige i Ekerö en detaljplan som medger att cirka 157 friliggande småhus uppförs i området Västra Sandudden. Storstockholms Lokaltrafik, Svenska Botaniska föreningen, Mälaröarnas Naturskyddsförening och fem privatpersoner överklagade detaljplanen. Länsstyrelsen ansåg att tre av privatpersonerna och de två idéella föreningarna inte hade rätt att överklaga.

SL ville att vägbredden på bussgatan skulle uppgå till minst 6.5 meter. Länsstyrelsen menar att det handlar om en gatubyggnadsåtgärd som inte regleras i planen och därför tar man inte ställning till SL:s krav.

Två privatpersoner ansåg att hastighet på Sanduddsvägen bör vara högst 30 km/h eftersom vägen är en del av ett bostadsområde och inte en genomfartsväg. Länsstyrelsen prövar inte detta utan hänvisar till att det är kommunen som bestämmer hastighetsbegränsningen i lokala trafikföreskrifter. Läs mer

Medeltid eller missförstånd?

"Jag har idag sagt upp mig från min tjänst som bygghandläggare på stadsarkitektkontoret. Anledningen till min uppsägning är det medarbetarsamtal som jag haft med chefen för stadsarkitektkontoret, Leif Kåsthag." Så börjar Torbjörn Martinssons brev till Ekerö kommun. Hans minnesanteckningar från medarbetarsamtalet beskriver en chef med uttalat patriarkala värderingar utan förståelse för att män skall kunna förena arbete med normalt familjeliv, yrkesarbetande partner och delat ansvar för barnen.

Enligt Martinssons minnesanteckningar menar Kåsthag att man med 40 graders feber åtminstone skall kunna jobba två timmar per dag. Martinsson bör ta sitt medborgerliga ansvar och tala med sin fru om en omfördelning av VAB-uttaget. Martinssons fru måste se över om hon verkligen kan resa i jobbet mot bakgrund av att Martinsson då kanske måste ta hand om sjuka barn och vara borta från jobbet. Kåsthag uppmanade Martinsson att ta upp med sin fru om hon verkligen skulle genomföra en arbetsresa till Tyskland veckan därpå. För att kunna jobba mer övertid uppmanades Martinsson att dra ner på fritidsaktiviteter, som att delta i sin dotters fotbollsträningar och matcher på lördagar.

Perspektiv från kommunalhuset, Ekerö Läs mer

Essingeleden avstängd för all trafik

Vägverket har skickat ut följande meddelande:
Essingeleden avstängd för all trafik
2005-10-14 14:48

Vid ett-tiden idag rammades Essingeleden av en stor båt, mellan Lilla och Stora Essingen.

En spricka i brospannet har uppkommit. För säkerhets skull är Essingeleden avstängd för all trafik i båda riktningarna.

Ansvariga från Vägverket är på plats och undersöker skadans omfattning.

Under tiden Essingeleden är avstängd rekommenderar Vägverket trafikanter att välja annan väg än E 4 via Essingeleden. För norrgående trafik är Essingeleden avstängd från Västberga. För södergående trafik är Essingeleden avstängd från Eugeniatunneln, där leds trafiken söderut via Klarastrandsleden.

BK1-fordon hänvisas till omledningsvägnätet. För de som ska norrut hänvisas BK 1-trafik (dvs tung trafik) att köra Södra länken, via Värmdö/Vaxholm alternativt över Ekerö med färja för vidare transport mot Haga norra eller Bergslagsvägen mot E 18. Alternativt kan man köra över Strängnäs till Enköping. För de som ska söderut gäller omvänt.

Frågor besvaras av informationschef Birgitta Holmström, tel: 070-673 64 88.

Devitaliseringsberedning?

På Ekerö kommuns hemsida är det dödstyst om DeVi, Demokrati- och vitaliseringsberedningen. Minnesanteckningarna från de två senaste mötena blir man inte mycket klokare av. Eller vad sägs om "...Brevet föranledde en diskussion om medborgarförslag och kommunikationen med medborgarna..." Argument för och emot saknas helt liksom vilka överväganden beredningen gör.

Beredningens ställningstaganden verkar vara en affär mellan fullmäktiges ordförande Lena Blomstergren och beredningens ordförande Rolf Nielsen att döma av deras mailkorrespondens. Det oroar mer än att bara ordföranden Rolf Nielsen (fp) och Kenneth Lindmark (v) deltog på senaste mötet, vilket föranledde en liten anmärkning under punkt 8 Övrigt: "Den sviktande närvaron vid DeVi-mötena oroar." Läs mer

Unga största förlorarna

DN skriver idag att unga är de största förlorarna när kommunerna skär ner. På mötesplatser för ungdomar i åldern 13–19 år satsar Haninge mest, 3.200 kr per ungdom. Sämst är Nynäshamn med 867 kr. Ekerö hamnar trea från slutet med 1.014 kr.
Läs hela artikeln i DN här!  Läs också "Ekerö och Nykvarn satsar minst på fritid"!

Effektivisering av kommunledningen

Ett gott samhälle utgår från enskilda människors drömmar och ambitioner. Politiken kan aldrig bli en ersättning för drömmarna, men väl göra det lättare för var och en att förverkliga dem. Det är en annan uppgift än att administrera, reglera och kontrollera.

Staten och kommunerna upptar i Sverige en större del av samhället än någon annanstans i den fria världen. Ekerö är på inget sätt ett undantag. Att reformera politikens och den centrala administrationens omfattning blir därför på en gång viktigt för att göra samhället kvalitativt bättre och för att ge politiken kraft att sköta kärnverksamheten på ett mer ändamålsenligt sätt.

Läs mer

Förslag om fastighetsförsäljningar

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag på vilka kommunägda fastigheter som är lämpliga att sälja fram till och med 2008. Det är både tomter för bostadsändamål, bebyggda bostadsfastigheter och tomtmark för industri, handel och kontor.

Bland säljobjekten finns fastigheter som socialnämnden velat undanta med tanke på framtida behov av gruppbostäder och en tomt som används av Solbackens fritidshem i Stenhamra. Ett område vid Svanhagen som enligt förslaget till översiktsplan är utlagt som centrumområde och mark i Brygga industriområde är också på tapeten. Ekerös kommunfullmäktige ska ta ställning till förslaget den 18 oktober. Läs mer

Träkvista Byalag får ingen hjälp med lekparken

Träkvista Byalag har genom sin ordförande, Lars Laurentii, skrivit till kommunen och påpekat att lekparken vid Ekerö södra bakom Konsum är i uselt skick.

Lekparken står på kommunens mark men disponeras av byalaget som ifrågasätter vem som bär ansvaret om det händer en olycka där. Byalaget har ingen försäkring. Tekniska kontoret svarar att byalaget skall svara för underhållet. Om lekredskapen, som är från 60-talet, inte är säkra och föreningen inte vill ta ansvar för skötseln, så kommer kommunen att ta bort lekredskapen.

Byalaget hade också synpunkter på bullerplank vid Ekerövägens södra sida och städning och skötsel av "Konsumtorget". Läs mer

Kommunchefen erkänner brister i rutiner och bemötande

Anhöriga till en äldre kvinna på Färingsöhemmet påtalade missförhållanden i vården i ett brev den 9 september till Ekerös kommunchef Lena Malmfors. Hon svarade den 3 oktober och konstaterar att det funnits brister i såväl rutiner som bemötande.

"Jag beklagar detta djupt och har stor förståelse för att det skapat oro hor Er. Det är min absoluta uppfattning att det som har hänt inte ska hända och inte drabba någon som finns inom kommunens äldreomsorg", skriver Malmfors. Läs mer

Skolan i ett skapande Ekerö

Jag är övertygad om att nyckeln till en förstklassig utbildning ligger i elevers och föräldrars fria rätt att välja mellan olika skolor. Det räcker inte med rätten att välja mellan kommunala skolor.
Läs mer

Höga hyror hos Ekerö Bostäder

Per Secher, Ekerö, har skrivit till politikerna och frågat varför Ekerö Bostäder skall höja hyrorna när man redan har de högsta hyrorna i Sverige. Per menar att även hyresgästerna måste få del av ränteutvecklingen och den låga inflationen. Han frågar om politikerna vill värna om en rättvis fördelning eller om de rika bara ska bli rikare och de fattiga fattigare.

I SABO:s jämförelse mellan vissa bostadsbolag i Stockholms län toppar Ekerö Bostäder med 1.010 kr per kvm. Näst högsta nivån har Armada med 951 kr. Lägsta nivån, 752 kr har Nynäshamns Bostäder. Medelnivån ligger på 886 kr.
Läs Per Sechers brev till politikerna här!

Konstgräs och allvädersbanor på Träkvistavallen
prio ett i konsultrapport

Först konstgräs utan värme samt allvädersbanor på Träkvistavallen. Beräknad kostnad 10,5 miljoner som finansieras genom att Ekerö IK ger upp 20.000 kvm fotbollsplaner som kan användas för bostadsexploatering.

Prio två är en enkel träningshall "Gurkburken" med spelyta 20x40 meter på Svanängens IP. Finansieringen av hallen kanske kan lösas genom exploatering av omgivande mark eller genom en gemensam upphandling av arbetena på Träkvistavallen och Svanängen kopplad till exploateringsmöjligheterna på Ekerövallen. Även här handlar det om 10,5 miljoner och om Skå IK ska klara det på egen hand krävs en kommunal borgen. Det är några av förslagen i en konsultrapport som kommunen beställt.

Skå IKs projekt "Färingsö Sportcenter" på Svanängens Idrottsplats blir en enkel "Gurkburk" som får prio två – efter konstgräs och allvädersbanor på Träkvistavallen, föreslår konsulten.

För att utveckla idrottslivet i kommunen föreslår konsulten Dag Lindström också att föreningsstödet utformas så att "kostnadskrävande" verksamheter som orientering, ridning, vattenskidor, segling, kanot och golf får ett högre aktivitetsstöd än arenaidrotter som utnyttjar kommunala anläggningar till exempel fotboll, handboll, hockey, innebandy och friidrott.

Andra förslag är slopad nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet i kommunens idrottslokaler och bildandet av "Ekerö Idrottsallians" som skall vara remissorgan och samtalspartner för kommunen inför viktiga idrottsbeslut. Ett högklassigt gym och kampsportcentrum etableras i tennishallen på Träkvistavallen, föreslår konsulten. Det blir möjligt genom att kommunen köper tennishallen av Ekerö Tennisklubb.

Konstgräs på Svanängens IP (4,8 miljoner) och simhall (75 miljoner) får vänta till perioden 2011–2015. Läs mer

Fluor eller radon bakom byte av vattenkälla?

Med anledning av att Ekerö kommun skall byta vattenkälla för oss boende, bl a på Marielundsvägen, har jag en fråga och fundering kring detta. I den brevinformation, som vi tidigare fått, står att orsaken till byte av vattenkälla är att halterna av fluor ligger precis på den gräns som EU rekommenderar. Jag har svårt att inse att källbyte skall vara nödvändigt då inte gränsen ännu har överstigit EU-regeln. Med tanke på att vi har ett mycket gott vatten idag och att min erfarenhet av Munsövattnet är dålig när det gäller smak och utseende har jag svårt acceptera att källbyte skall vara nödvändigt.

Nu till min fråga. Kan det vara så att hela sanningen inte ligger i fluorvärderna? Kan det möjligen vara så att radonhalten är för hög? Går det inte att filtrera bort radon?
Ulla Sahlberg, Adelsö

Delseger för adelsöborna – lundkullamasten omprövas

Länsstyrelsen har beslutat att återförvisa bygglovet för lundkullamasten på Adelsö till byggnadsnämnden. Björn Gillberg hade för cirka hundra fastighetsägares räkning överklagat bygglovet på formella grunder. Nu blir det en vända till i byggnadsnämnden och adelsöborna får en ny chans att påverka beslutet om 3G-mast.

3G-antenner kan vi hitta på 66 meter höga master, på husfasader på hustak och på flaggstänger. Eller som här på vattentornet i Stenhamra. Läs mer

"Färingsöhemmet misskötte åldring"

"Färingsöhemmet misskötte åldring" är huvudnyhet i E-nytt, vecka 40 2005. Nättidningen skriver att de anhöriga anmälde saken till kommunen den 13 september men kommunen har inte gjort någon anmälan till länstyrelsen vilket man är skyldig att göra om man inte kan avhjälpa bristerna inom 5 dagar.
Läs hela artikeln i E-nytt!

Ansvarslöst sälja strategiskt viktig mark, menar (s)

Kommunstyrelsen vill sälja 18 fastigheter i olika delar av kommunen. Socialdemokraterna menar att 14 av dessa fastigheter har strategisk betydelse och därför inte ska säljas. De flesta ligger inom tätortsbandet från Stenhamra i norr till Sandudden i sydväst, ett utvecklingsområde som ska bli föremål för fördjupat översiktsplanearbete. At gå händelserna i förväg och sälja viktig utvecklingsmark är ansvarslöst, menar (s).
Läs hela (s) reservation här!

Usel asfaltering

Man kan ju undra vad det är för klåpare som har asfalterat vägen vid vid Ekebyhovsbacken på väg mot Jungfrusund. Eller är det kommunen som har upphandlat asfalteringen? Det är ju nästan lika "guppit" som före asfalteringen. Ilappningen är uruselt gjord. Fy skäms.
Sven Thelin

Kommunpolitikernas attitydproblem

Vi är allvarligt bekymrade över ekeröpolitikernas attityder. Kommunmedborgarna förväntar sig en öppen diskussion, rak information, god insyn – helt enkelt en normalt fungerande demokrati.

Medborgarna förväntar sig inte bortförklaringar och halvsanningar. Politiker ska svara ärligt på frågor och kritik. Annars undergrävs vår tro på den demokratiska processens möjligheter att forma politiken till människornas bästa. Läs mer

Guldet blev till sand...

Väl satsade 1,7 miljoner? Eller kejsarens nya kläder? En skolgård som konst- och designprojekt? Eller konst som ett sätt att driva med och reta skattebetalarna? Åsikterna om den nyinvigda skolgården vid Sanduddens skola går isär. "Böljande sandkullar och en ellipsformad scen bildar tillsammans med strandråg, sittkulor och energiskog planterad i organiska former, en dynamisk plats för lek och lärande", skriver Lennart Ljungblom, ordförande i Ekerö kulturnämnd, i ett pressmeddelande.

Läs mer

Vad händer med demokratin i Ekerö?

Vad händer på demokratifronten i Ekerö? Svar: Vi vet inte än. Men vi vet att Ekeröbloggen har startat. Vi vet också att Demokrati- och vitaliseringsberedningen jobbar. Den kommer att lägga förslag. Sen får vi se om den lilla budgeten kommer att beviljas och om de som bestämmer vill se något nytt hända eller inte. Lena Holst jämför Ekerö, Botkyrka och Järfälla. Läs mer

"Vanliga hus" till "vanligt folk" stiger i pris

Johan Siönäs, Mäklarhuset, skriver om sin syn på hur fastighetsmarknaden utvecklas i vår kommun och frågor om bostad och boende. "På Ekerö är prisbilden ganska stabil, men jag noterar att ”vanliga hus” till ”vanligt folk” stiger medan priset på de dyra bostäderna ligger still." Det finns inte så många alternativ för ungdomar och äldre, menar Johan. Läs mer

e-demokrati och demokrativecka i Järfälla

– Man kan inte stirra sig blind på kvantitet, när man börjar jobba för att öka medborgarnas delaktighet i kommunala frågor, säger Bo Johansson, (s), ordförande i både kommunfullmäktige och demokratiberedningen i Järfälla. Vi prioriterar att hitta former som fungerar, och som vi kan förbättra vartefter, snarare än att fylla stora salar med folk.

I Järfälla började demokratiarbetet för ett par år sedan. Man har jobbat med många delprojekt: demokrativecka, skolbesök, öppna sammanträden och förmöten där medborgare kan ställa frågor och framföra åsikter. Läs mer

Inspiration från Botkyrka – dialog för demokrati

-    Att starta dialog handlar om att utmana medborgarna, och det händer att det börjar blåsa lite, säger Jens Sjöström, (s), ordförande i demokrati- och integrationsberedningen i Botkyrka.

Jag förstår vad han menar. Det börjar blåsa lite även i företag och organisationer där man på allvar börjar tala med varann om hur det fungerar nu och hur man vill ha det framöver. Dialog innebär inte att alla är ense hela tiden. Tvärtom blir oenigheterna och de olika perspektiven synliga. Kan vara jobbigt innan man vant sig, vare sig man är företagsledare, politiker, tjänsteman eller medborgare. Läs mer

Demokratistipendium på gång

För nästa år räknar Demokratiberedningen (DeVi) med kostnader om 85.000. Det ska räcka till arvoden, ett öppet forum och ett nyinrättat demokratistipedium. DeVi uttalade ett positivt intresse för ekeröbloggens initiativ att stimulera åsiktsbildning och debatt i kommunen. Läs hela protokollet från DeVi

Lagen gäller även för Peter Carpelan

Carpelan svarade i Mälaröarnas Nyheter på kritiken mot hans agerande vid likvidationen av Svanhallen AB.

Carpelan skriver att det är helt felaktigt att han påstått sig ha en fullmakt från Ekerö kommun vid en bolagsstämma. Sanningen är att han tagits upp i röstlängden som ombud för Ekerö kommun vid två bolagsstämmor.

Läs mer

Mindre statlig styrning ger bättre miljöarbete

"De statliga bidragen har medfört att kommunal tid och energi har ägnats åt att söka bidrag för att genomföra relativt kortsiktiga projekt. De kortsiktiga projekten har därigenom minskat kraften i kommunernas långsiktiga processer med miljöarbetet. I Ekerö kommun pågår t.ex. ett långsiktigt och miljömässigt viktigt arbete med att sanera undermåliga enskilda avlopp."

Leif Hagström (kd), ordförande i miljönämnden och Johan Sundqvist (m), ledamot i miljönämnden vill att bidragen anpassas så att de samlat gör mest nytta i miljöarbetet och de vill att kommunerna ska få ett större inflytande över miljömålen. Läs mer

Bättre fart på fritids ger
varje familj 200–300 timmar per år!

"I Ekerö kommun där jag bor är fritids för barn i åldern 6-10 år nu nere i 1 vuxen på 19 barn. När det gäller barn i åldern 10-14 år är det hänvisat till en central punkt med ca 2 km gångväg som om alla barn skulle komma dit har 2 vuxna på 240 barn!" skriver Roy Olofsson.

Och barn i familjens tomma hus på vuxentomma gator ger föräldrarna dåligt samvete. Roy har en lösning som han menar är ett hälso- och livskvalitéklipp för familjerna. Läs mer

Vilket ledarskap vill vi ha på Ekerö?

"Det finns i många organisationer en speciell form av ”maktmissbruk” som utövas av ledare vilka är auktoritära." Så skriver Johan Sundqvist (m) i en insändare. Han är bekymrad över tillståndet i kommunen och konstaterar att människor som engagerar sig blir misstänkliggjorda. Är det en slump att Ekerö är en av de kommuner som har högst omsättning på förtroendevalda?
Läs mer

Kommunalskatten

När kommer kommunalskatten att sänkas? "Som moderat har jag nu år efter år tvingats se hur partiet gång på gång valt att värna den centrala byråkratin i kommunhuset framför att sänka kostnaderna för oss som enskilda ekeröbor. Detta vill jag ändra på!" Läs Johan Sundqvists (m) insändare om kommunalskatten i Ekerö kommun! Läs mer

Vägverket vill inte betala förstudie

Kommunen har i början av september haft ett möte med Vägverket om väg 261 som har trängsel- och kapacitetsproblem. Vägverket kan genomföra en förstudie för kapacitetsförstärkning, men bara om kommunen betalar.

Man konstaterade också att det har uppstått ett missförstånd kring färjetrafik mellan Färingsö och Hässelby. Kommunen är intresserad av en sådan förbindelse och Vägverket Färjerederiet, som står fritt från Vägverket och är vinstdrivande, ska kontaktas för fortsatta diskussioner.
Läs mer

Bäst-före-datum på politiska förslag

Än så länge har vi gräsrötter inte rätt att motionera (lägga förslag) till kommunfullmäktige.

Men kommunfullmäktige kommer snart att behandla ett förslag från Johan Sundqvist (m) om att alla röstberättigade kommunmedborgare ska få motionsrätt till kommunfullmäktige. När vi som bor i Ekerö kommun får samma förslagsrätt som medborgarna har i många andra kommuner duger det inte att söla med att bereda motioner så att det tar flera år innan man kommer till beslut. Idag finns det 22 motioner som inte är färdigberedda. Den äldsta från förra seklet!

Läs mer

Renovering av Träkvistavallens ispist

Beslutet att renovera den dåliga ispisten på Träkvistavallen har flera gånger skjutits på framtiden. Men nu har kommunen bestämt att påbörja projekteringen i år och skriva ett avtal med Ekerö IK om detta.

Vraket vid Lullehovsbron snart borta

Kommunen tar snart bort skrotbilen vid Lullehovsbron. Vraket parkerades i naturen före semestrarna. Anmäl alla övergivna bilar nu! Håll Sverige Rent har en skrotbilskampanj som gör bortforslingen nästan gratis för kommunen.
Läs mer

Mer resurser till kärnverksamheten

Att skära ner på kommunens kärnverksamhet utan att pröva andra möjligheter att frigöra resurser ligger inte i linje med den borgerliga majoritetens regeringsförklaring, menar Johan Sundqvist (m) och Per Eskilsson (m).

De påpekar i en insändare att kommunledningsstaben och den centrala politiska organisationen i Ekerö kommun kostar cirka 54 miljoner. Här kan man effektivisera och på så sätt få mer pengar till kommunens viktigaste verksamheter. Klicka på Läs mer för att läsa hela insändaren!

Läs mer

Moment 22 för offentlighetsprincipen

Kammarrätten har beslutat att Ekerö kommun inte behöver införskaffa kopior av handlingar som advokat Björn Djupmark, Fylgia, upprättat som kompletteringar till kommunens polisanmälan i samband med lärarkonflikten och som kommunen inte diarieförde när de togs emot.

Gösta Olsson hade yrkat att handlingarna skulle införskaffas men kammarrätten anser att Djupmarks exemplar inte förvaras av honom för kommunens räkning eftersom han redan överlämnat ett exemplar till kommunen. Ett exemplar som kommunen gjort sig av med utan att registrera det.

Domen ger upphov till en konstig moment 22-situation. Kammarrätten konstaterar att handlingarna överlämnats till kommunen. Det måste innebära att handlingarna blir allmänna. Ändå är konsekvensen av domen att allmänheten inte får tillgång till handlingarna då rätten inte ålägger kommunen att införskaffa och diarieföra dem. Är det verkligen så lätt för en kommun att komma runt offentlighetsprincipen genom att helt enkelt strunta i registreringen och göra sig av med handlingar?

Kammarrätten har alltså prövat om handlingarna skall införskaffas. Den uteblivna diarieföringen prövas av JO.
Läs domen här!

Vart tog protokollen vägen?

Var finns kommunstyrelsens protokoll från den 7 juni och den 18 augusti 2005? Inte på kommunens hemsida där de borde vara. Kommunen har ju som bekant valt att inte publicera bilagor till protokollen av typ yttranden och reservationer från oppositionen. Det finns inte resurser till det. Nu går man ett steg längre och utelämnar hela protokoll.

På kommunstyrelsesammanträdet den 7 juni hände för övrigt något märkligt. Kommunen skulle svara på en JO-anmälan som bland annat gällde att ett mail från en privatperson till kommunalrådet Peter Carpelan inte registrerats. Kommunen hävdade i sitt förslag till svar att mailet sänts till peter.carpelan@moderat.se i hans egenskap av gruppledare för Moderaterna och att det därför inte var allmän handling. När det ifrågasattes om det var sant att mailet gått till den uppgivna adressen drogs hela förslaget tillbaka under förebärande att man delat ut fel version. Detta ledde till att man hade ett extra kommunstyrelsemöte den 21 juni. I det svar som då presenterades skrev kommunen att mailet gått till peter.carpelan@ekero.se.

Men protokollet från den 7 juni har alltså ännu inte publicerats på kommunens hemsida trots att protokollet från kommunstyrelsens möte 21 juni finns där...

Partipropaganda istället för information

Kommunmedborgaren Gösta Olsson har mailat till kommunens informationchef, Hans Lundin, och uppmärksammat att Lundin som ansvarig utgivare för kommunens hemsida godkänt att partipolitisk propaganda publiceras på bekostnad av officiell kommuninformation.

Bakgrunden är att majoritetspartierna publicerat en "skrytmässig helsida" i Mälaröarnas Nyheter och därefter har annonsen lagts ut på kommunens hemsida. Annonsen i MN betalades av Moderaterna.
Olsson menar att Lundin som ansvarig utgivare har ett lagreglerat personligt ansvar för allt som publiceras på kommunens hemsida.

Läs mer

Carpelan kan inte tala för sossarna

Oppositionsrådet Ulric Andersen säger i en kommentar till artikeln nedan "Borgare och sossar ense om förbifarten?" att han är förvånad över att någon kan föreställa sig att moderata kommunalrådet Peter Carpelan skall uppfattas som talesman för socialdemokraterna i Ekerö. Läs mer

Ekerö och Nykvarn satsar minst på fritid

SCB har i dagarna kommit med statistik över vad kommunernas verksamheter kostade 2004. Under rubriken "Fritid" hittar vi kostnaderna för kommunens fritidsverksamhet, bland annat stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Länets 26 kommuner satsar i snitt 813 kr per invånare. Botkyrka toppar med 1.268 kr. Ekerö spenderar 323 kr och hamnar näst sist bland länets kommuner när det gäller att satsa på fritiden. Minst går det åt i Nykvarn, 205 kr per invånare. Vägt medelvärde för landets alla kommuner är 930 kr.

Antagligen skulle vi få igen en rejäl satsning på fritidsverksamhet – gärna upp till länsgenomsnittet – i form av minskat ungdomsdrickande och mindre vandalisering. Det ger mer i utdelning än Folkpartiets tankar om att omfördela kommunens aktivitetsstöd från små barn till tonåringar.

Läs mer

Borgare och sossar ense om Förbifarten?

"På Ekerö har motståndet varit stort till en led genom natur- och kulturområden. 1992 genomfördes en kommunal folkomröstning som sade nej till Förbifarten. Men nu hörs andra tongångar", skriver Stockholm City i fredagsnumret. "De borgerliga partierna och socialdemokraterna är väsentligt mycket mer positiva numera", säger Peter Carpelan (m), kommunalråd i Ekerö kommun.

Ser man på! Oppositionrådet Ulric Andersen försäkrade i Mälaröarnas Nyheter 12/2005 att det inte låg något kontroversiellt i att han vikarierar som kommunalråd för Peter Carpelan. Ingen ska "förledas att tro att detta är liktydigt med att korten blandas bort i kommun- och partipolitiken", skrev Andersen. Undrar om han också tycker att det är okontroversiellt att Carpelan uttolkar (s) politik på ett sätt som lätt tolkas så att den borgerliga alliansen och socialdemokraterna är överens om tagen i en så stor fråga?

I så fall står Miljöpartiet ensamma i frontlinjen för det folkliga motståndet mot Förbifarten. Hur går det då med Georg Gustafssons förhoppningar (MN 12/2005) om en (s)-ledd majortitet i samarbete med (mp) efter nästa val?
Läs artikeln i Stockholm City!

Många frågetecken kring JO-svar

Gösta Olsson har anmält flera fel och brister i kommunens hantering av allmänna handlingar. Det handlar om vägran att lämna ut handlingar, underlåtenhet att registrera, stora svårigheter att hitta i pärmar för "ej diarieförda handlingar" och ovilja att delge medborgare beslut med fullföljdshänvisning. Kommunen har i sina svar till JO erkänt vissa brister och hänvisar till att man ska upphandla ett nytt ärendehanteringssystem och bemanna expeditionen med "adekvat personal". Olsson skriver också att kommunen vid flera tillfällen åberopat osanna påståenden i sina svar till kammarrätten och JO. Han menar att brottsbalkens regler om tjänstefel kan tillämpas på en eller flera företrädare för kommunen.

Socialdemokaterna reserverade sig mot kommunens svar till JO. Man var upprörd över att svaret delades ut först när beslut skulle tas trots att kommunen haft två månader på sig att bereda ärendet. I sakfrågorna påpekar man bl a att kommunen lämnat felaktiga uppgifter till JO om vilken dag en viss handling diarieförts. (s) anser att kommunens svaret innehåller "...allvarliga och uppenbara brister och direkta felaktigheter..."

Miljöpartiet påpekar i sin reservation att reglerna för t ex e-post inte är bristfälliga. Problemet är att reglerna inte följs, menar man. Och (mp) är bekymrade över att förtroendet för demokratin skadas när viktig information undanhålls medborgarna för att skydda politiker och tjänstemän från granskning och kritik.

Läs mer

Inga viktiga beslut i slutna rum

De demokratiska spelreglerna har inte följts i Svanhallenärendet, menar Georg Gustafsson (s) i ett särskilt yttrande till kommunstyrelsen där han förklarar varför han inte deltar i ett beslut om att i efterhand godkännna en utbetalning av 300.000 kr till Skå Idrottsklubb i samband med likvidationen av Svanhallen AB. Ett liknande yttrande har tidigare lämnats av tre partikollegor till Gustafsson.

"Det är min utomordentligt starka övertygelse att Skå IK inte behövt vare sig advokat eller segdragna förhandlingar för att värna sin barn- och ungdomsverksamhet om de demokratiska spelreglerna hade följts fullt ut i detta ärende", skriver Gustafsson.
Läs hela Georg Gustafssons yttrande här!

Ekerö – konsulternas övärld

Problem? Besvärliga frågor med risk för att stöta bort ännu fler väljare? Lösning: Kalla på konsulten! Ge konsulten direktiv i ett avtal. Men gör klart för konsulten mellan fyra ögon vilket resultat som förväntas. Ur konsultens hatt trollas snabbt fram en opartisk och objektiv utredning helt i linje med Kommunalrådets uppfattning. Extra snabbt går det om konsulten gjort liknande utredningar tidigare – carbon copy princip. Och så försvinner ytterligare 105.000 kr från verksamheterna.

Läs mer

Underlätta eller försvåra diskussionen?

Vill Ekerö kommun underlätta eller försvåra den allmänna diskussionen? Medborgarnas tillgång till offentliga handlingar är en av demokratins grundbultar. Gösta Olsson har oförtrutet påpekat fel och brister vad gäller hanteringen av allmänna handlingar. Ett antal missförhållanden ligger hos JO för bedömning.

Gösta har även påpekat att kommunens hemsida inte används effektivt för att sprida information. Föredragningslistor och bilagor till kallelser och protokoll läggs inte ut. Materialet på webben är så magert att man ofta inte riktigt kan förstå vad ärendena handlar om.

färingsö.nu vill vara med på kommunens så kallade sändlistor och utan kostnad få samma material som exempelvis Kaggeholm, Inga B Agner och Mälaröarnas Nyheter. Men likabehandling tycks inte vara på modet.

Läs mer

Konsult vill inte satsa på ispist

Ekerö kommun har anlitat konsulten Dag Lindström för att ta fram ett förslag till plan för kommunens idrottsanläggningar och ett underlag för framtida samarbete mellan idrottsföreningarna.

Konsulten har träffat Skå IK som bland annat presenterat bollhallsprojektet Färingsö Sportcenter. Men konsulten berättade inte att han redan hunnit komma med en rekommendation i ishallsfrågan. Dag Lindström rekommenderar kommunen att tills vidare avstå från att investera 2,5 miljoner i Vikingahallens ispist. Pengar som kommunen budgeterat för en nödvändig ombyggnad det finns ingen bottenplatta och isen blir tjock och ojämn. Konsulten vill att kommunen "håller händerna fria".

Läs mer

9 kr skulle bli 10 men blev 8,64…

I "regeringsförklaringen" lovade den borgerliga majoriteten att verka för en höjning av kommunens aktivitetsstöd till föreningar från 9 till 10 kr under 2004.

Det var ett viktigt mål – faktiskt det enda som kvantifierades i kronor i hela regeringsförklaringen. Men något måste ha gått snett. För höstterminen 2003 och vårterminen 2004 sjönk stödet till 8,64 kr. Vårterminen 2004 betalade kommunen ut 8,31 kr per aktivitet.

Läs mer

Blir det en lågstrålande zon?

I december 2003 beslutade Ekerö kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att "utreda om möjligheten finns att vissa områden i kommunen skulle kunna reserveras som lågstrålande zoner. Dessa zoner ska i så fall redovisas i kommunens översiktsplan." Det finns alltså en politisk vilja att inrätta lågstrålande zoner under förutsättning att det inte möter några hinder, till exempel i lagstiftningen.

Stig Marklund (mp) frågar nu i en interpellation varför man inte ens påbörjat en utredning. Han vill också veta om Peter Carpelan anser att beslut som fattas i demokratisk ordning också ska genomföras.

Läs mer

Färingsö växer mest

Under 2004 växte Färingsö med 1,54%, medan Ekerö växte med 1,16% och övriga delar av kommunen ökade sin folkmängd med 0,49%. Under perioden 2000–2004 växte Färingsö med 6,47%, Ekerö med 6,4% och övriga med 2,15%

Läs mer

Åldersstrukturen följer länet

Det finns inga stora avvikelser i kommunens ålderstruktur jämfört med Stockholms län. Största avvikelsen finns i åldrarna 0-17 år där vi finner 28% av Ekerös befolkning. I hela Stockholms län är 22% 0-17 år.

Källa: SCB

128 fler kvinnor

Av Ekerö kommuns folkmängd om 23.594 är 11.733 män och 11.861 kvinnor.

Källa: SCB

23.594 innevånare i kommunen

Färingsö närmar sig 8.000 innevånare. De människor som bor på Färingsö motsvarar 59% av alla som bor i Ekerö!

Källa: SCB

Verkar inte som man verkat...

9 kr skulle bli 10 kr men blev 8,64 kr. Det handlar om kommunens aktivitetsstöd till föreningar. I "regeringsförklaringen" lovade den borgerliga majoriteten att verka för en höjning från 9 till 10 kr under 2004. Det var ett viktigt mål – faktiskt det enda som kvantifierades i kronor i hela regeringsförklaringen. Men något måste ha gått snett när man verkade för målet. För höstterminen 2003 och vårterminen 2004 sjönk stödet till 8,64 kr. Vårterminen 2004 betalade kommunen ut 8,31 kr per aktivitet.

Läs mer

"Gamle Sigge har ju hemtjänst..."

Expressen berättar idag att socialchefen Kjell Samuelsson lovar att Sigge Nyström, 92, redan idag ska få träffa en biståndsbedömare.

Sigge lever ensam. Han är nästan helt blind och döv och har opererat höfterna tre gånger. "Gamle Sigge har ju hemtjänst" säger Mats Palmborg (fp) till Expressen. Men nu ser det ut som Expressens artiklar ger resultat så att Ekerö kommun ändrar sig och Sigge kan få komma till ett äldreboende.Läs mer om Sigge i Expressen!

(s) vill inte vara röstboskap

"Vi är inte röstboskap, vi är valda politiker från det näst största partiet." Så motiverar (s) i ett yttrande till kommunstyrelsens protokoll att man avstått från att delta i beslutet om utbetalning av 300.000 kr till Skå Idrottsklubb i samband med likvidationen av Svanhallen AB.

Socialdemokraterna säger i yttrandet att man kräver att Ekerö kommun håller sig till de politiska spelregler som ska gälla i ett demokratiskt samhälle.
Läs (s) yttrande här!

(s) vill har redovisning från demokratiberedningen

Ulric Andersen (s) vill att demokratiberedningen kommenterar den kritik man fått och redovisar sitt arbete när kommunfullmäktiges sammanträder i april. Han finner det uppseendeväckande att demokratiberedningen ännu inte ens gett fullmäktige en lägesrapport. Medborgarnas motionrätt till kommunfullmäktige (s k medborgarförslag) kunde redan varit verklighet om initiativkraft och god vilja hade funnits, menar Andersen. Läs hela skrivelsen här!

Inget jobb utan kollektivavtal

Oppositionsrådet Ulric Andersen i Ekerö kommun har undertecknat ett debattinlägg i City där han tillsammans med 25 andra ledande socialdemokrater i Stockholm kräver att kommunerna ändrar sina upphandlingsavtal så att det klart framgår att företag som levererar varor och tjänster ska följa svenska kollektivavtal. Om det inte går av juridiska skäl vill man att lagen ändras omgående.
Läs hela debattinlägget här!

Inget lyckat lägenhetsinbrott

Den som bodde i lägenhet i Ekerö kommun 2004 kunde känna sig trygg. Ett enda anmält inbrottsförsök som stannade vid just – ett försök. Totalt anmäldes 175 inbrottsstölder år 2004 enligt Brottsförebyggande rådets statistik.

I hela Stockholms län anmäldes 1.300 inbrottsstölder per 100.000 invånare. Värst är det i Norrtälje kommun med 1.777 anmälningar per 100.000 invånare och på Värmdö med 1.707 anmälningar. Minst risk för inbrott tycks det vara på Lidingö (632/100.000) och i Ekerö kommun (!) som har 747 anmälningar per 100.000 invånare.

Mer skadegörelse, mindre glaskross

Skadegörelse och glaskross i Ekerös skolor kostade skattebetalarna 1,2 miljoner 2004. Skadegörelsens kostnader ökade med 76% jämfört med 2003, glaskrossets minskade med 34%.

I tabellen nedan är 57.000 kronor på Skå skola för glaskross år 2004 fel. Det ska vara 6.000 kronor. Istället skall 51.000 kronor läggas på Munsö Skola för glaskross 2004. Detta beror på en felkontering.

Tar man hänsyn till felkonteringen så hamnar 197.000 kronor av totalkostnaden 2004 (1.2 miljoner) på Färingsö. Färingsö som har drygt 33% av kommunens folkmängd orsakar alltså cirka 16% av kostnaderna för skadegörelse och glaskross.

Skadegörelse och glaskross 2003 & 2004
i Ekerö kommuns skolor (tkr)
Skola år Skadegörelse Glaskross Summa
Tappströmsskolan 2003 86 54 140
Tappströmsskolan 2004 141 102 243
Uppgårdskolan 2003 19 40 59
Uppgårdskolan 2004 11 20 31
Stenhamraskolan 2003 50 130 180
Stenhamraskolan 2004 79 35 114
Ekebyhovskolan 2003 74 261 335
Ekebyhovskolan 2004 90 104 194
Träkvista skola 2003 135 90 225
Träkvista skola 2004 347 26 373
Närlunda skola 2003 15 9 24
Närlunda skola 2004 24 46 70
Sanduddens skola 2003 8 31 39
Sanduddens skola 2004 18 6 24
Drottningholms skola 2003 1 7 8
Drottningholms skola 2004 6 4 10
Sundby skola 2003 22 16 38
Sundby skola 2004 20 13 33
Munsö skola 2003 4 12 16
Munsö skola 2004 12 4 16
Skå skola 2003 8 1 9
SKå skola 2004 12 57 69
Färentuna skola 2003 17 8 25
Färentuna skola 2004 14 20 34
Totalt 2003 439 659 1098
Totalt 2004 774 437 1211

Högt bidrag till solceller

Men kommer Ekerö kommun att söka statsbidrag för att testa solceller i någon kommunägd fastighet? Den frågan ställer Stig Marklund (mp) i en interpellation till Peter Carpelan. Bör inte en ekokommun åtminstone skaffa en demoanläggning när staten bjuder på 70% av kostnaderna i skattereduktion? Läs hela interpellationen om solceller här!

Kvinnovåld i Ekerö kommun 2004

Ekerö kommun hamnar på 21:a plats bland länets 26 kommuner när det gäller anmälda fall av våldtäkt och kvinnomisshandel 2004. Ekerö har 154 anmälningar per 100.000 invånare, Vaxholm som är "bäst" har 122 anmälningar och Botkyrka är värst med 486. Källa: preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet.

Mäns våld mot kvinnor

Amnesty har frågat kommunerna hur de bekämpar mäns våld mot kvinnor. 214 kommuner har svarat. Resultatet sammanfattas så här: 

 • i många kommuner saknas det fortfarande riktlinjer for socialtjänstens arbete
 • samverkan i organiserad form saknas i 70 % av de kommuner som svarat på Amnestys enkät
 • det saknas informationsmaterial om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig
 • många kommuner kan inte ge stöd och skydd i akuta situationer utan förlitar sig helt på kvinnojourernas ideella arbete. Kommuner ger i snitt 4:93 per innevånare i stöd till kvinnojourerna och spannet är mellan 4 öre till 23:40/innevånare.

I Stockholms län svarade 22 av 26 kommuner på Amnestys frågor. Ekerö, Nykvarn, Vaxholm och Österåker valde att inte svara.

Läs mer

Olika lön på grund av kön?

Finns det löneskillnader bland kommunanställda som beror på könsdiskriminering? Det vet vi föga om. Alla arbetsgivare med fler än tio anställda är skyldiga att göra en lönekartläggning. Men Ekerö kommun följer inte jämställdhetslagen. Miljöpartiet har genom Stig Marklund ställt en interpellation till kommunalrådet Peter Carpelan och frågar om han delar Miljöpartiets uppfattning att lönekartläggning är första steget mot en icke diskriminerande lönepolitik. Och så vill man veta orsaken till att Ekerö kommun inte genomfört den lönekartläggning som lagen föreskriver. Läs hela interpellationen här!

Före detta i Stenhamra

Till vänster: Före detta lyktstolpe i Stenhamra önskar återuppstå. Till höger: Före detta mack i Stenhamra. Döda ytor där det för låg mack och kiosk med korv. ICA är ett vandaliserat ruckel. Folklivet är borta.

Har demokratiberedningen somnat?

Livstecknen är få. I beredningens akt finns ett enda protokoll. Söker man på ekero.se hittar man ingen information om aktiviteter. Det finns mycket att göra för att vitalisera den kommunala demokratin. Många kommuner satsar ambitiöst på att öka medborgarnas inflytande. Ekerö kommun är passiv och verkar ha ett starkt förändringsmotstånd. Man får intrycket att medborgarna betraktas som en motpart.

Läs mer

Vad vi inte får läsa på ekero.se

Vilka bilagor var det egentligen som vi inte fick ta del av på kommunens hemsida och som fick Gösta Olsson att ryta till? Det handlade om två bilagor till kommunstyrelseprotokollet från 17 februari. Det ena var ett yrkande från (s) som också innehöll några kritiska kommentarer till kommunens hantering av lärarkonflikten. Det andra var ett uttalande från (mp) där man frågar om kostnaderna för kommunens krig mot lärarna blir högre än 4 miljoner. I uttalandet säger (mp) att kommunens öppna krigshandlingar mot lärarna orsakat lidande och skador, skördat offer och kostat skattebetalarna pengar.
Läs (mp) uttalande här! Läs (s) yrkande här!

Ofullständiga protokoll

Protokollen som Ekerö kommun lägger ut på sin hemsida är ofullständiga. Bilagor och andra underlag saknas. Särskilt allvarligt blir detta när man undanhåller oppositionens yttranden. Det ligger farligt nära censur, menar Gösta Olsson som haft ett meningsutbyte via e-post om detta med Hans Lundin, informationsansvarig i kommunen. Lundin menar att det beror på resursbrist och jämför med Nacka kommun som har en välutvecklad hemsida där medborgarna kan ta del av en stor mängd offentligt material. Men Gösta Olsson är inte alls nöjd med svaret!

Läs mer

Lokalpressen inte viktigaste granskaren!?

De förtroendevalda kommunrevisorerna är viktigast för granskningen av kommunernas verksamhet. Lokaltidningarna är nummer två. Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet har intervjuat ett femtiotal kommunpolitiker, tjänstemän, lokalpressjournalister m fl om deras syn på granskningen av kommunernas verksamhet. Utvärderare, statliga myndigheter, vanliga medborgare och intresseorganisationer anser man också viktiga för demokratin. Interna granskare som oppositionspartier har inte samma betydelse för granskningen.

Läs mer

Lokaltidningar utan kritisk analys?

Pressens uppgift är att kritiskt granska makten. Kommunala politiker och tjänstemän ska känna att någon flåsar dem i nacken. Fel och maktmissbruk ska genomlysas. Offentlighet och öppenhet ska garantera att kommunmedborgarna får tillräcklig information för att bedöma de folkvaldas insatser. En undersökning vid Örebro Universitet visade att bara en tredjedel av artiklarna om kommunala frågor i den undersökta lokalpressen kan klassas som granskande.

En titt i senaste numret av Mälaröarnas Nyheter (3/2005) ger inte samma bild. Av 10 artiklar om kommunala frågor kan åtta (80 procent!) klassas som granskande.

Läs mer

Är e-post offentlig?

Blir e-post som skickas till kommunen offentlig handling som är tillgänglig för alla? Ja, och den som tar emot eller skickar e-post på kommunen ska se till att mailen hamnar i diariet. Det går till så att han hon vidarebefordrar e-posten till en så kallad funktionsbrevlåda eller skiver ut mailen och lämnar dem till registratorn. Men en utredning som JurArk AB gjort visar att reglerna är föga kända inom Ekerö kommun.

Läs mer

Brister kunskaperna eller viljan?

Gösta Olsson har i flera artiklar i Mälaröarnas Nyheter (MN) påtalat att Ekerö kommun vägrat lämna ut offentliga handlingar som medborgarna har rätt att granska. Han menar också att diarieföreningen (registreringen av handlingar) har stora brister. I senaste numret av MN (3/2005 som det finns utdrag från på tidningens hemsida) motiverar kommunchefen Lena Malmfors sitt beslut att inte lämna ut kallelser till Gösta Olsson: "Vid den tidpunkt Gösta Olsson framställde begäran om att utfå kallelse samt underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2005 saknade jag kännedom om att handlingar expedierats utanför myndigheten. När Gösta Olsson framställde sin begäran gjordes den bedömningen att handlingarna alltjämt var under beredning fram till dess kommunstyrelsen fattat sina beslut. Huvudregeln enligt gällande lagstiftning är att handlingsutväxling mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen skall ses som en myndighetsintern angelägenhet."

Läs mer

Många handlingar blir det...

Kammarrätten har avgjort att Orsa kommun måste lämna ut ett stort antal offentliga handlingar till en stiftelse. Kommunen ville inte tillmötesgå stiftelsen – man menade att det inte fanns resurser att klara av en sån service. Det rörde sig om om tiotusentals handlingar, kanske över 100.000 kopior...

Läs mer

Skicka e-post till våra politiker!

Vill du påverka våra förtroendevalda i kommunen? Driva en fråga som du känner starkt för? Jag har en textfil med e-postadresser till 92 av de totalt 161 förtroendevalda. Maila mig så får du filen. Adresserna klistrar du in i Outlookfältets Till-ruta. Eller i rutan "Hemlig kopia" om du inte vill att mottagarna ska se alla andra som får ditt mail.

Läs mer

Inga fel men dyrt ändå

I DN 22/2 läser vi att kommunalrådet Peter Carpelan anser att förlikningen i lärarkonflikten inte innebär att kommunen erkänner att den gjort fel. Inte heller vill han säga att kommunen köper ut de båda lärarna. Men han är glad över att konflikten är över, för "det här har tagit mycket kraft från det vi egentligen ska pyssla med". Men när kommunen inte gör fel blir slutresultatet att miljonerna rinner iväg. Läsa mer om uppgörelsen här!

Läs mer

Dyr polisanmälan

Ett av kommunens drag i lärarkonflikten var en polisanmälan mot Tommy Svensson och Ylva Forslid för påstådda hot och trakasserier. Advokat Björn Djupmark vid advokatbyrån Fylgia hjälpte kommunen med polisanmälan. Fakturan slutade på 67.500 kronor med moms, varav cirka 57.000 kronor torde avse polisanmälan. Substansen i anmälan var sådan att man efter mycket kort tid slutade utreda saken. Åklagarens motivering: Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Att man överhuvud taget gjorde en polisanmälan kan bara haft sin grund i att man ville "psyka" motparten. Men bör inte en advokat avråda sin klient från att göra utsiktslösa polisanmälningar? Har advokaten handlat i linje med Advokatsamfundets etiska regler?

Läs mer

Lärarna vann mot kommunen

Kommunen har valt att ta tillbaka avskedandena av Tommy Svensson och Ylva Forslid. De båda lärarna får lön under tre arbetsfria år. "Situationen har nu ändrats varför vi nu gör en annan bedömning och tar därför tillbaka avskedandena", säger kommunalrådet Peter Carpelan i ett pressmeddelande. På vilket sätt situationen ändrats framgår inte. Inte heller får vi veta hur mycket skattepengar som använts till denna för kommunen totalt utsiktslösa tvist. En försiktig uppskattning är att den totala kostnaden hamnar i intervallet 3,5–4 miljoner. Till det kan man lägga en valfri summa för mänskligt lidande. Och en summa för den enorma bad will Ekerö kommun fått.
Grattis Tommy och Ylva! Ni har behandlats uselt och äntligen fått upprättelse. Men det som hänt måste få politiska konsekvenser. Vi har fått ett smakprov på en förödande brist på omdöme som bäddar för nya kommunala skandaler.

Läs mer

2,5 miljon till ispist på Ekerö

Kommunen har beslutat att satsa 2,5 miljoner kronor på att bygga om ispisten vid Vikingahallen på Ekerö. År 2002 investerade kommunen cirka 650.000 i Vikingahallen. Överst på Ekerö IKs önskelista står nu att ersätta Träkvistavallens gräsplan med konstgräs. I en skrivelse till kommunen har Ekerö IK grovt uppskattat investeringsnivån till 6 miljoner och man menar att det är realistiskt att anlägga konstgräs under 2005 om finansieringsfrågan är löst.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan uttalar i Mälaröarnas Nyheter nr 18/2004 att "Budgeten visar på ett positivt resultat på 11,5 mkr. Även de två följande åren visar på en positiv utveckling. Vi kan nu blicka fram mot en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi." Härligt. Inget mer dystert tal om en ekonomi på gränsen till katastrof. Man blev ju lite orolig när det för några månader var så illa att man införde inköpsstopp och drog in kaffebrödet till sammanträdena.
Ekerö IKs ordförande skriver på klubbens hemsida att det är självklart att klubben ska ha en ny idrottshall för alla inomhusidrotter och att Ekerö IKs bestämda uppfattning är att den ska lokaliseras till Träkvistavallen, inte till Svanängen på Färingsö.