XML: RSS Feed XML: Atom Feed

M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola

För de Moderata politiker som äger en villa är det knappast troligt att de vill sälja den och sedan hyra villan. Det uppfattas av politikerna som ett sämre alternativ än att äga villan. Men när det gäller en skola - som Moderata politiker inte personligen äger - anser politikerna att det är bättre att sälja skolan och sedan hyra den. Läs om förklaringen till detta och annat i inlägget nedan.

(more)

Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte

Kommunfullmäktiges beslut tillämpas inte alltid. Mälarötorgs fasta torgplatser hyrs numera ut till halva det belopp som kommunfullmäktige beslutat och infört i kommunens föreskrifter.

Ett bolag, hyr till halva priset, av kommunen. Bolaget hyr sedan ut till ett högre belopp trots att kommunfullmäktige beslutat att den som hyr en plats, i sin tur inte får hyra ut platsen.

Kommunen är skyldig att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreskrifter som gäller för verksamheten.

Men helt plötsligt, tillämpas varken kommunfullmäktiges beslut eller kommunens interna föreskrifter.

Och ingen reagerar.


(more)

Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt

Ekerö kommuns remissvar till Skolinspektionen om Engelska skolans ansökan att starta en F - 9 friskola med ca 650 elever i Ekerö ska lämnas senast den 19 april. Remissvaret har utarbetats av Gerby (M), ordförande för Barn- och utbildningsnämnden.

Svaret ska behandlas på Barn- och utbildningsnämndens möte den 28 mars. 

Svaret saknar viktiga delar som Skolinspektionen vill ha svar på. 


(more)

Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola

Pressen från föräldrarna och eleverna i Sandudden blev för stor, nu finns det ingen majoritet för att omvandla Sanduddens skola till en friskola. Kristdemokraterna och Centern följer Liberalerna avhopp och säger nej till en friskola i Sandudden.
Men alternativet att sälja skolan till en extern exploatör som renoverar och bygger ut och därefter hyr ut skolan till kommunen kvarstår.

Det visar att kommunledningen saknar ekonomisk kompetens.


(more)

Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet

Engelska skolan uppger i sin ansökan till Skolinspektionen att friskolan F-9 ska starta 2018.

Det innebär att kommunens yttrande/remissvar med synpunkter på etableringen ska ha kommit till Skolinspektionen under april-maj i år och innehålla bl.a. en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den fristående skolan startar.

Skolinspektionen skriver att en kontroll av verksamheten kommer att göras genom platsbesök i maj - juni samma år som utbildningen är tänkt att starta. (=etableringskontroll).

Bl.a. uppges att skolans lokaler kommer att granskas och speciellt att det finns specialsalar för kemi, fysik, biologi, teknik, gymnastik.

Detta är enligt 26 kap. 9 a § skollagen.


(more)

Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.

Ekeröbloggen har fått en insändare från en f.d. Moderat politiker.

Skribenten har barn i Sanduddens skola.

Innehållet berör Sanduddens skola, den utredning som utlovades när ärendet om skolans försäljning drogs tillbaka men även politikernas och Adam Reuterskiölds agerande berörs.

(more)

Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk

Det 28 februari beslöt Alliansen, utan Liberalerna, att stoppa försäljningen av Sanduddens skola och utreda ärendet ytterligare Men tjänstemännen har den 10 mars ännu inte fått något uppdrag från Alliansens politiker att göra en utredning. 

(more)

Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen

Reuterskiöld för fram felaktiga fakta i Mälaröarnas Nyheter nummer tre 2017 i en replik till en insändare undertecknad av Malin Karlsson (MP) och Ulrika Sandin (MP).

Insändaren berör den besvärliga trafiksituationen för Ekerös pendlare.
Av Reuterskiölds replik framgår att Alliansen tyvärr saknar en plan hur trafiksituationen ska lösas.

Reuterskiöld nämner enbart lösningar som i flera fall förkastats för åratal sedan. T.ex. reverserande körfält, kollektivkörfält Brommaplan - Nockebybron, pendelbåt/färja till Hässelby, fler avgångar för befintlig pendelbåt m.m.

Nedan berörs de av Reuterskiöld föreslagna lösningarna på trafikeländet närmare. 


(more)

Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler

Trots oppositionens krav på utredningar om framtiden för Sanduddens skola blev Alliansens beslut i kommun-styrelsen 14 februari - inga utredningar behövs.   Men 28 februari - 14 dagar senare - var tongången en annan. Nu behövs utredningar. Alliansen återkallar ärendet från kommunfullmäktiges dagordning 7 mars.  

(more)

Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö

Av Mark-och Miljödomstolens dom framgår att kommunen har gjort ett kardinalfel genom att utan detaljplan bevilja bygglov för Mälaröhallen, utbyggnad av tennishallen och tre utetennisbanor.  Detaljplan krävs enligt domstolen för samtliga tre verksamheterna och hänvisar till 4 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900). Nedan kan du läsa domen. 

(more)

Valfrihet är en grundbult i den Moderata ideologin - frågan är hur och på vems bekostnad

Ekeröbloggen har fått en insändare om omvandlingen av Sanduddens skola till en friskola.
Moderaterna ser "ett stort behov av en ökad valfrihet i kommunen". Något som ifrågasätts i insändaren.

(more)

Reuterskiöld (M) har en åsikt i kommunala dokument – en annan åsikt i debatt

I en radiodebatt framgick det av Reuterskiölds uttalande att intäkten från försäljningen av 49% av aktierna i Ekerö Bostäders ska användas bl.a. för utbyggnad av skolor, äldreomsorg, infrastruktur. Men detta är något som aldrig har nämnts i något kommunalt dokument.   Detta innebär att Reuterskiöld (M) har en annan åsikt i en radiodebatt om försäljning av aktierna i Ekerö Bostäder än det budskap som Alliansen och Reuterskiöld marknadsför till allmänheten i insändare, ordförandeförslag och i kommunala dokument.

(more)

Lättsam statistik om Ekerös bussresenärer

Anmärkningsvärt är att antalet bussresenärer varit konstant 2012 - 2015.

Antal personkilometer per dygn (2015) för busstrafiken är 221 800 (2015).

Det motsvarar att transportera 1 person ca fem och ett halvt varv runt jorden varje dag.

Mätning av bussresenärernas kundnöjdhet över tid visar att den ökar trots ökade köer, indragna busslinjer.


(more)

Kommunen svarar inte Länsstyrelsen – problem med gäss på Södran kommer att kvarstå

Kommunen lämnade 15 september 2016 en ansökan till Länsstyrelsen om avskjutning av gäss på badplatsen Södran.

Länsstyrelsen begärde kompletterande uppgifter senast 21 oktober. Kommunen blev upplyst att det blir avslag om inte begärda uppgifter lämnas.

När kommunen inte skickade in de uppgifter som behövdes för att pröva ansökan i sak måste Länsstyrelsen avvisas ansökan.

Länsstyrelsen avslog ansökan den 6 februari 2017. Men kommunen kan överklaga beslutet till Naturvårdsverket.


(more)

Ekerö behöver en ny bostadspolitik – av gammalt beprövat märke

Ekerö har inte fört någon ansvarfull bostadspolitik på 25 år. Ekerö Bostäder har inte färdigställt några hyreslägenheter sedan 1992.

Alliansen har gjort flera försök att sälja Ekerö Bostäder. Ekerös invånare har i en folkomröstning 2011 med stor majoritet sagt nej till en försäljning av Ekerö Bostäder.

Alliansen har inte någon genomtänkt, operativ och konkret bostadspolitik. Mark som tidigare köpts för bl a bostadsbyggande har sålts. Byggföretagen bygger och bestämmer i Ekerö. Ungdomar, medelålders och små hushåll flyttar från kommunen. 

I denna förvirring, brist på handling och kunskap griper kommunalrådet Reuterskiöld in. Efter en dags funderande kommer beslutet: Vi utreder en förfrågan från bostadsföretaget Heimstaden om partnerskap, försäljning av 49 % av aktierna i Ekerö Bostäder.

Efter hård kritik ändras utredningsuppdraget till att gälla om det finns fler företag som är intresserade av partnerskap med Ekerö Bostäder.

Nedan redovisas de olika turerna i frågan samt hur kommunen tidigare fört en framgångsrik bostadspolitik - som fortfarande kan bli framgångsrik.


(more)

Går det att säkerställa att Ekerö Bostäder tillförs kapital av köparen och kommunen

Alliansen och Reuterskiöld antyder försåtligt i insändare och uttalanden att Ekerö Bostäder tillförs kapital genom att Ekerö kommun säljer 49% av aktierna. Kapital som kan öka byggtakten.

Men Ekerö kommun äger aktierna och intäkten hamnar i kommunkassan. Och kommunen kan inte överföra 1 kr av intäkten till Ekerö Bostäder om inte bostadsbolaget som köper 49% Ekerö Bostäder samtidigt överför ett belopp som motsvarar ägarandelen.

Överför kommunen, som äger 51% av Ekerö Bostäder, 51 mkr till Ekerö Bostäder måste köparen som äger 49% av aktierna överföra 49 mkr. Och vice versa om partnern överför kapital.

Överför bara ena parten i partnerskapet kapital till Ekerö Bostäder får nämligen den andra parten del av den värdestegring som kapitalöverföringen medför för Ekerö Bostäder utan att ha satsat en kr. En lösning på detta redovisas nedan


(more)

Ny översiktsplan för Ekerö kommun – men hinner invånarna ge synpunkter

Översiktsplanen är kommunens viktigaste planeringsdokument.

Här anges bl.a. inriktningen för långsiktig utveckling av den fysiska miljön i kommunen, vägledning till beslut om detaljplanering och bygglov samt grunddragen för hur mark- och vattenområden ska användas.

Kommunen har arbetat nästan 2 år med översiktsplanen som nu är ett dokument på 114 sidor.

Samrådsmöten med utställning genomfördes 24 och 25 januari 2017 och nu ska synpunkter lämnas inom tre veckor.

Men hinner enskilda personer, villaföreningar, bostads-rättsföreningar, intresseorganisationer m.fl. sätta sig in i detta omfattande material och föra fram sina synpunkter på tre veckor?

Ekeröbloggen kräver nedan att tiden för att ge synpunkter förlängs! 


(more)

Ekerö kommun får 375 mkr för 49% av aktierna i Ekerö Bostäder – inte 600 mkr som påstås

Journalisterna som skrivit om Heimstadens bud på 49% av aktierna i Ekerö Bostäder nämner att Ekerö kommun får ca 600 mkr för aktierna.

Det har aldrig nämnts i den lokala debatten eller i media att Ekerö kommun "bara" får ca 375 mkr.

En skillnad på ca 200 mkr.

Vad journalisterna missar är att det är skillnad på att köpa 49% av fastigheter värda 1,2 miljarder och att köpa 49% av aktierna i ett fastighetsbolag som har fastigheter värderade till 1,2 miljarder kr.

Vid köp av aktierna "köper" man såväl Ekerö Bostäders skulder som tillgångar. Det är detta som gör att kommunen "bara" får ca 375 mkr för 49% av aktierna.


(more)

Reuterskiöld har redovisat tre skäl att sälja Ekerö Bostäder – läs och begrunda

Reuterskiöld åberopar i Mälarö Tidning och i Hem&Hyra tre skäl för att sälja 49% av aktierna i Ekerö Bostäder till fastighetsbolaget Heimstaden.

Skälen är Ekerö Bostäder måste tillföras kompetens, kapacitet och kapital.

Då kommunen äger aktierna i Ekerö Bostäder kommer intäkten av försäljningen att hamna i kommunkassan.

Inte en enda krona kommer att tillföras Ekerö Bostäder.

Sannolikt kommer intäkten att användas av kommunen för att bygga en centrumnära grundskola, förskolor m.m.

Granskning av den kompetens och kapacitet som bör tillföras visar att det kan lösas på annat sätt än att sälja 49% av Ekerö Bostäder.


(more)

Kommer Heimstaden att ställa samma krav som Rikshem ställde på Värmdö kommun

Vad kan hända om Heimstaden köper 49 % av aktierna i Ekerö Bostäder? Kan samma hända i Ekerö som i Värmdö?

(more)

2015 sålde Heimstaden allt i Stockholm pga låg lönsamhet – 2016 bud på Ekerö Bostäder

Fastighetsbolaget Heimstaden sålde i juni 2015 alla sina fastigheter i Storstockholm pga av låg lönsamhet.

Drygt ett år senare - hösten 2016 - lägger Heimstaden bud på 49% av aktierna i Ekerö Bostäder. Ett företag där den löpande verksamheten går med förlust. 

Utan försäljning av mark och en bostadsrätt hade Ekerö Bostäders rörelseresultat visat på en förlust på 13 mkr.

Det är med denna märkliga bakgrund svårt att förstå Heimstadens agerande. 


(more)

Ekerö kommuns kortsiktiga politik stryper Ekerö Bostäder

Ekerö Bostäder kunde visa vinst 2015 enbart pga försäljning av mark och en bostadsrätt. Resultatet för 2016 blir officiellt i mars 2017.
Trots att Ekerö Bostäder enbart via försäljning av tillgångar kunde visa vinst krävde Ekerö kommun 25,2 mkr i aktieutdelning.

(more)

Är Heimstadens förhandlingsmodell för hyresförhandlingen något för Ekerö Bostäder

Det normala när ny hyra ska fastställas är att fastighetsbolaget och hyresgästföreningen förhandlar om den nya hyran. Kommer parterna inte överens hänskjuts ärendet till hyresnämnden.

Det är den normala förhandlingsordningen enligt Hyresförhandlingslagen.

Men fastighetsbolaget Heimstaden, som lagt bud på 49% av aktierna i Ekerö Bostäder, har i flera år tillämpat en annan förhandlingsmodell.

Fastighetsägarnas organisation - Fastighetsägarna Sverige - avrådde från Heimstadens modell senast i februari i år (2016)


(more)

DÅ - Baracklösningar är inte godtagbara. NU - En god idé enligt Ekerös kommunalråd

Tillfälliga baracklösningar är inte ett godtagbart alternativ för att lösa bostadsfrågan i Ekerö.

Detta påstår kommunalrådet Reuterskiöld och byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson i bl.a. kommunstyrelsen den 25 oktober, Mälarö Tidning, debatter och i Radio Viking.

Desirée Björk (Ö) frågade på kommunfullmäktige den 13 december om det är något i plan- och bygglagen som hindrar att placera tillfälliga modulhus vid Färingsö äldreboende där det redan finns modulhus pga av platsbrist.
Nu blir Reuterskiölds svar att det är en utmärkt idé och arbete med detta pågår. (!)

(more)

Försäljningen av Sanduddens skola skjuts upp – oppositionen kräver bättre beslutsunderlag

Försäljningen av Sanduddens skola stoppades tillfälligt av oppositionen på Kommunfullmäktige den 13 december 2016.

Oppositionen utnyttjade kommunallagens möjlighet att återförvisa ärendet för komplettering av den risk- ock konsekvensanalys som krävs i fall som detta enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.

Föreskriften gäller för alla arbetsgivare.

Ekerö är inte undantaget!

Risk- och konsekvensanalysen ska utarbetas före beslut.

Men Alliansen anser att först tas ett beslut sedan utarbetas de dokument som krävs enligt AFS 2001:1.


(more)

Jullunch på Ekebyhovs slott slutade på operan – Ekerös skattebetalare får betala 90 000 kr

Efter Aftonbladets avslöjande om en konferens för en kvarts miljon har Reuterskiöld upprepat sagt att ett av Ekerös viktigaste mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och då gäller det att visa uppskattning. Reuterskiöld lever som han lär.
Reuterskiöld bjöd den 5 december chefer på glögg och jullunch med efterföljande transport till operan. Totalt kostade detta skattebetalarna 90 000 kr.

(more)

Ekerös kommundirektör har skapat en kultur där ledningen tillskansar sig förmåner

Aftonbladet har granskat Ekerö kommuns representation.

Det som avslöjas är en kultur där kommundirektör Hortlund och hans ledningsgrupp tillskansar sig förmåner på skattebetalarnas bekostnad.

När ledningsgruppen har konferens duger inte ett konferenshotell i Ekerös närhet. Det krävs ett högfjällshotell med spa, scooteråkning, skidåkning. Konferensen hade 17 deltagare. En kväll gick vinnotan på ca 10 000 kr. Hela konferensen kostade 234 000 kr. 

(more)

Ekerö Bostäders utdelning till kommunen för år 2015 motsvarar drygt 30 000 kr/lägenhet

Utdelningen som Alliansen krävde för verksamhetsåret 2015 på Ekerö Bostäders bolagsstämma var 25 mkr.

Det motsvarar drygt 30 000 kr per lägenhet.
Den höga utdelningen beror på att Ekerö Bostäder har fått ägardirektiv att den åliga utdelning ska vara maximalt vad lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag medger.

(more)

Ekerö - en kommun i kaos och oreda - utan fast politisk ledning

Mottagning av nyanlända och unga
- Mars 2015: Vi ska vara bäst i Sverige
- Oktober 2016: Vi pausar mottagningen.

Försäljning och privatisering av Sanduddens skola
-Viktigt beslutsunderlag saknas eller lämnas sent
-Föräldrar och elever har inte tillfrågats.

Försäljning av Ekerö Bostäder, bostadsförsörjning
-Nej till försäljning av Ekerö Bostäder i folkomröstning 2012.
-Vi har ingen plan för bostadsförsörjningen i Ekerö, inga hyreslägenheter för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

Men nu ska det utredas om Heimstaden ska köpa 49 % av Ekerö Bostäder, för att hjälpa Ekerö att utreda och bygga.

    Och som lök på laxen har kommunen inte brytt sig om att söka bidrag på totalt 8 mkr som kommunen är berättigad till. 

(more)

Klart besked från Migrationsverket till Ekerö - Lag stiftad av riksdagen gäller

Migrationsverket har i en skrivelse 18 november 2016 till Ekerö kommun meddelat att verket kommer att fortsätta att anvisa nyanlända enligt den av riksdagen beslutade lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 

Verkets besked är ett svar på kommunstyrelsens beslut 25 oktober 2016 att Ekerö kommun pausar mottagandet av nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

Bakom beslutet stod företrädarna för M, C och KD. Du kan läsa kommunstyrelsens protokoll genom att klicka här.

Ekeröbloggen redovisar nedan Migrationsverkets skrivelse.


(more)

Det är miljonregn i byggbonus över länets kommuner – men inte över Ekerö

Ekerö kommun uppfyller kraven för byggbonus.

Men Ekerö har trots det inte sökt den byggbonus om ca 5 mkr som kommunen är berättigad till. 

Byggbonusen är ett statligt bidrag på 1,85 miljarder kronor år 2016. Det fördelas till de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren. Bidraget är den största bostadspolitiska satsningen på 20 år.  

Byggbonus går till kommuner som anstränger sig att bygga fler bostäder och som tar emot många nyanlända.


(more)

MBL-förhandlingen om försäljningen av Sanduddens skola slutade i enighet

MBL-förhandlingen om försäljning av Sanduddens skola slutade i enighet mellan kommunen och de fackliga organisationerna.
 • Fastigheten säljs på marknadsmässiga villkor till en långsiktig investerare som bygger ut skolan
 • Den nya fastighetsägaren har en fristående skolaktör som samarbetspartner som efter tillstånd av Skolinspektionen driver den utbyggda skolan som friskola
De fackliga organisationerna lämnade vid förhandlingen
bl.a. följande yrkanden på det som krävs inför beslutet att sälja skolan
 • Risk-och konsekvensanalys med åtgärdsplaner ska presenteras
 • Tydlig information till personalen och medborgarna i god tid före beslut
 • Beslut i öppen dialog med berörd personal och medborgare
 • Redovisning av hur skolgången ska lösas för elever som vill fortsätta i kommunal skola

(more)

Ekerö Byggnadsnämnd kräver Fastighetskontoret på 76 324 för olovligt uppförda baracker

Ekerö Fastighetskontor har olovligen uppfört två baracker/paviljonger vid Sanduddens skola.

Nu kräver Byggnadsnämnden att Fastighetskontoret betalar byggsanktionsvgift på 76 324 kr.

Att byggsanktionsavgift ska betalas är helt enligt 11 kap 5 § respektive 51 § i plan och bygglagen och inget att orda om.

Vad som är märkligt är att Ekerö Fastighetskontor inte känner till - eller inte följer - gällande lag. 


(more)

På frågan varför Ekerö inte har något badhus tiger kommunalrådet Reuterskiöld (M)

Gösta Olsson frågade kommunalrådet Reuterskiöld (M) hur det kan komma sig att Ekerö, som är en av Sveriges rikaste kommuner, inte har råd med badhus i en insändare i Mälaröarnas Nyheter den 26 oktober 2016.

Frågan ställdes mot bakgrunden av att av de 100 kommuner som mest liknar Ekerö har 99 kommuner ett badhus.  

Men Reuterskiöld valde att inte förklara för allmänheten vad det är i Ekerös inkomst - utgifts- och befolknings-struktur som gör att andra kommuner har råd med badhus men inte Ekerö.

Det är debatt rörande kommunens budget för 2017 tisdagen den 22 november. Kanske Reuterskiöld förklarar i budgetdebatten varför Ekerö kommun inte har råd med ett badhus. 


(more)

Försäljning av Sanduddens skola i Ekerö - en maktdemonstration av Alliansen

Den 17 november 2016 ska Barn- och utbildningsnämnden lämna nämndens remissynpunkter till kommunstyrelsen på förslaget att sälja Sanduddens skola.

Den entreprenör som köper skolan för ett antal miljoner ska förbinda sig att bekosta om- och utbyggnad av skolan om ca 250 mkr. Skolan ska efter försäljning omvandlas till en friskola.

Men på eftermiddagen den 16 november - dagen före sammanträdet - har nämndens politiker inte fått några dokument i ärendet. 

Och föräldrarna som har barn i Sandudden vet inte vad som pågår för skolan.

Förutsättningar för demokratiska processer är med denna ärendehantering i det närmaste obefintlig.

Möjligheterna till faktagranskning och kompletterande uppgiftsinhämtning är inte möjligt. Ännu mindre att sätta sig in i detta komplexa ärende med sin stora vikt för kommunen. Remissynpunkter under dessa förutsättningar är inte värt något.


(more)

Sanduddens skola säljs till köpare som bygger ut till 700 elever - skolan blir en friskola

Sannolikt beslutar kommunfullmäktige 13 december 2016 att Sanduddens skola ska säljas till ett företag som dels ska förbinda sig att bygga ut skolan, dels ha en partner som efter tillstånd av skolverket ska driva Sanduddens skola som en friskola.

Det finns ingen ekonomisk kalkyl i beslutsunderlaget utan bara allmänt "ekonomiskt" tyckande på två meningar.

Även den risk- och konsekvensanalys som Arbetsmiljö-verket kräver vid en så stor organisationsändring saknas.

Utbyggnaden bör stå klar till höstterminen 2019 då det är ett succesivt behov av drygt 500 nya skolplatser inom kommunen fram till 2021. 


(more)

Läs domar som visar att Ekerös ovilja att ta emot nyanlända inte vilar på saklig grund

Det är anmärkningsvärt att nyanländas bostadssituation i Ekerö baseras på fabricerade påståenden av ledande Moderata företrädare.  

Som allmänt känt hävdar nämligen kommunalrådet Reuterskiöld och Byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson (M) att domstolarna säger nej till tidsbegränsade bygglov för bostadsmoduler enligt gällande Plan och bygglag.

Och nu tas detta fabricerade påstående som intäkt av Reuterskiöld för att Ekerö inte kan ta emot nyanlända.

Flera läsare har bett Ekeröbloggen att publicera några domar som visar att Reuterskiölds och Nilssons påstående är fabricerade.

Och det görs nedan!


(more)

Ekerö stoppar mottagande av nyanlända med osanna argument

Moderaterna har beslutat att inga tillfälliga boenden ska byggas för nyanlända. Kommunens bostadsbolag - Ekerö Bostäder - har inte byggt hyresbostäder sedan 1990-talet och har inte någon pågående byggnation av hyresrätter.

Det är inte möjligt att bygga permanenta bostäder i den takt som Ekerö har avtal att ta emot nyanlända. Det måste Reuterskiöld och Alliansen inse.  

Det krävs därför tidsbegränsade bygglov för modulhus för att överbrygga tiden tills det finns permanenta bostäder. Det är så andra kommuner löser sin boendesituation.

För att motivera sitt mottagningsstopp hävdar Alliansen att vi inte har några bostäder och enligt domstolar är det olagligt att bygga tillfälliga bostäder.

Men nedan redovisas aktuella domar från 2016. De visar att Alliansen har fel.

Boverket skriver i rapporten "Boverket (2015) Nyanländas boendesituation" s. 30 f. att modulhus är flexibla och kan anpassas efter vilket behov som finns. De är därför ett effektivt komplement till det vanliga bostadsbyggandet. Men inte för Ekerö!


(more)

Ekerös Allians gör uppror mot asylmottagning - andra kommuner får ta emot Ekerös andel

Ekerö med fjärde högsta medianinkomsten är en av Sveriges rikaste kommuner, har en arbetslöshet på 2,7% som är sjunde lägsta i landet, ligger vid en överhettad arbetsmarknad, har tagit emot nästan minst antal flyktingar av alla kommuner under årens lopp.

Och nu, när man ska ta emot 104 flyktingar 2016 klarar man inte detta utan vägrar att ta emot flyktingar från november 2016.

Tydligen ska andra kommuner ta emot Ekerös andel!


(more)

Politiskt debacle bakom test av batteridrivna pendelbåten – vad är dagsläget

Enligt media skulle en snabbgående eldriven pendelbåt testas sommaren 2016 mellan Ekerö och Klara Strand samt mellan Vaxholm och Slussen.

Enligt uppgift ska båten kunna åka Ekerö - Klara Strand på 25 minuter.

Framtagning av aktuell båt är ett samarbetsprojekt som delvis bekostas av EU. 

Alliansen misslyckades 2015 i Trafiknämnden att driva igenom att Landstinget bekostar 50% av testerna. Lösningen för Alliansen var att 2016 ta upp ärendet i en annan nämnd, Tillväxt- och regionplanenämnden.

På ett kuppartat sätt drev Alliansen igenom i den nämnden att Landstinget ska delbekosta tester som visar om EU-projektet uppfyller specifikationen på svallvågor och buller.

Många undrar hur läget nu är för testerna?


(more)

Vilken syn på skolan har eleverna i åk 5 och åk 8 i Ekerö - SKL ger svar via en enkät

SKL har sedan 2010 samlat in 7 enkätsvar om "Elevernas syn på skolan" från årskurs 5 och 8 i grundskolan.

SKL rankar kommunerna efter deras resultat.

Vid senaste enkäten hamnade årskurs 8 i Ekerö sammanvägt på plats 149 av 199 kommuner och årskurs 5 på plats 168 av 195.

Det kan synas dåligt men i stort sett är det ca  75 - 85% som ger ett positivt svar på enkätfrågorna.

Men å andra sidan är det 148 kommuner för åk 8 och 167 kommuner för åk 5 där eleverna sammanvägt har en mer positiv syn på skolan. Nedan kan du se hur Ekerös elever svarat på enkäten de senaste 4 åren.  


(more)

Är Ekerö tionde bästa skolkommun när elever i 150 kommuner klarar gymnasiet bättre

De elever som slutade Ekerös grundskolor våren 2015 hade 234 i meritpoäng.

Det var den tionde högsta meritpoängen av landets 290 kommuner.

Men enligt senaste statistik från SKL - öppna jämförelser gymnasiet 2016 - har Ekerös elever rankingen 154 av landets 290 kommuner när det gäller att ta examen på de högskoleförberedande gymnasielinjerna på tre år.

En granskning visar även att elever från 51 av de 87 kommuner, där eleverna har under 200 i meritpoäng, hade högre andel som klarar gymnasiet på 3 år än Ekerös elever med sina 234 meritpoäng.

Hur kan det vara att för nästan 150 kommuner, där eleverna har lägre meritpoäng än Ekerö, är det högre andel som klarar gymnasiet på tre år än för Ekerös elever?

Kan förklaringen vara glädjebetyg, dvs Ekerös elever får betyg som inte motsvarar deras kunskaper? 


(more)

Stadsarkitektkontoret i Ekerö granskar fel plats för bygglov – avslaget går inte att överklaga

Stadsarkitektkontoret beskriver en annan plats än där förhandsbesked om bygglov sökts och beslutar att den platsen är olämplig.

Beslut om förhandsbesked går inte att överklaga. Det är bara beslut av byggnadsnämnden som kan överklagas.

Sökanden får välja att betala 2260 kr för avslag på fel plats eller betala 6780 kr för att få ett beslut som går att överklaga till Länsstyrelsen.

Nedan visas fler fall där sökanden får välja mellan att betala ca 2200 kr för ett avslag som inte kan överklagas eller betala ca 7000 kr för att få ett avslagsbeslut som går att överklaga.

De klagande betalar den högre summan och överklagar till Länsstyrelsen som beslutar att kommunen avslagit ansökan på felaktig grund.

Samtliga tvingades anlita advokat för 15000 - 20000 kr för att hävda sin rätt. 


(more)

Är lösningen på Ekerös trafikkaos det som Reuterskiöld redovisar i en insändare

Reuterskiöld har redan glömt att landstinget så sent som i januari 2016 gjorde kraftiga nedskärningar i 133 busslinjer och 12 linjer lades ned helt.

Det gav en besparing på ca 100 mkr. 

Och båtpendeln Ulvsunda/Solna Strand - Södersjukhuset där Trafiknämnden redan beslutat om allmän trafikplikt har ännu inte kommit till stånd.

I radiodebatten i Radio Viking den 22 september fick Reuterskiöld veta att landstingets budget inte medger fler pendelbåtar.

Trots detta skriver Reuterskiöld i en insändare 14 dagar senare (4 oktober) att han ska tala med trafiklandstingsrådet Tamsons om fler rutter och fler tidigare avgångar. Men det kräver fler pendelbåtar á 12 - 15 mkr/år.
Och insändaren innehåller fler märkliga påståenden.


(more)

Kan Reuterskiöld lösa Ekerös trafikproblem – lyssna på delar av en radiodebatt i ämnet

 I radioprogrammet "Gokväll Mälaröarna" den 22 september 2016 var det diskussion om Ekerövägen och trafiksituationen.

Deltagare var bl.a. landstingsrådet för sjötrafik Gustav Hemming (C), regionchef för Trafikverket Helena Sundberg, kommunalrådet Adam Reuterskiöld och oppositionsrådet Hanna Svensson Ekerö.

Reuterskiöld har tidigare föreslagit fler pendelbåtar men enligt Hemming finns det ingen budget för detta.

Med en båt går det bara att få en avgång från Tappström under högtrafiktid.   

Fler och tidigare avgångar som Reuterskiöld föreslår faller därför bort.

En extra avgång med befintlig pendelbåt kostar dessutom upp mot 4 mkr/år.

Byggstopp har tidigare införts i Ekerö vid svåra trafikproblem. Men byggstopp går inte att införa - enligt Reuterskiöld - då de som växer upp i Ekerö behöver någonstans att bo. (!)

Men är det till villor och till dyra bostadsrätter som våra ungdomar flyttat till de senaste 20 åren?


(more)

Ekerös skattebetalare får betala 10 mkr för den lagstridiga upphandlingen av Roshagen

Kommunalrådet Reuterskiöld svarade inte i kommunfullmäktige den 21 juni 2016 hur mycket LSS-boendet Roshagen kommer att kosta skattebetalarna.  Men Ekeröbloggen kan redovisa att kommunens lagstridiga upphandling av LSS-boendet Roshagen kostar skattebetalarna 10 mkr. Det motsvarar i stort sett kostnaden för ytterligare ett LSS-boende som Roshagen.

(more)

Mälaröhallen innehåller flera säkerhetsrisker och är inte anpassad för skolidrott

Ekeröbloggen har fått flera frågor om det är sant att Mälaröhallen är stängd för skolelever. Och det är tyvärr så. Det finns nämligen en hel del säkerhetsrisker. En är t.o.m. en dödsfälla som inte åtgärdas. 

Allvarligt är att hallen inte är avpassad för läroplanen för Idrott och hälsa.

Hallen måste överbeläggas så att 8 klasser byter om samtidigt i 6 omklädningsrum. Eleverna måste därför ta in sina kläder i hallen.  

Hallen måste avgränsas delvis med bollnät till 4 salar. I två av dessa salar saknas bommar, klätterlinor, romerska ringar. Ingen sal har ribbstolar trots att det är ett flitigt använt redskap i skolgymnastiken. 

En central del i läroplanen för alla årskurser är rörelse- och olika träningsprogram till musik. Men musik i ena delen gör att den andra halvan, som är avgränsad bara av nätet, inte kan bedriva undervisning där det krävs instruktioner, teknikgenomgångar etc då allt tal dränks av musiken. Läs nedan om fler brister.


(more)

När Radio P4 griper in blir det fart på kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) i Ekerö

Radio P4 har haft 2 reportage om den ohållbara trafiksituationen för Ekerös pendlare. Du kan lyssna på båda reportagen här på Ekeröbloggen.
Radio P4 har avrundat reportagen med en telefonintervju med Adam Reuterskiöld (M). 
Nedan kan du lyssna på intervjun. Men även läsa en pressrelease där Reuterskiöld redovisar några förslag för ökad framkomlighet på Ekerövägen. Förslagen ska diskuteras med Landstingsrådet Kristoffer Thomsons, Trafikförvaltningen och Stockholms stad. 

(more)

Enda soprummet som lätt kan nås av rörelsehindrade har stängts av Ekerö Bostäder

Ekerö Bostäder stängde den 19 september det enda soprum i fastighetsbeståndet Gustavalund som med lätthet kan nås av rörelsehindrade.

De sluttande plan som man måste gå på för att komma till de två återstående soprummen har inte åtgärdats före stängningen så att de lätt kan användas av rörelsehindrade.

Rådande handikappnormer på en gångväg ställer krav på maximal lutning om 1:20. Krav finns även på gångytans beläggning som asfalt, stenbeläggning m.m. vid lutande gångväg.

Bristande tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering enligt Diskrimineringslagstiftningen. Det innebär att en person med en funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas.


(more)

Radio P4 har även uppmärksammat Ekerös båtpendel i ett reportage

Radio P4 har i ett reportage den 19 september uppmärksammat pendelbåten och hur båten påverkar trafiksituationen för Ekerö pendlare. Du kan nedan lyssna till reportaget. I ett tidigare reportage samma dag uppmärksammade Radio P4 Facebookgruppen "Gör något åt köerna på Ekerövägen".

(more)

Radio P4 har gjort ett reportage med rubriken "De har fått nog av köerna på Ekerövägen"

Radio P4 har i ett reportage uppmärksammat Facebookgruppen "Gör något åt köerna på Ekerövägen nu!" Du kan nedan ta del av reportaget och lyssna på inslaget från Radio P4 som sändes den 19 september 2016.

(more)

Ekerö Bostäders arroganta beteende retar upp hyresgäster i Gustavalund

Fredagen den 16 september 2016 delade Ekerö bostäder ut ett flygblad till hyresgästerna i Gustavalund. Innehållet var att det enda soprum som nås av en person med rullator stängs måndagen den 19 september.  Det alternativ som finns för personer med rullator eller andra funktionshinder att nå något av de återstående 2 soprummen är att korsa Bryggavägen 2 eller 4 gånger där det saknas övergångsställe.

(more)

Första spadtaget för nya bostäder på 25 år för Ekerö Bostäder

Det första spadtaget för bebyggelsen vid Clas Horns väg i anslutning till Ekerö Bostäders lägenheter vid Wrangels väg togs den 8 september 2016. I spaden höll bl a Ingemar Hertz (M), ordförande i styrelsen för Ekerö Bostäder.

Spadtaget togs för 185 lägenheter. Ekerö Bostäder ska bygga 65 av dessa, AB Borätt ca 120 lägenheter.

Hertz har varit ordförande i styrelsen för Ekerö Bostäder sedan år 2003. Under dessa 13 år har Ekerö Bostäder inte byggt några lägenheter.

Kommunalrådet Peter Carpelan (M) och Ingemar Hertz, tillika ordförande för Moderaterna i Ekerö, inriktade sitt arbete på att sälja Ekerö Bostäder istället för att bygga lägenheter.

Men invånarna i Ekerö sade med stor majoritet nej i en folkomröstning år 2012 till den moderatstyrda Alliansens förslag att sälja Ekerö Bostäder.

Nu vill Hertz visa lite initiativkraft genom att bygga 65 lägenheter i anslutning till Ekerö Bostäders lägenheter vid Wrangels väg. Ett projekt som ursprungligen presenterades för mer än 25 år sedan.


(more)

Rättsprövning a la Ekerö kommun: Inga handlingar behövs

 

Rättsprövning a la Ekerö kommun: Kommunen ska redovisa sin uppfattning i en rättsfråga till en domstol där Ekerö kommun är part.

Men enligt Alliansen behöver de ansvariga politikerna inte läsa några handlingar i ärendet, det räcker med en muntlig föredragning. 


(more)

Pendelbåten startar inte för att avlasta Ekerövägen utan för att ge politiker charmpoäng

Pendelbåten kommer enligt landstingets beslut att gå under 2 år.

Syftet med pendelbåten är primärt att avlasta Ekerövägen under rusningstid när arbetet pågår med Förbifart Stockholm.

För en avlastning av Ekerövägen krävs att bilister övergår till båtpendeln. Men det är få bilister som kommer att välja båtpendeln. Olika utredningar talar om 2 - 4 färre bilar per timme under högtrafik.

Varje bilist som övergår till pendelbåten kostar 0,6 - 1,2 miljoner kr/år. Och det utan att ge någon märkbar avlastning av Ekerövägen.

Att starta pendelbåten nu kan alltså inte vara styrt av behovet att avlasta Ekerövägen.

Starten måste i stället mer ha styrts av politikers önskan att vinna charmpoäng inför valet om 2 år.


(more)

Kommundirektören i sitt anförande vid Mälaröhallen - utomordentligt väl skött projekt

Den 2 september 2016 kl 16 började ett varierat program med musik, gymnastik, sång och tal som en del i invigningen av Mälaröhallen.

Besökarna till invigningen möttes redan utanför idrottshallen av medryckande musik framförd av Ekerös kulturskola.


(more)

Ska det extremt miljöfarliga ämnet PFAS stoppa planerade hyreshus vid Närlunda Sjöäng

Kommunen vill bygga hyreshus på Närlunda Sjöäng. Men ett intensivt opinionsarbete bedrivs för att bevara sjöängen.

Senaste opinionsyttringen är ett brev skickat 30 augusti 2016 till olika kommunala instanser om befarad markförorening av PFAS.

PFAS har identifierats som ett stort miljö- och hälsoproblem i samhället och kostar nu många kommuner miljonbelopp.

PFAS förekommer bl.a. i brandskum.

Med tanke på markens tidigare användning som träningsområde för brandsläckning är oron för förekomst av PFAS berättigad och ev förekomst av PFAS måste utredas.  

Som bekant tar Alliansen ingen hänsyn till en kraftig opinion mot byggandet. Inte heller till naturvärden som försvinner.

Det enda som kan stoppa bygget är extremt dåliga markförhållanden eller Ekerö Bostäders undergrävda ekonomi. 


(more)

Reuterskiöld (M) uppmanas – redovisa kostnaden för Roshagen för Ekerös skattebetalare!

Reuterskiöld svarade inte i kommunfullmäktige den 21 juni 2016 hur mycket LSS-boendet Roshagen kommer att kosta skattebetalarna. 

Nu har samma fråga ställts i en insändare i Mälaröarnas Nyheter.

Det vore klädsamt om Reuterskiöld nu tar tillfället i akt och svarar i tidningen på den fråga som han "vägrade" att besvara i kommunfullmäktige

Ett krav vid upphandlingen var att anbudsgivaren hade skriftliga rutiner för "kvalitets-/miljöarbete, egenkontroller och arbetsmiljöregler". Men detta saknade enmansföretaget Arcer.

Bara genom denna brist skulle kommunen ha avfört Arcer från att delta i utvärderingen av inkomna anbud. Men så gjordes inte. Och det kommer att kosta skattebetalarna mångmiljonbelopp.

Det visade sig nämligen nästan omgående att Arcer saknade kompetens och kunnande att uppföra LSS-boendet.


(more)

Pendelbåten hade 99 passagerare på premiärturen den 22 augusti 2016

Pendelbåten är efterlängtad av många. 

Det var därför många som gladdes över den sedvanliga invigningen av pendelbåten med klippning av band av kommunalrådet Reuterskiöld och landstingsrådet Gustav Hemming (C).

Det har tyvärr varit klagomål i sociala medier över tidtabellen.

Vi får hoppas att det går att utarbeta en tidtabell bättre anpassad för bilpendlarna samt att båten kommer att attrahera många bilister. Attraheras bara busspendlare sker nämligen ingen avlastning av Ekerövägen. 


(more)

Nytt rekord av kommunalrådet Reuterskiöld i Ekerö – En mening, tre felaktiga påståenden

Ekerö kommun är den enda kommunen i Sverige där vägföreningar har ansvaret för väghållningen i tätorterna.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2016 behandlades motioner av MP och Ö att kommunen övertar väghållningen i Ekerö och Stenhamra tätorter.

Fullmäktige avslog motionerna.

Du kan nedan lyssna att kommunalrådet Reuterskiöld i debatten hävdade att vid ett kommunalt övertagande bortgår stora statliga bidrag, kommunen får kostnader i mångmiljonklassen vid inlösen av mark samt att kommunen inte enbart kan överta Närlunda och Stockby vägföreningar utan tvingas överta alla de ca 100 vägföreningar som finns i kommunen.

Nedan visas att dessa påståenden är helt grundlösa och förkvävde en saklig debatt.


(more)

Vilka är nöjda med upphandlingen av Roshagen - förutom kommunalrådet Reuterskiöld

Skattebetalarna är inte nöjda med att betala miljontals kronor extra för kommunens bristfälliga upphandling av bolaget Arcer för uppförande av LSS-boendet Roshagen.

Underleverantörerna är inte nöjda med att tvingas anlita advokater och kronofogden för att få sina fakturor till Arcer betalda.

Men kommunalrådet Reuterskiöld (M) är via flertal uttalanden i kommunfullmäktige nöjd med upphandlingen. Inget fel är begånget. Arcer skulle väljas igen vid en liknande upphandling enligt Reuterskiöld. 

Underleverantörerna utgick i sin affärsrelation med Arcer att kommunen med sina förtroendevalda politiker och en professionell upphandling anlitat ett företag med stabil ekonomi, tekniska kompetens, goda skriftliga rutiner, kapacitet m.m.

Med kommunen som beställare var det riskfritt att utföra uppdrag åt Arcer.

Reuterskiölds mantra, att inga fel har gjorts vid upphandlingen, gör att underentreprenörer kan tveka att utföra uppdrag vid framtida kommunala byggen.


(more)

Splittring och oreda hos Sverigedemokraterna i Ekerö – igen!

Sverigedemokraterna (SD) har sedan valet 2014 två företrädare i fullmäktige i Ekerö: John Sjögren och Carl Schillander. Sjögren, som varit partiets gruppledare, har nu lämnat partiet. Vad detta innebär för Ekerö SD är svårt att säga. Carl Schillander har nämligen inte deltagit i ett enda sammanträde i kommunfullmäktige de senaste 12 månaderna.

(more)

Även certifiering av leverantörerna hanterades felaktigt av Ekerö kommun vid Roshagen

Ett certifikat, skriftligt intyg, som styrker att en organisation har kvalitets- och ledningssystem som uppfyller ställda krav är enbart giltigt för den organisation vars kvalitets- och ledningssystem har granskats.

Detta kan tyckas självklart - men är det inte för Ekerö kommun.

För att kunna upphandla Arcer Sverige AB som huvudentreprenör för LSS-boendet vid Roshagen godkände kommunen (medvetet?) att det lettiska moderbolagets certifikat gällde även för det svenska dotterbolaget Arcer Sverige AB.  

Men så gick det som det gick också vid Roshagen! 


(more)

Ekerö kommun avstår från bidrag till läxhjälp på ca 3 miljoner kronor

När RUT drogs in för läxhjälp införde regeringen att skolorna kunde få bidrag till läxhjälp.

Ca 2000 skolor har sökt bidrag.

Ekerö kommun hade kunnat söka bidrag om ca 3 mkr, men kommunen har valt att avstå från bidraget.

Enligt senaste skolstatistik (läsåret 2014/2015) var det 10,2% av eleverna i årskurs 9 och 11,2% av eleverna i årskurs 6 som hade underkänt i ett eller flera ämnen.

Om de elever som finns med i statistiken ovan fått den läxhjälp de behöver går inte att säga. Men det går att säga att behov finns för läxhjälp.


(more)

Ekerö kommun och Färjerederiet vägrar följa Datainspektionens föreläggande

Slagstafärjans biljettsystem är olagligt. Redan för två år sedan gav Datainspektionen ett föreläggande att sms-tjänsten i Ekeröledens (Slagsta-färjans) biljettsystem måste upphöra i nuvarande form.

Bakgrunden till föreläggandet är att vem som helst kan kolla vilka resor du gör om du använder "klippkort".

Det är genom sms-tjänsten som alla kan få information om resesätt och resemönster, vilket är integritetskränkande.

Men inget har gjorts av vare sig kommunen eller Färjerederiet på snart 2 år. Olagligheterna förtigs och accepteras alltså av kommunen och Färjerederiet!

Befintligt driftsavtal är uppsagt och nytt avtal ska upphandlas från 30 september 2016.

Kommer kommunalrådet Reuterskiöld (M) att godkänna nya avtalet, utan att göra något åt det olagliga biljettsystemet? Hur ska integriteten kunna skyddas, och lagen följas, i den nya upphandlingen?


(more)

Brottsstatistik visar en bild av Ekerö kommun som är okänd för de flesta

Brottsstatistik för Ekerö visar på en hel del överraskningar.

Var tredje dag året runt rapporteras ett fall av misshandel i Ekerö. Av våldtäktsfallen är det 70% som gäller barn under 15 år! 

Ett narkotikabrott rapporteras ca var fjärde dag i Ekerö och drograttfylla är lika vanligt som alkoholrattfylla.

Det sker "bara" 2 bilstölder i månaden. Nedan finns ett urval av brottsstatistik från Ekerö


(more)

Hade kommunen följt LOU hade den misslyckade upphandlingen av Roshagen undvikits

Vid upphandlingen av Roshagens LSS-boende skiljde det 30% mellan lägsta och näst lägsta anbudet.

En 30-procentig differens på HELA entreprenaden är en kraftig varningsklocka om onormalt lågt pris.

En stor del av kostnaden avser nämligen inköpt material och kostnader för underleverantörer där denna 30-procentiga differens inte finns.

Men vid sådan skillnad ska kommunen, enligt Upphandlingsmyndigheten, med stöd av 12 kap 3 § LOU, kräva en förklaring till det låga anbudet och förkasta det om förklaringen inte är tillfredsställande. Detta är till för att stoppa skumraskbolag inom bl.a. städ- och byggbranschen.

Lyssna när Moderaternas ordförande Lennart Nilsson - felaktigt - påstår att vid offentlig upphandling måste man anta det lägsta priset.


(more)

Att parkera vid Ekerö centrum ska bli mer attraktivt - P-automater har satts upp

Många blir undrande då de ser att det finns P-automater uppsatta på ICA- och Apoteksparkeringen vid Ekerö centrum.
Pga städning av P-platserna fick man tidigare inte parkera under natten. Men nu går det - mot avgift - att parkera dygnet runt. 

(more)

På Ekeröfärjan kan enbart fysiskt vältränade hämta den tryckta tidtabellen

Turlistorna som finns på Ekeröledens färjor är bara åtkomliga för fysiskt vältränade personer.

Hur det kunnat bli på detta sätt är obegripligt. 

I dag krävs t.ex. på färjan Venus:

 • att du ska gå i en trappa
 • krypa ned på knä eller böja dig kraftigt ned
 • lirka in i dina armar mellan några metallspjälor på ett staket
 • öppna en postlåda med en hand
 • plocka upp turlistan med andra handen

(more)

Miljonsmäll för Ekerö kommun – anlitat byggbolag har skulder hos Kronofogden

Ekerö kommun har upphandlat Roshagens LSS-boende av enmansföretaget Arcer. Men Arcer har inte kunnat leverera ett LSS-boende utan ett fuskbygge. Uppdraget till Acer är därför avbrutet.

Roshagen blir nu en stor ekonomisk smäll för Ekerö kommun.

Budgeten för Roshagen var nämligen redan överskriden när arbetet avbröts. Och nu får kommunen själv, för flera miljoner kronor, bekosta omarbetning av dräneringen, badrummen, isoleringen, markarbeten osv.

Men kommunen kan driva juridiska processer mot Arcer för att få ersättning för att färdigställa Roshagen och även skadestånd enligt kommunalrådet Reuterskiöld.

Dyrbara rättsprocesser ger dock inget resultat. Arcer har skulder för indrivning hos Kronofogden från Skatteverket och ett antal företag i Ekerö kommun.

Och på direkt fråga i kommunfullmäktige 21 juni om möjligheten att få framgång via rättsprocesser kunde inte (ville inte) Reuterskiöld svara.


(more)

Ekerös företagare är de som är mest rädda i länet för att kritisera sin kommun

Det finns ingen kommun i Stockholms län där rädslan att föra fram kritik mot kommunen är så stor som i Ekerö.

Nästan varannan företagare i Ekerö vågar inte, eller tvekar, att föra fram kritik mot kommunen eftersom de befarar att det kan leda till negativa konsekvenser för deras företag. 

Det visar Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning om företagsklimatet. 

Hela undersökningen redovisas i september 2016. Men redan nu redovisas resultatet av frågan "Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?"

Oron att kritik medför negativa konsekvenser för företagarna i Ekerö är ett stort demokratiskt problem. Den riskerar att hindra företag från att utvecklas och växa. 


(more)

Ny avgift för de som slarvar bort passerkort vid Skå återvinningscentral upprör

Om du glömmer din kod eller tappar bort ditt kreditkort, bankkort får du ett nytt kort gratis av din bank. Men att tappa bort passerkortet till Skå återvinningscentral kostar dig pengar. Det har upprört några medborgare som kontaktat Ekeröbloggen.

(more)

Bilder på ett fuskbygge - LSS-boendet i Ekerö

LSS-boendet Roshagen skulle vara klart 1 oktober 2015. Nedan visas några bilder tagna 16 juni 2016, dvs 8,5 månader efter att Roshagen skulle vara inflyttningsklart. 

Den entreprenör som fick uppdraget att bygga Roshagen var Arcer Sverige AB. Ett relativt nybildat enmansföretag som hade 98 000 kr i omsättning med en förlust på 31 000 kr enligt det senaste årsbokslut som fanns tillgängligt för kommunen när Arcer fick upphandlingen i konkurrens med andra företag.

Arbetet har till stora delar utförts av Lettiska arbetare. Då företaget uppenbarligen saknade såväl byggnadskompetens som elementär kunskap i svensk bygglagstiftning avbröts uppdraget i mars 2016. 

Kommunen har tvingats anlita och bekosta andra entreprenörer för att färdigställa bygget. Detta kommer att kosta kommunen ett flertal miljoner. Som framgår av bilderna pågår det omfattande byggverksamhet för att åtgärda byggfusket.


(more)

Det är inte fler detaljplaner som överklagas i Ekerö än genomsnittligt för Stockholms län

Det är lätt att tro via den allmänna debatten att "alla detaljplaner överklagas och det tar flera år" samt att det leder till långdragna processer och försenar bostadsbyggande.

Men under de senaste 15 åren har tre av fyra detaljplaner i Ekerö gått rakt igenom utan överklagande.

Kommunens företrädare förtränger i många fall att det tar kommunen ca 4 år att utarbeta en detaljplan.

Det är då lätt att hävda att den långa framtagningstiden beror på att detaljplaner överklagas. Men för den fjärdedel av de detaljplaner som överklagas förlängs tiden till godkänd detaljplan med "bara" ca 15%.


(more)

Kommentarer till öppet brev riktat till Ekerös politiker om hyreshus på Närlunda sjöäng

Kommunen vill bygga hyreshus på Närlunda sjöäng. Men ett intensivt opinionsarbete bedrivs för att bevara sjöängen.

Att det krävs en uppfyllnad med ca 1 m på området som omfattar 10 000 kvm bekymrar tydligen inte de politiskt ansvariga för en ekokommun.

Utfyllnaden kräver "bara" 1 000 lastbilslass. Utfyllnaden krävs då ängen ligger lågt och enligt länsstyrelserna kring Mälaren måste ny bebyggelse byggas 2,7 m över havet.

Stadsarkitektkontoret har redovisat ca 20 centrumnära platser för ett nytt äldreboende i Ekerö tätort. Om en plats passar för ett äldreboende passar den sannolikt även för några hyreshus. De ca 20 platserna redovisas nedan.

Alliansen tar ingen hänsyn till en kraftig opinion mot byggandet.

Det enda som kan stoppa bygget är dåliga markförhållanden eller Ekerö Bostäders dåliga ekonomi. 


(more)

Platsbrist i Ekerö trots nytt äldreboende – många tvingas fortsatt bo i andra kommuner

Socialnämnden redovisade 2014 för kommunstyrelsen att trots det nya äldreboendet i Stenhamra blir det brist på platser i kommunens äldreboenden 2017/2018.

Stadsarkitektkontoret uppger nu att det kan finnas en detaljplan för ett äldreboende i Ekerö tätort, Träkvista torg, med prognosticerad byggstart ca 2020. Det innebär att med bygglov, upphandling och byggande finns det tidigast ett nytt äldreboende 2022.

Och då är behovet 260 platser enligt Socialnämndens utredning.  Det innebär en brist på ca 50 platser då det nya äldreboendet i Stenhamra, Ekgården och Kullen tillsammans har 206 platser. Färingsöhemmet läggs ned av miljöskäl.

Planeringen innebär att många Ekeröbor fortsatt tvingas bo i äldreboenden i andra kommuner.


(more)

Sätter friskolorna för höga betyg - granskning av Birkaskolan - en Montessoriskola i Ekerö

Det finns knappt 1700 högstadieskolor i Sverige. Av dem har Birkaskolans flickor tredje högsta meritpoängen bland flickor läsåret 2014/15 när meritpoängen i årskurs 9 rankas i fallande ordning för högstadieskolorna. Och pojkarna ligger inte mycket sämre till.

Men i nationella provet, delprovet läsförståelse i Svenska, fick Birkaskolans elever i genomsnitt underkänt, dvs eleverna uppfyller inte läroplanens krav på läsförståelse när de slutar nionde klass.

Ekerös kommunala skolor klarade däremot delprovet läsförståelse med god marginal.

Birkaskolans pojkar fick sammantaget ranking 811 på nationella provet i Svenska!

Hur kan Birkaskolan få nästan Sveriges högsta meritpoäng i avgångsbetyget? Trots ranking ca 200 - 400 på nationella proven i Matematik och Engelska och t.o.m. underkänt i delprovet läsförståelse i Svenska?


(more)

"Svärdet i stenen" - Ett kulturminne på Kärsön som är okänt för de flesta

Även om du är kulturhistoriskt intresserad kanske du inte känner till "svärdet i stenen" på Kärsön.

Svärdet är drygt 200 år.

Svärdet är lite otillgängligt men synligt från Ekerövägen på bergsskärningen strax efter Drottningholmsbron. Nedan kan du se bilder på svärdet och läsa om dess historia.

(more)

Här kan du läsa Mark- och miljööverdomstolens dom om bussdepån vid Enlunda - Ekerö


Det var för 5 år sedan - 2011 - som kommunfullmäktige godkände planen för bussdepån vid Enlunda.

Men kommunen fick backning av Länsstyrelsen då det inte fanns någon miljökonsekvensbedömning.

Det dröjde till 2014 innan underlag utarbetats som gjorde att kommunfullmäktige kunde fatta ett nytt beslut.

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandet.

Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen. Men beslutet blev detsamma som i Länsstyrelsen.

Överraskande beslutade Mark- och miljööverdomstolen att ge prövningstillstånd.

Och nu har den slutgiltiga domen kommit. Bussdepån kan byggas vid Enlunda. Nedan kan du läsa domslutet från Mark- och miljööverdomstolen.


(more)

Antalet paviljonger i Ekerö kommun skulle halveras på 3 år men det blev ”all time high”

En "paviljongutredning" 2013 visade att antalet inhyrda paviljonger förväntades minska från 5452 kvm till 2773 kvm 2016.

Men det blev ingen minskning till 2016.

Det blev istället en ökning av antalet kvm paviljong till "all time high". Och det blir ännu mer kvm paviljong under resterande del av 2016.

Denna minskning som blev en ökning är märklig då prognostiserad minskning enligt utredningen hade stöd i den budget som beslutats för 2014- 2016.

Och revisionsföretaget PwC uttalade vid samma tidpunkt beröm över kommunens goda planering av skolkapaciteten med åtföljande avsättning av medel i budgeten som matchade kapacitetsbehovet.

Vad gick snett?


(more)

Vad händer med bostadsrätterna vid Wrangels väg – vad blir hyran för hyresrätterna

AB Borätt får inte påbörja byggandet av bostadsrätterna vid Wrangels väg innan rondellen som ska byggas vid gångtunneln på Ekerövägen är byggd.

Kommunen började med gångtunneln och rondellen 1 juni 2015 och tidplanen är att bli klar i september 2016.

Borätt har därför tvingats flytta fram datum för inflyttning.

Hyran för en hyresrätt på 82 kvm som Ekerö Bostäder ska bygga blir enligt bolagets beräkningar 12300 kr/månad. Men ett energibidrag som regeringen aviserat kan sänka hyran till 9900 kr/månad.

När Ekerö Bostäders byggprojekt föredrogs i kommunstyrelsens arbetsutskott vägrade Alliansen att införa i beslutet att Ekerö Bostäder ska ansöka om investeringsstödet när det har införts. 


(more)

Ekerö Bostäder dräneras på kapital pga bristande affärskunnande och oseriöst ägardirektiv

Ekerö Bostäder får betala mer än 25 mkr i utdelning för verksamhetsåret 2015 till kommunen.

Det är bara 98 kommuner av 257 där kommunen kräver utdelning från sitt allmännyttiga bostadsbolag enligt senaste statistik. (2014)

Och av dessa 98 kommuner krävde 18 utdelning även via en undantagsregel för att på så sätt få ännu mer i utdelning än vad själva grundregeln maximalt medger.

Ekerö kommun var en av dessa 18 kommuner. Ekerö kräver även maximal utdelning 2015 och använder undantagsregeln.

(more)

Ekerö Bostäder missar målet – Sveriges högsta hyror

 

Hyreshöjning 2,0 % blev höjning 0,86 %
Ekerö Bostäder har den tredje högsta hyran/kvm i landet. I Stockholms län redovisades i mars 2016 att den genomsnittliga höjningen för allmännyttiga bostadsbolag var 0,64 %. Men Ekerö Bostäder krävde en höjning med 2,0 %.

Då den höga hyreshöjningen kategoriskt förkastades av Hyresgästföreningen övergick förhandlingen till medling i hyresmarknadskommittén.

I mitten på mars meddelade hyresmarknadskommittén sitt beslut som blev en höjning på 0,86%.

I enlighet med vad som står i gällande förhandlingsordning respekterade Hyresgästföreningen beslutet på 0,86%. Men Mats Viker, VD i Ekerö bostäder, accepterade inte budet utan krävde att hyresmarknadskommittén omprövade sin rekommendation.

Och nu, 9 maj, efter drygt ett halvårs förhandling och medling i hyresmarknadskommittén blev höjningen 0,86 %. Exakt det som kommittén föreslog i mitten på mars. Men höjningen är från 1 mars och inte från 1 januari.

Bakom Ekerö Bostäders höga krav ligger Ekerö kommuns direktiv att bolaget årligen ska ge den maximala utdelning som lagen medger. Till detta kommer att kommunen på olika sätt vältrar över kostnader på Ekerö Bostäder.

 

Lär av misstagen från idrottshallen/Mälaröhallen – ny hall behövs i Ekerö 2019

Kultur och fritidsnämnden föreslår i sin anläggningsplan för 2016 - 2020 en ny fullstor idrottshall 2019. Det gäller att nu börja planera för denna hall.

Men lika viktigt är att lära av misstagen från idrottshallen som är under slutbyggnad så att inte samma kostnadsöverdrag och försening uppstår igen.

Trots den nya idrottshallen/Mälaröhallen har Ekerö kommun nationellt minst antal fullstora hallar.

Kommuner i samma storlek som Ekerö har nationellt i snitt 8,0 fullstora hallar med en spridning mellan 3-17 hallar.

Ekerö har 2, med nya idrottshallen.

(more)

Ny plan för Ekerö centrum löser inte trafikkaos och parkeringsproblem

Trafikverket spolade i augusti 2015 ett förslag från Ekerö kommun till detaljplan för Ekerö centrum och krävde ett helt nytt förslag som stöds av trafikutredningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade i februari 2016 att Stadsarkitektkontoret ska fortsätta arbetet med att utarbeta en detaljplan för området kring Ekerö centrum.

Planen innebär i huvudsak samma exploatering som tidigare planförslag. Bl a kommer bussdepåtomten att tas i anspråk för bostäder, kontor, handel och parkering.


Enligt en konsultrapport som Ekerö kommun beställt kommer trafikkaoset och parkeringseländet vid Ekerö centrum att kvarstå efter denna exploatering.

På längre sikt, om drygt 15 år klarar inte korsningen Ekerövägen/Bryggavägen av den förväntade trafikvolymen. Någon form av planskild vägkorsning kan komma att krävas. Men denna fråga utreds inte närmare.

Och konsultrapporten fick inte politikerna se! Inget samråd har vidare skett med Trafikverket.(more)

Antalet grundskoleelever i Ekerö 2008 – 2015 som studerar i andra kommuner eller friskola

Av de 4280 grundskoleelever år 2015 som var folkbokförda i Ekerö gick 81% i en kommunal skola i kommunen och 9% i en friskola i kommunen.

Resterande ca 10% pendlade till andra kommuner. Av dessa pendlare gick ca 15% i en kommunal skola och ca 85% i en friskola.

Antalet i Ekerö folkbokförda grundskoleelever har ökat från 3830 till 4280 mellan 2008 -2015. Det är en ökning med 600 elever eller 16%.

Däremot har antalet utpendlande elever varit relativt konstant, speciellt de senaste 3 - 4 åren.


(more)

Arbetsmiljöverket kräver riskanalys innan flytten av Ekebyhovsskolans högstadium i Ekerö

Arbetsmiljöverket fann vid sin inspektion av Ekebyhovsskolan att det saknades en skriftlig riskbedömning för flytten av högstadiet till Tappströmsskolan. 

Ingen riskbedömning gjordes inför beslutet att flytta skolans högstadium till Tappströmsskolan i höst. Något som opposition och föräldrar klagat på.
 

Arbetsmiljöverket kräver nu att riskbedömningen görs innan flytten genomförs.

Arbetsmiljöverket fann även att det är brister i ventilationen samt kloaklukt i grundsärskolan.

Arbetsmiljöverket kommer att göra en uppföljning den 16 september att de totalt 7 bristerna är åtgärdade enligt Arbetsmiljöverkets ställda krav i rapporten.


(more)

Kommunalrådet Reuterskiöld och ordföranden i Tekniska nämnden påstår
Skandalbygget Roshagen är upphandlat enligt Ekerö kommuns regler – sant eller falskt

Kommunen följde inte sina egna rutiner vid upphandling av Arcer som totalentreprenör för skandalbygget Roshagen. Men hade reglerna följts hade aldrig företaget Arcer upphandlats.

Du kan nedan lyssna när Reuterskiöld hävdar att kommunen har väl fungerande regler för investeringar och att dessa regler har följts vid upphandlingen av Arcer.

Du kan höra Reuterskiöld säga: Det är inget fel på upphandlingen av företaget Arcer, det är Arcer det är fel på.

Du kan även lyssna när Forsell, ordföranden för Tekniska nämnden, säger att alla regler och rutiner har följts och förstärker detta med:

"Det är på det sätt som Arcer upphandlats som vi gör upphandling. Det gör att samma problem kommer att uppstå igen". Fler framtida miljonkostnader för skattebetalarna kan tydligen förväntas.

Läs inlägget noga och bedöm själv om Reuterskiöld, Forsell har rätt om upphandlingen.


(more)

Ekerö kommun fick vite på 40 000 kr pga av fel paragrafnummer – sant eller falskt

I inlägget kan du lyssna när informationschefen Elfver förklarar i Radio Viking att en felaktig paragraf i kallelsen till lärarfacken kostade kommunen 40 000 kr i vite.

Kallelsen avsåg ett möte mellan facken och kommunen om flytten av åk 4-5 i Skå till Stenhamra skola. Ekeröbloggen har begärt protokollet från mötet men det finns inget.

Detta med den felaktiga paragrafen i kallelsen måste närmast karaktäriseras som en kreativ efterhandskonstruktion.     

I inlägget tas också upp de egendomligheter som förekom vid kommunens "förhandling" om flytten av Ekebyhovs högstadium till Tappströmskolan.    


(more)

Ekerö fastighetskontor svarar inte Länsstyrelsen – informationschefen förklarar varför

Som alla vet upphävde Länsstyrelsen 2016-03-30 det tidsbegränsade  bygglovet för pelletsanläggningen som ska värma upp idrottshallen vid Ekebyhov. 

Länsstyrelsen begärde före beslutet upplysningar från fastighetskontoret om pelletsanläggningen samt om fjärrvärmeanläggningen  för att kunna ta ställning i ärendet.

Men fastighetskontoret gjorde bedömning att Länsstyrelsen inte behöver få något svar. Fastighetskontoret erbjöds även att  kommentera överklagandet, men avstod från detta.

Av Länsstyrelsens avslagsbeslut framgår att utan de begärda uppgifterna fanns inte förutsättning för att bevilja det tidsbegränsade bygglovet.

Beslutet att inte svara Länsstyrelsen (kanske) hade ett avgörande inflytande på utgången av överklagandet.

Nedan kan du lyssna när  Ekerös informationschef Johan Elfver förklarar i Radio Viking varför fastighetskontoret inte svarade på brevet från Länsstyrelsen. 


(more)

Ekerö Bostäder har Sveriges tredje högsta hyra – men siktar på högre placering

I Stockholms län är den genomsnittlig hyreshöjning 2016 för 19 allmännyttiga bostadsbolag 0,64%.

Ekerö Bostäder har den tredje högsta hyran/kvm i landet.

Men bolaget verkar sikta på bättre placering i grenen "Högst hyra i 'Sverige".

Ekerö Bostäder kräver nämligen 2%. Medling gav 0,84%. Ekerö Bostäder förkastar detta.

Kan bolagets krav på höjning bero på att kommunen har gett direktiv till Ekerö Bostäder att bolaget ska betala maximalt vad lagen medger i utdelning till kommunen? Men mjölkning av bolagets tillgångar sker även på annat sätt som visas nedan.


(more)

Inte första gången Ekerö kommun nonchalerar rättsvårdande myndigheter i en rättsprocess

Det tidsbegränsade bygglovet för pelletsanläggningen vid nya sporthallen överklagades till Länsstyrelsen.

Du kan nedan läsa ett brev där Länsstyrelsen, för sin bedömning om bygglovet är tidsbegränsat, begär upplysningar om bl.a. den planerade fjärrvärmeanläggningen vid Ekebyhovs reningsverk.

Men Tekniska kontoret gav inte några upplysningar och avstod även från att kommentera och ge sin syn på överklagandet.

Nedan visas även ett brev från Mark- och miljödomstolen där kommunen kallas till domstolsförhandling om överklagandet av sporthallen med efterföljande syn vid sporthallen. Men kommunen infinner sig inte


(more)

Ekerö kommuns underlåtenhet att följa MBL-lagen kostar skattebetalarna 40 000 kr

Enligt lärarorganisationerna har kommunen vid ett flertal tillfällen beslutat om viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållandena utan förhandling med organisationerna. 

Att inte förhandla i sådana ärenden är ett brott mot 11 § i MBL (Medbestämmandelagen). 

För att stävja kommunens ovilja till förhandlingar kallade lärarförbunden till förhandling enligt § 10 i MBL och krävde skadestånd för kommunens underlåtenhet att förhandla om flyttningen av mellanstadiet vid Skå skola till Stenhamra skola. 

Parterna enades om att kommunen betalar 40 000 kr av skattebetalarnas pengar i skadestånd till lärarförbunden. 


(more)

Ekerö byggnadsnämnd måste utfärda sanktionsavgift för Tekniska kontorets svartbygge

Pelletsanläggningen vid sporthallen vid Ekebyhov var till stora delar svartbyggd av Tekniska kontoret innan byggnadsnämnden utfärdat det startbesked som plan- och bygglagen kräver ska vara utfärdat före byggstart. 

Kommunen skriver på sin hemsida att vid sådana lagbrott ska sanktionsavgift utfärdas till svartbyggaren.

Och alla är lika inför lagen. Här måste byggnadsnämnden för sin trovärdighet utfärda byggsanktionsavgift för Tekniska kontorets lagstridiga agerande.

Med vilken trovärdighet kan annars kommunen framöver kräva av medborgare och fritidshusägare att de ska respektera kommunens regelverk och gällande lagstiftning om kommunen, via sitt svartbygge, själv utan omsvep bryter mot samma regler utan någon påföljd?


(more)

Den pelletsanläggning som ska värma upp nya sporthallen är ett kommunalt svartbygge

Den planerade fjärrvärmeanläggningen för uppvärmning av delar av Ekerö tätort och sporthallen vid Ekebyhov är inte beslutad och ännu mindre påbörjad.

Trots detta missade Ekerö kommun att den nya sporthallen vid Ekebyhov måste värmas upp med en egen värmeanläggning. 

En pelletsanläggning för uppvärmningen har därför i all hast byggts vid sporthallen.

Byggnadsnämnden beviljade ett tillfälligt byggnadslov för anläggningen först den 9 december 2015.

Det tillfälliga bygglovet överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen begärde yttrande från kommunen. Men kommunen lämnade inte något yttrande.(!)

Länsstyrelsen upphävde byggnadsnämndens beslut om tillfälligt bygglov för pelletsanläggningen den 31 mars 2016.

Anläggningen har till stora delar byggts utan att det funnits ett startbesked. Ett startbesked är ett lagkrav för att påbörja bygget. Bygget kan därmed sägas vara ett svartbygge.

Svartbygget kan kosta skattebetalarna 2 - 3 Milj kr (?) förutom att hallen blir avsevärt försenad.


(more)

Ekerös kommunalråd fortsätter att mörklägga delar av kommunala utjämningssystemet

Det kommunala utjämningssystemet består huvudsakligen av inkomstutjämning och kostnadsutjämning.

Kommunalrådet Reuterskiöld (M) fortsätter oförtrutet att mörka i sina insändare att Ekerö är en stor mottagare i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.

Reuterskiöld väljer att enbart nämna att Ekerö betalar i inkomstutjämningssystemet och förtiger att andra kommuner betalar stora belopp till Ekerö i kostnadsutjämning.

Insändarna är undertecknade "Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande". Det ger sken av att det är saklig information som ges trots att de är starkt vinklade.


(more)

Driften av pendelbåten är nu upphandlad av Landstinget - men tidtabellen måste ses över

Rederiaktiebolaget Ballerina vann upphandlingen av pendelbåten Ekerö - Klara Mälarstrand.

Driften kommer att utföras med rederiets båt Nämndöfjärd.

Men båten måste byggas om för att klara upphandlingskravet att kunna ta minst 30 cyklar.

Tidtabellen som låg som underlag för offerten är inte anpassad för pendelresenärer.

Ekeröbloggen föreslår nedan att kommunen via en enkät på sin hemsida låter potentiella pendlare föreslå lämplig avgångs- och hemresetid. 


(more)

Johan Hagland - Ekerös stadsarkitekt slutar

Det flaggas när Johan Hagland - Ekerös stadsarkitekt slutar. Hans sista arbetsdag i Ekerö är på Svenska flaggans dag. Hagland börjar den 7 juni i Södertälje. 

I Ekerö är Haglands officiella titel miljö- och stadsbyggnadschef. I Södertälje blir han samhällsbyggnadsdirektör. 


(more)

Ekerös kommunalråd mörklägger ständigt delar av kommunala utjämningssystemet

Kommunala utjämningssystemet som huvudsakligen består av inkomstutjämning och kostnadsutjämning upplevs som svårbegripligt av många.

Reuterskiöld (M) utnyttjar detta och sätter i system att enbart påtala att Ekerö betalar ca 80 mkr i inkomstutjämningssystemet. Samtidigt som han utelämnar  att andra kommuner betalar ca 80 mkr till Ekerö via kostnadsutjämningssystemet.  

Ekerö som tillväxtkommun har bl.a. större andel barn i skolåldern och högre kostnader för nya förskole- och skollokaler än flertalet andra kommuner.

Ekerö kompenseras för detta via kostnadsutjämningen. Det gör att andra kommuner betalar nästan 80 mkr till Ekerö.

Detta nämns aldrig av Reuterskiöld.


(more)

Lyssna på ett reportage på 4 minuter i Radio P4 om monstersvinet vid Nyckelby i Ekerö

Många boende på Ekerö har den senaste tiden sett en gigantisk vildsvinsgalt i trakterna av Nyckelby. Det har till och med talats om ett "monstervildsvin". 

Trots att svinet sprider oro får inte Ekerös kommunjägare skjuta svinet förrän i april, då jaktsäsongen startar.

Men skulle problemen bli påtagliga går det att göra en polisanmälan, varpå polisen kan besluta om avlivning.

Du kan nedan lyssna på ett drygt 4 minuter långt reportage om svinet som Sveriges Radio P4 har gjort.


(more)

Dålig upphandling i Roshagen, Ekerö – men inget kunde göras annorlunda enligt ansvarige


Krav att enbart pris ska avgöra vem som får en entreprenad vid en upphandling attraherar företag som slarvar med skatter och avgifter, betalar låga svarta löner, anlitar oseriösa underleverantörer, inte följer arbetskyddskrav, miljökrav osv.

Alla problem som nämns ovan med tillägg för en polisanmälan samt att arbetet ligger nere pga av tvist mellan företaget och Ekerö kommun finns vid uppförandet av Roshagens gruppboende vid Skärvik.

Ekerös skattebetalare kommer att få betala miljonbelopp pga kommunens undermåliga upphandling samt kravet att entreprenaden måste ges till företaget med lägst pris.

Ekeröbloggen har tittat på upphandlingen. Resultatet är inte smickrande för vare sig kommunen eller ansvarig chefstjänsteman som anser att ingenting kunde ha gjorts annorlunda. 


(more)

Ekerös kommunalråd Reuterskiöld (M) kan inte läsa och förstå en enkel ekonomisk tabell

≡ Av Gösta Olsson ≡
Reuterskiöld påstår helt ogenerat i Mälaröarnas Nyheter den 9 mars 2016 att Ekerö kommun "är en av få kommuner i Sverige som har ett positivt ekonomiskt resultat".

Men enligt SCB hade ca 95% av alla Sveriges kommuner ett positivt ekonomiskt resultat 2015.

Och ett sextiotal kommuner hade ett bättre ekonomiskt resultat än Ekerö.


(more)

Moderaterna i länet inklusive Lena Gerby (M) försvarar skolvalet – i Ekerö sviker hon det

Lena Gerby - ordförande i Barn-och utbildningsnämnden i Ekerö - undertecknade tillsammans med 25 andra ledande Moderater i Stockholms län den 16 december 2015 ett debattinlägg i Dagens Samhälle, SKLs organ.

Rubriken var Vi kommer alltid att försvara skolvalet.

Politikerna skriver: "I våra kommuner är detta möjligt, oavsett om skolorna är fristående eller kommunala och oavsett i vilket område eleverna bor."

Föräldrarna uppmanas att göra aktiva val. Politikerna lovar att se till att föräldrarna har bra information som beslutsunderlag för sina val.

Bland undertecknarna av debattinlägget finns Lena Gerby, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö.

Men även riksdagsledamoten Maria Stockhaus (M) som kommer att tala om skolfrågor på Ekerömoderaternas årsmöte den 10 mars.

Men i Ekerö har Alliansen med Gerby i spetsen kraftigt inskränkt möjligheten att göra ett skolval. Och beslutsunderlaget är helt otillräckligt.

Hur kan Gerby på länsnivå förespråka en politik som hon inte genomför i Ekerö?


(more)

Sporthallen i Ekerö – rekord i extra kostnader och förseningar


Strulet med nya sporthallen verkar aldrig ta slut.

Sporthallen var ursprungligen budgeterad till 47 mkr, 41 mkr för byggnaden och 6 mkr för markarbeten.

Nu dyker den ena extrakostnaden och bortglömda kostnaden efter den andra upp.

Vad slutkostnaden blir är i dagsläget omöjligt att säga

En genomgång av projektkalkylen visar på stora brister och att kommunen saknar ledningsmässiga förutsättningar att driva ett projekt av denna storleksordning.

Kommunen har via annonser förespeglat att SM i armbrytning ska inviga hallen den 8 - 9 april. Men så blir nu inte fallet.

En transformator som kommunen vetat sedan juni 2014 att den måste bytas försenar nu hela idrottshallen.


(more)

Olaglig kungörelse av Ekerö kommunfullmäktige den 8 mars 2016 - mötet måste ställas in

Kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 mars 2016 bryter mot kommunallagens 5 kap 10 §.
Kommunen måste kalla till nytt möte. Detta möte kan tidigast äga rum fredagen den 18 mars.

(more)

Beslutet i Ekerö att flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen har överklagats

Beslutet av Barn- och utbildningsnämnden den 11 februari 2016 att flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappströmsskolan fr.o.m. höstterminen 2016 har överklagats till förvaltningsrätten.

Du kan nedan läsa hela överklagandet med dess bilagor. 

 

(more)

Olagligt beslut att flytta mellanstadiet vid Skå skola till Stenhamra skola

Beslutet att flytta Skå skolas mellanstadium till Stenhamra skola är olagligt enligt Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

En enskild tjänsteman som saknar mandat (=delegation) har beslutat om flytten av mellanstadiet. Och tjänstemannen saknar delegation för detta beslut.

Enligt förarbeten till kommunallagen (prop. 1990/91:117 s. 223-224) får ett beslut som fattats av en person som saknat delegation inte "verkställas eller på annat sätt tillämpas". 

Konsekvensen av om Ekerö kommun ändå verkställer och tillämpar sådana beslut, samtidigt som de inte kan laglighetsprövas, blir att kommunen sätter medborgarkontrollen ur spel (jfr RÅ 2003 ref. 14). 


(more)

Inte bara LR utan även Lärarförbundet kräver Ekerö kommun på skadestånd

Ekerös skattebetalarare måste vara tålmodiga och öppna plånboken. Det är  inte bara Lärarnas Riksförbund som kallat kommunen till förhandling om skadestånd för brott mot MBL-lagen.

Nu har även Lärarförbundet kallat kommunen till förhandling om skadestånd för samma brott. 

Om även Sveriges Skolledarförbund kommer att kräva skadestånd för brott mot MBL-lagen är obekant. 

Avsikten med skadeståndet är att inskärpa betydelsen av att kommunen följer de arbetsrättsliga reglerna och att få ersättning för den kränkning facket utsatts för genom lagbrottet.


(more)

Skattebetalarna får betala skadestånd för Ekerös sätt att driva skolans omorganisation

Lärarnas Riksförbund (LR) har kallat till förhandling om skadestånd för brott mot Medbestämmandelagen (MBL).
Det skadestånd LR kräver att Ekerös skattebetalare ska betala kommer att redovisas vid förhandlingen. Du kan nedan läsa brevet från LR till kommunen.

(more)

Blir Ekerös nya sporthall klar och parkeringsfrågan löst för SM i armbrytning i april 2016


SM i armbrytning ska äga rum i den nya sporthallen vid Ekebyhovskolan den 8 - 9 april 2016.

Ett febrilt arbete pågår att få hallen färdig.

Svenska Armsportförbundet uppskattar att det blir ca 400 deltagare. Till detta kommer tränare, supporters, anhöriga och intresserade.

Evenemanget blir en stor test för infrastrukturen. Kommunen har i en trafikanalys uppskattat att vid en idrottstävling som attraherar 300 tävlande och 500 - 600 åskådare räcker det med parkering för 40 - 60 bilar.

Tävlingen kommer att ge besked om kommun har rätt i sin bedömning. En kritisk faktor är att tävlingsdagen den 8 april är en fredag. Det gör att Ekebyhovskolans parkering är upptagen av bilar till de 90 anställda.

Blir inte sporthallen klar i tid måste SM i armbrytning äga rum i bollhallen vid Tappströmsskolan. Men där blir väldigt trångbott.

En läktare och en scen måste byggas. Hallen måste förses med anläggningar för ljud och ljus. Evenemanget har vid tidigare SM sänts i www.iteveplay.se och såväl Lilla sportspegeln som Eurosport har varit på plats.

Vi får hålla tummarna för att sporthallen blir klar i tid.


(more)

Skoldebatt i Radio Viking - kalkyl för Sandudden: Okulärbesiktning och samtal med rektor


Det var en saklig diskussion om den beslutade högstadieflytten från Ekebyhovskolan till Tappströmsskolan i Radio Viking den 19 oktober 2016.

Diskussionen leddes på ett mycket kompetent och sakligt sätt av Ewa Linnros, journalist på Mälaröarnas Nyheter.

Du kan nedan lyssna på diskussionen.

Den replik som etsar sig fast var när Linnros nämnde att ombyggnaden av Ekebyhovsskolan blev för dyr. Detta gjorde att hon efterlyste kalkylen för motsvarande ombyggnad av Sanduddens skola.

Kommunens svar var: Kalkylen bestod av okulärbesiktning samt samtal med rektor!!!!!


(more)

Trafiken med pendelbåten Ekerö - Klara Mälarstrand upphandlas nu för start hösten 2016

 

Sedan nedanstående inlägg skrevs har pendelbåten driftsatts.

Gällande tidtabell är publicerad på www.sl.se och finns även på inlägget som du kan klicka fram ovan.

 

Nu börjar det hända saker med pendelbåten. Anbud till Landstinget för trafikering med pendelbåt Ekerö - Klara Mälarstrand skulle lämnas senast den 12 februari.  Det är en helt ny tidtabell som ligger som underlag för upphandlingen. Den verkar inte passa pendlare speciellt bra. Det blir t.ex. bara en tur från Tappström på morgonen och första turen till Tappström ankommer först kl 9.40. Trafiken startar hösten 2016.

(more)

Ekerö sporthall och tennishall växer nu fram - bilder visar hur det var tänkt och hur det blev

En bild säger mer än 1000 ord. Det är lätt att instämma i detta när man betraktar bilderna nedan.(more)

Beslut om flytt av högstadiet vid Ekebyhovskolan - inga krav på kvalitet i beslutsunderlaget

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 februari 2016 att högstadiet vid Ekebyhovskolan ska flytta till Tappströmsskolan hösten 2016. En granskning av de underlag som presenterades för nämnden vid beslutet visar på ett märkligt resultat.

 


(more)

Här kan du läsa förhandlingsprotokollet
Lärarfacken krävde att högstadiet blir kvar i Ekebyhovsskolan
Kommunen sade nej och flyttar högstadiet till Tappströmsskolan

Ekerö kommun har föreslagit att högstadiet vid Ekebyhovsskolan flyttas till Tappströmsskolan hösten 2016.

Vid MBL-förhandlingar den 10 februari 2016 har lärarfacken föreslagit bl a att paviljonger placeras vid Ekebyhovsskolan så att alla 6-årsgrupper och högstadiet blir kvar på Ekebyhovsskolan.

Kommunen avslog detta förslag vid förhandlingarna.

Vid förhandlingen ansåg Lärarförbundet och LR att det fanns brister i underlaget, att det saknas konsekvensbeskrivning samt att informationen inför § 11 förhandlingen 2016-02-02 inkommit alltför sent.

Detta att det förs in i protokollet att förhandlingen 6 timmar före Barn- och utbildningsnämndens möte var för sent inkommen kan tolkas att de fackliga parterna avser att kräva skadestånd.


(more)

Flyttning av Ekebyhovs högstadium är en upprepning av flytt av Skå skolas mellanstadium

Föräldrarna till eleverna i årskurs 4 och 5 vid Skå skola informerades i december 2015 att deras barns ska flytta till Stenhamra skola höstterminen 2016. 

Fack och lärare fick sin information om detta via föräldrar.

Hela detta flyttärende är en nästan parallell till flytten av Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen.

Beslut om flyttning tas utan den förhandling som krävs enligt MBL-lagen. 

Flytten vid Skå är dock sämre skött än Ekebyhovsflytten då inget beslut har tagits om flytten i Barn- och utbildningsnämnden. Flytten genomförs ändå! 

Eleverna i åk 3 - 5 i Skå skola har i dag slöjd, musik och gymnastik i Färentuna skola. Flytten påverkar därför tjänstesituationen vid Färentuna då undervisning i dessa ämnen kommer att ske i Stenhamra skola.

Facken bör kräva skadestånd enligt MBL-lagen för att stävja kommunens agerande så att det inte upprepas i framtiden.


(more)

Läs brevväxling mellan Ekerös kommunalråd och Anders Waldman om högstadieflytten

Anders Waldman, farfar till elever på Ekebyhovsskolan, har skrivit ett brev till kommunalrådet Reuterskiöld (M) om högstadieflytten. 

Reuterskiöld har svarat och Waldman har kommenterat Reuterskiölds svar. Reuterskiöld har därefter kommenterat Waldmans kommentar. 

Hela korrespondensen är offentlig handling. Den kan beställas från kommunen.

Ekeröbloggen återger brevväxlingen.


(more)

Ekerös kommunalråd är osynlig i skolfrågan – kan ett brev få honom ut på spelplanen

Kommunalrådet Reuterskiöld har varit, och är, helt osynlig trots det massiva engagemanget från föräldrar, lärare och elever.

Reuterskiöld är ytterst ansvarig för den kommunala verksamheten. Att Reuterskiöld i detta läge väljer att göra sig osynlig och inte offentligt stötta sin nämndordförande är anmärkningsvärt. 

Anders Waldman, farfar till barn på Ekebyhovsskolan, har skickat ett brev till kommunalrådet Reuterskiöld. 

Kan brevet få Reuterskiöld att komma ut på spelplanen och redovisa sina  åsikter för den upprörda föräldra- och elevopinionen?

Eller ska Reuterskiölds tystnad tolkas att han inte stöder flyttförslaget?


(more)

Alliansen – inga fler utredningar, kör över fack, föräldrar, elever, lärare i Ekebyhovsskolan

Facken, lärare, föräldrar, elever är överens. Det behövs ett bättre beslutsunderlag innan beslut om högstadiet vid Ekebyhosskolan kan fattas. En konsekvensanalys m.m. måste göras.

Vid Barn-och ungdomsnämndens sammanträde den 2 februari 2016 föreslog oppositionen, S, MP och Ö, att ärendet skickas tillbaka till skolförvaltningen för komplettering, s k återremiss, av dessa frågor. 

Men Alliansen, M, L, KD och C, beslutade vid sammanträdet att ärendet skulle bordläggas och tas upp på ett extra möte den 11 februari.

Bordläggning innebär att inga nya utredningar eller förslag får tillföras ärendet.

Alliansens beslut om bordläggning visar att Alliansen är beredd att köra över facken, lärare, föräldrar och elever. 


(more)

Oenighet i förhandlingen om skolorganisationen i Ekerö – ombudsmän kopplas in

Kommunen vaknade den 2 februari och upptäckte det som alla vetat.

Nämligen att det krävs en MBL-förhandling innan något beslut kan tas den 2 februari i Barn- och utbildnings-nämnden om organisationsförändringen.

En förändring som bl.a. innebär en flytt av Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen.

Kommunen kallade brådstörtat till förhandling den 2 februari kl 12 inför mötet i Barn- och utbildningsnämnden samma dag kl 18.

Men som förhandlingen utvecklades kan nämnden inte besluta något i ärendet vid sitt sammanträde.

Den fortsatta förhandlingen kommer att övertas av ombudsmän från facken.

(more)

Snabbkurs för tjänstemän och politiker i Ekerö - hur hanteras dokument i beslutsprocessen

Hur dokument ska hanteras i den kommunala beslutsprocessen har blivit en aktuell fråga i Ekerö.

Det är det kommande beslutet att bl.a. flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappströmsskolan som väckt frågan.

Det har nämligen visat sig att ett flertal dokument som ska finnas som underlag vid politiska beslut och vid MBL-förhandling med facken inte existerar. 

För att få klarhet i vad som gäller i beslutsprocessen har journalist Ewa Linnros på Mälaröarnas Nyheter frågat Jan Turvall, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Turvall har bl.a. forskat i kommunalrätt och offentlighet och sekretess.

Du kan lyssna på hans synpunkter nedan.


(more)

Vad blir beslutet på Barn- och utbildningsnämnden om Ekebyhovsskolan 2 februari 2016

Nedan kan du läsa ett brev från facken till samtliga politiker i Barn- och utbildningsnämnden inför deras beslut den 2 februari.

I brevet framgår att kommunen inte följt lagen och förhandlat enligt medbestämmandelagen (MBL). Och detta är ett krav innan ärendet kan behandlas politiskt.

Det innebär att om politikerna fattar beslut att flytta högstadiet den 2 februari begår kommunen och politikerna ett brott mot MBL- lagen och skadestånd kan utgå.

I brevet föreslår facken att hela ärendet om utbyggnad av skolor i centrala Ekerö, bl a Ekebyhovsskolan, skjuts upp.

Syftet med uppskovet är ge facken möjlighet att ta del av dokument och utredningar som t.ex. alternativa skolplaceringar, kostnadsberäkningar, en konsekvensanalys, handlingsplan som inte redovisats för facken.

Detta måste nämligen redovisas vid en MBL-förhandling.

Dessutom får facken, vilket är det viktigaste, föra fram sin syn på flytten av högstadiet vid Ekebyhovsskolan och förslaget i övrigt.


(more)

Politikerna lyssnar inte på oss - elever strejkar, demonstrationståg till Ekerö kommunhus

Många gnuggade sig nog i ögonen. Det är inte 1-maj - det är 29 januari! Men ändå såg de ett demonstrationståg. 

Tåget utgick från Ekebyhovsskolan och hade kommunhuset som mål.

På bilden till höger syns en del av demonstrationståget som bestod av elever i årskurserna 7 - 9 vid Ekebyhovsskolan.

Slagorden skallade utanför kommunhuset. Eleverna skanderade högljutt:

"Vi vill ha - högstadiet kvar, Vi vill ha - högstadiet kvar, Vi vill ha - högstadiet kvar"

 

(more)

Flyttning av högstadium i Ekerö kantas av bristfälligt underlag, osanna uppgifter, lagbrott


Ledamöterna i Barn och utbildningsnämnden har inte fått de dokument, som nämndens ordförande Lena Gerby (M) lovade i skoldebatten i Radio Viking skulle ingå i kallelsen, innan beslut fattas den 2 februari 2016. (Konsekvensanalys, utredning om alternativa platser.)

Förklaring: Dokumenten finns inte, det svaret får Ekeröbloggen av kommunen när dokumenten efterfrågas.

Svaret blir detsamma när Ekeröbloggen efterfrågar protokollet från det möte som enligt Gerby ägt rum mellan kommunen och facket den 3 december 2015. Det finns inget protokoll. Även den riskbedömning som krävs enligt Arbetsmiljöverket saknas.

I debatten nämner Gerby att omorganisationen påverkas av 150 ensamkommande barn. Denna helt nya uppgift med de konsekvenser det medför delges inte nämndens ledamöter.


(more)

Kommentar till skoldebatten i Radio Viking - Ekebyhovsskolan, demokrati modell Ekerö

Vid debatten framkom bl.a. att tillbyggnaden av Ekebyhovsskolan kostade 100 mkr mer än beräknat. Det gör att 160 elever på Ekebyhovsskolans högstadium måste flytta till Tappströmsskolan.

Av debatten framgick vidare att när ärendet behandlades av politikerna i Barn-och ungdomsnämndens arbetsutskott den 20 januari 2016 saknades en konsekvensanalys och utredning om alternativa lösningar.

Trots att förändringen är av väsentlig art och kräver MBL-förhandling har facken enbart fått en information.

Enligt fackets representant fick facken information den 3 december 2015. Facken tolkade informationen som vaga planer då inget konkret förslag presenterades.

Information var också hemlig enligt facken och fick inte spridas till föräldrar och elever.

Nu finns ett skarpt förslag om flyttning av högstadiet till Tappströmsskolan. Enligt uttalande i Radio Viking, av ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden, Lena Gerby (M), fattar politikerna först snabbt beslut. Därefter får föräldrar, elever och lärare information om beslutet.


(more)

Lyssna på debatten i Radio Viking om flyttning av Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen

Flyttningen av Ekebyhovs högstadium till Tappströms-skolan debatterades i Radio Viking den 22 januari 2016.

Det framkom i debatten många märkliga uppgifter och påståenden som väcker undran hur ärendet har handlagts. 

Ekeröbloggen kommer därför att kommentera debatten inom kort i ett kommande inlägg.

Men då många inte hade inte möjlighet att följa debatten i radion publicerar vi nedan debatten utan kommentarer.

Det kan nämnas att debatten är på ca 35 minuter. 

Klicka här för att lyssna på debatten. 


Debatt i Radio Viking om flyttning av högstadiet från Ekebyhovsskolan till Tappen

Protesterna mot den brådstörtade flyttningen av högstadiet vid Ekebyhovsskolan till Tappströmsskolan fortsätter.
Den 22 januari 2016 blir det ett inslag om detta i "God morgon Mälaröarna" på Radio Viking kl 08:00.

(more)

Ekerös brist på skolplanering vållar uppror bland föräldrar

Ekerös centrala skolor får 500 fler elever inom 5 år. Tomtmark lämplig att uppföra en ny grundskola har undersökts. Men all lämplig mark har sålts.

Kommunen försökte lösa kapacitetsbehovet genom att bygga till Ekebyhovsskolan. Men det blev för dyrt. Förslag presenterades att bygga en skola på nuvarande infartsparkering vid kommunhuset. Det spolades.

Nu är förslaget bl.a. att högstadiet vid Ekebyhovsskolan redan till hösten 2016 ska flytta till Tappströmsskolan.

Förslaget slår ned som en bomb och vållar kraftfulla protester från föräldrar.

Nedan kan du ta del av två skrivelser från upprörda föräldrar. Men först ges en bakgrund till det uppkomna läget.


(more)

Ett brev betyder mycket för medlemmarna i Närlunda och Stockby vägföreningar

Ett par av Ekeröbloggens läsare har bett att få del av det brev (mail) till kommunalrådet Adam Reuterskiöld som omnämns i inlägget "Vad hände med motionen från 2005 som försvann och efterlystes - svaret är inte det väntade."

I brevet kan man läsa om den av kommunstyrelsen begärda utredningen: Ska vägföreningarna eller kommunen sköta vägarna i Ekerö och Stenhamra tätorter.

 I brevet uppmanas Reuterskiöld att tillse att utredningen efter 10 år färdigrapporteras i kommunstyrelsen.

Medlemmarna i Närlunda Vägförening har vid flera årsmöten uppdragit till sin styrelse att uppmana kommunen att ta över skötseln av vägarna i Ekerö tätort.

I anslutning till kommunstyrelsens begärda utredning skrev 1200 medlemmarna i Närlunda Vägförening brev till kommunen i samma syfte våren 2008.

Det är därför naturligt att Ekeröbloggens läsare frågar efter brevet till Reuterskiöld.

Brevet publiceras nedan i sin helhet.


(more)

Vad hände med motionen från 2005 som försvann och efterlystes - svaret är inte det väntade

I inlägget "Vart tog motionen vägen - Ekeröbloggen lyser på Ekerös mörka partier" uppgavs att en motion från 2005 skulle efterlysas.

Motionens lydelse var att " utreda för och nackdelar med nuvarande system med vägföreningar för väghållning i tätorterna".

Motionen avskrevs när kommunstyrelsen anmälde till kommunfullmäktige att Tekniska kontoret fått kommunstyrelsens uppdrag att göra en "Utredning om system med vägföreningar för väghållning". Men det finns inget protokoll som visar att utredningen är genomförd.

 Det var därför inte motionen som borde efterlysas utan den utredning som motionen förslog skulle göras. 


(more)

Vart tog motionen vägen - Ekeröbloggen lyser på Ekerös mörka partier

Efter 10 år har Elisabeth Palm (S) fortfarande inte fått svar på sin motion. Den saknades vid redovisningen av obesvarade motioner i kommunfullmäktige 15 december 2015.

Det hjälpte inte att Palm i kommunfullmäktige ett halvt år tidigare - i juni 2015 -  påtalade att motionen och utredningen inte redovisats på 10 år.

Kommunfullmäktiges ordförande Inger Linges (M) ordförandebeslut var att detta skulle man titta på. 

Alliansen verkar inte avse att redovisa för kommunfullmäktige motionen och den utredning som kommunfullmäktige beslutade skulle göras.

Utredningsresultatet var inte det som Alliansen väntade sig. Dåvarande kommunalrådet Carpelan (M) valde att inte redovisa motionen och utredningsresultatet.

Gösta Olsson gör ett försök att stödja Palm och få Alliansen att följa kommunallagen. Försöket redovisas nedan. Kommunens svar kommer att publiceras. 


(more)

Ekeröbloggen förnyar sitt utgivningsbevis - vad innebär det

Ekeröbloggen har fått sitt utgivningsbevis förlängt. Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för Radio och TV.

Du kan nedan se beviset och läsa en kort beskrivning vad ett utgivarbevis innebär.


(more)

Vill Alliansen förbättra trafiksituationen för Ekerös pendlare

≡ Av Gösta Olsson ≡
Det finns endast ett sätt att minska köerna på infartsvägarna till Stockholm. Det är att få vanebilister att åka kollektivt.

Tyresö kommun gjorde våren 2014 i samarbete med SL ett testresenärsprojekt där vanebilister fick åka kollektivt gratis under två veckor.

Försöket var så framgångsrikt att Huddinge kommun gjorde ett motsvarande testresenärsprojekt och Tyresö utökade sitt projekt 2015. 

Även dessa projekt blev en succé. Tyresö har nu sammanställt resultatet från senaste testresenärsprojketet och det redovisas nedan.

Men Alliansen i Ekerö valde en annan väg än Huddinge och Tyresö.

Alliansen i Ekerö avslog hösten 2015 en motion om ett testresenärsprojekt.

Avslaget var baserat på fabricerade påståenden om kontakter med SL som aldrig ägt rum! 


(more)

Alliansen i Ekerö satsar på fjärrvärme - men den ekonomiska risken är stor

Få beslut av dagens politiker får så stort genomslag under så lång tid som investering i en fjärrvärmeanläggning. Beslutet måste därför föregås av en ordentlig utredning. Men i den utredning som kommunen redovisar finns många tveksamheter.

På sidan sex står att det idag inte går att konkurrera med befintliga väl fungerande anläggningar för bergvärme, luftvärmepump eller pelletspanna.

I utredningen står på sidan 24 att om en samfällighet i Väsbyområdet, inte ansluter sig, är det tveksamt om fjärrvärmeanläggningen är konkurrenskraftig mot pelletspanna och luftvärmepump.

På sidan 23 står: "För den som har en fungerande värmepumpanläggning skulle byte till närvärme innebära en ökad kostnad."

Och uppräkningen med sådant som gör investeringens tveksam eller t.o.m. olönsam kan fortsätta.

Har det gått kommunen förbi att bättre energiutbyte för värmepumpsystem gör att även kommuner där fjärrvärme redan är etablerat har fått ett tuffare konkurrensläge? Och att flera fjärrvärmeföretag gått i konkurs!


(more)

Kaggeholms grävande journalistelever granskar glädjebetyg i Ekerös skolor

Journalisteleverna har i skolans tidning E-nytt skrivit en rad artiklar om glädjebetyg till eleverna i Ekerös skolor.

I första artikeln "Glädjebetyg till Ekeröelever" skriver de inledande att "Eleverna vid Ekerös skolor har i dag elfte högsta meritpoäng i Sverige. Samtidigt visar den senaste statistiken från Skolverket att kommunens elever är rankade 174 av Sveriges 290 kommuner när det gäller att fullfölja gymnasiet på tre år."

Anna-Maria Svensson, kvalitetsansvarig på nämndkontoret barn och utbildning, Ekerö kommun, ger i E-nytt sin syn på artikeln.


Även Karin Hector-Stahre enhetschef på Skolverket uttalar sig.

E-nytt har även frågat elever om det ges glädjebetyg i artikeln "Elever bekräftar glädjebetyg".

Flera journalistelever har kontaktat rektorer och lärare för att få ett uttalande om det som sägs i artikeln. Men alla har avböjt. Ämnet är tydligen känsligt och kontroversiellt.

Ekeröbloggens bedömning är att artiklarna är av intresse för läsekretsen. Efter kontakt med E-nytt återges nedan artiklarna.  

(more)

Blancofullmakt för kommunstyrelsen i Ekerö att investera i fjärrvärme

Alliansen satsning på en fjärrvärmeanläggning vid Ekebyhovs reningsverk för uppvärmning av fastigheter i Ekerö tätort är en nyhet för de flesta.

Satsningen är ett riskfullt projekt. Den ekonomiska risken med fjärrvärme är generellt stor. Lönsamheten i branschen är dålig.

Flera konkurser har inträffat i fjärrvärmebolag. Kommunala Ö-vik energi fick 725 mkr i ägartillskott 2012 för att förhindra konkurs. Kommunen har tvingats sälja delar av företaget.

Teknisk utveckling gör att nya hus är så energieffektiva att fjärrvärme blir olönsam.

Även med ett privat företag som investerar i själva fjärrvärmeanläggningen kostar rördragningen som Ekerö måste bekosta uppskattningsvis 60 mkr.

Kan denna riskfyllda satsning motiveras på toppen av investeringarna 2016 - 2018 som uppgår till 800 mkr och som kräver stor upplåning?

Kommunfullmäktige beslutar 15 december att ge kommunstyrelsen carte blanche att fatta alla erforderliga beslut för denna investering.

Kommunfullmäktige kan inte överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslutet och avsevärt försvåra skattebetalarnas insyn i riskprojektet!


(more)

Läs Ekerö kommuns yttrande om bussdepån till Högsta Mark- och miljödomstolen

Högsta Mark- och miljödomstolens beslut att bevilja prövningstillstånd för överklagandet om placeringen av bussdepån vid Enlunda rullar nu vidare.

I domstolens prövning ingår att kommunen får lämna sina synpunkter på det som de klagande förde fram vid den lägre instansen, dvs Mark- och miljödomstolen.

Sedan får de klagande kommentera kommunens yttrande.   

Det kan inte uteslutas att skäl till prövningstillstånd är att det är stötande för Högsta Mark- och miljödomstolen att kommunen lämnat oriktiga sakuppgifter till de rättsvårdande lägre instanserna. Men kommunen fortsätter på den inslagna vägen och upprepar felaktigheterna i yttrandet till Högsta Mark- och miljödomstolen.

Ekeröbloggen ger några exempel på detta.

Du kan nedan klicka fram kommunens yttrande. 


(more)

Kan Ekerös kommunalråd Reuterskiöld (M) räkna och läsa innantill


De totala investeringarna i Ekerö kommun har under åren 2005 - 2014 uppgått till 779 milj kr.

Men Reuterskiöld hävdade i en budgetdebatt i Radio Viking den 27 november 2015 att Alliansen under de senaste 5 - 7 åren satsat mer än en miljard bara på investeringar i nya skolor.

Sådana felaktiga uttalanden gör det omöjligt att föra en saklig debatt. Och vad värre är, Reuterskiölds uttalande är tyvärr inte en engångshändelse.

Nedan redovisas exempel på osanna påståenden som förts fram i Radio Viking, lokaltidningarna och kommunfullmäktige.


(more)

Eleverna vid Kaggeholm gör en nättidning med lokal prägel – läs här ett smakprov

Journalisteleverna vid Kaggeholms folkhögskola studerar journalistik både i teori och praktik. Det ingår även radio, TV, webb- och bildjournalistik.

I utbildningen ingår att producera nättidningen E-nytt. Den ges ut under en begränsad tid på hösten.

Tidningen innehåller både skrivna artiklar och TV-reportage.

Ekeröbloggen vill göra reklam för tidningen. Den innehåller främst lokalt material från Ekerö. 

Nedan är ett smakprov på en artikel. Du kan efter artikeln klicka dig fram till E-nytts hemsida.


(more)

Centrumplaneringen har spolats av Trafikverket - men vad säger nämnderna i Ekerö?


Trafikverket spolade förslaget till centrumplanering. Landstingets Trafikförvaltning är mycket kritisk till förslaget.

Men de politiska nämnderna i Ekerö är i stort sett nöjda med förslaget. De synpunkter som lämnas är med något undantag allmänna synpunkter eller synpunkter utan egentligt innehåll.   

Detta kanske inte är så konstigt.

Det är svårt att kritisera sig själv. De tunga politikerna sitter nämligen både i nämnderna och i kommunstyrelsens arbetsutskott. (KSAU) 

De godkände i april 2015 i KSAU programmet för Ekerö centrum och uppdrog till stadsarkitektkontoret att genomföra programsamråd.

Utan, verkar det, att ha satt sig in i förslagen. Och utan att tänka på att under samrådstiderna har de flesta semester.

Samrådet riktades till fastighetsägarna i centrum (sakägarna), kommunala nämnder och berörda myndigheter.

Invånarna i Ekerö och organisationer i kommunen fick inte tillfälle att yttra sig över programmet.


(more)

Kall sporthall i Ekerö - drygt ett år efter byggstart planeras för uppvärmningen

Tekniska kontoret har ansökt om bygglov för en pelletsanläggning om ca 80 kvm som ska värma upp den nya sporthallen. Bygglovet ska gälla för fem år.

Arbetet med den nya sporthallen började i valrörelsen 2014. Den kompletta ansökan om bygglov för en pelletsanläggning för uppvärmning av sporthallen upprättades drygt ett år senare, den 21 oktober 2015.

Planerad byggstart är 1 december 2015. Behovet av uppvärmning verkar vara hastigt påkommet!

Kostnaderna för sporthallen har ökat med 26 milj kr. Får vi här se ett nytt miljonöverdrag av kostnaderna för sporthallen?

Om fem år ska det (enligt planerna?) finnas en permanent fjärrvärmeanläggning vid Ekebyhovs reningsverk för delar av Ekerö tätort inklusive den nya sporthallen. Därför tidsbegränsningen av bygglovet.

Bygglovsansökan strider mot flera tvingande krav i Plan- och bygglagen.


(more)

Många har svängt och blivit positiva till asylboendet i Stenhamra enligt Radio P4 Stockholm

De negativa åsikterna om asylboendet i Stenhamra har svängt för många Ekeröbor efter mottagandet av de ensamkommande barnen.

Förut var det en viss oro - nu får de asylboende kläder, kakor o och det är folk som kommer med hembakat.

Det framgår av ett reportage från Radio P4 som sändes den 18 november.

En 14-åriga pojke som flytt från Afghanistan via Pakistan, Iran, Turkiet och Grekland berättar i reportaget på engelska att han uppskattar all vänlighet han möter i Sverige. 

En översättning av det han säger är:

Svenskarna är verkligen snälla och vi uppskattar det svenska folkets vänlighet. Vi är ledsna för bekymren vi kanske ställer till för dem, men det här är första gången vi har hittat ett säkert ställe. Vi ser inga bomber här och vi känner ingen inhumanitet här.

 


Landstingsrådet Hemming (C), ansvarig för sjötrafik, har dålig kännedom om Ekeröpendeln

Landstingsrådet Gustav Hemming (C) har bristande kännedom om den blivande Ekeröpendeln trots att han har speciellt ansvar för sjötrafik.

Det framgår av Hemmings uttalanden om Ekeröpendeln i DN den 14 november. 

Felaktigheterna radar upp sig som ett pärlband i artikeln. 


(more)

Synpunkter på näringslivsklimatet i Ekerö av tung ledamot i Företagarna Sundbyberg-Ekerö

Bengt Tedenmyr, känd ledamot och mentor i organisationen Företagarna Sundbyberg-Ekerö har kommenterat inlägget Självgoda politiker i Ekerö saknar verklighetskontakt med företagsklimatet.

Tedenmyrs synpunkter väger tungt då han har kontakter både med Ekerö kommun och Ekerös företagare.

Organisationens syfte är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

Organisationen verkar för företagande, företagares rättigheter och att bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. 


(more)

Arriva nonchalerar trafiksäkerheten i Ekerö - anmälan görs till SL och Ekerö kommun

Nedan kan du se en film som visar att bussen från Adelsö på väg mot stan stannar på vägens högra sida vid Munsö skola.

Där finns inte ens en hållplats.

Barnen tvingas därför att springa från den specialbyggda säkra hållplatsen tvärs över vägen till bussen.

Arrivas ledning har vid kontakt om detta föreslagit att skolan bör komma överens om vilka tider bussen ska stanna på den specialbyggda säkra busshållplatsen vänster om vägen då det enligt Arriva inte är barn där hela dygnet.

Tydligen ska barn och övriga resande vissa tider stå i diket på vägens högra sida och vänta på bussen trots att där saknas busshållplats!


(more)

Start av pendelbåt Tappström – Gamla Stan har tagit ett stort steg framåt.

Trafiknämnden i Landstinget fattar ett för Ekeröborna efterlängtat beslut den 17 november 2015. Pendelbåten Tappström - Gamla Stan ska starta.

Men driftsstart förutsätter att Trafikverket och Ekerö kommun säkerställer medfinansiering. Enligt Trafiknämnden förväntas ett avtal om detta bli undertecknat inom den närmsta månaden. Tidplanen är pressad. 

"För att möjliggöra trafik 2016 behöver upphandling påbörjas omedelbart efter det att avtal finns på plats".

Frågan är om Ekerö är klar med att ta sitt ansvar:

 • centrumnära infartsparkering för de bilister som väljer båtpendeln
 • en parkering vid Jungfrusund när Mälaren är islagd
 • tillräckligt djup vid Tappströms brygga.

(more)

Självgoda politiker i Ekerö saknar verklighetskontakt med företagsklimatet

Ekerös politiker är mycket nöjda med sin insats när det gäller företagsklimatet. Men företagarna gör tummen ned. Det är en mycket stor skillnad i uppfattning mellan politiker och företagare. 

Det framgår av enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning 2015, där samma fråga ställs till såväl politiker som till företagarna.

Politikernas svar visar att de anser att företagsklimatet är dubbelt så bra som företagarna tycker. 

Detta understryks av att kommunen ger sig själv beröm genom att beskriva företagsklimatet "Ekerö har gått från botten till toppen" i ett annonsblad inför näringslivsdagen 19 november 2015 på Skytteholm.

Men enligt företagarnas svar placeras Ekerö huvudsakligen inom spannet 110 - 280 av 290 kommuner. Inte i toppen som politikerna bedömer.  

Kommer de nöjda politikerna ta itu med och förbättra näringslivsklimatet i kommunen?


(more)

Ekerö kommuns informationsmöte om asylboendet stördes av icke inbjudna

Kommunen hade information den 2 november 2015 om asylboende för ensamkommande barn i Stenhamra som ska öppnas denna vecka.

Men någon hade bjudit in fler än de småbarnsföräldrar som kommunen kallat. 

Det kom nämligen även representanter från den främlingsfientliga organisationen Nordisk ungdom och upprörda lokalbor. De samlades utanför kommunens informationsmöte.

SVT har gjort ett reportage om mötet som du kan se nedan.


  Efter att detta inlägg publicerades den 3 november gjorde Svt Stockholm ett nytt reportage den 4 november. Det reportaget skildrar bl.a. att kommunalrådet och tjäntemän mottagit hotfulla mail. Reportaget går att klicka fram sist i detta inlägg.
 
(more)

Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd för bussdepån vid Enlunda

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att göra en rättslig prövning av domen avseende bussdepån vid Enlunda.

Ett beslut som få väntat sig.
Men vad innebär beslutet?


(more)

Företagarföreningen i Ekerö centrum: Synpunkter på programmet för Ekerö centrum

Trafikverket spolade förslaget till nytt centrum. Landstingets Trafikförvaltning är mycket kritisk till förslaget.

Citat: "Trafikförvaltningen kan inte acceptera det parkeringshus som är planerat på nuvarande bussdepåtomten. Garaget har utfart på Ekerövägen.  

Men Företagarföreningen i Ekerö centrum vill ha ca 500-550 parkeringsplatser i underjordiska garage för handeln i det utbyggda Ekerö centrum exklusive infartsparkeringar.

Hur detta ska lösas återstår att se. 


(more)

Lyssna på ett reportage från Radio P4 om det planerade asylboendet i Stenhamra

Du kan nedan lyssna på Radio P4:s reportage om asylboendet i Stenhamra.

Du kan även klicka fram en namninsamling FÖR asylboendet vars motto är:

"Vi som undertecknat denna namninsamling är för ett öppet och välkomnande bemötande av de flyktingar som hamnar på det föreslagna evakueringsboendet, i Stenhamra förskolas gamla lokaler". 

(more)

Trafikverket spolar helt Ekerös förslag till plan för Ekerö centrum

Trafikverket och Landstingets Trafikförvaltning för fram omfattande allvarlig kritik i sina remissyttranden över planeringen av Ekerö centrum.

Trafikverket påtalar att väsentliga utredningar för ett centrumområde som trafikutredning och handelsutredning, inte genomförts trots att de borde ha legat till grund för förslaget.

Även en rad andra frågor behöver utredas vidare och nämner trafiklösningar för busstrafiken, cirkulations-platser, väganslutningar, nya utfarter på Ekerövägen.

Trafikverket spolar förslaget och kräver ett helt omarbetat förslag som stöds av trafikutredningar och som sedan blir föremål för vidare samråd.

Som de flesta vet är trafik- och parkeringssituationen vid Ekerö centrum i dag mycket kaotisk. Trafiken kommer enligt kommunen att öka.

Men kommunen bedömer att "på grund av förbättrade trafiklösningar samt förbättringar för kollektivtrafiken bedöms ökningens påverkan /på miljön/ inte bli betydande".


(more)

Ekerös skolor har ranking 161 i Lärarförbundets statistik - men 20 i egen statistik från SKL

Ekerö ligger på plats 20 av landets 290 kommuner när det gäller kunskaper enligt Alliansens redovisning i kommunfullmäktige i juni 2015. Uppgifterna är hämtade från Skolverket.

Men enligt Lärarförbundet är Ekerös ranking som skolkommun 161 av landets 290 kommuner år 2015. Detta är en försämring med 45 placeringar. Året innan var rankingen 116. Lärarförbundets statistik bygger på flera kriterier.

När det gäller slutbetyg i nian förbättrades rankingen 2015 från plats 16 året innan till plats 11

På gymnasiet blir det tufft för Ekerös elever. Kunskaperna räcker inte till.

Ekerö ligger här på plats 243 av landets 290 kommuner när det gäller att fullfölja gymnasieutbildningen inom tre år.

Året innan var ranking 121.

Lärarförbundet har hämtat rankingarna för slutbetyg och att klara gymnasiet på tre år från Skolverket.

Nedan redogörs hur det kan bli sådana skillnader i ranking med uppgifter i båda fallen från Skolverket


(more)

Har kommunen funnit en lösning på trafikkaoset vid Ekerö centrum - sant eller falskt

Stadsarkitektkontoret i Ekerö har utarbetat ett planförslag för bussdepåtomten vid Tappström, området kring kommunhuset, befintlig infartsparkering samt en del av övriga Ekerö centrum. 

Enligt förslaget tillkommer i planområdet 5500 kvm kontor, 340 lägenheter, 5000 kvm handel, en skola för 450 elever, parkeringsgarage samt ett nytt resecenter för kollektivtrafiken.

Förslaget har, efter godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott, sänts ut för samråd till sakägare och kommunens nämnder under tiden 11 maj - 15 augusti 2015.  

Planförslaget innebär en kraftig utbyggnad av verksamheten vid Ekerö centrum. Trafiksituationen vid centrum och på Ekerövägen är i dag mycket kaotisk.

En kommun ska i sin planering göra en bedömning om en miljökonsekvensutredning är nödvändig och ska genomföras. I kommunens bedömning besvaras frågor om betydande miljöpåverkan.

Ekerö kommuns bedömning är

 • "Finns risk att projektet innebär att trafikproblem skapas, eller äventyras trafiksäkerheten? Svar Nej"
 • "Finns risk att projektet innebär ökning av fordonstrafik? Svar: Nej".

(more)

Ekerös politiker ointresserade av pendelbåten i kommunfullmäktige

Trafiksituationen är en av kommunens viktigaste frågor. Öpartiet har i en interpellation i kommunfullmäktige ställt tre frågor om båtpendeln till kommunalrådet Reuterskiöld. Frågorna besvarades den 6 oktober 2015.

Frågorna var hur många som förväntades använda pendelbåten, var det finns nära parkeringsmöjligheter och, om så inte är fallet, var sådana kan anordnas.

Men politikerna verkar att ha abdikerat. Öpartiet gjorde två debattinlägg. Reuterskiöld talade i tre minuter.

Inga andra av fullmäktiges 41 ledamöter ansåg tydligen att frågorna vara värda att bli belysta och diskuterade i kommunens högsta beslutande organ.

Du kan i inlägget lyssna på debatten i fullmäktige.


(more)

Var ska jag ställa bilen om jag tar båtpendeln från Tappström?

Var ska jag ställa bilen om jag tar båtpendeln från Tappström?

Vid Lidl! Är svaret från kommunalrådet Reuterskiöld (M).

Båtpendeln är snart här, under en testperiod, i alla fall. Men var ska jag ställa bilen i centrum, för att kunna ta båten?

Det har inte byggts extra parkeringsplatser nära Tappströmskanalen och det är trångt redan som det är i dag.

Reuterskiöld föreslår att man ska parkera bilen vid Träkvistavallen och gå 2 km för att kunna ta båten.


(more)

Trafiklandstingsrådet Tamsons besökte Ekerö - mottog protestlista mot bussneddragningen

Radio P4 sände 29 september 2015 ett reportage från Ekerö centrum om bussneddragningen på Ekerö.

Du kan nedan lyssna på reportaget.

Det Moderata Trafiklandstingsrådet Tamsons kom till Ekerö centrum för att dels uttala sig om neddragningen, dels motta ca 2100 namnunderskrifter och diskutera med initiativtagarna till kampanjen mot bussneddragningen på Ekerö. 

(more)

KD fortsätter att sprida felaktigheter om den batteridrivna pendelbåten Ekerö - Gamla Stan

Christina Blom Andersson (KD) fortsätter att upprepa i massmedia felaktiga påståenden om den batteridrivna pendelbåten. Denna gång i Mälaröarnas Nyheter 23 september 2015.

Nu beskyller Blom Andersson ett litet privat enmansbolag för att testförsöket som kostar 1 mkr inte kommer att genomföras.

Företaget har nämligen enligt henne inte lämnat in en ansökan att få del av finansieringen.

Om Blom Andersson - som bl.a. sitter i Trafiknämnden - läser kallelser och protokoll från Trafiknämnden (och hennes andra 14 politiska uppdrag!) vet hon att finansieringen av testförsöket drogs tillbaka av Trafiknämnden i december 2014 pga av att finansieringen var olaglig. 

Blom Andersson kan inte säga att hon inget vet om de beslut som Trafiknämnden fattar.

Hon ska veta!


(more)

Cornelistorpet rivs om 2 veckor – reportage i Radio P4 om kampen för att bevara torpet

Om två veckor jämnas Cornelis Vreeswijks barndomshem med marken. 

Lyssna nedan på ett reportage i Radio P4 om Gunilla Lindbergs arbete för att bevara Cornelis Vreeswijks barndomshem vid Nibbla Backe på Ekerö.

För att bevara torpet krävs det att Gunilla kan skrapa ihop tre miljoner - på två veckor.

Gunilla är ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Ekerö. I flera år har hon jobbat för att stoppa rivningsplanerna och bevara torpet som ett kulturhistoriskt minne och miljö.  


(more)

Upproret i Ekerö mot SLs neddragning av busstrafiken

 
Den kampanj som Ekeröborna Mattias Annwall och Katrin Friberg startat mot neddragningen av busstrafiken i Ekerö har fått genomslag i riksmedia som DN, Svt.se Alla hittar inte till Internetsidan där man ger sitt stöd för kampanjen "Rör inte Ekeröbussarnas turer". Men nedan återfinner du adressen liksom länkar till artiklar i riksmedia, men även till ett reportage i Radio P4. 

  #ffff33

(more)

Besparingsförslag i Ekerös budget - plantera skog i Ekebyhovsbacken, stänga en ishall

Det ekonomiska läget för kommunen blir kärvt i slutet av budgetperioden 2016 - 2018. Kommunfullmäktige beslöt därför 23 juni 2015 att nämnderna ska räkna med två olika nivåer för kostnaderna 2017 respektive 2018.

Scenario 1 är att nettokostnaderna ökar 3,4% och 3,6% åren 2017 resp. 2018.  Scenario 2 att ökningen är 3,9% respektive 4,2%.

Nämnderna ska redovisa hur verksamheten påverkas av scenario 1 respektive 2.

Tekniska nämndens förslag vid scenario 2 är att Ekebyhovsbacken planteras med träd, vilket är positivt för ett planerat naturreservat i Jungfrusundsåsen.

En annan besparing som föreslås är att en av kommunens två ishallar används till annan verksamhet.


(more)

Lyckat försök i Tyresö minskade biltrafiken till Stockholm - men inget för Ekerö

För att minska biltrafiken till Stockholm har sammanlagt 3500 bilister i Tyresö vid två tillfällen under 2 veckor fått prova på att gratis åka kollektivt via ett samarbete mellan Tyresö och SL.

Enligt uppgift var Tyresös försök framgångsrikt och utvärderingen ska redovisas i oktober

Enligt SL blev 5% av de bilister som deltog i ett likartat försök i Göteborg bestående kunder. Försöket omfattade ca 150 000 bilister.

Om 10% av vanebilisterna i östra Tyresö går över till buss i rusningstid skulle köerna nästan försvinna. 

I en motion föreslås att ett likartat försök ska göras i Ekerö.

I förslaget till motionssvar från kommunstyrelsens arbetsutskott står att "ett prova-på-kort-projekt har diskuterats tillsammans med SL vid ett flertal tillfällen under det gångna året". Och det sägs att deltagande från SL inte är aktuellt.

Men ingen dokumentation finns i kommunens eller SL:s diarium om de påstådda diskussionerna mellan Ekerö kommun och SL.

I en rapport som redovisades för Trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting i mars 2015 framgår att SL är positiv till prova-på-projekt. Läs rapporten nedan. Läs även om liknande lyckade försök som gjorts i Malmö, Göteborg, Uppsala m.fl. kommuner.


(more)

Ekerö kommun kallas till domstol om sporthallen - kommunen väljer att inte komma

Kommunen bygger sporthallen vid Ekebyhov trots att bygglovet har överklagats till Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Parterna och kommunen var kallade den 8 september 2015 till domstolen för muntlig förhandling.

Efter förhandlingen åkte rättens ledamöter till sporthallen vid Ekebyhov för syn.

Men kommunen infann sig inte till förhandlingen eller till efterföljande syn.

Vid synen intresserade sig rätten bl.a. för de ekar som sågats ned trots att de enligt bygglovet måste bevaras.

Kan detta vara skälet till kommunens frånvaro? 

Avverkningen strider mot marklovet och är så omfattande att den omöjligen kan försvaras vid rättens förhandling.

Kommer byggnadsnämnden att kräva tekniska kontoret på tilläggsavgift för detta avsteg från marklovet? Det har nämligen byggnadsnämnden gjort förr och tekniska kontoret har tvingats betala upp till hundratusen kr per tillfälle till statskassan. Se sist i inlägget.  


(more)

Bostadslånen i Ekerö är 10 gånger större än i kommunen med lägsta bolåneskulden

Ekerös invånare har femte högsta bostadslånet i landet.

Invånarna i Strömsund i Jämtland har landets lägsta genomsnittliga bostadslån.

Det är bara en tiondel av lånet i Ekerö.  

Men å andra sidan har invånarna i Ekerö en medianinkomst om 309 016 kr mot bara 215 200 kr i Strömsund.

Ekeröborna har därför mer kvar av sin inkomst än boende i Strömsund efter att bostadslånet är betalt.


(more)

Ekebyhovs sporthall tar form - se bilder som visar landskapet före och efter projektstart

Nedan visas några bilder från bygget av nya sporthallen i Ekebyhovsdalen. Ekeröbloggen vill passa på att dementera de rykten som påstår att sporthallen förses med en simbassäng. 

(more)

Reuterskiöld (M) ensamvarg i Sverige: Behåll vägföreningar i tätorterna i Ekerö

Medlemmarna i Närlunda vägförening och Stockby vägförening är överens: Vägförening är en otidsenlig organisation. Styrelserna har i demokratisk ordning, vid upprepade tillfällen, fått i uppdrag att arbeta för att kommunen tar över ansvaret för väghållningen i tätorterna.

Kommunerna ansvarar, efter riksdagsbeslut 1987, enligt plan- och bygglagen för väghållningen i tätorter. Kommunerna har med några få undantag genomfört denna förändring. En rad utredningar som gjorts i Ekerö har förslagit att lagen ska tillämpas även i Ekerö.

Men enligt kommunalrådet Reuterskiöld (M) finns det inga planer för Moderaterna att följa lagen då lagändringen inte gäller retroaktivt.

Reuterskiöld (M) åberopar två skäl för sin uppfattning enligt Mälarö Tidning 19 august1 2015.

1/ Demokrati. Det är demokratiskt att kommunen beslutar i detaljplaner att en vägförening ska ansvara för t.ex. vägar och att det sedan är upp till vägföreningen att uppfylla detaljplanen.

2/ /Citat/ "Det skulle vara svårt att dra gränsen för vilka vägar kommunen skulle ta över och vilka som skulle ligga kvar i de traditionella vägföreningarna."

Men nedan visas och namnges andra kommuner som har klarat denna avgränsning.

Kanske studiebesök kan vara en lösning?


(more)

Pressrelease från KD: Sann eller falsk information om pendelbåten

Media nämner reservationslöst att reguljär drift Ekerö - Gamla Stan i farter upp till 30 knop kan vara verkligt 2016 eller 2017. Bakgrunden till dessa uppgifter är uttalanden och en pressrelease undertecknad av Christina Blom Andersson KD.

Läsare har hört av sig och efterlyst mer fakta om batteri-kapaciteten hos den batteridrivna pendelbåt som nu ska testas.

Ekeröbloggen visar med enkel matematik och uppgifter från båtens specifikation att aktuell pendelbåt inte ens kan köra enkel resa Ekerö - Gamla Stan.

Ekeröbloggen gör i inlägget också en summering av de många frågor och problem som måste lösas innan en trafik med pendelbåt kan påbörjas.

(more)

Se reportage i TV sänt den 18 augusti om svårigheter att rekrytera behöriga lärare till Ekerö

Ekerö ligger på plats 286 av Sveriges 290 kommuner när det gäller andelen lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen.  

Det visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerad 27 mars 2015. 

Det verkar som om Ekerö ska ligga kvar på denna plats enligt ett TV-reportage om svårigheten att rekrytera behöriga lärare till Tappströmskolan. 

Du kan nedan se reportaget om du missade detta.


(more)

Ekonomiska problem bakom många vackra husfasader i Ekerö enligt Kronofogden statistik

Den 31 december 2013 var det 525 Ekeröbor och företag som var registrerade hos Kronofogden.

De hade en total skuld på 98 mkr! Ett år senare - 31 december 2014 - var det "bara" 4 fler registrerade hos Kronofogden, dvs 529 st.

Men den totala skulden hade ökat från 98 mkr till 105 mkr. 

Företagen på Ekerö tog emot 496 betalningsförelägganden under 2014. Privatpersoner mottog 2076 förelägganden.

Då det är ca 250 vardagar på ett år innebär det ca 2 förelägganden om dagen för företagen och ca 8 förelägganden om dagen till privatpersoner.

(Nedan förklaras vad ett föreläggande är och vad det innebär.)


(more)

Mycket osäkert med reguljära batteridrivna pendelbåtar i 30 knop Ekerö - Gamla Stan

En framgångsrik pendelbåt Ekerö - Gamla Stan förutsätter att beräknade restiden om ca en timme kraftigt minskas. Dagens konventionella båtar tillåts att köra högst 12 knop av bl.a. säkerhetsskäl och kraftigt bogsvall.

Men f.n. byggs i Lettland, med stöd från EU, en batteridriven båt med marschfart 30 knop med ny teknologi som skapar mindre svallvågor än konventionella båtar.

En stor nackdel är att även med senaste teknik när det gäller batteridrift kan båten bara köra 22- 23 km på en laddning.

Alliansen har i skrivelse till Trafiknämnden föreslagit att Trafiknämnden bekostar erforderlig test av bogsvall, driftsegenskaper etc. Testen kostar ca 1 000 000 kr. Men finansieringen är enligt Trafikförvaltningen olaglig. Alliansens ledamöter har därför dragit tillbaka förslaget om finansieringen.

Det kan innebära att testen som ska göras av ett litet privat företag äventyras. Men även en lyckad test är ingen garanti för dispens för reguljära pendelbåtar med farter upp till 30 knop.

Så sent som i april 2015 avslog Länsstyrelsen, bl.a. av säkerhetsmässiga skäl, en dispensansökan från Trafiknämnden om reguljär pendelbåtstrafik i 15 knop där det i dag är 12 knop.

Men Kristdemokraterna i landstinget med Christina Blom Andersson i spetsen har gått ut med en pressrelease med texten "Förhoppningsvis kan de som bor i Ekerö och Rindö få sina pendelbåtar på plats nästa år eller år 2017."

Men båtar för detta måste ritas, beställas, tillverkas efter att dispens för framförande i 30 knop erhållits från Länsstyrelsen.


(more)

Trots varumärket Kulturens övärld ligger Ekerö lågt när det gäller kulturstöd

Ekerös kulturkostnader per innevånare och år ligger under snittet i både Stockholms län och i riket. 

Kultur- och fritidsnämnden har inte utnyttjat hela sin budget de tre senaste åren.

Ekeröbloggen redovisar därför nedan förslag från föräldrar på en kulturell aktivitet som alla Ekerös elever borde få del av.

(more)

Är pendelbåt Ekerö - Gamla stan i 30 knop en realitet nästa år eller 2017

Det blir eldrivna pendelbåtar som kör 30 knop Ekerö - Gamla stan redan nästa år eller 2017.

Den slutsatsen drar KD av att Länsstyrelsen med många reservationer beviljat testkörning under 5 dagar med en båt med ny teknologi som f.n. byggs i Lettland på uppdrag av EU.

Båten ska testas i flera europeiska städer, bl.a. i Stockholm.

Blom Andersson (KD) - lokalpolitiker i Ekerö - och politiker i Trafiknämnden uttalar i en pressrelease att "Förhoppningsvis kan de som bor i Ekerö och Rindö få sina nya pendelbåtar på plats nästa år eller 2017".

Att Länsstyrelsen av säkerhetsmässiga skäl så sent som i april 2015 avslog en dispens att få föra fram båtar  mellan Ekerö - Gamla stan i 15 knop där det i dag är 12 knop är nu saligen bortglömt. Nu är det 30 knop som gäller!

(more)

Politiker i Ekerö efterlyser svaret på en tio år gammal motion från (S) som smusslades bort

En motion från 2005 att utreda ansvar för väghållning har inte återrapporterats till kommunfullmäktige efter 10 år (!) - trots krav på återrapportering inom ett år.

Anledning till att motionen trollats bort är sannolikt att utredningen om väghållning förordade att kommunen och inte vägföreningar ska ansvara för väghållning i Ekerö tätort och Stenhamra. Något som Alliansen aktivt motarbetar.

Med anledning av att tio år förflutit utan återrapportering skrev Ekeröbloggen inlägget "Utredning i Ekerö om för- och nackdelar med Vägföreningar slår Svenskt rekord i långbänk".

På kommunfullmäktige den 23 juni 2015 efterfrågade Elisabeth Palm (S) den av henne 2005 väckta motionen.

Kan det vara Ekeröbloggens inlägg som fick Elisabeth Palm (S) att efter 10 år fråga vart motionen tagit vägen?


(more)

Byråkratin segrar över sunt förnuft vid krav på vägvisning till Stenhamra Hälsocentral

Nedan visas att byråkratin segrar över förnuftet.

Trafikverket avslår en ansökan från Stenhamra Hälsocentral om vägvisning till hälsocentralen.

Trafikverket må ha rätt rent juridiskt men det är uppenbart, enligt redovisningen nedan, att det är av allmänt patientintresse med en vägvisning.

(more)

Ekerös avtal om mottagning av 51 flyktingar år 2015 blev 2 under första halvåret.

Senaste veckan har media redovisat att antalet ensamkommande flyktingbarn ökar kraftigt. Den stora ökningen har gjort att platserna ute i kommunerna inte räcker till.

Alla kommuner har i dag avtal med Migrationsverket om mottaganden.

När platserna inte räcker till kan Migrationsverket enligt en ny lag kräva att alla kommuner tar emot fler barn i proportion till en jämnviktad ordning.

Ekerö kommun ska enligt nu gällande avtal årligen ta emot 40 nyanlända vuxna och 11 ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Därtill finns avtal att ta emot 17 asylsökande ensamkommande barn.

Men Ekerö har under första halvåret 2015 tagit emot en (!) vuxen nyanländ och ett (!) ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd. Men aktuell statistik för mottagna asylsökande ensamkommande barn saknas.

Bara fyra av landets 290 kommuner har första halvåret 2015 tagit emot färre flyktingar än Ekerö. 

Ekerö fullföljer därmed den flyktingpolitik som Alliansen under Peter Carpelan fört under en rad av år. En politik som närmast måste karaktäriseras som flyktingfientlig.

Kommunalrådet Adam Reuterskiölds motiv för denna omänskliga politik är att ett bra mottagande kräver tid.


(more)

En stor majoritet av Ekerös politiker är emot avgiftsfri Ekeröfärja

Det är Trafikverket som efter samråd med Länsstyrelsen som beslutar om en färjelinje ska drivas av staten.

Öpartiet har i en motion föreslagit att kontakter ska tas med Trafikverket och Länsstyrelsen för att efterhöra deras synpunkter på statlig drift.

Men det blev en förkrossande politisk majoritet i kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Kommunen ska fortsatt ha kontroll över färjan.

Inga kontakter ska därför enligt politikerna tas med Trafikverket och Länsstyrelsen för att diskutera möjligheterna till ett statligt övertagande.

Vid statlig drift blir det avgiftsfritt att åka med färjan.

Biljettintäkterna för färjan är knappt 40 mkr/år. Merparten av detta betalas av Ekerös invånare.

Nedan redovisas motionen och politikernas ställningstagande.


(more)

Trafiknämnden vid Stockholms Läns Landsting vaknade 30 juni 2015

JO kritiserade Trafiknämnden och dess underorgan för att protokollen inte justerades och anslogs enligt kommunallagens krav.

JO skrev i sitt beslut den 15 juni 2015 att han förutsatte att den nya rutin som tagits fram redan 2014 tillämpades och att Trafiknämnden nu följer lagens krav.

Ekeröbloggen skickade ett mail till Trafiknämnden den 23 juni 2015 och påtalade att den nya rutinen inte tillämpades då bristerna kvarstod.

Delar av Trafiknämndens underorgan vaknade genom detta och anslog och publicerade flera protokoll den 30 juni. Men delar av underorganen sover fortfarande! 


(more)

Ska kommunen eller vägföreningarna sköta väghållningen i tätorterna i Ekerö

Frågan om det ska vara kommunen eller vägföreningar som ska sköta vägarna i Ekerö tätort och Stenhamra tätort har nu blivit en aktuell politisk fråga.

Öpartiet och MP lämnade två separata motioner på kommunfullmäktiges möte den 23 juni 2015 om att kommunen ska överta väghållningen i Ekerö tätort och Stenhamra tätort. 

Men kommunal väghållning har kategoriskt avvisats av Alliansen i Ekerö.

En motion ska besvaras inom ett år och här blir det sannolikt en livlig debatt om sakfrågan.

Om nu inte Alliansen gör som man gjorde för den motion som senast (2005)  behandlade kommunal/privat väghållning.

Motionen trollades bort och behandlades aldrig av kommunfullmäktige. 


(more)

Trots kritik från JO följer inte Trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting kommunallagen

Gösta Olsson anmälde i augusti 2014 Trafiknämnden till JO för att det tog ett par månader innan nämnden justerade och anslog nämndens protokoll. Trots att det enligt kommunallagen ska ske inom 14 dagar.

JO är i sitt beslut kritisk mot nämnden för att den inte följt kommunallagen.

I sitt beslut skriver JO vidare "Nämnden har tagit fram en ny rutin för att justering och tillkännagivande fortsättningsvis ska ske inom föreskriven tid och jag utgår från att nämnden nu följer lagens krav."

Men nedan visas att protokollen fortfarande inte justeras och publiceras inom föreskriven tid.

Det dröjer fortfarande ett par månader för Trafiknämndens organ som Sjöfartsberedningen, Trafikberedningen,
Färdtjänstberedningen innan protokollen publiceras, trots att det enligt kommunallagen ska ske inom 14 dagar.

Tydligen krävs en förnyad anmälan till JO för att Sveriges största kommunala organisation - Stockholms Läns Landsting - ska förstå att kommunallagen inte gör undantag för Trafiknämnden med sina organ.

Du kan i inlägget läsa JO:s kritik av Trafiknämnden.


(more)

Utredning i Ekerö om för- och nackdelar med Vägföreningar slår Svenskt rekord i långbänk

≡ Av Gösta Olsson ≡ 

Elisabeth Palm (s) föreslog i en motion 2005 att för- och nackdelar med nuvarande system med vägföreningar för väghållning i tätorterna skulle utredas.

Kommunfullmäktige biföll motionen och tillstyrkte att en utredning skulle göras och återrapporteras till kommunfullmäktige.

Efter 10 år har ingen utredning redovisats till kommunfullmäktige. Någon avskrivning av motionen har inte heller skett.

Nedan redovisas att utredningen utfördes och utredningen skickades på remiss.

Såväl utredningen som samtliga remissinstanser rekommenderade att Närlunda och Stockby vägföreningar skulle övertas av kommunen.

Men dåvarande kommunalrådet Carpelan (M) såg till att utredningen trollades bort och inte redovisades för kommunfullmäktige.


(more)

Beslutad renovering och utbyggnad av Ekebyhovsskolan läggs på is

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2015 att anslå 17 mkr av beräknade 68,75 mkr för att påbörja renovering och utbyggnad under år 2015 av Ekebyhovsskolan.

Föräldrarna informerades om beslutet. Så sent som i maj berättade rektorn att arbetet skulle påbörjas till hösten 2015.

Men i juni 2015 får föräldrarna ett brev från biträdande rektor att det hela lagts på is. Inget kommer att göras åt Ekebyhovsskolan läsåret 2015 - 2016.

Vad har hänt? Är det den dramatiska kostnadsökningen av idrottshallen som stoppar Ekebyhovsskolan? Möglet i Stenhamra förskola som akut måste åtgärdas? Eller är det något annat?


(more)

Länsstyrelsen stoppar kafferosteriet vid Jungfrusunds marina

Länsstyrelsen har tidigare godkänt placeringen av kafferosteriet vid Jungfrusunds Marina ur miljösynpunkt.

Men nu stoppar Länsstyrelsen kafferosteriet för att placeringen strider mot detaljplanen.


(more)

Mångmiljonbelopp i moms för vägföreningar i Ekerö - hur är läget i andra kommuner

≡ Av Gösta Olsson ≡

Vägarna i våra tätorter sköts normalt av respektive kommun. Ett undantag är Ekerö kommun där vägarna i Ekerö och Stenhamra tätorter sköts av två vägföreningar, Närlunda vägförening och Stockby vägförening.

Dessa vägföreningar och lantmäterimyndigheten har vid flera tillfällen föreslagit att kommunen tar över skötseln av vägarna.

Ett argument är att vägföreningarna betalar 25 % moms medan kommunen är momsbefriad. Kommunen med Carpelan i spetsen har hittills sagt nej till ett kommunalt övertagande.

Den 3 juni 2015 genomförde Närlunda vägförening ett informationsmöte om den omförrättning som föreningen står inför.

Vid mötet påstod Ingemar Hertz, ersättare i styrelsen för Närlunda vägförening och Moderaternas ordförande i Ekerö, att det kostar lika mycket för kommunen att överta vägansvaret för Närlunda vägförenings vägar.

Trots att Närlunda vägförening betalar 25% moms och kommunen är momsbefriad.

Är detta okunskap eller ett försök att missleda invånarna i Ekerö.


(more)

Från 30 juni 2015 får bara legitimerade lärare sätta betyg - hur är läget i Ekerö

Vid halvårsskiftet 30 juni 2015 ska alla lärare, färska och rutinerade, vara legitimerade för att kunna sätta betyg. Legitimationen är också ett villkor för fast anställning.

Lärare som saknar legitimation kan visstidsanställas upp till ett år i taget om det är brist på legitimerade lärare.
Källa: Skolverket

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström sammanfattar läget som "riktigt allvarligt".

- Ytterst handlar det om barn och elever vars rätt till bra undervisning faktiskt kommer på undantag om lärarna själva inte har utbildning i de ämnen de undervisar i.

Nedan visas situationen för Ekerös kommunala skolor.


(more)

Gärna underhåll av Ekerös skolor – men först rejäla mögelangrepp

Nu har arbetet med det eftersatta underhållet för Närlundaskolan kommit så långt att det är dags att riva ytterligare en byggnad.

Byggnaden är en tegelbyggnad från 70-talet på 1000 kvm som måste rivas. Orsak: Det bristande underhållet!

Men rivningen görs inte under sommarlovet utan påbörjas först 26 augusti då eleverna börjar höstterminen. 

Nedan visas bilder från några utvalda skolor där underhållet varit extremt eftersatt.

Men slutligen har mögel, arbetsmiljöverket, miljönämnden, föräldraopinioner etc. tvingat fram åtgärder.

Åtgärden har ofta blivit att ersätta dåligt underhållna skolbyggnader med helt nya, alternativt att hyra baracker. Underhållet har varit så eftersatt att nya lokaler eller baracker var enda ekonomiska alternativet!


(more)

Ekerös elever - ranking 12 i grundskolan, ranking 218 att klara gymnasiet på 3 år

Ekerös elever har i dag tolfte högsta meritpoängen i Sveriges grundskolor.

Alliansens i Ekerö hävdar envetet att meritvärdet är det som bäst visar hur bra en kommuns skolor är.

Men enligt senaste statistik från SKL - öppna jämförelse gymnasiet 2014 - har Ekerös elever rankingen 218 av landets 290 kommuner när det gäller att klara gymnasiet på tre år.

En granskning visar även att elever från 69 av de 95 kommuner, där eleverna har under 200 i meritpoäng, hade högre andel som klarar gymnasiet på 3 år än Ekerös elever som har landets tolfte högsta meritpoäng.

Hur kan det vara att i ett par hundra kommuner, där eleverna har lägre meritpoäng än Ekerö, är det procentuellt fler som klarar gymnasiet på tre år än i Ekerö?

Och Skolinspektionen har vid sin tillsyn hösten 2014 kritiserat Ekeröpolitikernas ensidiga fokusering på meritvärdet!


(more)

Finns det ett framgångsrecept för köttproduktion i Ekerö som andra kan lära sig av

Ekerö är unikt genom att köttproduktionen i kommunen är koldioxidneutral.

Och köttproduktion är därför inte en miljömässig styggelse.

Båda påståendena ovan är hämtade från Reuterskiölds repliker vid kommunfullmäktiges möte i april 2015. 

Enligt Naturvårdsverket står maten vi äter för 2 ton CO2-ekvivalenter per person och år, varav kött står för 0,7 ton. Det gör att köttkonsumtionen står för ca 35% av all matrelaterad utsläppsandel.  

Men det är få som vet att i Ekerö finns kunskap och praktisk erfarenhet av metoder som gör att köttproduktionen är koldioxidneutral.  


(more)

Här kan du läsa domstolens avslag på överklagandet av detaljplanen för Enlunda bussdepå

Mark- och miljödomstolen har 2015-04-30 avslagit överklagandet av detaljplanen för Enlunda bussdepå.

Då flera läsare har hört av sig och bett att Ekeröbloggen publicerar domen kan du nedan läsa domen i sin helhet.

Om inte domen överklagas senast 21 maj 2015 kan bussdepån i Ekerö centrum flyttas till Enlunda. 

Tidplanen för färdigställande av bussdepån i Enlunda är årsskiftet 2017/2018 enligt SL.


(more)

200 ungdomar i Ekerö miste sina sommarjobb - läs och lyssna hur det gick till

Du kan nedan läsa och lyssna på Radio P4 hur en knapptryckning gav sommarjobb åt 300 Ekeröungdomar.
Men "någon" tryckte på fel knapp.  Det var drygt 200 som felaktigt fick mail att de fått sommarjobb.

(more)

Har Ekerö högst andel obehöriga speciallärare och specialpedagoger - döm själv

För lärarlegitimation som specialpedagog eller speciallärare krävs examen från en pedagogisk högskoleutbildning, 3 års lärarerfarenhet samt därefter tre terminers heltidsstudier på avancerad nivå. (=90 högskolepoäng.) 

I Ekerö arbetar totalt 36 lärare helt eller delvis som speciallärare eller specialpedagog.

Nedan får du göra en kvalificerad gissning hur många av dessa som har lärarbehörighet för detta sitt arbete. 


(more)

Skolinspektionen gör förnyad tillsyn av Tappströmskolan - nytt föreläggande utfärdas

Skolinspektionen genomförde i oktober 2014 en tillsyn vid Tappströmskolan. Lärarnas uppgivenhet och frustration när det gäller att leva upp till kraven om bland annat stöd till elever med särskilda behov framgick tydligt i Skolinspektionens rapport efter tillsynen. 

Vid Skolinspektionens förnyade tillsyn i april 2015 kvarstår brister när det gäller stödet till elever med särskilda behov.

Och om en skola brister i särskilt stöd är det allvarligt eftersom det drabbar en enskild elev, säger Eva Lantéli vid Skolinspektionen.

Efter den förnyade tillsynen i april 2015 skriver Skolinspektionen:
"... det återstår en hel del arbete innan åtgärderna kan anses vara tillräckliga. ... En redovisning av handlingsplanen för att komma tillrätta med bristerna ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 18 maj 2015" 

Det är åtgärdande av de brister som angavs i föreläggandet efter tillsynen i oktober 2014 och som ännu inte har genomförts som Skolverket vill ha en handlingsplan för.


(more)

I Ekerö kommun ska revisorn granska sig själv

Ett omfattande reformarbete har genomförts för att stärka den kommunala revisionens oberoende som varit ifrågasatt. Kritiken har framförallt riktats mot att politiskt valda revisorer granskar sina politiskt valda kollegor.

Men i Ekerö är det ännu värre.

Revisorn ska granska sig själv.

Lars-Olof Laurén (M) är ledamot i AB Ekerö Bostäders styrelse. Samtidigt är Laurén revisor i AB Ekerö Bostäder med uppgift att granska styrelsens arbete.

Detta trots att det enligt kommunallagen är olaglig att vara ledamot i en styrelse i ett av kommunen helägt bolag som AB Ekerö Bostäder och samtidigt vara revisor i samma bolag.


(more)

Länsstyrelsen avslår dispens att framföra pendelbåten med högre hastighet

Det blev avslag på ansökan att få framföra den kommande pendelbåten Tappström - Gamla stan med 15 knop. För sträckan gäller en fartbegränsning om 12 knop.

Det är Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting som ansökt om högre hastighet hos Länsstyrelsen.

Med dispens hade restiden blivit 40 minuter från Tappström - Gamla stan. Utan dispens kommer restiden att bli ca 50 minuter. 

Skulle pendelbåten även trafikera Hägersten som remissinstanser föreslagit skulle restiden förlängas med ytterligare 10 minuter. 

(more)

Ekerö kommun var informerad om risken att trädet kunde falla över gång- och cykelbanan

Familjen Björninger-Hansen varnade Ekerö kommun för trädet som föll över två cyklister på cykelbanan vid Svanhagen.

Ekerö kommun är ansvarig för gång- och cykelvägen. 

Trots detta bad kommunen mamman att ta en bild och i stället kontakta Trafikverket.

SVT Stockholm har gjort ett TV-reportage om att Ekerö varnades som du kan se nedan. 


(more)

Påstående av (M) - Ekerö kommun klarar förskolan utan tillräckligt utbildad personal

I Ekerö är det 40 % av personalen i kommunens förskolor som inte har utbildning för arbete med barn. 282 av landets 290 kommuner har högre andel utbildad personal.

Bara 30 % av personalen har förskollärarutbildning. 276 av landets 290 kommuner har högre andel med förskollärar-utbildning.

Men Barn-och ungdomsnämndens ordförande Lena Gerby (M) anser att Ekerös kommunala förskolor trots detta klarar kompetenskraven.

Gerby tar Skolinspektionen som stöd för sitt påstående om tillräcklig kompetens i Ekerös kommunala förskolor.

Men Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket, delar inte Gerbys bedömning i sitt uttalande i samband med att vidstående statistik publicerades.

"Det är bekymmersamt att så många saknar utbildning för att arbeta i förskolan. Förskolan är en egen skolform med ett tydligt uppdrag att främja alla barns lärande. De krav som ställs på verksamheten i förskolan förutsätter att det finns utbildad personal". 


(more)

Ekerömoderaternas Facebook - välskötta kommuner betalar till misskötta kommuner

På Ekerömoderaternas Facebooksida finns en kommentar om kommunala utjämningssystemet.

Kommentaren lyder: "Synd om de stackers kommunerna som inte fixar sin ekinomi, klart de ska ha mer....utan Motkrav,,,,,"

Kommentaren är gjord i anslutning till Adam Reuterskiölds beskrivning av systemet i Mälaröarnas Nyheter. 

Men utjämningssystemet har ingeting att göra med skötseln av kommunernas ekonomi som det påstås på Facebooksidan.

Ekerömoderaterna borde känna sig för god för att  tillåta att det sprids på en officiell sida att välskötta kommuner betalar till kommuner med misskött ekonomi.  

Ekeröbloggen har fått en  fråga om denna kommentar som publiceras i form av en insändare.


(more)

Förskolan i Ekerö - ny statistik ger intressant resultat

Hösten 2014 gjordes det en omläggning av statistiken över personal som arbetar i förskolan.

Kommuner och privata förskolor fick då rapportera in namnen på de som arbetar i förskolan. Sedan har namnen körts mot SCB:s utbildningsregister.

Resultatet som publicerades 23 april 2015 är att andelen förskollärare i Ekerös privata förskolor är hälften av det antal som rapporterades året innan.

För de kommunala förskolorna var det bara en mindre avvikelse.

Nya statistiken visade även att hälften av personalen i de privata förskolorna och fyra av tio i de kommunala skolorna i Ekerö helt saknar utbildning för arbete med barn.

Sammantaget i alla förskolor var det 43% av personalen 2014 som helt saknade utbildning för arbete med barn. Det är en fördubbling från 2013 då det var 21%.

Med 21% som helt saknade utbildning 2013 låg Ekerö på plats 285 av 290 kommuner. Det är samma placering 2014 trots en fördubbling av andelen som helt saknar utbildning för arbete med barn.


(more)

Efter allvarlig olycka ska Ekerö se över träd vid cykelbanor

Ekeröbloggen brukar normalt inte ägna sig år blåljusjournalistik men gör här ett undantag. 


Två personer skadades allvarligt på Färingsö av ett fallande träd när de sent på eftermiddagen den 23 april cyklade på kommunens gång- och cykelväg.

En av cyklisterna blev så allvarligt skadad att han fördes medvetslös till sjukhus med ambulanshelikopter, den andre cyklisten fick åka ambulans. 

Johan Elfver, informationschef på Ekerö kommun, säger till P4 Stockholm att rötterna på trädet var dåliga men att det inte var något som hade kunnat förutspås innan.

Du kan nedan lyssna på hela intervjun med Elfver.


(more)

Valrörelsen 2014 "Genialisk idé" – Nu "Hot mot landskapsbilden, riksintressen mm"

I valrörelsen 2014 ansåg ledande moderater med ordföranden Ingemar Hertz och byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson i spetsen att marken vid Tappströmskanalen, vid Tappströmsbrons fäste på Lovö, kunde användas för ett resecenter och station för en linbana till sta`n. Idén är genialisk, jättebra alternativ var omdömena.

Moderaterna påstod vidare i Mälaröarnas Nyheter att "Marken ägs av en stiftelse, men markägaren har redan fått ta del av visionen och ställer sig försiktigt positiv till det hela." Detta visar att frågan om hur marken kunde användas till resecentret måste vara utredd.

Men när Tappströmsbron och Ekerövägen breddas till fyra filer är det annat ljud i skällan.

Nu kan inte ens en blygsam del av den mark som i valrörelsen kunde användas till ett resecenter med linbanestation användas för placering av nya Tappströmsbrons brofäste strax öster om nuvarande bro.  

Kommunen skriver i genomförandebeskrivningen för nya Tappströmsbron att en sådan placering av brofästet "tar kulturhistoriskt värdefull mark i anspråk, påverkar landskapsbilden negativt samt riskerar att påverka riksintresset".

(more)

SvD kartlägger förskolan i Stockholm – läget är allvarligt. Men läget i Ekerö är ännu sämre

SvD har i två stort upplagda artiklar redovisat situationen i Stockholm inom förskolan. Läget beskrivs som allvarligt.

Stora barngrupper och låg personaltäthet med få förskollärare gör att det bedrivs omsorg istället för pedagogisk verksamhet i Stockholm enligt SvD.

Men Ekerö ligger sämre till när det gäller andel barn per vuxen, antal barn per förskollärare och barngruppernas storlek än Stockholm.  

SvD kommer dock inte att göra motsvarande redovisning  för Ekerö. Det är för få av SvD:s läsare som är intresserad av en  redovisning för Ekerö.

Ekeröbloggen gör därför en granskning av Ekerö likartad den som SvD har gjort för Stockholm.

Föräldrarna i Ekerö är dock nöjda. Men frågan är om inte nöjdheten mer är baserad på att barnen varit glada i förskolan än en värdering utifrån att förskolan är en skolform där barnen ska lära sig något?


(more)

Ekerö kommuns avslag på Danica Bromejus ansökan om bostadsanpassning upprör

Alla har vi upprörts över att Ekerö kommun gav avslag på Danica Bromejus ansökan om bostadsanpassning. Hennes ärende har skildrats i Mälarö Tidning.

Ekeröbloggen har fått en insändare med citat ur domen. Där framgår att:"Kommunen har avslagit hennes åtgärder på den grunden att den sökta anpassningen är kostnadskrävande och att det finns andra alternativa lösningar". 

Insändaren beskriver att kommunen bedömde att de resultat som framkommit i den medicinska aktivitets- och funktionsbedömningen för Danica som legat till grund för läkarnas krav på åtgärder inte var nödvändig att följa.

Kommunen föreslog en egen billigare lösning. Men den förkastades av förvaltningsdomstolen där Danica tvingats anlita en advokat för att få den bostadsanpassning hon ansökt om.   


(more)

Bostadsbristen snart löst i Ekerö: Önsketänkande eller resultat av berömvärt arbete

Ekerö kommun uppger i Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät att utbudet av bostäder svarar mot behovet i kommunens alla delar utom för Ekerö tätort.

Och 2019 är bostadsbristen enligt kommunen ett minne blott även för tätorten.

Med denna bedömning av bostadsmarknaden avviker Ekerö markant från den bedömning länets övrig kommuner gjort över sin bostadsmarknad.

Det är även enligt kommunen balans när det gäller bostäder för flyktingar i Ekerö.

Kan det bero på att Ekerö enligt Migrationsverkets statistik tagit emot bara 2 flyktingar under jan - mars i år.

Kommunen har tagit emot en person som är mellan 16 - 17 år och en person mellan 20 - 65 år?


(more)

Hanna Svensson (S) nytt oppositionsråd i Ekerö

Hanna Svensson var andra namn på Socialdemokraternas valsedel i kommunalvalet 2014. Hanna är 35 år och f.n. politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting. 
Lars Holmström var första namn på Socialdemokraternas valsedel i kommunalvalet. Holmström (S) avgår pga av att han valts till ordförande för byggfackets region Stockholm och Gotland.

(more)

Viktigt att Ekerö kommun profilerar sig som en attraktiv arbetsgivare - men vad görs

Ökande konkurrens mellan kommunerna om t.ex. behöriga lärare, bygglovshandläggare etc. har gjort att det blir allt viktigare att profilera Ekerö kommun som en attraktiv arbetsgivare.

En sådan profilering är nödvändig - men inte tillräcklig - för att kunna attrahera kompetent personal inom de flesta personalkategorier.

Tydligt blir detta krav på Ekerö kommun när det gäller att få del av regeringens satsning på 2 miljarder för att öka lärartätheten på lågstadiet.

Här krävs att Skolverket godkänner den anställningsstrategi Ekerö måste redovisa för att kunna rekrytera behöriga lärare.


(more)

Inte lätt för Ekerö att få del av regeringens satsning på 2 miljarder på ökad lärartäthet

Regeringen vill satsa 2 miljarder till fler lärare, fler speciallärare och mindre klasser på lågstadiet. För att få del av satsningen måste kommunerna redovisa en strategi för att rekrytera ny personal.

Strategin ska tas fram efter hörande med facken

Hösten 2014 frågar Lärarförbundet alla ordföranden i landets kommunstyrelser om de har en strategi för att rekrytera lärare i framtiden.

Carpelan (M) svara att han inte vet om Ekerö har en strategi.
 

Regeringens satsning gör att det nu krävs av Ekerös politiker att de visar hur kommunen ska arbeta för att kunna anställa behöriga lärare på lågstadiet redan till hösten.

Och anställning behövs.

Nedan visas att nästan hälften av lektionerna på lågstadiet i Ekerö utförs av lärare som antingen inte är behöriga på nivån (årskurs 1 - 3) och/eller är obehöriga i ämnet.

Och enligt Skolverkets senaste statistik har 255 av landets 290 kommuner färre elever per lärare än Ekerö i årskurs 1- 9 i grundskolan. 


(more)

En motion i Ekerö besvaras på ett sätt som närmast för tankarna till ett aprilskämt


Gunilla Lindberg (FP) har lämnat en motion med rubriken "Färingsöhemmets framtid". 

Normalt är det oppositionen som lämnar motioner. Det är mycket ovanligt att en politiker från den politiska majoriteten lämnar en motion.

Motionen kan besvaras på två rader.

Men kommunen - som är van att utreda oppositionens motioner - utarbetar ett svar på flera sidor där texten i många stycken inte ens berör "Färingsöhemmets framtid".


(more)

Carpelans förslag på rådslag - ett försök att stoppa folkomröstningen om Ekerö Bostäder

Det var helt klart att kommunfullmäktige den 22 november 2011 skulle besluta att en folkomröstning skulle genomföras om försäljningen av Ekerö Bostäder.

Alliansen kunde nämligen inte stoppa beslutet då kommunallagen ändrats så att det "bara" krävdes att 1/3 av ledamöterna i kommunfullmäktige röstade för en folkomröstning för att en omröstning måste genomföras.

Två timmar innan kommunfullmäktigen skulle fatta beslutet om folkomröstningen, lanserade Carpelan på ett extra möte i kommunstyrelsen att ett rådslag skulle ersätta folkomröstningen.
Förslaget förkastades av oppositionen men Alliansen drev igenom i kommunstyrelsen att tjänstemännen skulle "ta fram riktlinjer och förslag till hur rådslag kan användas i Ekerö kommuns framtida beslutsprocesser."

Men detta beslut i kommunstyrelsen 2011 var enbart initierat som ett desperat försök att förhindra folkomröstningen om Ekerö Bostäders försäljning.

Det framgår av svaret från kommunstyrelsens ordförande.
på en enkel fråga i kommunfullmäktige 19 mars 2015.

Adam Reuterskiöld (M) tvingades redovisa att inget har hänt på snart 4 år med beslutet i kommunstyrelsen om rådslag. 


(more)

Carpelan (M) stoppar ledamot från att presentera sin motion i kommunfullmäktige

Carpelan (M) visade som ordförande nonchalans, förakt och okunnighet som inte får accepteras vid årets första sammanträde i kommunfullmäktige den 19 mars 2015.

Desirée Björk (Ö) hade ställt en motion - dvs ett skriftligt förslag - för Öpartiet.

Den som ställt en motion har enligt kommunfullmäktiges regelverk rätt att under två minuter presentera motionen för kommunfullmäktiges ledamöter.

Men redan efter ca 35 sekunder ingrep Carpelan (M) och knackade i bordet för att markera att nu får det vara nog. Och  efter ca 40 sekunder avbröt Carpelan Desirée Björk på ett bryskt sätt.

Yttrandefrihet är en förutsättning för det demokratiska statsskicket i Sverige. Inga tecken till nonchalans eller förakt för yttrandefrihet kan accepteras. Och det gäller också i Ekerö.


Du kan lyssna på Desirées anförande och Carpelans agerande nedan i inlägget.
 

(more)

Hur påverkas Slagstafärjan av trängselskatt på Essingeleden från 1 januari 2016

Trängselskatten höjs till maximalt 35 kr för resor till Stockholms innerstad 1 januari 2016. Samtidigt införs trängselskatt på Essingeleden på 30 kr vid rusningstrafik.

Vid köp av 40 resor med Slagstafärjan för bil kostar överfarten 36 kr.

Det kan påverka trafikvolymen på Slagstafärjan.

SL räknar med att kollektivresorna ökar med blygsamma 1% när trängselskatten höjs för resor till Stockholm och Essingeleden får trängselskatt 1 januari 2016. Men vad händer med Slagstafärjan?


(more)

Trafikstörningar att vänta på Ekerövägen mellan Ekerö centrum och rondellen vid OK/Q8

Redan om ett par månader blir det trafikstörningar på Ekerövägen mellan rondellen vid OK/Q8 och korsningen Ekerövägen/Bryggavägen.

Det är den nya bebyggelsen vid Wrangels väg som framtvingar en omfattande ombyggnation av Ekerövägen.

Vägbyggnationen kommer att pågå i nästan 1,5 år.

Med en årsdygnstrafik på Ekerövägen om ca 17 000 fordon och utan några direkta smitvägar kommer trafikstörningarna att bli omfattande.  


(more)

Sannolikt fortsätter bygget med sporthallen vid Ekebyhov trots att bygglovet överklagats

Som alla vet pågår det byggnadsarbeten för den nya sporthallen vid Ekebyhov.

Byggnadsnämnden beviljade nämligen marklov så att byggande av sporthallen kunde omnämnas som påbörjad i valet 2014. 

Byggnadsnämnden beviljade bygglov för sporthallen vid Ekebyhov den 4 februari 2015

Det nu beviljade bygglovet har överklagats till Länsstyrelsen.

Men byggnadsnämnden kan bevilja startbesked trots att det inte finns ett lagakraftvunnet bygglov. 

Med ett startbesked kan sedan kommunen fortsätta bygget på "egen risk".  


(more)

Ekerö kommun JO-anmäls – påhittade uppgifter till domstol mörkas via märkligt agerande


 ≡ Nedanstående är skrivet av Gösta Olsson ≡

Kommunfullmäktige i Ekerö godkände i februari 2014 detaljplanen för bussdepån vid Enlunda på södra Färingsö.

Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen.

I yttrandet till domstolen i januari 2015 åberopade Ekerö kommun nya uppgifter om höjden på den bergsskärning som är det stora tvisteämnet och nya uppgifter om utvärdering av alternativa platser till Enlunda.

När jag begär information som stöder kommunens nya uppgifter gör kommunen stora ansträngningar för att inte delge mig att kommunens påståenden är gripna ur luften.

Först efter ett otal mail medger kommunen att det inte finns något stöd för kommunens nya påståenden.

Men vägen dit är kantad med så märkliga påståenden och märkliga ageranden att jag anmält det hela till JO.

Du kan nedan läsa min JO-anmälan.


(more)

Vad försiggår på stadsarkitektkontoret i Ekerö – läs en avslöjande korrespondens


 ≡ Nedanstående är skrivet av Gösta Olsson

Jag återger nedan en korrespondens med Stadsarkitektkontoret.
Mitt syfte med korrespondensen var att få veta vilket stöd kommunen har för sitt påstående till Mark-och miljödomstolen att bergsskärningen vid Enlunda bussdepå bara kan bli högst 10-11 meter, inte 18-21 meter som anges i kommunens handlingar.

(more)

Ekerö försöker gömma lögner och bristande dokumentation med tystnad och mörkläggning

Grundlagens bestämmelser att handlingar som inte är sekretessbelagda ska lämnas ut utan dröjsmål gäller även Ekerö kommun. 

Det ska inte krävas 1 mail till stadsarkitektkontoret, 2 mail till stadsarkitekten och 2 mail till kommundirektör Hortlund för att kommunen ska medge att efterfrågade dokument inte finns.

I detta fall gäller det handlingar som innehåller påståenden som kommunen gör i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen om bussdepån i Enlunda.

En kommun kan nämligen inte påstå till en domstol sådant som kommunen saknar stöd för i de handlingar som finns hos kommunen. Men kommunen försökte trots detta att mörka att påståendena var gripna ut luften.


(more)

En insändare om trafiksituationen på Ekerövägen ser ljus i och med en tunnel under LovönInsändaren berör den tunnel som Konstantin Spinos föreslagit under Lovön.

Tunneln är sannolikt ett mer realistiskt förslag än den linbana mellan Färingsörondellen och Brommaplan som Moderaterna lanserade i valrörelsen. 


(more)

Vanlig myt om parkeringsböter gäller inte för Ekerö kommun

När man får en parkeringsbot är det lätt att sprida uppgiften i vänkretsen att de som skriver ut böterna jagar bilister för att de får bonus om de skriver många bötesförelägganden.

Detta kanske förekommer. Men det är helt fel för den parkeringsövervakning som utförs på uppdrag av Ekerö kommun. Bolaget har fast ersättning och intäkten från p-böterna går in i kommunkassan.

(more)

Ytterligare en skola måste rivas i Ekerö pga mångårigt eftersatt underhåll

Nu är det Stenhamras förskola, som är på ca 1000 kvm, som måste rivas pga mångårigt eftersatt underhåll.

F.n. rivs stora delar av Närlunda skola pga av mögel och fukt som uppstått pga av eftersatt underhåll.

För några år sedan beslutade Miljönämnden att undervisning inte fick bedrivas i skollokaler vid Träkvista skola pga av mögel och fukt efter mångårigt eftersatt underhåll. Lokalerna fick rivas.

Mögel och fuktskador vid Gräsåkers förskola pga av eftersatt underhåll tvingade kommunen att köpa "tillfälliga" baracker.   

Kommunen skrev till Arbetsmiljöverket att stängsel satts upp kring en skola för att förhindra att fönster ramlade på eleverna under raster.

Långsiktig planering av skolor och skollokaler verkar saknas totalt. Att tekniska kontoret i sin budget uppger att det är dyrare att hyra baracker än bygga permanenta skollokaler verkar inte påverka lokalplaneringen.

Kommunledningen har under senaste åren valt att prioritera satsning på badhus, bollhall, upprustning av kommunhuset m.m. före hälsan för elever och personal vid ett flertal av våra skolor.


(more)

Ekerö kommun till Ekeröbloggen: Inte troligt, troligt, mer troligt, inte säkert o s v
Detta är kommunens redovisning att bergsskärningen blir högst 11-12 m vid bussdepån

Kommunen hävdar i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen att bergsskärningen blir högst 11 - 12 m vid Enlunda bussdepå.

Men kommunen har inte till Ekeröbloggen kunnat redovisa något dokument som styrker detta.

Kommunen har därför valt att ge fem intet förpliktande argument till att bergsskärningen blir lägre än det som framgår av kommunens egna dokument och måttsatta illustrationer och ritningar.


(more)

Ekerö får 25 mkr mindre i skatteutjämningssystemet. Robin Hood-skatt?

Ekerö får 25 mkr mindre per år i det kommunala utjämningssystemet enligt ett utredningsförslag som för närvarande remissbehandlas. Det uppger kommunalrådet Adam Reuterskiöld.

Utredningsförslaget är identiskt med det förslag som lades fram av en enig parlamentarisk utredning år 2011.

Men det förslaget stötte på hårt motstånd och kunde införas först efter att Alliansen gett Stockholms läns landsting, Ekerö och 11 andra kommuner en stegvis sänkt avgift på nästan 1 miljard/år från 2014. Det är denna sänkning som nu tas bort stegvis från 2016 enligt utredningsförslaget som nu remissbehandlas.

Syftet med kommunala utjämningssystemet är att utjämna skillnader i skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge, glesbygd mm och göra det möjligt för alla kommuner att ge likvärdig service inom t ex skola, vård, äldreomsorg mm.

Men det finns stor okunskap bland Ekerös politiker om systemet.

Många tror att det är denna s.k. Robin Hood skatt som gör att Ekerö kommun saknar badhus medan många norrlandskommuner har både badhus och uppvärmda konstgräsplaner.


(more)

Kommunen: Bergsskärningen för Enlunda bussdepå är 11 - 12 m. En insändare: Den är 21 m.

Kommunen hävdar i sitt yttrande till Mark- och Miljö-domstolen 15 januari 2015, att bergsskärningens storlek kraftigt överdrivits av de som överklagat detaljplanen.

Bergsskärningen är "bara" ca 11 - 12 m hävdar kommunen, och inte ca 18 m som anges av de som överklagat detaljplanen.

Ekeröbloggen har fått en insändare som redovisar ett dokument, kommunens landskapsanalys, där det framgår att bergsskärningen är 21 m.

Ekeröbloggen har beställt det dokument som varit underlag för kommunens påstående att bergsskärningen bara är 11-12 meter
.


(more)

Bussdepån i Enlunda - många sakfel i Ekerö kommunens yttrande till miljödomstolen

Det är många sakfel och brister i kommunens yttrande över det protokoll som Mark- och miljödomstolen upprättade efter domstolens möte i Ekerö i oktober 2014.

Yttrandet är bristfälligt och slarvigt och verkar vara ett manipulerat underlag som slirar på sanningen.

Kommunen påstår bl.a. att de som klagat överdriver när de påstår att bergsskärningen är 18 - 20 m. Den är bara hälften så stor påstår kommunen. Ekeröbloggen utreder det hela.

Kommunen påstår vidare att utredningar gjorts ända fram till 2014 om alternativa placeringar av bussdepån. Men stämmer det? Carpelan (M) drev ju igenom ett säljavtal med SL om marken redan 2010.


(more)

Första tegelbyggnaden vid Närlundaskolan har rivits – men inte pga av bristande underhåll

Byggnationen vid Närlunda skola har nu kommit så långt att en av tegelbyggnaderna från 70-talet har rivits.

Men rivningen görs inte pga av eftersatt underhåll enligt kommunalrådet Reuterskiöld i debatt i kommunfullmäktige i juni 2014.

I ett svar på en insändare i Mälarö Tidning i nummer 33 år 2014 säger Reuterskiöld att tegelbyggnaderna rivs för "att en ny skola inte kräver samma underhållsbehov initialt".

I efterföljande nummer av tidningen efterfrågades kalkylen till detta märkliga påstående.

Men någon kalkyl lämnades inte.

Det kan nämnas att Reuterskiöld är civilekonom. 

Men till saken hör att i beslutsunderlaget i kommunstyrelsen, där Reuterskiöld är ledamot, men även i tekniska nämnden, där Reuterskiöld är ordförande, står att rivningen framtvingas av eftersatt underhåll.  


(more)

Ökad trafikvolym skapar bullerproblem för Ekerö kommun och Trafikverket

Den ökade trafikvolymen i Ekerö tätort ställer krav på bullerplank längs delar av Jungfrusundsvägen och Ekerövägen.

Det framgår av infrastrukturpropositionen (1996/97:53) och praxis i miljödomar.

Nedan kan du läsa om två fall där fastighetsägare kräver att kommunen vidtar bullerbekämpande åtgärder. Men som framgår verkar kommunen måttligt intresserad av att ta sitt ansvar

När Trafikverket bygger fjärde filen på Ekerövägen räknas detta enligt miljödomar som en ny väg.

Det gör att verket måste leva upp till bullerkraven i infrastrukturpropositionen. Trafikverket sänker därför hastigheten på Ekerövägen på nästan hela den sträckning där Trafikverket är väghållare.  

Resultatet blir längre restider för bilisterna när Ekerövägen fått sin fjärde fil.


(more)

Inget slut på oredan inom Landstingets Trafiknämnd

Chefsjuristen i Trafiknämnden uppger att i september 2014 infördes och förankrades en ny rutin för hantering av protokoll.

Men ännu efter nästan 4 månader har inte Trafiknämndens protokoll från 2 september justerats och anslagits. Trots att det måste göras inom 14 dagar enligt kommunallagen.

Trafiknämnden hävdar ändå till JO i december att "Förvaltningen har vidtagit nödvändiga åtgärder och skapat rutiner för att säkerställa att kraven i kommunallagen i de aktuella avseendena efterlevs framöver".


Men inte ens på det möte i oktober, där den nya rutinen redovisades i Trafiknämnden, klarade man av att skriva ett protokoll enligt kommunallagens krav.

Det är alltså inget slut på oredan hos Trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Gösta Olsson har som bekant anmält till JO att det kan ta ett par månader innan ett protokoll upprättas från Trafiknämndens möten.

Olsson har i en ny skrivelse till JO påtalat att det inte är slut på oredan inom Trafiknämnden.


(more)

Oredan vid Trafiknämnden kvarstår trots påstående om motsatsen i yttrandc till JO

Gösta Olsson har försökt att följa ärendet om båtpendeln till Ekerö. Men  protokoll finns i många fall  inte tillgängliga för media eller allmänhet.

Med förhoppning att ett ingripande från JO kan åtgärda detta har JO-anmälan gjorts.

Gösta Olsson visar för JO att de brister som påvisades i anmälan kvarstår, trots att förvaltningschef Lindström och stabschef Holmberg skriver att bristerna åtgärdats i ett tjänsteutlåtande som tillställts JO.

(more)

Läs protokollet från Mark- och miljödomstolens möte om Enlunda bussdepå

De sakägare som klagat på bussdepåns placering vid Enlunda fick möjlighet att muntligen argumentera varför de anser att platsen är mindre lämplig. Det skedde vid Mark- och miljödomstolens sammanträde i kommunhuset på Ekerö. 

Domstolen gjorde även syn vid Enlunda. 

Protokollet från mötet återges nedan.

Det som nu händer är att kommunen får kommentera protokollet.

Sedan får de klagande protokollet och kommunens synpunkter för att ge sina kommentarer.

Eventuellt kan det sedan även bli skriftlig korrespondens i ärendet innan Mark- och Miljödomstolen fattar sitt beslut.


(more)

Trafikverkets helgläsning – Att ge synpunkter på Ekerövägens vägplan som är på 750 sidor

Trafikverket har arbetat med Ekerövägen i sju år. Och arbetet ska fortsätta i ytterligare 1,5 år. Men berörda kommuner, statliga myndigheter, markägare och andra intressenter ska granska Trafikverkets förslag till vägplan på 22 dagar. 

(more)

Alliansens vision om småstad tar form - planbesked om sjuvåningshus längs Ekerövägen

Det blev våldsamma protester i valrörelsen 2010 mot planerna på att bygga höga hus längs med Ekerövägen vid Wrangels väg.

Men nu är detta historia.

Och nu har Ekerö Bostäder ansökt om planbesked för hus som är sju våningar höga längs Ekerövägen på den sida där Kullens äldreboende ligger.

Planarbetet beräknas starta 2018 och vara klart 2020.


(more)

Vem granskar granskaren i Ekerö kommun

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i Ekerös grundskola sjönk från 82,2% till 74,1%  år 2013 till 2014.

Och rankingen bland Sveriges 290 kommuner föll från 255 till 287. Källa: SKL öppna jämförelser. 

Revisionsföretaget PwC har på uppdrag av Ekerös politiskt valda revisorer granskat kompetensförsörjningen och redovisat detta i en rapport daterad oktober 2013.

I PwC:s rapport står: "Kommunen upplever inte att kompetensförsörjningen framgent ska ställa till några problem, och vi uppfattar inte att det finns några indikatorer idag på att det skulle behöva uppstå några betydande svårigheter i att rekrytera eller behålla personal."

Ekerö kommun måste vara en av få kommuner i länet som inte upplever några problem att rekrytera kompetent personal.


(more)

Efter 12 års vallöften och med 6 års fördröjning: Färjeprojektet Färingsö-Lövsta läggs ner

Färjan Färingsö - Lövsta har varit ett vallöfte 2002 - 2014, dvs i tolv år.

Men nu har politikerna insett det som kalkyler visat i över sex år.

Det saknas ekonomiska förutsättningar för färjan.  

På kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2014 beslutas formellt att färjeprojektet ska avslutas. 

Som stöd för beslutet finns en konsultrapport. I rapporten redovisas samma utredningsresultat som Trafikverket redovisade för kommunen redan 2008.


(more)

Trots att Ekerö är en tillväxtkommun har bara 3 kommuner högre utflyttning av ungdomar

Det sker en stadig minskning av antalet ungdomar i varje åldersklass mellan 18 - 25 år. Det framgår vid granskning av "ungdomsflykten" i Ekerö.

Som exempel kan nämnas att det var 374 artonåringar år 2006 i Ekerö. Men 2013, dvs sju år senare - när artonåringarna blivit tjugofem år - är det 135 tjugofemåringar i kommunen. 

Det innebär att två tredjedelar av 18-åringarna som bodde i Ekerö 2006 hade lämnat kommunen 2013.

Och i realiteten är det färre än 125 av de ursprungliga 374 artonåringarna som bor kvar efter sju år då det varje år sker in- och utflyttning.


(more)

Politiker i Ekerö efter hård kritik av skolverksamheten: Skyller på tjänstemännen

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lena Gerby (M) kritiserar tjänstemännen för att politikerna i nämnden inte får den information som nämnden behöver.
 

Trots att Gerby anser att informationen är bristfällig säger Gerby att hon inte är förvånad över Skolinspektionens allvarliga kritik. 

Nedan visas att kritiken över bristfällig information till politikerna ska riktas mot kommunstyrelsen och dess ordförande, inte mot tjänstemännen.

Kommunstyrelsen är nämligen den som har ansvar för driften av skolverksamheten.
Lena Gerby är ledamot både i kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Gerby har därigenom en unik insikt i hur bristfälligt kommunstyrelsen sköter sitt ansvar som "politisk nämnd" för driften av skolverksamheten.


(more)

Högt valdeltagande i Ekerö - men svårigheten att rekrytera lokalpolitiker kvarstår

Vid senaste sammanträdet med kommunfullmäktige, den 23 oktober 2014, blev enbart ett av åtta lediga politiska uppdrag tillsatt.

Vid detta sammanträde återstod några månader av den gamla mandatperioden. Att bli vald att verka i en nämnd eller styrelse under denna tid är god träning för nya politiker inför nästa mandatperiod som startar 1 januari 2015.

Svårigheten att rekrytera politiker gör att det är risk att kompetenskraven måste sänkas för att få en plats besatt i nämnd eller styrelse.

Arbetet i nämnden blir även lidande av vakanser.

Nedan visas flera exempel på svårigheten att rekrytera politiker. I socialnämnden har exempelvis en plats för Moderaterna varit obesatt i 8 månader.   


(more)

Varför har många slutat åka med Ekeröfärjan - volymminskningen medför förlust på 2 mkr

Trafikverkets statistik visar att det var ca 50 000 färre bilister och ca 10 000 färre lastbilar som använde Slagstafärjan 2013 jämfört med 2011. Det svårförklarliga volymtappet har gjort att färjan numera går med ett par miljoner i förlust per år. 

(more)

Ändrad organisation för skolorna i Ekerö – Skolinspektionens tillsyn visar stora brister

Det är uppenbart att politikerna inte känt till de allvarliga brister som skolinspektionen i sina tillsynsbeslut förelagt kommunen att åtgärda.

En förklaring till detta är att beställar- utförarorganisationen inte fungerar, där Barn- och utbildningsnämnden beställer "vad" man vill ha utfört och kommunstyrelsen är ansvarig för "hur" det utförs.

Enligt Skolinspektionen kan de som intervjuats inte klargöra vem som fullgör huvudmannaskapet i kommunen. Och det gäller på såväl politiska nivåer och tjänstemannanivåer.

Skolinspektionen säger utifrån sin granskning att det "måste skapas klarhet hur ansvarsfördelningen för skolan är organiserad i Ekerö kommun."

Men som visas nedan har alla politiska partier, utom M och SD, fört fram i valrörelsen att Beställar- utförarorganisationen inte ger insyn och inflytande utan bör ersättas.

Finns det ledningsmässig kompetens som kan genomföra organisationsändringen, och om de politiska partierna står för sina uttalanden i valrörelsen, kan vi alltså se fram mot en omorganisation av skolverksamheten under 2015.


(more)

Skolinspektionens tillsyn av ”Fritids” i Ekerö visar ett häpnadsväckande resultat

Skolinspektionen konstaterar att den stora kompetensbristen hos personalen och bristen på utbildad personal gör att läroplanen inte kan följas. 

Och enligt Skolinspektionen görs inga specifika insatser för att höja andelen utbildad personal.

Fritidspersonalen uppger till Skolinspektionen att bristen på lokaler gör att verksamhet måste bedrivas utomhus alternativt i hallar, korridorer, personalrum.

Personalen uppger vidare att den bristfälliga vistelsemiljön leder till konflikter, hög ljudnivå, och brist på uppsikt då det inte finns tillräckligt med personal som kan vistas i alla rum.

Och enligt Skolinspektionen medför detta att den pedagogiska verksamheten som läroplanen föreskriver inte kan genomföras. 

När det gäller elevgruppernas storlek, sammansättning och utvärdering uppger Skolinspektionen att kommunen inför tillsynen redovisat en felaktig förskönande beskrivning av läget. 

Som du kan se nedan uppmärksammade t.o.m. DN bristerna för "Fritids" i Ekerö.

Resultatet av tillsynen med ett stort antal förelägganden om  åtgärder är anmärkningsvärt för en kommun som påstår att kommunens skolor snart är bland de 10 bästa i landet.


(more)

Enligt Skolverket utförs över hälften av alla lektioner i Ekerö av en obehörig lärare

Enligt Skolverkets statistik - som du kan se nedan - saknar varannan lärare i Ekerös kommunala skolor behörighet i det ämne läraren undervisar i.

De som får betala är eleverna. Framför allt på högstadiet måste lärare ha en stabil och trygg kunskap i sitt ämnesområde för att skapa nyfikenhet och intresse för ämnet.

T.ex. i naturvetenskap krävs mycket praktisk tillämpning i form av exkursioner och laborationer. 

Om undervisningen bedrivs av lärare som inte har alla ämneskunskaperna, så betyder det att eleverna i slutändan får en sämre kunskapsutveckling än de annars hade kunnat få. 


(more)

Skolinspektionens brev till föräldrar och elever vid Tappströmsskolan i Ekerö

Skolinspektionen redovisar i ett brev till föräldrar och elever flera av de brister som upptäcktes vid tillsynen av Tappströmskolan.

Skolinspektionen lyfter bl.a. fram att "resultatet för eleverna i årskurs 6 ligger under rikets genomsnitt i de flesta ämnen".

Tappströmsskolans elever i årskurs 6 har sämre betyg i alla ämnen än genomsnittet i Riket bortsett från Bild, Idrott, Musik och Kemi. 

Ekeröbloggen visar att drygt 10% av alla elever i årskurs 6 får underkänt i de viktiga ämnena matematik, engelska och svenska. Och det ger ingen god start för studierna på högstadiet. 

Resultatet är märkligt då det står i skollagen att om det kan befaras att en elev inte kommer att bli godkänd i ett ämne ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska sedan se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds samt att ett åtgärdsprogram utarbetas och genomförs.

Du kan nedan läsa brevet till föräldrar och elever vid Tappströmsskolan. 


(more)

Peter Carpelan – Ekerös första manliga landstingsråd

Vid sitt sammanträde 2014-10-21 tillsatte nyvalda landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting en rad viktiga politiska befattningar.

Avgående kommunalrådet i Ekerö Peter Carpelan (M) valdes till landstingsråd med ansvar för forskning- och personalfrågor. 

Som finanslandstingsråd och främste företrädare för Alliansen omvaldes Torbjörn Rosdahl (M).

Det rödgröna blocket företräds bl a av Erika Ullberg (S).

Totalt valdes 9 landstingsråd för den borgerliga Alliansen och 6 oppositionsråd för det rödgröna blocket.


(more)

Revisorerna i Ekerö bör granska val och registrering av politiker som entledigas och väljs

Intresset för politik i Ekerö är stort. Det visar bl.a. Ekeröbloggens läsarsiffror.

Trots detta är det stora svårigheten att rekrytera politiker i Ekerö.

Det framgår då kommunfullmäktige ska utse ersättare till en politiskt tillsatt revisor som beviljats entledigande av kommunfullmäktige från sitt uppdrag.

Det hela underlättas inte på det sätt som ärendet hanteras.

Det har rapporterats två gånger till förtroendemanna-registret att revisorn entledigats. Ärendet att tillsätta en ersättare bordlades på kommunfullmäktige 22 april och 17 juni. Men på kommunfullmäktiges möte den 23 oktober tas inte ens ärendet upp att tillsätta en revisor.

Och i förtroendemannaregistret kvarstår den entledigade revisorn som kommunens revisor.


(more)

Trots svaga kunskaper i Plan- och bygglagen - Ekerö byggnadsnämnd kunnigare än tidigare

Flera har hört av sig om inlägget "Trött och okunnig byggnadsnämnd i Ekerö äventyrar rättssäkerheten".

Synpunkterna har främst berört att Länsstyrelsens beslut visar att byggnadsnämnden inte verkar känna till de bestämmelser i plan och bygglagen som är tillämpliga.

Måhända finns det brister i kunskapen om plan och bygglagens bestämmelser.

Men Ekeröbloggen visar nedan att kunskapsnivån hos byggnadsnämnden/stadsarkitektkontoret numera är väsentligt bättre än tidigare.


(more)

Trött och okunnig byggnadsnämnd i Ekerö äventyrar rättssäkerheten

De exempel som redovisas nedan omfattar enbart fall från september 2014. 
Men de 4 fallen visar hur enskilda medborgare tvingas driva rättsprocesser för att hävda sin talan och slutligen få rätt mot Byggnadsnämnden

Det framgår att Byggnadsnämndens felaktigheter är av den arten att rättssäkerheten sätts ur spel.

Vad som framträder i exemplen är en trött och okunnig nämnd.


(more)

Arvodet för Ekerös politiker mandatperioden 2015 – 2018

En uppgörelse har nu träffats om arvoden för Ekerös politiker under den nya mandatperioden från 2015.

Reuterskiöld, som tar över uppdraget som kommunalråd 1 januari 2015, får nöja sig med ett arvode som bara marginellt är högre än arvodet för kommunalråden i Göteborg och Malmö. 

Men Carpelans arvode som kommunalråd är som bekant det sjätte högsta i Sverige.

En nyhet i uppgörelsen om politikernas arvoden är att alla partier utom V får bidrag till att anställa en politisk sekreterare på deltid. Bidraget är baserat på antalet mandat i kommunfullmäktige.

Detta höjer årskostnaden för våra politiker med drygt 1 mkr/år. Men förhoppningsvis blir kvaliteten i beslutsfattandet av sådan högre kvalitet att kostnaden för politiska sekreterare blir självfinansierad.


(more)

Länsstyrelsen sätter käppar i hjulet för byggnationen vid Wrangels väg i Ekerö

Förtätningen av bebyggelsen vid Wrangels väg kräver ett garage med tre våningsplan.

Byggnadsnämndens beslut om bygglov för garaget överklagades till Länsstyrelsen.

Ekerö Bostäder fick yttra sig över överklagandet och hävdade:

"området blir trevligare efter utbyggnaden/med ett garage i tre våningar/ "eftersom den befintliga markparkeringen försvinner och antalet synliga bilar blir betydligt färre".

Men estetiska argument hjälpte inte. I beslutet står "Länsstyrelsen anser att nämnden saknat fog för att ge bygglov för åtgärden på de grunder som angetts." 

Ekeröbloggen kommenterar beslutet men ger även synpunkter på att hastigheten måste sänkas till 40 km/h på Ekerövägen. Trafikutredningen förordar att Ekerövägen blir en 4-fältig väg vid aktuell byggnation. Men det går inte då husen står för nära vägen. 

Du kan nedan i inlägget klicka fram och läsa Länsstyrelsens beslut.


(more)

Skolinspektionen finner stora kvalitetsskillnader på kommunens skolor

Skolinspektionen genomför tillsyn av samtliga skolor inom kommunen under hösten 2014.

Resultatet är högst varierande när det gäller högstadieskolorna. 

Vid Uppgårdsskolan fann Skolinspektionen inga brister.

Men vid Tappströmsskolan fann Skolinspektionen många och allvarliga brister. Bristerna täcker in en stor del av verksamheten vid en grundskola.

Ekebyhovsskolan och Träkvista skola ligger mitt emellan dessa extremvärden.


(more)

Färjerederiet överklagar inte biljettsystemet för Slagstafärjan - nytt system skall utarbetas

Färjerederiet kommer inte att överklaga Datainspektionens föreläggande att färjerederiet måste upphöra med att lämna ut resenärernas resesaldo på det sätt som görs via SMS-tjänsten för färjan Ekerö - Slagsta. Trafikverkets jurister har funnit att det inte finns lagligt stöd för nuvarande biljettsystem. Ett överklagande är därför meningslöst.

(more)

Läsare efterfrågar beslutet om tennisbuller från Länsstyrelsen i Skåne - läs beslutet här

Det beslut som länsstyrelsen i Skåne fattade om buller vid tennisbanor i Ängelholms kommun har direkt bäring på förslaget från Ekerö Stadsarkitektkontor att placera utomhusbanor ca 20 m från uteplatsen för två villor vid Björkuddsvägen. 

Flera läsare har därför hört av sig och efterfrågat beslutet från Länsstyrelsen i Skåne.

Som en ren service till våra läsare publiceras därför beslutet nedan.


(more)

Är du duktigare i biologi än en 16-åring i Ekerö - testa på Ekeröbloggen

Nationellt prov i årskurs 9 i naturorienterande ämnen görs i biologi, kemi och fysik.

Provet i biologi gjordes på Träkvista skola och Uppgårdsskolan i Ekerö. Prov i kemi och fysik gjordes på övriga skolor i kommunen.

Nedan kan du själv testa dina kunskaper på ett av delproven i biologi.

Nedan redovisas att 69% av de som gjorde nationella provet i Uppgårdsskolan och 61% i Träkvista skola fick högre slutbetyg i biologi än betyget på nationella provet.

Denna betygsglidning gjorde att enbart en elev av 105 fick underkänt i slutbetyget.


(more)

Länsstyrelsen i Skåne förbjöd tennis vid villor pga av buller – men vad händer i Ekerö

I en insändare redovisas att Miljökontoret i Ängelholm fick klagomål på störande buller från tennisbanor.

Kommunens beslut blev att det störande bullret måste upphöra vid vite om 10 000 kr per månad.

Tennisklubben överklagade beslutet till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslöt att ljudet från tennis med snärtande impulsljud timmar i sträck under vackra sommardagar i lagens mening är en olägenhet för människors hälsa och mer än vad man måste tåla i en bostad. Därför ska tennisen tystas.

Men i Ekerö föreslår Stadsarkitektkontoret att tre utomhusbanor för tennis ska få bygglov 20 meter från 2 villors uteplatser. 


(more)

Tennisbanor med spel kl 07 – 22 placerade 20 m från uteplatser för 2 villor förstör miljön

Utomhusbanorna för tennis vid Björkuddsvägen, på vägen mot Ekebyhovs slott, kommer att försvinna. På banornas plats planeras nuvarande tennishall, dess utbyggnad samt nya sporthallen.

Allt sammanbyggt till en 140 m lång byggnad med plåtfasad.

Ekerö Tennisklubb har därför sökt bygglov för tre nya utomhusbanor med tillhörande parkeringsplatser och läktare ca 20 meter från uteplatserna för två villor längs med Björkuddsvägen.

Sannolikt kommer det sommartid att spelas tennis ca 07 -22 på banorna. Självklart blir det helt omöjligt att vistas på uteplatserna genom de impulsljud som bollarna skapar från samtidigt spel på tre tennisplaner 20 m därifrån.

Men Stadsbyggnadskontoret kan tydligen inte själv på saklig grund avslå platsen som olämplig utan skickar helt ogenerat brev till villaägarna med texten: "Har ni synpunkter på sökt bygglov, skriv till Stadsbyggnads- kontoret".


(more)

Trafiknämnden ska yttra sig till JO över Gösta Olssons JO-anmälan av Wennerholm

JO har begärt upplysningar och yttrande från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting över den anmälan som riktats mot landstingsrådet Wennerholms oförmåga att hantera Trafiknämndens protokoll i överensstämmelse med kommunallagen.

Specifikt ska Trafiknämnden bl.a. redovisa sin bedömning av det som kommer fram i Trafiknämndens utredning.

Det var svårigheten att få insyn i Trafiknämndens beslut om båtpendeln Ekerö - Gamla som gjorde att Gösta Olsson JO-anmälde trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm.

Ofta justerades och offentliggjordes protokollen först efter 2 - 2,5 månader efter Trafiknämndens sammanträde trots att det ska göras inom 14 dagar enligt kommunallagen. 


(more)

Våra förtroendevalda i kommunfullmäktige i Ekerö

Ingen ändring har skett i det slutgiltiga valresultatet när det gäller antal mandat per parti i kommunfullmäktige, jämfört med det preliminära resultatet.

Men första namn för Folkpartiet - Göran Hellmalm - hamnade på andra plats då Elin Löfroth fick så många personröster att hon som enda person i Folkpartiet blev personvald.

Löfroth har i dag inga politiska uppdrag. Det är unikt att med denna bakgrund attrahera så många väljare att man blir första namn första gången man ställer upp i ett val.

I inlägget presenteras mandatfördelningen mellan partierna och vilka personer som valts till ledamöter respektive ersättare för partierna.

(more)

Trafikverket överklagar Datainspektionens beslut - kommentar från Ekeröbloggen

Trafikverket kommer att överklaga Datainspektionens föreläggande att Trafikverket måste upphöra med att lämna ut en resenärs resesaldo på det sätt som sker via sms-tjänsten.

Trafikverket har tre veckor på sig att överklaga.

Ekeröbloggen kommer att publicera Trafikverkets överklagande.


(more)

Mark- och miljödomstolen har kallat till möte i Ekerö kommunhus om nya bussdepån

Sammanträdet med Mark- och miljödomstolen ger de fem sakägare som klagat på bussdepåns placering vid Enlunda en möjlighet att direkt argumentera varför de anser att platsen är mindre lämplig.

Mötet är offentligt. Efter möte kommer domstolens ledamöter att besöka platsen för den nya bussdepån för att bilda sig en uppfattning om platsens lämplighet.


(more)

Publicering av Datainspektionens föreläggande mot Slagstafärjan fick stort genomslag

Ekeröbloggen publicerade inlägget "Biljettsystemet på färjan Ekerö - Slagsta är olagligt enligt beslut från Datainspektionen" på fredag kväll".

Samtidigt tipsade Ekeröbloggen massmedia om inlägget ca kl 22.00.

Inom loppet av ca 2 timmar hade ett tjugotal tidningar skrivit om detta.


(more)

Biljettsystemet på färjan Ekerö - Slagsta är olagligt enligt beslut från Datainspektionen

Biljettsystemet på färjan Ekerö - Slagsta är olagligt. Enligt Datainspektionen strider biljettsystemet mot 10 § personuppgiftslagen. 

 

Datainspektionen förelägger Trafikverket att upphöra med att lämna ut en resenärs resesaldo på det sätt som sker via sms-tjänsten.

Trafikverket har tre veckor på sig att överklaga Datainspektionens beslut.  


(more)

Passiv kommun eller passiv polis i Ekerö - döm själv

En läsare har för Ekeröbloggen förklarat varför polisen inte kontrollerar hastigheten vid Jungfrusundsvägen vid Södra Cafévägen.

Hastigheten på aktuell plats är 30 km/timme.

Men många bilister ökar farten för att hinna passera det hastighetssänkande hindret före en mötande bil. 

Regelbundna hastighetskontroller är därför befogade.

Men sådana utförs inte. Nedan får du förklaringen till polisens passivitet. 


(more)

Sverigedemokraterna i Ekerö får ingen plats i kommunstyrelsen eller i nämnderna

Trots valframgången för Sverigedemokraterna i Ekerö får partiet ingen plats i nämnder eller styrelser.

Sverigedemokraterna kan därför enbart verka i kommunfullmäktige där partiet fått två mandat.

Alliansen får en plats mindre i kommunstyrelsen och i de nämnder som har 13 platser. Miljöpartiet får den förlorade platsen.

I nämnderna med 11 platser sker ingen förändring av antalet platser mellan Alliansen och oppositionen.


(more)

Norsk matvarukedja vill etablera sig vid Lidl i Ekerö

Företaget Concilia Retail Property AS har planer på att uppföra en livsmedelsbutik i närhet av Lidl. Företaget är etablerat i såväl Norge som Sverige.

Det är glädjande på många sätt för Ekeröborna.

En ny aktör med brett och djupt sortiment kommer givetvis att stärka konkurrensen inom matvaruhandeln i Ekerö  

Trafik- och parkeringssituationen vid Ekerö centrum är besvärlig. 

Det gör att många drar sig för att göra sina matvaruinköp på ICA i centrum.

Lidl däremot har gott om parkeringsplatser, men butiken har ett snävt sortiment.

(more)

Fyra frågor till de borgerliga partierna i Ekerö – inga svar


Gösta Olsson ställde i Mälaröarnas Nyheter - 11 september 2014 - fyra frågor till de borgerliga partierna i Ekerö som gäller väsentliga demokratiska principer.

Olsson har inte fått några svar på frågorna. Alliansens gruppledare ger ett svar som inte berör insändarens frågeställningar.

Att som i aktuellt fall inte besvara en insändare om partiets agerande är inte bara att sänka debattnivån utan även att begränsa den lokala demokratin.

Politiker som inte kan eller vill svara på väsentliga demokratiska frågor är inte värda förtroende från Ekerös väljare.


(more)

Ekerö Bostäder vill köpa mark av kommunen för att bygga hyreslägenheter

Ekerö Bostäder har inte byggt några hyreslägenheter på 22 år!

En förutsättning för att bygga lägenheter är att företaget kan disponera mark till rimliga kostnader.

Kommunerna i det expansiva Stor-Stockholmsområdet har bedrivit en aktiv markpolitik som möjliggjort detta.

Men Ekerö har sedan ett tiotal år övergivit denna politik. Kommunen och Ekerö Bostäder har sålt ut mark.

Syfte: Rädda den kommunala ekonomin.

Bieffekt: Inga hyreslägenheter byggs.

Men det är enligt kommunalrådet Carpelan inget problem, hyreslägenheter finns i Botkyrka.

Nya verkställande direktören vid Ekerö Bostäder Mats Viker ska nu enligt beslut av styrelsen för Ekerö Bostäder 2014-08-12 "vidtala Ekerö kommun att Ekerö Bostäder önskar köpa mark av kommunen".

Ekeröbloggen gör i inlägget en genomgång av kommunens bostadspolitik under de senaste 20 åren.

Som en slutsats konstaterar Ekeröbloggen att det är en uppgift för politikerna i styrelsen med ordföranden Hertz i spetsen att ta upp frågan med den politiska ledningen i kommunen.


(more)

Skolinspektionen kritiserar ensidig fokusering på meritvärdet i Ekerö grundskola

Skolverkets statistik visar att meritpoängen i grundskolan är 14:e bästa i landet för Ekerös elever.

Men Skolinspektionen är kritisk till den ensidiga fokuseringen på meritpoängen.

Och även rektorerna i Ekerö står bakom kritiken. 

Kan denna fokusering förklara varför Ekerös elever hamnar på plats ca 150 - 230 beroende på gymnasie-program när det gäller att klara gymnasiet på 3 eller 4 år? 


(more)

En insändare om äldreomsorgen i Ekerö

Ekeröbloggen har fått en insändare skriven av Eva Lindmark, talesperson för äldre och sociala frågor i Vänsterpartiet Ekerö.  Insändaren är i vänstra spalten nedan. Ekeröbloggen svarar för texten i högra spalten.

(more)

JO-anmälan sätter fart på trafiklandstingsrådet Wennerholm

Gösta Olssons JO-anmälan av trafiklandstingsrådet Wennerholm fick trafikförvaltningen att inom fyra dagar publicera på Landstingets hemsida att Wennerholm omedelbart kommer att följa lagens krav på hantering av Trafiknämndens protokoll.

Wennerholm däremot väljer att skriftligt på Internet ge sken av att det är nödvändigt med nya rutiner för att få en bättre demokratisk process. (!!) 

Men det krävs ingen ny rutin som säger exklusivt att ordföranden i Trafiknämnden måste tillse att nämndens protokoll ska justeras inom 14 dagar och anslås senast 2 dagar därefter.

Detta är lagkrav för alla nämnder och styrelser i alla kommuner och landsting.

Wennerholm har innehaft tunga politiska poster under flera decennier. Hans oförmåga att sköta sina protokoll kan därför inte bero på okunskap utan måste bero på oförmåga att arbeta strukturerat och disciplinerat, bristande respekt för lagar eller på annat fördolt för omgivningen. Och för detta finns tyvärr inga rutiner.


(more)

Byggverksamheten vid Närlundaskolan i Ekerö har kommit så långt att första tegelhuset rivs

Byggverksamheten fortsätter på Närlundaskolan.

Nu upphandlas rivning av den byggnad som syns till höger. Rivningen görs i november. Och ytterligare en tegelbyggnad står sedan på tur att rivas.

Den rivna tegelbyggnaden ska ersättas med en ny prefabricerad skolbyggnad av trä som kommundirektör Hortlund upphandlar.

Rivningen görs enligt Tekniska kontoret och ansvarig chef för skolverksamheten pga eftersatt underhåll. Men enligt Adam Reuterskiöld- ordförande i Tekniska nämnden - sker det "för att en ny skola inte kräver samma underhållsbehov initialt".  

Men Fan tro't, sa Reling.

Denna tegelbyggnad som är L-formad och där bara en skänkel av L:et syns på bilden rivs i november och ersätts av en prefabricerad träbyggnad.

(more)

Läs om måttenheten En Eskilsson och dess anknytning till Ekerö kommun

≡ Av Gösta Olsson ≡

Som civilingenjör med intresse för måttenheter vill jag berätta om något som få känner till. 

Det är att det finns en unik måttenhet för längd.

Måttenheten har anknytning till Ekerö kommun. 

Den kallas En Eskilsson och förkortas E.

Det är en längdenhet som uppstod i finansdepartementet på 60-talet. 

Tyvärr har den inte fått internationell spridning. 


(more)

Skolinspektionen kritiserar att information som lagen kräver inte ges till Ekerös politiker

Politikerna i kommun-styrelsen och Barn- och utbildningsnämnden får inte den information de ska få enligt skollagen, skriver Skolinspektionen efter granskning av Ekerö kommun i en rapport daterad i maj 2014.

Ansvariga för att information ska ges är ordförandena i Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen Gerby (M) och Carpelan (M).

Ekeröbloggen visar i inlägget 20 förelägganden från Skolinspektionen som inte redovisats trots lagkrav om detta.

Men det är inte bara bristande information till politikerna inom Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Även politikerna inom Socialnämnden får alltför ofta information via lokaltidningarna att Förvaltningsdomstolen ändrar kommunens (=Socialnämndens) beslut att avslå en begärd omsorgsinsats. 


(more)

Landstingsrådet Wennerholm JO-anmäld – båtpendeln till Ekerö utlösande faktor

Trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm (M) har JO-anmälts.

Orsaken är att Wennerholms hantering av protokollen försvårar för allmänheten att få insyn i de beslut/information som ges i Trafiknämnden när det gäller pendelbåten Ekerö - Gamla stan.

Trots att lagen klart säger att protokollen ska justeras inom 2 veckor låter Wennerholm regelmässigt justeringen vänta upp till 2,5 månader. 

Då medborgarna i Ekerö har ett allmänintresse av att inom rimlig tid få del av besluten/informationen i protokollen om pendelbåten till Ekerö har Wennerholms hantering anmälts till JO.

Du kan nedan läsa den anmälan som Gösta Olsson gjort till JO


(more)

Rättsprocesserna är över - Äldreboendet i Stenhamra kan färdigställas – och det brådskar

Överklagandet av detaljplanen för äldreboendet i Stenhamra avslogs av Mark- och miljödomstolen.

Det gör att nu kan äldreboendet i Stenhamra drivas vidare.

Äldreboendet skulle enligt beslut 2006 vara klart 2011.  Färdigställandet brådskar alltså! 

Arbetsmiljöverkets vite om 3 mkr riskerar att falla ut om äldreboendet inte är klart om 1 år och 4 månader.

Kommunen har skrivit ett brev till Arbetsmiljöverket och utlovar att en ny tidplan ska skickas.

Tyvärr verkar det som om äldreboendet blir färdigt först 2017.

Förhoppningen för skattebetalarna är att rättsprocesserna som tagit ca 7 månader gör att Arbetsmiljöverket accepterar en försening på ca 2 år och inte utlöser vitet. 


(more)

Ekerö struntar i kulturvärden och handlingsprogram vid beslut om tennishall och idrottshall

Stockholms Läns Museum utarbetade på uppdrag av kommunen år 2008 en kulturmiljöanalys för Ekebyhovs slottsområde. Där står:

"En tennishall har uppförts inom område av kulturhistoriskt värde utan anpassning till områdets karaktär. I framtiden bör övervägas att flytta verksamheten och byggnaden tas bort".

Trots denna skrivning ger byggnadsnämnden 2014-05-21 bygglov för en kraftig tillbyggnad av den befintliga tennishallen. Dessutom ska tennishallen och idrottshallen byggas samman till en 140 m lång plåtbyggnad.

Att kommunen redan 2003 gjort en överenskommelse om ett handlingsprogram med Länsstyrelsen som innebär att Ekebyhovs slott med dess omgivningar ska natur- och kulturskyddas väger lätt. 


(more)

Jungfrusundsåsens naturreservat - när uppfyller Ekerö kommun sitt åtagande

Ekerö kommun kom år 2003 överens med Länsstyrelsen i Stockholms län om ett handlingsprogram för tätortsnära natur i det av regeringen initierade programmet Aldrig långt från naturen.

Enligt programmet ska att ett naturreservat bildas av Jungfrusundsåsen. Vidare ska Ekebyhovs slott med dess omgivningar natur- och kulturskyddas.

Kommunfullmäktige beslutade år 2005 i Översiktsplanen för Ekerö kommun att handlingsprogrammet ska genomföras.

Och enligt fullmäktiges beslut år 2005 om miljömål ska Jungfrusundsåsen senast år 2010 vara avsatt som ett kommunalt naturreservat.

Men inget har hänt. Beslutet verkar bortglömt.


(more)

Trots tjänstegaranti om betygsresultat - var sjunde elev i Ekerö har underkänt betyg

Ekerö kommun har en tjänstegaranti att alla elever som deltar i lektioner och skolarbete ges möjlighet att få godkänt i alla ämnen i årskurs 9

Men då var sjunde elev får underkänt i ett eller flera ämnen ställde Ekeröbloggen frågan "deltar inte var sjunde elev i lektioner och skolarbete?"

Frågan ställdes i inlägget

Ekeröbloggen har fått en del synpunkter på detta.

Det man påpekar är att skollagen är mer långtgående än kommunens tjänstegaranti.

Och frågan som naturligt ställs är: hur kan kommunen ha en tjänstegaranti som är sämre än skollagens krav?

Och hur kan det komma sig att, med tjänstegaranti och skollag, får var sjunde elev i Ekerö i årskurs 9 underkänt i ett eller flera ämnen?

När det gäller andelen elever som har underkänt i ett ämne ligger Ekerö på plats 80 av landets 290 kommuner!


(more)

140 meter lång plåtbyggnad förödande för Ekebyhovsdalens höga kultur- och naturvärden

Byggnadsnämnden tillät den 18 juni 2014 att en sporthall byggs i Ekebyhovsdalen.

Nämnden har också den 25 maj 2014 lämnat bygglov för en tillbyggnad av den befintliga tennishallen.

Byggnaderna som byggs ihop blir 140 meter långa och 10 meter höga, och föreslås få grå plåtfasad.

Enligt kommunens översiktsplan, beslutad av fullmäktige den 17 juni 2014, ska en utbyggnad av verksamheten i Ekebyhovsdalen utredas noggrant.

Stadsarkitektkontoret skriver i beslutsunderlaget för ärendet att "Sporthallen bedöms ha en stor omgivningspåverkan som borde utredas i ett större sammanhang och inte i enskilda ärenden om förhandsbesked och bygglov."

Men politikerna i byggnadsnämnden bryr sig inte om det beslut som fullmäktige fattat dagen innan. 

Och de bortser från de professionella tjänstemännens åsikt.

Det är ju valår i år och bråttom.

Och detta är skälet till att byggnadsnämnden tillåter att sporthallen byggs och ger bygglov för tillbyggnaden av tennishallen. Trots att de noggranna utredningarna inte genomförts som kommunens översiktsplan kräver och som tjänstemännen anser ska göras.

Ett havererat badhus för Alliansen kan nämligen skylas över med att sporthallen är påbörjad.


(more)

Moderaterna i Ekerö svarar i en insändare på lärarnas kritik av stora klasser

De stora elevgrupperna i Ekerö har fått lärare att träda fram i flera media och kräva mindre klasser.

Ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden Lena Gerby (M) och kommunalrådskandidaten Adam Reuterskiöld (M) bemöter lärarnas krav i en insändare i Mälarö Tidning. De hävdar att Ekerös skolor "sakta men säkert klättrat uppåt varje år ... något som går hand i hand med Alliansens mål att Ekerö ska vara en av de tio bästa skolkommunerna i landet".

Men följande fakta gäller.

Elevgruppernas storlek i grundskolan i Ekerö ligger på plats 255 i årskurs 1 -9 och plats 275 i förskoleklass av Sveriges 290 kommuner.  

Behörigheten till gymnasiet är skolans viktigaste uppgift. Här har det skett en kraftig försämring de senaste tre åren.

Andelen behöriga till ekonomisk, humanistisk och samhällsvetenskaplig linje har fallit från plats 32 till 72, estetisk linje från plats 16 till 58, naturvetenskaplig och teknisk linje från plats 22 till 30 och i yrkesprogrammet från plats 19 till 55.

Och när det gäller att klara gymnasiet på tre år ligger Ekerö på plats 236 för de praktiska programmen och plats 159 för de teoretiska programmen.

Andelen lärare i Ekerö med pedagogisk högskoleexamen har fallit i ranking från plats 264 till 287 på tre år.
(Alla uppgifter ovan är från Skolverkets officiella statistik)


(more)

Premiär för pendelbåt Ekerö - Gamla stan i strålande solsken

Vackert väder på de två premiärturerna lockade totalt ca 55 - 60 personer att välja båten till Gamla stan.
Men var är de manliga resenärerna? Ca 80% av resenärerna var kvinnor.

(more)

Ekeröbo nekades äldreboende av socialnämnden, förvaltningsrätten beviljar äldreboende

Socialnämnden i Ekerö avslog i november 2013 en ansökan från en Ekeröbo om plats på ett särskilt boende med heldagstillsyn.

Ekeröbon lider av en obotlig nervsjukdom, ALS, som försämras snabbt.

Han har hemsjukvård men behöver enligt läkare komma till ett kommunalt äldreboende.

Ekeröbon har överklagat nämndens beslut till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten bifaller i maj 2014 överklagandet och beslutar att han ska beviljas plats på ett särskilt boende med heldagstillsyn.

Innan förvaltningsrätten beslutade i frågan yttrade sig kommunen. Yttrandet avgavs av den biståndsbedömare som avslagit ansökan om en plats på ett särskilt boende. Biståndsbedömaren gjorde detta trots att han inte får företräda kommunen i en rättsprocess.
 


(more)

I Ekerö och 4 kommuner till i länet står SD:s stolar tomma - men miljoner betalas ut i bidrag

I fem av 18 stockholmskommuner - Ekerö, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Salem - står Sverigedemokraternas stolar tomma.

Trots detta plockar partiet ut över en miljon kronor i partistöd från dessa kommuner.
Partistödet är avsett att stärka den kommunala demokratin. 

Och den som röstar på ett parti på kommunal nivå förutsätter att det partiets politik bedrivs där.

Men i aktuella fall hamnar stödet på central nivå.


(more)

Trist rekord - Ekerövägen har flest fortkörare i hela landet

På Ekerövägen uppmättes flest hastighetsöverträdelser med fartkamera av alla landets vägar enligt Rikspolisstyrelsens statistik januari - maj 2014.

Det är ett trist rekord med tanke på hur kort vägsträcka det rör sig om.

Det var enligt statistiken ca 6 - 7 överträdelser per dag. Och böterna är kännbara. Lägsta bötesbelopp är 1500 kr. Det är om du kör 1 - 10 km/timme för fort

Hög hastighet är en av de vanligaste orsakerna till olyckor på våra väger. 

Ta det lugnt. Tänk på att risken är stor att du kör fortare än tillåtet på Ekerövägen under sommaren eftersom köerna är väsentligt mindre än normalt.

(more)

Tunnelbanans Gröna linje avstängd 11 - 27 juli - pendelbåt går från Tappström

När tunnelbanans Gröna linje är avstängd mellan Alvik och Åkeshov 11 - 27 juli går det pendelbåt från Tappström till Gamla stan. 

Du kan resa med pendelbåten om du har giltig SL-biljett.

Men ingen information finns på kommunens hemsida om pendelbåten.
(Information publicerades först 7 juli, men den är felaktig. Se nedan.)

Även om det är semestertid blir givetvis antalet resenärer med pendelbåten en viktig värdemätare hur många Ekeröbor som väljer båtresa före andra alternativa resesätt.


(more)

Osanning och glömska av kommunalrådskandidat i Ekerö

Adam Reuterskiöld (M), kandidat till posten som kommunalråd i Ekerö efter Peter Carpelan, drar sig inte för att tala osanning. Alternativet är att han har svåra minnesproblem.

Det är slutsatsen av de svar Reuterskiöld gav i kommunfullmäktige 17 juni 2014 på frågor ställda av Desirée Björk (Ö).

Frågorna rörde de byggarbeten som pågår på Närlundaskolan.

Reuterskiöld, ordförande i Tekniska nämnden, hävdade att tegelbyggnaderna på Närlundaskolan inte rivs pga av bristande underhåll.

Reuterskiöld har tydligen glömt bort att just bristande underhåll anges som skäl för rivningen i Tekniska kontorets projektplan för byggarbetena. Och samma information fanns i kommunstyrelsen när han beslutade om byggarbetena vid Närlundaskolan.

Varför de tegelbyggnader som enligt Reuterskiöld är "väl underhållna" ska rivas vill däremot inte Reuterskiöld säga. 


(more)

Ekerö satsar lite på förskoleklass - resultatet är att elevgrupperna är nästan störst i landet

I detta inlägg granskas storleken på förskoleklasserna i Ekerö. Granskningen visar att elevgrupperna i Ekerö är 50% större än elevgrupperna i t.ex. Sigtuna, Norrtälje, Lidingö.

Förklaringen är att dessa kommuner satsar 30 - 50% mer resurser på personal i förskoleklasserna än Ekerö.

Politikerna i Ekerö har trätt ut på arenan sedan lärare i den lokala pressen har krävt mindre elevgrupper.

I inlägget "Alla politiska partier i Ekerö talar om betydelsen med mindre elevgrupper - men inget görs" visades att alla politiska partier är för mindre elevgrupper.

Trots dessa starka uttalandena från de politiska partierna går det inte att se någon satsning inom skolans område i kommande budgetar.

Allt tal om elevgruppernas storlek är bortglömt när det gäller att gå från ord till handling


(more)

Alla politiska partier i Ekerö talar om betydelsen med mindre elevgrupper - men inget görs

De stora elevgrupperna i Ekerö har fått lärare att träda fram och kräva mindre elevgrupper. Kraven redovisas i både Mälaröarnas Nyheter, Mälarö Tidning och insändare på Ekeröbloggen.

Alla politiska partier i Ekerö uppger i uttalanden i pressen att de är för mindre elevgrupper.

I kommunfullmäktige 17 juni 2014 beslutade politikerna om budgetförutsättningarna och budgetdirektiv för 2015 - 2018.
 
Men trots de starka uttalandena från de politiska partierna går det inte att se någon satsning inom skolans område i budgetförutsättningar eller budgetdirektiv.

Allt tal från politikerna om elevgruppernas storlek är bortglömda.

Och det finns inga lediga skollokaler i Ekerö för det ökade antal klasser som blir följden av mindre elevgrupper.


(more)

Lärare slutar i Ekerö pga arbetsbelastningen, dålig lön och låg budget enligt en insändare

Insändaren är ett exempel på det missnöje som tydligen finns inom lärarkåren vid Ekerö skolor.

Ytterliga exempel på detta missnöje är en artikel i Mälarö Tidning nummer 18 - 25 juni med rubriken "De har fått nog av stora klasser" där 5 lärare vid Träkvista skola framträder och klagar på orimligt stora undervisningsgrupper. 

 

(more)

Läs remissinstansernas synpunkter på högre hastighet Ekerö - Gamla stan med pendelbåt

Det är viktigt för en framgångsrik testperiod med pendelbåten att länsstyrelsen beviljar dispens att få köra med 15 knop Ekerö - Gamla stan.

Utan dispens beräknas restiden bli ca 50 minuter.

Länsstyrelsen har frågat sex instanser om synpunkter på ökad hastighet.

Du kan nedan läsa synpunkterna.


(more)

Upphandling av skolskjutsar - rivning/ombyggnad av Närlundaskolan i Ekerö fullmäktige

Det finns inlämnade enkla frågor till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2014 som berör frågeställningarna i rubriken ovan. Frågorna kommer att besvaras på mötet.

Men de inskickade enkla frågorna finns normalt inte i kallelsen. Och i protokollet står sedan bara att de besvarades.

Inte heller inlämnade motioner och interpellationer redovisas normalt i kallelsen.

Som en service kan du nedan läsa dessa dokument med vissa kommentarer från Ekeröbloggen.


(more)

Etappvis rivning och omarbete av Närlundaskolan i Ekerö - skolan byggarbetsplats i flera år

De byggarbeten som pågår på Närlundaskolan kommer att fortgå i flera år.

När den byggnad som nu ska uppföras är färdig rivs ett av tegelhusen. Byggnaden är så bristfälligt underhållen att reparation inte kan ekonomiskt motiveras. 

Sedan byggs ett nytt hus på det rivna husets plats och en annan tegelbyggnad rivs. 

Kommunen skriver: "Projektet utförs i fyra etapper för att slippa kostnader för evakuering av elever".

Det gör att kostnaderna för eleverna begränsas till de hörselkåpor kommunen köpt till eleverna.

Men av besparingsskäl räcker hörselkåporna bara till hälften av eleverna.


(more)

Ekerö kommun gör allt fel vid upphandling av transporter och snuvar Ekerö Taxi

Kommunen har gjort alla fel som går att göra vid upphandling av skolskjutsar och skjutsar för socialnämnden.

Kommunen uppger att längden på en genomsnittlig skolskjuts för taxibilarna är 1,5 km. Men inga barn får skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan understiger 2 km.

Men å andra sidan uppger kommunen att en genomsnittlig skolskjuts med minibuss är på 86 km.

Det skulle stämma om Ekerös elever går i skola i Uppsala och får skolskjuts.

Värdet på upphandlingen uppgår till mer än 5 mkr.

Då kan enbart kommunstyrelsen alternativt kommunstyrelsens arbetsutskott godkänna avtalet - men det har de inte gjort.

Nästa möte i kommunstyrelsens arbetsutskott är den 10 juni och i kommunstyrelsen i september. Men i massmedia och på kommunens hemsida sprids att avtalet, som inte godkänts av kommunstyrelsen eller dess utskott, är godkänt och inte kan ändras.

Det enda rimliga är att det beslutas att befintligt avtal - godkänt av en tjänsteman - är ogiltigt då det strider mot kommunens eget reglemente samt att en förnyad korrekt upphandling med rimligt korrekta körsträckor kommer att göras i höst


(more)

Kraftigt eftersatt underhåll av skolorna i Ekerö, Närlundaskolan rivs

Pga av kraftigt eftersatt underhåll ska alla tegelbyggnader på Närlundaskolan rivas utom en.

Tekniska kontoret har år efter år i budgetförslagen framhållit att underhållet av skolorna i Ekerö är kraftigt eftersatt.

Kontoret har pekat på att en alltför stor del av de medel som anvisats för planerat underhåll måste användas för akut underhåll.

På sikt innebär detta en kraftig fördyring.

För Närlundaskolans del har misshushållningen gått så långt att det är billigare att riva större delen än att renovera skolan.

Kommunalrådet Carpelan talar ständigt om kommunens goda ekonomi.

Men pengarna har inte räckt till att underhålla kommunens skolor.

I ett kommande inlägg redovisas märkligheter i samband med nu pågående byggarbeten.


(more)

Granskning hur ordf. i Ekerö Tekniska nämnd hanterar tillbyggnaden av Närlunda skola

En ordförande i en nämnd har ett övergripande ansvar att leda verksamheten inom nämnden område och att med uppmärksamhet följa alla frågor inom nämndens ansvarsområde.

För Tekniska nämnden finns vidare en delegationsordning.  Nämnden bör också, enligt sitt reglemente, samråda med övriga nämnder och andra intressenter.

Vid den tillbyggnad som förstör Närlundaskolans skolgård följer inte Adam Reuterskiöld (M), ordförande i Tekniska nämnden, dessa bestämmelser.

Reuterskiöld låter, i strid mot delegationsordningen, Tekniska chefen fritt få driva ärendet och föra nämndens talan utan återrapportering till nämnden.

Inget samråd sker med Barn- och utbildningsnämnden eller föräldraföreningen vid Närlundaskolan.

Detta är det tredje inlägget i en serie om Närlundaskolans tillbyggnad.

I ett kommande inlägg beskrivs fler av de märkliga turerna som förstör Närlundaskolans skolgård.


(more)

Ekerö kommundirektör: Först köp av en skolbyggnad för 10 mkr, sedan ansökan om bygglov

Kommundirektören Hortlund köper i november 2013 en prefabricerad tillbyggnad till Närlunda skola för 10,8 mkr. 2,5 månader senare lämnar Tekniska kontoret in en komplett ansökan om bygglov för tillbyggnaden.

När bygglovet behandlas har Stadsarkitektkontoret omfattande kontakter såväl muntligt som skriftligt med Tekniska kontoret.

Kontakterna gäller ändrad placering och utförande av Hortlunds inköpta tillbyggnad. Bl a skickar Stadsarkitektkontoret ett brev till Tekniska kontoret.

Men att ändra ett redan gjort köp är svårt. Och något svar på brevet från Stadsarkitektkontoret diarieförs inte.

Detta innebär att allmänheten och politikerna inte har insyn i hur bygglovsärendet hanterats.

I kommande inlägg kommer flera av de märkliga turerna att beskrivas kring Närlundaskolans tillbyggnad. Nästa inlägg berör bl a agerandet från Tekniska nämndens ordförande, Adam Reuterskiöld (M).


(more)

Kommunledningen i Ekerö förstör Närlundaskolans skolgård

Många är upprörda över att en ny skolbyggnad i trä på drygt 700 kvm byggs mitt på Närlundaskolans skolgård.

Placeringen av skolbyggnaden gör att ett för lek populärt och spännande skogsklätt bergsparti helt avskiljs från skolgården.

Det gör att den nya skolbyggnaden trycker ihop barnen i förskoleklass och skola på en skolgård som är ca hälften så stor som allmänt accepterade rekommendationer för det planerade elevantalet vid skolan. 
Beslutsfattarna har uppenbarligen glömt att skolgården är ett viktigt pausutrymme som främjar både skolarbetet och elevernas allsidiga utveckling och ska planeras med samma omsorg som skolans inre miljö.

I ett senare inlägg redovisas de märkliga turerna kring beslutet och vilka som beslutat om den katastrofala förstöringen av skolmiljön.

Nedan redovisas enbart den ombyggnad som pågår.


(more)

Trafiknämnden i Landstinget beslutar om försök med pendelbåt Ekerö - Gamla stan

Frågan om pendelbåt Ekerö - Gamla stan har tagit en ny vändning.

Den 3 juni 2014 beslutar Trafiknämnden i Landstinget, på förslag av nämndens förvaltning, om en försöksperiod på två år med pendelbåt Ekerö - Gamla stan.

Förutsättningen är att Trafikverket delfinansierar försöket med 50%, vilket Trafikverket gör enligt tjänsteförslaget. En förutsättning är vidare att Ekerö kommun finansierar bryggor vid Tappström och Jungfrusund.

Försöket genomförs i huvudsak när Trafikverket bygger Förbifart Stockholm och breddar Ekerövägen till fyra filer.

Försöket kommer - som det nu ser ut - att genomföras med enbart en båt. Det blir avgång 06.15 och 08.00 från Tappström med ankomst Gamla stan 07.10 respektive 08.55. Avgång från Gamla stan är enligt förslaget 16.05 och 18.05

Det går ingen båt under lördag, söndag eller när SL tillämpar sommartidtabell. När Tappströmskanalen är isbelagd går båten från Jungfrusund.  


(more)

Många har problem med Kronofogden i Ekerö trots landets tredje högsta medianinkomst

Den 31 december 2013 var det 525 Ekeröbor som var registrerade hos Kronofogden. De hade en total skuld på 98 mkr! Kronofogden tog emot drygt 10 betalningsförelägganden om dagen under 2013 som rörde Ekerö. 


(more)

Ett område i Ekerö har landets näst högsta skuldsättning i relation till årsinkomsten

De boende i Sandudden i Ekerö har den näst högsta skuldsättningen av bolån i Sverige när bolånet sätts i relation till årsinkomsten. Det visar statistik som är framtagen av kreditupp-lysningsföretaget UC, på uppdrag av Dagens Industri.

(more)

Se Carpelan (M) i intervju av SVT ABC om Ekerös flyktingmottagande

Ekerös kommunalråd Peter Carpelan (M) har intervjuats av SVT ABC i ett reportage som redovisar att färre flyktingar tas emot av "blå" välmående kommuner än fattiga "röda" kommuner. Du kan nedan se reportaget samt den senaste statistiken över flyktingmottagande bland kommunerna i Stockholms län.  

(more)

Knutpunkt Mälaröarna kräver enligt M kontakt med Trafikverket och kontakten brådskar

Moderaterna har nu publicerat förslaget Knutpunkt Ekerö på sin hemsida.

Moderaternas ordförande Ingemar Hertz säger i Mälarö Tidning om Knutpunkt Mälaröarna att "Idén är faktiskt helt genialisk" och Byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson (M) säger i samma tidning: "... det här blir ett jättebra alternativ till bilen".

På hemsidan hävdas att det krävs en separat bussfil mellan Knutpunkt Mälaröarna och den blivande bussdepån i Enlunda.

 
Det sägs även på hemsidan att det krävs "samarbete med Trafikverket som planerar 4-filigheten av Ekerövägen (väg 261) samt nya Tappströmsbron".

Och det samarbetet brådskar.

Kommunen har nämligen fått underlag från Trafikverket och den 29 april 2014 fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att påbörja detaljplanearbetet för Tappströmsbron.

Och det vore ju synd om denna goda idé om knutpunkt inte förverkligas.(??)


(more)

Knutpunkt Ekerö - "Varje kollektivresenärs dröm" - enligt Moderaterna

Ekerömoderaternas pressrelease om Knutpunkt Ekerö beskriver hur buss, båtpendel och linbana ska knytas samman. Detta beskrivs som "varje kollektivresenärs dröm".

Men drömmen finns inte publicerad vare sig på Internet eller på Moderaternas hemsida.

Men du kan nedan läsa pressreleasen med några kommentarer om innehållet.

Bl.a. motiveras Knutpunkt Mälaröarna med att det ska bli fler byten i framtiden vid Ekerö centrum /=Knutpunkt Ekerö/ och inte enbart byten i lågtrafiktid som i dag.

I pressreleasen står att "Visionen tänker bussar ... i ökad utsträckning i linjetrafik via Slagstafärjan mot Flemingsberg och Stockholm Syd."

Denna busslinje har funnits på den politiska agendan i 12 år och i Alliansens politiska plattform 2002 - 2005, 2006 - 2009, 2010 - 2013 och kommer att finnas i plattformen för 2014 - 2017.

Det enda riktigt nya i pressreleasen är en linbana för ca 1,35 miljarder (!!) mellan Knutpunkt Ekerö och Brommaplan alternativt Hägersten.


(more)

Moderaternas nya trafikvision med bl.a. linbana löser INTE Ekerös trafikproblem

Tre färdsätt ska enligt Moderaternas nya trafikvision lösa Ekerös trafikproblem: Buss, båtpendling och linbana.

Förslaget, som går under samlingsnamnet Knutpunkt Mälaröarna, presenteras i ett pressmeddelande som refereras i Mälarö Tidning.

Linbanan ska enligt förslaget gå från Färingsörondellen till Brommaplan.

Ekeröbloggen gör i inlägget en snabb analys av det framförda förslaget.

Med en investering i miljardklassen och med en restid Färingsörondellen - Brommaplan, som är längre med linbana än med buss, framstår förslaget mer som valfläsk än ett realistiskt genomarbetat förslag.


(more)

Få överraskningar på valsedlarna i Ekerö kommunalval

Valsedlarna för alla partier som i dag är representerade i Ekerö kommunfullmäktige är nu offentliga.

Det är få överraskningar. De flesta av dagens politiker återfinns på valsedeln för kommande mandatperiod.

(more)

Se Ekerös resultat när elever i klass 5 och 8 svarar på frågor om trygghet och trivsel i skolan

SKL har utarbetat en enkät med 7 frågor som visar elevernas inställning i årskurs 5 och 8 till trygghet och trivsel i skolan. Det görs även en sammanvägning av resultaten.

Sammanlagt har drygt 104 000 elever i Sverige svarat på de gemensamma frågorna i årskurs 5 och 8

De åsikter som Ekerös elever har, visar att Ekerö i detta fall är långt ifrån att vara en av de tio bästa skolkommunerna. 

Det är anmärkningsvärt att svaren från Ekerös elever visar att Ekerö inte tillhör de 25 % bästa skolkommunerna på en enda fråga.  

Frågan är om inte trivsel och trygghet i skolan är en grundförutsättning för att bli riktigt framgångsrik i skolan?


(more)

I Ekerö har behörigheten till gymnasiet försämrats tre år i rad trots ökad meritpoäng

I Ekerö har andelen elever som är behöriga till gymnasiet försämrats tre år i rad.

För behörighet till yrkesprogrammet på gymnasiet låg Ekerö år 2011 på plats 14 av rikets 290 kommuner. 2013 har Ekerös placering försämrats till plats 52. 

För ekonomi- humanistiska och samhällsvetarprogrammet har rankingen försämrats från 9 till 62. För estetiska programmet från 11 till 52.

Men meritpoängen - betygspoängen - har under samma tid förbättrats från 218,2 till 225,9 och Ekerö ligger nu på plats 14 i landet.

En förbättring som Alliansens politiker lyfter fram.

Men frågan är om inte föräldrar och elever vill ha en skola där Ekerö är bland de tio bästa kommunerna när det gäller andelen elever som är behöriga till gymnasiet.  


(more)

Det är 10-15 galanden från tuppar per 15-minutersintervall som är störande i Ekerö

Enligt miljönämnden kunde en tuppägare i Ekerö hålla fem tuppar men Länsstyrelsen skriver i sitt beslut:

"Med hänsyn till att tuppar ofta hetsar varandra till att gala anser Länsstyrelsen att det är lämpligt att fortsättningsvis endast hålla en tupp på fastigheten".

Detta beslut är baserat på att kommunens miljökontor vid sex tillfällen besökt tupparna och mätt antal galanden per 15-minutersintervall. Kontoret har därvid funnit att det golades 6-10 gånger per 15 minuter utom vid ett av inspektionstillfällena.

(more)

Är Alternativ Medicin en bransch på frammarsch inom de politiska leden i Ekerö

Klinikchefen på Odenplans Naturhälsa som kallar sig näringsterapeut undersökte om Expressens reporter Anna Bäsén hade födoämnesallergi.

Undersökningen bestod bl.a. i att burkar med olika innehåll placerades på Bäséns mage samtidigt som armstyrkan undersöktes av terapeuten.

Magnus Borre, professor i pediatrik, överläkare och specialist på matallergier, kallar metoden för kvacksalveri och bluff.

En politiker i Ekerö är en av de tretton terapeuter som är verksam på Odenplans Naturhälsa. Politikern har flera politiska uppdrag inom socialnämndens ansvarsområde.    


(more)

Ekerö kommun gör ett klipp på 33 mkr och Ekerö IK bekostar Träkvistaskolans grusplan

Det var en livlig debatt 2008 om Ekerövallen skulle exploateras eller inte. Du kan nedan höra på delar av debatten.

Beslutet blev - som alla vet - att Ekerö IK avstod från den nyttjanderätt som Ekerö IK hade till Ekerövallen enligt ett avtal från 1921 och accepterade att kommunen fick exploatera Ekerövallen för bebyggelse. 

Som motprestation förband sig kommunen att bekosta allvädersbanor och konstgräs på Träkvistavallen upp till en kostnad av markens värde, dvs ca 12 mkr. 

Nu kommer kommunen att sälja marken till företaget Småa för ca 45 mkr. Det är 33 - 35 mkr mer än kommunens värdering när avtalet gjordes om försäljning av Ekerövallen med Ekerö IK.

Men om du nedan lyssnar på debatten och läser i protokollet från debatten framgår att det var minst lika viktigt att försäljningen av Ekerövallen finansierade en ordentlig upprustning av Träkvistaskolans grusplan.

Som du kan höra nedan av debatten ansåg både Carpelan (M) och Billter (FP) att Ekerö IK skulle bekosta upprustningen av Träkvistaskolans grusplan. 


(more)

Ekerö kommun säljer mark för 45 mkr - men ingen dokumentation finns om försäljningen

Ekerövallens mark säljs till företaget Småa för ca 45 mkr. 

Men det finns inga handlingar som visar hur marken värderades, vem som värderade marken, med vilka företag kommunen förhandlat om Ekerövallens exploatering, på vilken saklig grund Småa fick avtal med kommunen och på vilken saklig grund övriga företag blev "utslagna", vem eller vilka som förhandlat för kommunens räkning osv.

På direkt fråga svarar kommunen skriftligt att det finns inte någon dokumentation - inte ens minnesanteckningar - om säljprocessen. (!!?!)

Ett minimikrav vid försäljning av kommunal egendom är att affären präglas av affärsmässigt beteende.


(more)

Regeringens största satsning i vårbudgeten - "lågstadielyftet" - svårt att införa i Ekerö

En fråga till politikerna på Allmänhetens frågestund 25 mars 2014 var hur Lågstadielyftet ska kunna genomföras på Ekebyhovsskolan.

Bakgrunden till frågan var att enligt regeringens vårbudget ska 2,3 miljarder kronor per år gå till mindre klasser, fler speciallärare och fler lågstadielärare.

Mindre klasser kräver fler klassrum.

Men enligt rektorn vid Ekebyhovsskolan har hon i åratal klagat på att skolan är trångbodd. Klasserna har i många fall 28 -30 elever vilket överstiger maximalt tillåtna antalet elever i lokalen.

Rektorn säger: "Det är svårt som vi har det nu. Vi behöver både större klassrum, men också mindre rum och grupprum. Det blir bättre både för barnen och för undervisningen om man kan dela grupperna lite mer efter behov".

Svaren från politikerna: Kommunalrådet Carpelan (M), som ansvarar för "skolproduktionen", bollade över frågan till ordföranden i tekniska nämnden, Adam Reuterskiöld (M), som talade om åratal av eftersatt underhåll av skolorna. Och ordförande i barn- och ungdomsnämnden Lena Gerby (M) förde fram att all forskning visar att mindre klasser inte påverkar undervisningsresultaten.

Inga svar från politikerna i Ekerö alltså!


(more)

En insändare tar upp tilläggsavgiften när biljett saknas på färjan Ekerö - Slagsta


En insändare har synpunkter på Ekeröfärjan. Främst är det den tilläggsavgift som tas ut om inte biljett betalats före ombordkörning som diskuteras.
Kommunalrådet Carpelan (M) svarade på en fråga om biljettsystemet på kommunfullmäktige den 18 februari 2014. Du kan lyssna på ett utdrag om detta nedan.

(more)

Revisor och Ekerös ledande tjänstemän saknar kontakt med verkligheten för äldreboende

Vid mötet med Socialnämnden den 26 februari 2014 fick politikerna följande besked från PwC:s revisor samt kommunens ledande tjänstemän: Kommunen har när det gäller äldreboende "en framförhållning som sträcker sig minst 10 år, vilket med hänsyn till tidshorisonten som krävs för nybyggnation bedöms vara tillräcklig" och "Socialnämnden har en tydlig och relevant planering för att möta efterfrågeförändringar".

Men på samma möte lämnar (S) en reservation - som stöds av den samlade oppositionen - där det framgår att planeringen av platser i äldreboende har havererat.

Politikerna fick även information på mötet att 10 Ekeröbor bodde i äldreboenden i andra kommuner pga av platsbrist och att 10 personer stod i kö för en plats.

Och de paviljonger som ska uppföras vid Färingsöhemmet står inte på plats förrän 2015.


Dessa paviljonger ska täcka platsbehovet när Färingsöhemmet stängs på grund av vitesföreläggande och i avvaktan på att äldreboendet i Stenhamra blir klart.(more)

Du kan här läsa överklagandet av detaljplanen för Enlunda bussdepå i Ekerö

Aktionsgruppen Rädda berget på Färingsö har överklagat kommunfullmäktiges beslut den 18 februari 2014 att anta detaljplanen för bussdepån vid Enlunda.

Du kan nedan läsa gruppens överklagande. 

Där finns mer information om aktionsgruppens arbete.


(more)

Ett besök i verkligheten inom Ekerö kommuns äldreomsorg

Ekeröbloggen har efter noggrant övervägande valt att publicera delar av ett brev från en anhörig om platsbristen inom äldrevården.

Brevet ger en sann och smärtsam inblick i de åtgärder kommunen akut tvingas genomföra: Att placera vårdbehövande i andra kommuner.

(more)

En plats i äldreboende i Ekerö motsvarar kostnaden för 5 timmar vårdande hemtjänst/dag

Antalet hemtjänsttimmar har ökat med 46% sedan 2011. Under samma tid har antalet boende i äldreboenden ökat med 7%.

Enligt kommunen beror volymökning i hemtjänsten de senaste åren på personer med behov av omfattande vårdinsatser. 

5 timmar vårdgivande hemtjänst per dygn motsvarar kostnaden för en plats i äldreboende.

En senareläggning av det nya äldreboendet, som ska färdigställas samtidigt som äldreboendet i Stenhamra, medför därför stora kostnader i form av förstärkt hemtjänst.


(more)

Ekerö behöver två nya äldreboenden 2017/18, ett i Stenhamra, ett i Ekerö tätort


Politiker i Socialnämndens arbetsutskott informerades 12 mars 2014 att det behövs ett nytt äldreboende 2017/18. 

Dvs det behövs ett nytt äldreboende utöver det som man arbetat med i flera år i Stenhamra. Ett äldreboende som via ständiga förseningar förväntas bli klart 2017/18.  

Behovet av ett nytt äldreboende har inte aviserats i budget eller investeringsplaner.

Det som inträffat visar att den långsiktiga planeringen av äldrevården i kommunen har misslyckats totalt.

Den utredning som gjordes 2010 för kommunens räkning, visar att trots tillskottet från Stenhamrahemmet blir det platsbrist inom äldrevården efter år 2016.

Men först nu tas platsfrågan upp i Socialnämnden.


(more)

Politiker i Ekerös kommunfullmäktige får en kraftfull tillrättavisning av upprörd ledamot


Det är ett lågvattenmärke att politiker i Ekerö kommunfullmäktige inte för en debatt i sak utan väljer att öppet håna en förtroendevald.

De aktuella politikernas beteende att öppet skratta och håna en förtroendevald fick Gina Rosales (V) att begära ordet och kraftfullt fördöma spektaklet. Du kan nedan lyssna på Rosales.

"Debatten" rörde lunchkostnaden på äldreboendet Ekgården.

Ekeröbloggen har tagit del av den kalkyl som politikerna inte fick se. Och  nedan visar Ekeröbloggen att kommunen sannolikt bryter mot lagen genom att ta 95 kr för en lunch på Ekgården.


(more)

Läs överklagandet som gör att Ekerö kommun söker dispens från vite om 3 000 000 kr


Socialnämnden beslöt 26 februari 2014, pga den platsbrist som är i dagsläget, att uppföra tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.

Samtidigt beslöt Socialnämnden att söka dispens från Arbetsmiljöverkets beslut om vite på 3 000 000 kr om  toalettbristerna inte är åtgärdade på Ekgårdens äldreboende senast 1 januari 2016. 

Genom dispensen ska de boende på Färingsöhemmet slippa flytta till paviljonger årsskiftet 2015/2016 för att sedan ännu en gång flytta när Stenhamrahemmet är klart.

Och genom dispensen är det "enbart" de anställdas hälsa som drabbas och de äldre behöver bara flytta en gång i.st.f. två gånger. 

  Skälet för att söka dispens uppges vara överklagandet av detaljplanen för äldreboendet i Stenhamra till Miljödomstolen.
Ekeröbloggen publicerar nedan överklagandet som en service för våra läsare.
 

(more)

Placering av bussdepån i Ekerö: Vilka utredningar finns? Vad innehåller de?


Byggnadsnämndens  ordförande - Lennart Nilsson (M) - hävdade i debatten i kommunfullmäktige att utredningar om alternativa placeringar av bussdepån fanns i handlingarna.

Men några alternativa utredningar värda namnet finns inte i handlingarna.

Det verkar vara så stor oreda att inte ens stadsarkitekt-kontoret vet om utredningar har gjorts.

Nilssons påstående i kommunfullmäktige medförde stor förvirring i debatten och stoppade kravet på en återremiss för att komplettera beslutsunderlaget.


(more)

Protestgruppen mot bussdepåns placering i Enlunda ämne för Trafiknämnden i Landstinget

Bristfällig detaljplaneprocess försenar bussdepåer och ger SL oförskyllt dåligt rykte enligt Miljöpartiet i Landstinget.

Ekerö används som exempel. 

MP föreslår att inga avtal om markförvärv ska under-tecknas av SL utan att den aktuella kommunen gjort en lokaliseringsprövning som visar att marken är lämplig för ändamålet. 

Ekerö tecknade säljavtal med SL i maj 2010 att avyttra marken vid Enlunda - utan lokaliseringsprövning.

MP föreslår vidare att kommunerna bör införa en medborgardialog med kunniga processledare, som också kan hållbar samhällsplanering, för att minska protestyttringar.

Ekerö drog i gång medborgarpaneler i februari 2013 på initiativ av Carpelan och Moderaterna.

Men de har såvitt Ekeröbloggen känner till helt avsomnat. 


(more)

Utredning om lämpliga platser för bussdepån lades ned efter säljavtal på mark vid Enlunda

De märkliga turerna med placeringen av bussdepån i Enlunda får sin förklaring i det säljkontrakt kommunalrådet Carpelan (M) och SL:s VD Göran Gunnarson undertecknade redan 6 maj 2010.

När säljkontraktet undertecknas fanns det ett beslut sedan juni 2009 att utreda alternativa placeringar.

Något som miljölagen kräver.

Men det fanns varken 6 maj 2010 eller ens idag dokumentation som visar att Enlunda är bättre än andra alternativ eller att alternativa placeringar överhudtaget utretts.

Och det är naturligt. Vilka tjänstemän vill göra utredningar över alternativa placeringar när marken redan är "såld" och utredningsresultatet därför måste bli att Enlunda är bästa alternativet. I februari 2011 avblåses arbetet med alternativa placeringar utan att arbetet lämnat några spår i kommunens diarium.


(more)

Beslut om bussdepå i Ekerö – trots lagkrav saknas utvärdering av alternativa placeringar

Beslutet är taget i kommunfullmäktige att bussdepån ska ligga på södra Färingsö till vänster efter Lullehovsbron från Ekerö sett.

Varför placeras depån där?

Man förutsätter, som väljare och kommunmedborgare, att beslutet om placeringen har fattats med sakliga och tillräckligt omfattande utredningar som grund. 

Men så är inte fallet.

De "utredningar" som gjorts över alternativa placeringar är antingen Kalle Anka-utredningar. Eller också innehåller de osanna påståenden.

En utredning är t.ex. på en mening. "Här äger inte kommunen marken".

Men att kommunen inte äger den aktuella marken är självfallet inte ett skäl för att avvisa en placering.


(more)

Socialdemokraterna - Planeringen av äldrevården i Ekerö har havererat totalt

(S) har i en motion krävt snabbehandling och redogörelse hur Alliansen ska hantera

 • den akuta bristen på platser i särskilt boende
 • förseningen av äldreboendet i Stenhamra
 • planerade baracker vid Färingsöhemmet
 • vitet om 3 000 000 pga Färingsöhemmets bristande hygienutrymmen
 • hantering av att äldre auktioneras ut till andra kommuner
 • säkerställa framtida platsbehov då prognosen visar på platsbrist redan när Stenhamrahemmet är inflyttningsklart.

Alla platser i kommunens särskilda boenden är belagda. Och trots att 10 st åldringar har auktionerats ut till andra kommuner står 10 åldringar på väntelista. 

Och nu visar det sig att planeringen av nya äldreboendet i Stenhamra har havererat totalt.

Även när äldreboendet är inflyttningsklart kvarstår bristen på platser. En brist som kommer att kvarstå in på nästa decennium.

Du kan nedan läsa den kraftfulla motionen sist i inlägget.


(more)

Ekerö kommun tog ned olagliga skyltar - men Mäklarringen satte upp nya inom 24 timmar


I en insändare fördes det fram klagomål över reklamskyltar såväl i Jungfrusunds friluftsområde som de reklamskyltar som i decennier suttit i korsningen Jungfrusundsvägen - Ekerövägen.

Kommunen har svarat Ekeröbloggen att kommunen inte har gett tillstånd för uppsättning av de aktuella skyltarna.

Efter att Ekeröbloggen bad att få kopia på tillståndet att sätta upp reklamskyltarna vid korsningen Jungfrusundsvägen - Ekerövägen tog kommunen ned skyltarna.

Men inom 24 timmar hade Mäklarringen, utan tillstånd, satt upp en reklamskylt som gissningsvis är 1,5 x 3 meter.


(more)

Ekerö kommun utreder att auktionera ut våra gamla till andra kommuner

Äldreboendet i Stenhamra är kraftigt försenat. Äldreboendet Färingsöhemmet är utdömt. Tillfälliga paviljonger är lösningen.

Det innebär att de svagaste och mest utsatta först ska flytta från Färingsöhemmet och mellanlanda i paviljonger.

Sedan får de flytta ytterligare en gång från barackerna till äldreboendet i Stenhamra när det blir klart.


Särskilt boende är ett eget boende med vanligt hyreskontrakt. Att kommunen planerar att säga upp hyreskontraktet på detta boende 2 gånger för att framtvinga flyttning först till paviljonger och sedan till Stenhamra visar att planeringen totalt har havererat.

Nu utreder kommunen en ny lösning på problemet - att auktionera ut våra gamla till andra kommuner.

Men vid sidan av detta är det redan i dag platsbrist inom kommunen.

10 personer, som beviljats särskilt boende, har inte fått någon plats och 8 av dessa kräver demensvård och 5 har väntat mer än tre månader. 


(more)

Flyttkarusell för åldringar i Ekerö ska spara 3 000 000 kr

Arbetsmiljöverket har vid vite om 3 000 000 kr förbjudit omvårdnadsarbete vid toalettbesök och personlig hygien vid Färingsöhemmet efter 31 december 2015.

Kommunens lösning på problemet är att flytta vårdbehövande till baracker som uppförs vid Färingsöhemmet och som rymmer 16 - 18 platser.

De som själva klarar toalettbesök och hygien kan bo kvar på Färingsöhemmet.

Men när hälsan vacklar för en boende på Färingsöhemmet efter 31 december 2015, och personen kräver omvårdnad vid toalettbesök, måste personen flytta till barackerna eller till Ekgården, Kullen eller kanske t.o.m. till en annan kommun för att kommunen inte ska riskera att behöva betala vitesbeloppet.  

Det är de ständiga förseningarna av äldreboendet i Stenhamra som tvingar kommunen till en så drastisk lösning som en flyttkarusell för de allra svagaste och mest utsatta åldringarna.  


(more)

Räcker det med en fråga för ett parti för att nå framgång - Är Ekerös väljare så lättköpta

Finns det något positivt som Badhuspartiet kan tillföra den politiska debatten?  Ekeröbloggen gör en analys av Badhuspartiet och försöker att besvara frågan i rubriken. 

(more)

Synpunkter på lösspringande hundar och reklamskyltar i friluftsområde i Ekerö

Jungfrusundsåsen är av stor betydelse som rekreations- motions- och friluftsområde.

I en insändare förs det bl.a. fram klagomål på störande inslag i området.

(more)

Företagarna Sundbyberg-Ekerö kommenterar inlägg om företagsklimatet i Ekerö

Bengt Tedenmyr, ledamot i styrelsen för Företagarna Sundbyberg-Ekerö, har kommenterat den analys av kommunens företagsklimat som Ekeröbloggen gjorde i inlägget "Ekerös kommunalråd drar sig inte för att manipulera statistik för att visa gott resultat".

Nedan återfinns Tedenmyrs kommentar ordagrant utan ändringar. (Dock är fetmarkeringen gjord av Ekeröbloggen.)


(more)

Det är valår i år, då tappar politiker i Ekerö kontakt med verkligheten

I årets första nummer bad Mälaröarnas Nyheter respektive parti att redovisa vad de gjort och inte gjort under innevarande mandatperiod.

Ekeröbloggen tar nu upp vad C och KD säger om färje- och pendelbåtstrafiken.

Åkerljung (KD) hävdar att allt är klart med färjan Ekerö - Gamla stan, genom att påstå att "Det finns ett avtal mellan Ekerö, SL och Trafikverket om pendelbåtstrafik".

Men att det finns ett avtal förnekas av kommunen.  

Brunstedt (C) konstaterar att färjan mellan Färingsö och Lövsta inte gått att genomföra på grund av protester från de boende. Ny plats måste därför utredas.

Färjefrågan har drivits sedan valrörelsen 2002. En färja kräver att kommunen investerar 25 mkr och ger ett årligt driftbidrag på 15 mkr.

Inget parti har anvisat dessa pengar i sina budgetar. Vallöftena har varit en enda stor bluff. Nu går det inte att bluffa längre. Då är det lämpligare för (C) att skylla på de boende för den uteblivna färjan.


(more)

Ekerös kommunalråd drar sig inte för att manipulera statistik för att visa gott resultat

Kommunalrådet Carpelan (M) skickade en julhälsning i Ekerö Tidning till Ekerös invånare att företagsklimatet i Ekerö förbättrats mer än 100 placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking på tre år.
Men den förbättringen verkar bara vara på Carpelans önskelista till jultomten.

Nedan är fakta om kommunrankingen.

(more)

Kommunstyrelsen i Ekerö har enligt JO agerat oacceptabelt och förtjänar kritik

JO har efter 14 månaders handläggningstid kommit med sitt beslut över Gösta Olssons anmälan om hur försäljningen av Ekerö Bostäder hanterades.

JO skriver i sin inledning: "I en anmälan till JO daterad den 16 oktober 2012 framförde Gösta Olsson kritik mot Ekerö kommun. Kritiken avsåg bl.a. brister i kommunens registrering av allmänna handlingar och handläggningen av en begäran från Gösta Olsson om att få del av allmän handling."

JO skriver bl.a. att "Kommunstyrelsen, som bekräftat att man agerat felaktigt ... förtjänar kritik för sin handläggning av Gösta Olssons begäran".

JO skriver vidare: "Kommunstyrelsen kan inte undgå kritik för bristerna i diariet".

JO:s beslut som är på 7 sidor avslutas med att: "Sammanfattningsvis ska kommunen kritiseras för handläggningen av Gösta Olssons begäran om handlingsutlämnande och för de brister avseende registreringen av allmänna handlingar som konstaterats."


(more)

Kommunens egen tidning, Ekerö Tidning, önskar invånarna i Ekerö God Jul - efter Jul

Bättre sent än aldrig är tydligen Ekerö Tidnings motto år 2014!

I tidningen, som traditionsenligt inleds med en sida skriven av kommunalrådet Peter Carpelan (M), önskar kommunalrådet Ekeröborna en God Jul och ett Gott Nytt År.

Tidningen har emellertid den 15 januari 2014 ännu inte delats ut till merparten av invånarna i Ekerö.

På kommunens hemsida berättar därför kommunens informationsägare Johan Elfver att om du inte fått den i brevlådan kan du läsa den genom att klicka fram den på kommunens hemsida.

Som en service till invånarna i Ekerö vill Ekeröbloggen ge sina läsare samma möjlighet genom att klicka här.

För nu är glada julen slut, nu ska hälsningen från Carpelan delas ut.

(more)

Sveriges skolresultat i PISA förvånade alla – men analys av Ekerö visar likartat resultat

Resultatet för Sveriges elever i PISA har startat en skoldebatt.

Men även i Ekerö borde politikerna mer kraftfullt debattera Ekeröelevernas resultat.

Enligt senaste statistik har 109 kommuner samma eller högre genomsnittligt avgångsbetyg i nionde klass i svenska, 79 i engelska och 37 i matematik. 

Det ger ett genomsnittligt betygsresultat för dessa tre tunga ämnen på 75. [(109+79+37)/3=75] 

Ett häpnadsväckande resultat med tanke på Ekerös sociala struktur.

Men räknas alla betyg, dvs även där det inte finns nationella prov, ligger Ekerös betygsgenomsnitt på plats 15 i landet.

Det innebär att det är i de ämnen som inte har nationella prov som Ekerös elever får höga betyg.

Var sjunde elev i årskurs nio får underkänt i ett eller flera ämnen. Och det gör att Ekerös elever läsåret 2012/2013 ligger på plats 74 när det gäller att komma in på Ekonomisk, Humanistisk eller Samhällsvetenskaplig gren på gymnasiet. En försämring från plats 50 läsåret innan. 

Men i valrörelsen kommer vi att få höra från Alliansen att Ekerö snart är den tionde bästa skolkommunen i landet. 


(more)

Läs Datainspektionens frågor om Ekeröledens SMS-tjänst och Färjerederiets svar

Datainspektionens jurister är tveksamma till Slagstafärjans SMS-tjänst som möjliggör för alla och envar att via biljettsaldot ta reda på när och hur ofta en granne eller annan person åker med Slagstafärjan.

Datainspektionen har ställt fyra frågor till Färjerederiet.

Ekeröbloggen har i ett tidigare inlägg lovat att redovisa frågorna och Färjerederiets svar, vilket görs nedan.

 


(more)

Carpelans häpnadsväckande förslag till Färingsöfärja - valfläsk utan verklighetsförankring

Alliansen har drivit frågan om färja Färingsö - Lövsta i tre valrörelser.

Ekerös kostnader för färjan är minst 25 mkr i investering och 15 mkr i årlig driftskostnad enligt Vägverkets utredning från 2008.

SL meddelade kommunen 2010 att SL vägrar att köra buss till färjeläget pga av för lång restid, för dålig väg och för lågt antal resande. Och Vägverket har hoppat av projektet.

Och nu ger t.o.m. tjänstemännen i kommunen upp och föreslår att färjeprojektet ska läggas ned.

Men Carpelan (M) föreslår istället "en permanent färjeförbindelse mellan Färingsö och Stockholm ... Ett sådant förslag skulle kunna bära större investeringskostnader och andra vägdragningar..."

Att Carpelan och Alliansen av kostnadsskäl röstat emot att utöka Adelsöfärjans 42 turer per dygn med 2 turer är saligen bortglömt.

Carpelans förslag - som saknar all realism - kan enbart vara ett försök att bibehålla Färingsöfärjan som valfläsk i en fjärde valrörelse.


(more)

Rekrytera politiker i Ekerö är så svårt att det riskerar att sätta demokratin ur spel

Svårigheten att rekrytera kommunpolitiker i Ekerö framgick tydligt på kommunfullmäktiges möte den 10 december 2013.

Då valdes de politiker som ska sitta i kommunens nämnder under 2014. Och resultatet blev 8 tomma platser.

Vissa av dessa platser har varit vakanta under stora delar av hösten.

Det är viktigt att fler får insyn och skolar sig för att senare kunna ta på sig svårare uppdrag. 

När färre deltar i en politisk beslutsprocess minskar bredden i de deltagandes bakgrund och erfarenheter.

Det ökar risken för att beslutsfattandet sker i en liten partigrupp av enstaka nyckelpersoner och det försämrar det politiska klimatet.

Det är nämligen en fara när ett fåtal fattar besluten och övriga känner att de inte har riktig del i makten.

Detta gör att det är allvarligt med vakanser i nämnderna under långa tidsperioder. 


(more)

Trafikverket bekostar pendelbåt under ombyggnaden av Ekerövägen - sant eller falskt

Enligt kommunen har Trafikverket uttalat en avsikt att finansiera pendelbåtslinjen Ekerö - Gamla stan under ombyggnaden av Ekerövägen. Men Trafikverket säger sig inte ha uttalat någon avsikt att finansiera pendelbåtar.

Ekeröbloggens läsare får själva bedöma vad som är sant eller falskt.


(more)

Ekerös medieskugga ett demokratiskt problem - därför välkomnas den nya lokaltidningen

Direktpress startar nu Mälarö Tidning med utgivning varje vecka. Tidningen kommer att delas ut till samtliga hushåll i Ekerö. Första numret beräknas komma ut den 10 januari 2013.

 Vad Ekerö behöver är en tidning med "grävar-ambitioner".

I kommuner med press som saknar "grävarambitioner" kan politiker, tjänstemän och företagare tämligen riskfritt göra som de vill. Och i Ekerö finns många exempel på detta.

24 av Sveriges 290 kommuner saknar verksamma dagspressjournalister som bevakar kommunen för en dagstidning. Detta enligt en utredning av journalistförbundet.

En av dessa 24 kommuner är Ekerö.

Ekerö, Salem och Vaxholm är de enda kommuner i Stockholms län som saknar bevakning från en dagspressjournalist. 

Detta gör att det är glädjande för Ekeröborna och demokratin att kommunen får ytterligare en tidning, även om tidningen "bara" kommer ut en gång per vecka.

Och har sedan Mälarö Tidning "grävarambitioner" är Ekeröborna att gratulera.


(more)

Datainspektionens misstänker brott mot PuL – tvingar nu Slagstafärjan lämna uppgifter

Datainspektionen utreder hur personuppgiftslagen hanteras av Färjerederiet som driver färjan Jungfrusund - Slagsta.

Du kan nedan läsa Datainspektionens brev från 28 november 2013 till Färjerederiet med begäran om yttrande. 

Enligt brevet ska Färjerederiet skriftligt besvara fyra konkreta frågor senast den 20 december 2013. 


(more)

Ekerös skattebetalare riskerar att få betala 3 mkr för toalettbrist i äldreboende

Tidplanen för äldreboendet i Stenhamra har ständigt förskjutits. Och nu har en ny förskjutning inträffat, detaljplanen har överklagats. Äldreboendet kommer inte att vara klart för inflyttning 1 januari 2016.

Äldreboendet i Stenhamra ska ersätta äldreboendet i Färingsöhemmet.

I oktober 2012 förbjöd Arbetsmiljöverket Ekerö kommun, att efter den 1 januari 2016 utföra omvårdnadsarbete vid toalettbesök vid Färingsöhemmet om toaletterna inte åtgärdas.

Detta gör att kommunen kan tvingas betala 3 000 000 kronor i vite.
  

Självfallet krävs det av kommunen som ansvarstagande arbetsgivare att skyndsamt avveckla Färingsöhemmet genom färdigställande av äldreboendet i Stenhamra.

Och självfallet förväntar sig alla skattebetalare att kommunen tidsmässigt sköter upphandlingen av äldreboendet i Stenhamra så att inget vite utgår.

Men framförallt förväntar sig de som kräver omvårdnad i särskilt boende att få omvårdnaden inom kommunen. I dagsläget köper kommunen vårdplatser i andra kommuner.


(more)

Är fritidspolitiker i Ekerö ett utdöende släkte

En av de viktigaste uppgifterna för politiska partier är rekrytering och nominering till politiska uppdrag. Rekryterings- och nomineringsverksamheten är central för partiernas verksamhet och dess möjligheter till att realisera politiska mål.

Det är politikerna i kommunfullmäktige som utser politiska företrädare till kommunens nämnder och styrelser.

Ekeröbloggen använder Moderaternas kandidatlista i försöksnomineringen inför valet 2014 för att visa på svårigheterna att rekrytera till politiska uppdrag.


Moderaternas kandidatlista visar att 43 personer kandiderar till kommunfullmäktige.

Av dessa är enbart tre under 40 år - de är alla män. Och nio är 70 år och äldre.

Av de 43 kandidaterna är tretton kvinnor och fem av dessa är 70 år och äldre.

Alla partier är i samma situation och avsikten är inte att särskilt utpeka Moderaterna.

I inlägget tas också upp de svårigheter som partierna har att tillsätta vakanser i nämnder och styrelser före valet 2014.


(more)

Datainspektionen har öppnat ett tillsynsärende mot Slagstafärjans SMS-tjänst

Datainspektionen har öppnat ett tillsynsärende mot den SMS-tjänst som möjliggör kontroll av biljettsaldot vid köp av förköpskort som infördes vid introduktionen av det nya biljettsystemet på färjan mellan Jungfrusund - Slagsta.

Datainspektionen skriver på sin hemsida: "Vi inleder inte tillsyn vid varje påpekande om brister utan inriktar främst vår tillsyn mot bland annat allvarliga brister".
Att en tillsynsärende öppnas måste därför tolkas att Datainspektionens jurister bedömt att det är tveksamt om SMS-tjänsten uppfyller personuppgiftslagen.

Du kan nedan läsa den text - som Ekeröbloggen tidigare publicerat - där Ekeröbloggen visar hur SMS-tjänsten kan användas för att se när grannar och arbetskamrater reser med färjan. 


(more)

Varför redovisar inte Ekerö kommun att länsstyrelsen upphävt kommunens beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2013 att anta en ny detaljplan för Hagens backe/Roshagen och samtidigt upphäva den nu gällande.

Det är mer regel än undantag att de detaljplaner som kommunfullmäktige godkänt överklagas till länsstyrelsen.

Överklaganden godkänns sällan. Men i fallet med detaljplanen för Hagens backe/Roshagen skedde detta, länsstyrelsen upphävde kommunens beslut.

Men kommunen har inte redovisat länsstyrelsens beslut på sin hemsida eller i övrigt för dem som fattat beslutet i Ekerö.


(more)

En jämförelse vad eleverna i Ekerö och Södertälje anser om sin arbetsplats

I dessa tider, när det är en aktiv debatt bland politiker om skolan, kan det vara på sin plats att redovisa elevernas egna åsikter om "sin arbetsplats". 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en elevenkät om detta och ställt 7 frågor till eleverna i årskurs 5 och 8. 166 kommuner har rapporterat resultat från sina elevenkäter.

Totalt har SKL sammanställt enkätsvar från 87 000 elever.

En av frågorna till eleverna gäller påståendet "Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer". Denna fråga får genomgående lägst andel positiva svar.

I Ekerö är det bara ca 2/3 av eleverna (62%) i årskurs 5 och 1/3 av eleverna (36%) i årskurs 8 som menar att skolarbetet väcker lusten att lära.

Men i Södertälje anser 4 av 5 elever (79%) i årskurs 5 och varannan elev (48%) i årskurs 8 att "Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer".

Elevernas svar är en viktig signal att undervisningen på ett bättre sätt måste engagera eleverna.

Ekeröbloggen redovisar nedan resultatet för de sju frågorna för Ekerö och Södertälje.  Efter tabellen ges några kommentarer.


(more)

Ett studiebesök i Göteborg vore välgörande för Ekgårdens restaurang

Göteborgs ekonomidirektör har låtit göra en kvalificerad utredning av självkostnaden för en lunch serverad till anställda (besökande) i restaurangerna på Göteborgs kommunalt drivna 61 äldreboenden.

Resultatet visade att självkostnaden i genomsnitt är 60 kr med någon krona upp eller ned mellan de olika restaurangerna.

Utan någon egentlig kalkyl, visade samtidigt nämndansvarig tjänsteman för socialnämnden i Ekerö, Burman Johansson, hösten 2012, att Ekerö kommuns självkostnad för en lunch i restaurangen på äldreboendet Ekgården var 114 kr, dvs nästan dubbla kostnaden gentemot Göteborg och sannolikt högst i Sverige.

Utan att få se den bakomliggande kalkylen beslöt politikerna att stänga Ekgårdens restaurang.

Men efter protester från anhöriga och gäster omprövade politikerna sitt beslut.

Inför beslutet ändrade Burman Johansson självkostnaden till 95 kr våren 2013. Men någon kalkyl värd namnet presenterades inte heller nu.

Öpartiet har i en motion krävt att delkomponenterna i kalkylen måste redovisas. Men alla andra beslutande politiker i socialnämndens arbetsutskott och socialnämnden har enigt beslutat att det är onödigt.


(more)

Pendelbåt Ekerö-Gamla stan, färja Färingsö-Lövsta

Vilket parti i Landstinget har den mest realistiska inställningen till båtpendeln Ekerö - Gamla stan. Är det (S) eller (KD)?

Ekeröbloggen ger även synpunkter på färjan Färingsö - Lövsta.

Färjan har funnits med i valrörelsen och Alliansens politiska plattform 2003, 2007 och 2011.

Och färjan kommer att finnas med i valrörelsen 2014 och i politiska plattformen 2015. 

Men det finns inte några medel upptagna i Alliansens förslag till budget för 2014 - 2016 för vare sig båtpendeln Ekerö - Gamla stan eller färjan Färingsö - Lövsta.

Kommunen måste investera ca 25 mkr för färjan Färingsö - Lövsta och ge ett årligt driftsbidrag om ca 10 - 12 mkr då färjan är förlustbringande.

Och för båtpendeln Ekerö - Gamla stan kräver Landstinget via SL att Ekerö tillsammans med Trafikverket och Stockholms stad delfinansierar driftförlusten, som är beräknad till ca 30 mkr. Investering i 5 nya pendelbåtar måste också göras. 


(more)

Din bil kan spåras av alla med hjälp av ett SMS

Ekeröbloggen redovisade i inlägget "Tillstånd saknas för kameraövervakning av Ekeröledens biljettsystem" att Datainspektionen överlämnat till Länsstyrelsen för utredning och eventuell åtgärd om den kameraövervakning som sker vid Jungfrusund och Slagsta är i överens-stämmelse med lagstiftningen.

Datainspektionen inväntar svar från Länsstyrelsen. Men Ekerö kommuns informationschef Johan Elfver, föregriper denna utredning, och hävdar i en kommentar till inlägget att det inte krävs något tillstånd för den utförda registreringen.

Ekeröbloggen kan givetvis inte uttala sig, om den sakliga grund Elfvers påstående vilar på, utan konstaterar enbart att Datainspektionens jurister överlämnat ärendet till Länsstyrelsens för utredning mm.

Och ärendet kanske inte är så enkelt som det framstår vid en första bedömning.

Ekeröbloggen redovisar därför nedan via exempel hur den registrering som Trafikverket Färjerederiet utför kan upplevas som integritetskränkande av de resande.

Observera att Ekeröbloggen genom detta inte tar ställning till om registreringen bryter mot lagstiftningen eller inte.

Det konstateras bara att det är fullt möjligt att ta reda på vem som åker när och vart, bara man har bilens registreringsnummer.

 

(more)

Hearing om Förbifart Stockholm den 5 november kl 18:00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum

Enligt en annons i Mälaröarnas Nyheter inbjuder Folkpartiet i Ekerö till en Hearing om förbifart Stockholm tisdagen den 5 november 2013 kl 18:00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum.

Som framgår av annonsen nedan har Folkpartiet lyckats engagera ett flertal experter från Trafikverket men även Vattenbussen som driver frågor om båtpendel deltar.

Allt sammantaget gör att det blir en intressant utfrågning.

Utfrågningen kommer att beröra förbifartens miljöpåverkan på världsarvet och Lovö naturreservat och Natura 2000-området.

Placeringarna av på- och avfarterna till Ekerövägen som aktualiserats av Trafikverkets avdelning för planprövning i Borlänge kommer också att tas upp. Se mer om detta efter annonsen.  

Men även andra frågeställningar som tidplan, störningar under ombyggnaden, möjligheten att avlastning av Ekerövägens trafikbelastning under ombyggnaden genom en båtpendel delvis finansierad av Trafikverket, Ekerö kommun kommer att belysas. 


(more)

Tillstånd saknas för kameraövervakning av Ekeröledens biljettsystem

Ekerö kommun driver sedan 1993 bilfärjetrafiken på Ekeröleden, dvs färjan mellan Jungfrusund och Slagsta.

Den 1 juli 2013 infördes ett nytt elektroniskt biljettsystem.

Kontroll av att bilisterna har giltig biljett sker via kameraövervakning.

Men enligt Datainspektionen har varken Ekerö kommun, Trafikverket eller Färjerederiet tillstånd för kameraövervakningen.  

För att få ett tillstånd till kameraövervakning som är oberoende av vem som driver färjorna krävs att Ekerö kommun ansöker om kameraövervakning och yttrar sig i samma fråga.

Man sitter alltså på två stolar.

Och kommunen har varken ansökt eller gett tillstånd för kameraövervakning.


(more)

Nämndansvarig tjänsteman för Ekerö socialnämnd har tappat kontakt med verkligheten

Ekerö kommun har genomfört en kraftig höjning av lunchpriserna för anhöriga och pensionärer vid Ekgården.

Öpartiet har i en motion begärt att få en kalkyl som visar självkostnaden för en lunch för externa gäster på Ekgården.

Lena Burman Johansson, nämndansvarig tjänsteman för socialnämnden, föreslår i ett tjänsteutlåtande att motionen ska avslås.

Hon hävdar nämligen att hon gett politikerna ett "fullvärdigt beslutsunderlag" såväl vid beslutet att stänga lunchmatsalen som när beslutet ändrades efter omfattande protester.

Men detta är ett felaktigt påstående.

Politikerna har aldrig fått ett "fullvärdigt beslutsunderlag" som redovisar kostnaden för tillagning, servering, städning etc.

Ekeröbloggen redovisar därför de "hemliga" siffrorna som politikerna inte får se.

Bara personalkostnaden för en portion uppgår till 84,51 kr.

Med en sådan kalkyl är det lätt att förstå att Burman Johansson argumenterar för att siffrorna måste hållas "hemliga".

Hon rekommenderas att i utbildningssyfte göra en flyktig granskning av andra kommuners självkostnadskalkyler för externa gäster i sina äldreboenden. 


(more)

I Ekerö hålls viktiga dokument hemliga för kommunfullmäktiges ledamöter
Men falska påståenden godkänns.

Kommunen har låtit ett av Sveriges största revisions- och rådgivningsföretag, PwC, utreda vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt för kommunen: Att kommunen äger äldreboendet i Stenhamra eller att kommunen hyr äldreboendet.


När kommunstyrelsen ska ta ställning till den motion där utredningen begärts hemlighåller kommunalrådet Peter Carpelan PwC:s utredning.

Kommunfullmäktiges ordförande Inger Linge - som själv hemlighåller utredningen - godkänner hemlighållandet när ärendet ska tas upp i kommunfullmäktige den 24 oktober 2013.

Men både Carpelan och Linge godkänner och redovisar ett tjänsteutlåtande från nämndansvarig i socialnämnden, där det, felaktigt, anges att PwC:s bedömning är att det skulle vara mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att kommunen hyr äldreboendet.

I kommunstyrelsen har Öpartiet, som väckt motionen, och Miljöpartiet reserverat sig mot beslutet och handläggningen av frågan. 


(more)

Alliansen i Ekerö genomför i det fördolda förslag från (S) och (Ö)

I budgetdebatten för 2013 års budget hade (S) och (Ö) som förslag att Ekerö Tidning skulle läggas ned med en besparing om ca 800 000 kr/år som följd.

Detta avslogs av Alliansen.

Men nu verkar Alliansen i det fördolda att verkställa förslaget från (S) och (Ö). 

Att Carpelan hävdar i kommunfullmäktige att Ekerö Tidning inte kan läggas ned så länge som Ekeröbloggen finns verkar vara glömt.

Du kan nedan lyssna på Carpelans häpnadsväckande påstående.


(more)

Läs den lägesrapport som Landstingets Trafiknämnd har fått om bussdepån i Enlunda

Kommunen har inte tagit intryck av de omfattande protester, möten och samtal med politiker och representanter för SL om bussdepån i Enlunda.

Det framgår av lägesrapporten i oktober 2013 för politikerna i Landstingets Trafikförvaltning.

I lägesrapporten nämns att en risk för projektet är att ägarna till den del av bussdepåns mark som är privatägd vägrar att sälja.

Men det framgår att Ekerö kommun anser att det ska finnas en lagakraftvunnen detaljplan hösten/vintern 2013.

Mer anmärkningsvärt är att SL avser att hösten 2013 teckna ett avtal med Svenor/Strabag värt ca 140 mkr om exploatering av den befintliga bussdepån i Ekerö centrum.

Som grund för avtalet ligger en förstudie upprättad av kommunen 2011. 

Du kan nedan läsa hela lägesrapporten.

Men läs först Ekeröbloggens kommentarer och titta på en bild hur bussdepåns bergsskärning har visualiserats samt se på inklippt TV-reportage om bussdepån.


(more)

Kommunalrådet Carpelan: Politikerna i Ekerö behöver inte läsa

Kommunfullmäktige överlämnade till kommunstyrelsen den 25 oktober 2012 en motion från Öpartiet för utredning (=beredning).

I motionen framställs krav på att redovisa en kalkyl som visar kostnaden för att hyra alternativt att äga äldreboendet i Stenhamra.

Kommunen har låtit ett av Sveriges största revisions- och rådgivningsföretag, PwC, utarbeta den i motionen begärda kalkylen.

Men när motionen behandlades i kommunstyrelsen den 17 september 2013 fick inte politikerna se den framtagna kalkylen.

Carpelan hävdar i Mälaröarnas Nyheter 7 oktober 2013 att det är självklart att politikerna inte behöver se PwCs kalkyl för att ta ställning till motionen. 

Carpelan hävdar också att Sveriges främsta experter på kommunal ekonomi "använder sig av påhittade räntesatser eller metoder"

Carpelan torgför vidare att PwCs kalkyl finns på kommunens hemsida för intresserade politiker och allmänhet. Ekeröbloggen granskar hur det ligger till med den saken.


(more)

Miljöpartiet kräver att Ekerös revisorer granskar Carpelans agerande i kommunstyrelsen

Demokratin sätts på sin spets i Ekerö på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2013.

Då avgörs det om Alliansens politiker fortsatt stöder Carpelan att det finns ett "komplett och väl genomarbetat beslutsunderlag avseende investering i särskilt boende i Stenhamra"

Eller ska hut gå hem och Carpelan få en knäpp på näsan.

Miljöpartiet hotar med att revisorerna måste granska att Carpelan i kommunstyrelsen och arbetsutskottet hemlighållit kalkylen och att politikerna fick i sin hand ett dokument som sa att konsulten förordar att äldreboendet I Stenhamra ska hyras.   

Men konsulten har i sin rapport skriftligt friskrivit sig från kalkylresultatet eftersom han av kommunen tvingats använda kalkylantaganden som inte är vedertagna för att uppnå ett för kommunen önskat resultat.


(more)

Inte bara Staffanstorp åker till Cannes - det gör även Ekerö

De resor som politiker och tjänstemän i Staffantorp gjort till fastighetsmässan i Cannes har väckt uppmärksamhet genom TV-programmet Uppdrag granskning.

Men samma sker i Ekerö. 

Och med tanke på det intensiva byggandet i kommunal regi i Ekerö är det inte fel av Carpelan och Hortlund att resa till Cannes för att träffa byggföretag, arkitekter och byggare.      

Det kan självfallet inte heller vara fel att Carpelan och Hortlund inhämtar kvalificerade synpunkter på en mässa hur renovering av skolor ska bedrivas och sedan förmedlar detta till Tekniska kontoret.

Även kvalificerade synpunkter är välkomna på nästa stora kommunala projekt som är att låta ett privat företag projektera, rita, bygga, finansiera äldreboendet i Stenhamra. Kommunen ska sedan hyra äldreboendet.
  


(more)

Kommunfullmäktiges "ordningsman" kandiderar till kommunalrådsposten i Ekerö


Moderaterna i Ekerö har nominerat Adam Reuterskiöld som kandidat till uppdraget som kommunalråd.

Adam ska efterträda kommunalrådet Peter Carpelan som lämnar sitt uppdrag med utgången av 2014.

Ekeröbloggen gör i inlägget en kort genomgång av Adams bakgrund och insatser i politiken i Ekerö 


(more)

Havererat trafikljus sätter fokus på planerade gångtunnlar under Ekerövägen

Det havererade trafikljuset i Närlundakurvan orsakade köer ända till Brommaplan den 24 september.

Flera har hört av sig till Ekeröbloggen och frågat om situationen för de gångtunnlar som planeras under Ekerövägen.

Läget är att i november 2012 gav kommunstyrelsens arbetsutskott tekniska kontoret i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna till gångtunnlar under Ekerövägen.

En 8-sidig konsultrapport visade en kostnad om ca 10 mkr. 


(more)

En 150 kvm stor omöblerad villa uthyres för 330 000 kr/år – Ekerö kommun är spekulant
och utöver hyran tillkommer ca 70 000 kr/år för uppvärmning, el, vatten etc

Rubriken är utmanande, men visar på ett överskådligt sätt, hur mycket kommunen (läs Alliansen) betalar för de otaliga baracklösningarna vid skolorna.

Den kostnad kommunen betalar i hyra/kvm för den senast hyrda baracken motsvarar en årshyra på 330 000 kr för en villa på 150 kvm.

Och då måste hyresgästen själv hålla med tomt och grund för villan och betala för driftskostnaden och framdragning av vatten och avlopp, el, telefon m.m.   

Kommunen hyr baracker som har en total yta om 5452 kvm. Det motsvarar 36 villor á 150 kvm!!   

Alla kostnader nedan är noggrant dokumenterade och är de kostnader kommunen betalar för den senast hyrda baracken. En barack som placerades vid Ekebyhovsskolan inför höstterminen 2013.  

Den politiska hanteringen av skollokaler visar på ett ekonomiskt lättsinne och brist på ansvar för skattemedel som är utmanande och upprörande. 


(more)

Alliansen gör helomvändning om cykelställ efter drygt tre år - satsar nu 600 000 kr

För tre år sedan förkastade Alliansen Öpartiets motion om cykelställ i kommunfullmäktige. Men nu är frågan löst för 600000 kr!

Alliansen drog sig inte ens för att i kommunfullmäktige 2010 göra narr av oppositionens krav på cykelställ. Lyssna t.ex. hur kravet förlöjligas och hånas av Strömbäck (M) genom att klicka här.      

SL ska betala för cykelställ - inte Ekerö kommun sa Alliansen. Och Alliansen gav löfte att ta upp frågan med SL i de samrådsmöten som äger rum med SL.   

Efter att Alliansen inte ens tagit upp cykelställsfrågan på något samrådsmöte på 3 år satsar nu Alliansen
600 000 kr på cykelställ i budgetförslaget för åren 2014-2015.

Öpartiets motion anses nu tydligen så bortglömd att  cykelställssatsningen kan marknadsföras som ett förslag från Alliansen.

De enda förlorarna på Alliansens agerande är cyklisterna som får vänta 4-5 år på cykelställen och givetvis Alliansen.


(more)

Skolinspektionen gör tummen ned för förskoleklass i Ekerö för Kids2Home


Förskolan Kids2Home i Ekerö har ansökt att få öppna även förskoleklass. 

Men ansökan är mycket bristfällig. Dokument saknas, begärda kompletteringar som skolinspektionen begärt uteblir. I andra fall är lämnade uppgifter felaktiga eller bristfälliga.

Skolinspektionen har därför avslagit ansökan. 

Bristerna i ansökan väcker frågan hur ledningen för befintliga förskolan i Ekerö driver förskoleverksamheten. 

Kids2Home drivs på franchisebasis och är en god investering enligt den PR-konsult som äger bolaget.  

Enligt reklamen hjälper företaget till med alla myndighetstillstånd. Om detta även omfattar den nu avslagna ansökan är okänt. 


(more)

Har avgående kommunalrådet i Ekerö tröttnat på sitt jobb, eller...

"Kommunalrådet i Ekerö Peter Carpelan ska inte kandidera till kommunalrådsposten inför valet 2014" enligt pressmeddelande i april 2013.

Moderaterna arbetar med att få fram en kandidat till kommunalrådsposten i god tid inför valet.

Enligt uppgift bl.a. till Radio P4, skulle en kandidat presenteras i juni 2013. (Se detta genom att klicka här.) Någon kandidat har dock inte presenterats.

Efter pressmeddelandet verkar det som kommunalrådet Carpelan börjat "lägga av" arbetet som kommunalråd.

Och han har dessutom börjat uppträda alltmer självsvåldigt i arbetet.

Nedan ges några exempel från arbetet i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som är tecken på detta.  


(more)

Kommunledningens mörkläggning orsakar stora merkostnader för Ekerös skattebetalare

Ekerö kommun planerar sedan början av 1980-talet ett äldreboende i Stenhamra. Alternativet är att Ekerö hyr boendet eller äger det.

Alliansen tillgriper alla medel för att äldreboendet i Stenhamra ska hyras.

Men oppositionen har via en motion tvingat fram en kalkyl om kostnaderna för att hyra och äga äldreboendet i Stenhamra. 

Kommunen har anlitat en konsult specialiserad på att göra kalkyler om alternativen hyra/äga.

Men kommunens tjänstemannaledning, med kommundirektören Hortlund i spetsen, har givit direktiv till konsulten att använda kalkylantaganden som gör det dyrare att äga jämfört med att hyra.

Dessa antaganden strider mot de rekommendationer som kommunerna använder när en kalkyl ska göras för en jämförelse mellan att hyra och äga.

Kommunens konsult, PricewaterhouseCoopers, PwC, friskriver sig från ansvar för kalkylens resultat. Konsulten gör det genom att i rapporten skriva att antagandena i rapporten "är kommunens kalkylantaganden. PwC har [bara] sammanställt och bearbetat information och har inte verifierat eller rimlighetsbedömt dessa och tar inte ställning till kalkylresultatet."

När kalkylen ska diskuteras i kommunstyrelsens arbetsutskott skickar kommunalrådet Carpelan inte ut konsultens rapport, dvs kalkylen. (Oppositions)politikerna får bara i sin hand ett dokument som säger att "PwC bedömning är sammanfattningsvis att det skulle vara mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att upphandla ett långsiktigt hyresavtal än själv finansiera det särskilda boendet".

Denna redovisning är helt klart en förfalskning av konsultens rapport.

En kalkyl som följer de rekommendationerna som kommunerna normalt använder visar att det är lägre kostnad att äga än att hyra äldreboendet. Men beslut har redan fattats att hyra äldreboendet i Stenhamra. 

(more)

Kan oppositionen stoppa Alliansens mångmiljonslöseri med skattemedel i Ekerö

Ekerö och Salems kommuner är två moderatstyrda kommuner som behöver ett nytt äldreboende.

Salem har låtit ett välrenommerat konsultbolag göra en kalkyl över alternativen att äga eller att hyra det planerade äldreboendet.

Kalkylen visar att det ekonomiskt bästa alternativet är att äga äldreboendet och sämsta alternativet att hyra boendet.

Ekerö har också låtit ett välrenommerat konsultbolag göra motsvarande kalkyl. Men Ekerö kommun har bestämt vilka antaganden som ska gälla för kalkylen: Vilka värden på avskrivning, kalkylränta, kapitalavkastningskrav som konsulten ska använda.

Den styrda kalkylen visar att hyresalternativet är förmånligast.

Kommunens agerande har lett till att konsulten i sin rapport, dels inte tar ställning till kalkylresultatet, dels uppmanar politikerna och allmänheten att själva göra en analys, och att reflektera över antaganden gjorda av kommunen och resultatet av antagandena.

Görs kalkylen med de värden som är allmänt accepterade inom kommunerna och som Rådet för Kommunal Redovisning och SKL rekommenderar vid kalkyler fås samma resultat som Moderata Salem redovisar: Äga är att föredra före hyresalternativet.

Frågan är nu om oppositionen med stöd av fakta kan få Alliansen och Socialförvaltningen att utarbeta en kalkyl med de värden som är allmänt accepterade inom kommunerna.

I ett ärende som gäller en investering om ca 150 mkr!


 

Beslut har fattats att äldreboendet ska hyras. Men politiker som värnar om skattebetalarnas medel kan rimligtvis inte acceptera att ett beslut som rör ca 150 mkr av skattemedel fattas på felaktiga och förvrängda uppgifter. 

 
(more)

Vad döljs bakom den gravsten i Ekerö kommun som beskrivs - få känner till berömdheten

Många berömdheter finns begravda på Lovön.

Men många känner inte till den berömdhet som presenteras i detta inlägg.

Du får en detaljerad vägbeskrivning så att du själv kan göra ett gravbesök och känna historiens vingslag. 

(more)

Drottning Silvia besöker De Gamlas Dag i Ekerö – femtonde året i rad

De Gamlas Dag i Ekerö arrangerades första gången 1999.

Det började på Drottning Silvias initiativ som en picknick i Drottningholmsparken.

Sedan tog Ekerö kommun över.

I år besökte Drottningen De Gamlas Dag den 23 augusti i Ekebyhovsparken. De gamla underhölls med sång och musik samt bjöds på kaffe.

Dagen avslutades med att Ekerö-Munsö hembygdsförning överlämnade en cape med handgjort smycke till Drottningens Lovödräkt.


(more)

Blir det pendelbåt till Ekerö - kommunalt samråd och utredning om pendelbåtar ger svaret

På det samråd som ägde rum 19 juni 2013 mellan Ekerö kommun och Landstingets Trafiknämnd och Trafikförvaltningen diskuterades pendelbåtslinjen mellan Ekerö - Gamla stan.

Nedan redogörs vad som hände på mötet. Men även Trafikförvaltningens 49-sidig utredning om pendelbåtar publicerad 9 juli 2013 redovisas. 

Du kan i inlägget klicka fram denna utredning samt protokollet från samrådsmötet. 

I ett tidigare inlägg om samrådet har Ekeröbloggen redovisat att löftet att diskutera behovet av cykelställ vid vissa busshållplatser blev sviket.


(more)

Blir det pendelbåt, cykelställ - Ekeröbloggen redovisar samrådet med Trafiknämnden

Nu finns protokollet från det första av de regelbundna (?!) samråden under mandatperioden 2010 - 2014 mellan Ekerö kommun och SL.

Blir det pendelbåt? Blir det cykelställ vid vissa av busshållplatserna?

Vilka andra intressanta frågor ventilerades?

Ekeröbloggen redogör i detta inlägg för hur Samrådet hanterade frågan om cykelställ för de busshållplatser där behovet av cykelställ finns.

Men även busskurers utformning kommenteras då det tydligen är viktigare än cykelställ för Folkpartiet.  


(more)

Insändare kräver att oppositionen i Ekerö ställer krav på extra möte i kommunstyrelsen

En insändare argumenterar att remissvaret kommunen ska lämna senast den 19 augusti till Trafikverket måste behandlas i kommunstyrelsen.

Remissen avser kommunens synpunkter på att flytta av- och påfarterna för Ekerövägens anslutning till Förbifart Stockholm. 

Bakgrunden är att Carpelan (M) 2010 lämnade kommunens synpunkter på av- och påfarterna. Men då fick inte någon i den politiska ledningen i kommunen ta del av synpunkterna, vare sig innan eller efter att de skickats till Trafikverket. Trots detta fördes synpunkterna fram på sådant sätt att synpunkterna framstod för Trafikverket som förankrade och godkända av en enig politisk ledning.

Enligt insändaren representerar Carpelan ett parti och utses av kommunfullmäktige. Carpelan kan därför inte fatta beslut åt kommunen på egen hand i stora betydelsefulla frågor.    


(more)

Detaljplanen för Wrangels väg i Ekerö har överklagats till länsstyrelsen.

Fyra invånare, sakägare, har till länsstyrelsen överklagat beslutet av Ekerö kommun-fullmäktige den 18 juni 2013 att anta detaljplanen för området vid Wrangels väg, officiellt benämnt Tappström 3:1 m.fl.

Invånarna kräver att länsstyrelsen upphäver planen.

Motivet för invånarnas krav är

 • Bullret från trafiken på Ekerövägen överskrider de värden som tillåts
 • Trafik- och parkeringsplaneringen är mycket otillfredsställande
 • Planen strider mot kommunöversiktens mål för bebyggelsen
 • Ingen utredning har gjorts av den kommunala servicen mm som behövs inom området 

(more)

Flyttning av Ekerövägens på- och avfarter till Förbifart Stockholm räddar världsarvet

Senast 19 augusti 2013 ska kommunen yttra sig över ett förslag från Trafikverket utskickat 10 juli (!!), att på- och avfarten vid Edeby på Lovön flyttas till Lindö, dvs på Ekerösidan av Lindötunneln.

Förslaget är "nygammalt" och har tidigare avfärdats av kommunen.  

Men det nya förslaget är av mycket stor betydelse för bevarandet av världsarvet Drottningholm, Lovö naturreservat och Natura 2000-området Edeby Ekhage.

Nu måste kommunstyrelsen kallas till extra möte för att svara på remissen! 


(more)

Det är inte Grönköping utan Alliansen i Ekerö som har varit passiv i 2 år i cykelställsfrågan


För drygt två år sedan avslog Alliansen i kommunfullmäktige ett förslag i en motion om cykelställ vid t.ex. rondellen vid OKQ8.

Cykelstället vid rondellen kan uppskattas kosta ca 1000 kr och ge ca 20 färre rödljusstopp för bilisterna i morgonrusningen. 

Enligt Alliansen måste cykelställsfrågan hanteras i den Samrådsgrupp som finns mellan Ekerös och Landstingets politiker.

Men Alliansen har varit passiv och kallade inte till något möte i Samrådsgruppen. 

Första mötet med Samrådsgruppen under mandatperioden var i juni 2013 (!), drygt två år efter beslutet i kommunfullmäktige.  

Men på mötet "glömde" Alliansen att diskutera cykelställsfrågan, t.ex. cykelstället vid OKQ8-rondellen.

Flera läsare har reagerat på Alliansens beslut att vägra sätta upp cykelställ i anslutning till några busshållplatser och i Stenhamra och Ekerö centrum samt i Träkvista.

Ekeröbloggen redogör därför nedan för den sorglustiga och - milt sagt - Grönköpingsaktiga historien.


(more)

I Ekerö är 5% av alla hushåll registrerade för obetalda skulder hos Kronofogden


I Ekerö är ca 5% av alla hushåll registrerade för obetalda skulder hos Kronofogden. 

Under 2012 skickade Kronofogden ca 9 betalningsförelägganden om dagen till personer mantalsskrivna i Ekerö. 

Nedan jämförs Ekerö med Täby.

Medianinkomsterna är i stort sett lika stora men Kronofogden skickar ca 68% fler betalningsförelägganden per invånare till Ekerö än Täby.


(more)

Ekerös satsning på bilismen ger försämring för kollektivresenärer och äldre fotgängare

Som visades i inlägget "Cykelställ och gångtunnel är rena rötmånadshistorien i Ekerö" har en konsult utrett utformning och kostnad (5,5 miljoner kr) för en gång- och cykeltunnel under Ekerövägen vid rondellen vid OKQ8.

Men som visas nedan, gör gångtunneln att kollektivresenärerna får ca 90 - 120 m längre väg till bussen samt en lång utförs- och uppförsbacke. Lutningarna ska enligt förslaget vara 7% vilket är den maximalt tillåtna vid byggande av gångtunnlar.  

Även för de gående som bara ska korsa Ekerövägen - t.ex. barn på väg till eller från Ekebyhovsskolan - får en ca 90 - 120 m längre väg med gångtunneln än att bara korsa Ekerövägen i markplanet.  

Med så lång ned- resp. uppförsbacke och förlängd väg kommer sannolikt många ungdomar - men även vuxna - att välja att korsa vägen i markplanet med den olycksrisk det medför. 


(more)

Nya biljettsystemet på Ekeröleden kan tvinga Ekerö kommun att sänka biljettpriset

Enligt kommunallagen måste färjan Jungfrusund - Slagsta drivas enligt självkostnadsprincipen.

Om det nya betalsystemet är effektivt tvingas kommunen enligt kommunallagen att sänka biljettpriset.

Frågan är om Trafikverket Färjerederiet är införstådd med att företaget måste bedriva färjeverksamheten som en form av ideell verksamhet.

Avtalet mellan kommunen och Trafikverket Färjerederiet borde reglera att om färjeleden går med vinst måste biljettpriset sänkas. 

Men avtalet talar om vinstdelning. 

Ekeröbloggen redovisar nedan de kommunrättsliga reglerna. 


(more)

Cykelställ och gångtunnel är rena rötmånadshistorien i Ekerö

Ett cykelställ för ca 1000 kr vid rondellen som ligger vid korsningen Ekerövägen - Ekvägen, dvs vid OKQ8, minskar "rödljus-stoppen" med 67%. Minskningen gäller för de cyklister som kommer från OKQ8-sidan av Ekerövägen och ska åka buss mot stan.

Ett cykelställ skulle därför kraftigt minska bilköerna i morgonrusningen som ibland sträcker sig till Sandudden.

Men förslaget om ett cykelställ avslogs i kommunfullmäktige av den moderatstyrda Alliansen i juni 2011 efter en livlig debatt - förslaget om cykelställ kom ju från oppositionen.

Nu har Alliansen - på ett Moderat förslag - gjort en utredning som visar att en gång- och cykelväg under Ekerövägen för ca 5,5 miljoner kronor minskar "rödljusstoppen". 

Men det är inte troligt att 5,5 miljoner kronor anslås i budgeten 2014 för en undergång. Det har ju saknats ca 1000 kr under 2011, 2012 och 2013 för det välbehövliga cykelstället på OKQ8-sida

Köer är tydligen att föredra i stället för ett cykelställ som föreslagits av oppositionen!


(more)

Ekeröbloggen beskriver en traumatisk händelse för Alex - en av Ekerös främsta kändisar

Alex är en norsk skogskatt. Men såvitt Ekeröbloggen förstår är katten numera en rikskändis.  Läs den engagerande historien om Alex och det brutala övervåld som Alex utsatts för. 

(more)

Göran Ronsten kommenterar det nya betalsystemet Ekerö - Slagsta

Göran Ronsten har gjort en kommentar till inlägget "Första dagen med nytt betalsystem på färjan Ekerö - Slagsta" som du kan läsa genom att klicka 

Då kommentaren är värd större uppmärksamhet publiceras den direkt på Ekeröbloggen.

Ekeröbloggen har utgivarbevis och följer samma regler vad gäller anonymitetsskydd som gäller för papperstidningar som DN, SvD etc.

Om du skickar en kommentar till ett inlägg kan inte ens redaktionen spåra dig. Det gör att om du lämnar fältet för e-mailadress tomt när du skickar en kommentar till ett inlägg ör du anonym för alla inklusive redaktionen.   


(more)

Många Ekeröbor kör för fort - enbart två vägar har fler fortkörare i länet än Ekerövägen

På Ekerövägen fick många bilister dryga böter 2012 pga av hastighetsöverträdelser.

Och många fick även sitt körkort indraget. 

Ekerövägen har tredje högsta antalet hastighetsöverträdare i länet enligt polisens statistik.

Hög hastighet är en av de vanligaste orsakerna till olyckor på våra väger. 

Ta det lugnt. Tänk på att risken är stor att du kör fortare än tillåtet på Ekerövägen under sommaren eftersom köerna är väsentligt mindre än normalt.  


(more)

Första dagen med nytt betalsystem på färjan Ekerö - Slagsta

Ekeröbloggen beskriver första dagen för det nya betalsystemet för Slagstafärjan.

Förvåning - men även upprördhet - var en vanlig reaktion bland bilisterna.

Det nya betalsystemet startade nämligen den 1 juli trots att kommunen informerade om motsatsen i en helsidesannons i Mälaröarnas Nyheter den 17 juni.

Mälaröarnas Nyheter har även på nyhetsplats haft en stor artikel där budskapet var att systemet inte skall starta förrän senare i höst.

Flera bilister frågade t.o.m. om det fanns politiskt ansvariga på plats. 

Men ingen politiker kunde ses vid terminalen. Det var nog bäst så! 

 

(more)

Kommunens information om Slagstafärjans nya betalsystem under all kritik
Men här kan du läsa en 4-sidig broschyr om systemet

Ekerö kommun informerade felaktigt att "Nytt betalsystem skjuts upp" i en helsidesannons i sista numret av Mälaröarnas Nyheter före sommaruppehållet.

Trots att det nya betalsystemet införs 1 juli uppger
kommunen i annonsen: "Betalning fortsätter tills vidare enligt nuvarande system"

Kommunen uppger även i annonsen att information om nya biljettsystemet finns att läsa på kommunens hemsida. Men angivna sidan är inte aktiverad. Kommunen vägrar t.o.m. trots påstötning att informera att annonsen i Mälaröarnas Nyheter är felaktig.

I inlägget nedan kan du därför läsa en 4-sidig broschyr om det nya betalsystemet.

Kommunen har haft information om det nya betalsystemet sedan mitten av maj. Men sannolikt längre då betalsystemet upphandlades hösten 2012 som du kan se genom att klicka här.

Oppositionen drev igenom att information skulle lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni om betalsystemet skulle starta eller skjutas upp. 

Men någon sådan information kan inte utläsas ur protokollet.


(more)

Ekerö kommun kan vinna tävlingen "flest baracker - minst satsning på permanenta lokaler"


I Ekerö, en växande kommun som gör anspråk på att vara en välskött kommun, borde det vara en självklarhet att förskolan/skolan har tillgång till permanenta lokaler, byggda för sitt ändamål.

Men om man granskar utbyggnaden av Sandudden, kommunens senaste stora utbyggnadsområde, blir man både överraskad och förvånad. I Sandudden har nämligen baracker med en sammanlagd barackyta om 1215 kvm hyrts vid 5 olika tillfällen.

När detta skrivs sågas det ned träd på Ekebyhovsskolans skolgård för att under sommarlovet kunna placera en barack på taket på en befintlig barack. 

Exploateringen av Gällstaö var tydligen också en total överraskning, därför krävdes det baracker där med mycket kort varsel.

Långsiktig planering av skolor och skollokaler verkar saknas totalt.

Att Tekniska kontoret i sin budget uppger att det är dyrare med baracker än permanenta skollokaler verkar inte påverka lokalplaneringen.

Ekeröbloggen gör i inlägget en genomgång av "barackläget" vid några av våra skolor.


(more)

Ekerö kommun kapitulerar – det nya betalsystemet för färjetrafiken Jungfrusund-Slagsta införs 1 juli 2013

Ekerö kommun kapitulerar!

Färjerederiet har bestämt sig och kör över kommunen. 

Annonsen i Mälaröarnas Nyheter från den 17 juni 2013 med rubriken "Nytt betalsystem skjuts upp" ger fel information. 

Färjerederiet har sagt upp all personal som sköter biljettverksamheten ombord från den 1 juli 2013.  

Det nya betalsystemet införs den 1 juli 2013.


(more)

Ekerö kommun skjuter upp nya betalsystemet för färjan – färjerederiet för in det 1 juli 2013

I en helsidesannons i Mälaröarnas Nyheter den 17 juni 2013 önskar Ekerö kommun en glad sommar med beskedet att det nya betal-systemet för färjan på Ekeröleden skjuts upp. Men följer man kommunens uppmaning att läsa mer på Ekeröledens hemsida finner man att det nya betalsystemet införs den 1 juli 2013.
 

(more)

SvT ABC har gjort reportage om bussdepån vid Enlunda - Ekeröbloggen kommenterar

Svt ABC har gjort ett reportage om bussdepån vid Enlunda.

Ekeröbloggen refererar och kommenterar reportaget, som du själv kan klicka fram och se nedan. 


(more)

Bussdepåns miljöpåverkan visades för Ekerös politiker - men hur fattades beslutet

 

Ekeröbloggen har tidigare visat på det groteska intryck som en upp till 25 m hög och 150 m lång bergsskärning ger vid placering av bussdepån mellan Lullehovs-bron och Färingsö Trä.

Till fredagen den 7 juni 2013 hade aktionsgruppen bjudit in allmänhet och politiker till en visning på plats av ingreppets storlek.  

Bilden till höger visar de som samlats till visningen kl 14.

Då många undrade på vilka grunder beslutet fattades att placera bussdepån på Enlunda redogör Ekerö-bloggen nedan för detta.

 


(more)

Konsulten litar inte på sin utredning om Ekerö ska hyra eller äga nya äldreboendet

En konsult har på kommunens uppdrag gjort en kalkyl om kostnaden för äldreboendet i Stenhamra.

Konsulten har, utifrån de kalkylantagande som kommunen angivit, kommit fram till att blir billigare om kommunen hyr äldreboendet av ett externt bolag än att kommunen själv finansierar och låter ett byggbolag bygga äldreboendet.

Men konsulten är själv tveksam till det redovisade resultatet.

Och konsulten skriver att han inte tar ansvar för kalkylresultatet eller har rimlighetsbedömt kommunens kalkylantaganden. Han klargör i en friskrivningsklausul i sin utredning:

"Räkneexemplet är baserat på kommunens kalkylantaganden. ... Läsarna av denna rapport bör själva utföra sin analys och reflektera över antaganden gjorda av kommunen och resultatet."

Ekeröbloggen har tagit konsulten på orden och gjort en egen analys med tre ändrade objektivt verifierbara och styrkta kalkylantaganden.

 1. Avskrivningstiden sätts till den som Rådet för Kommunal Redovisning säger ska användas för äldreboenden.
 2. Internräntan sätts till den som SKL rekommenderar kommunerna att använda 2014 vid beräkning av kapitalkostnad.
 3. Direktavkastningskravet sätts något lägre än det som Ekerö Bostäder uppnår.  

Resultatet av denna ändring visar att det är 7,4 mkr lägre kostnad första året för kommunen att finansiera och äga äldreboendet jämfört med konsultens resultat (baserad på de siffror han blivit anvisad av kommunen) och hyresalternativt har lägst kostnad.

Ekerö kommun gjorde samma upptäckt när kommunen 2011 skulle hyra ett badhus som ett privat företag skulle bygga och äga.


(more)

Politiker i Ekerö inbjuds till granskning på plats av sitt beslut om bussdepåns placering

Det blir visning för politiker och allmänhet av nya bussdepåns placering fredagen den 7 juni 2013 kl 14 och 19.

Initiativtagare är Mikael Hellgren, ordförande i Eneby Enlunda vägsamfällighet.  

Ekeröbloggen kommer, på eget initiativ, att via mail informera samtliga politiker i kommun-styrelsen, kommunfullmäktige och byggnadsnämnden om mötet.

(more)

Undermåligt planarbete gör att bussdepåns placering i Ekerö vilar på icke saklig grund

Det slarviga och bristfälliga planarbetet och placeringen för den nya bussdepån på Färingsö vållar starka och upprörda känslor.

Flera allvarliga felaktigheter i planarbetet medför att politikerna fattar beslut om placeringen på icke saklig grund.

Alternativa placeringar avfärdas utan att vara utredda i sin helhet, planområdet påstås till 80% bestå av "åker och betesmark" när 80% består av berg som kräver 50000 lastbilslass för bortforsling.

Illustrationer i planmaterialet är uppenbara skönmålningar.

Kommunen påstår att SL har avfärdat en placering vid vägen till Älvnäs. Något som SL förnekar och hävdar att det är kommunen som avfärdat placeringen där. 

Kommunen har falskeligen påstått att inlämnade synpunkter vid samrådet 2011 inte kommer att beaktas. Kommunen har felaktigt påstått att den miljökonsekvensbeskrivning som Länsstyrelsen tvingat kommunen att utarbeta gör att det nu är ett nytt ärende.

Att kommunen sprider uppenbara felaktigheter såväl i planen som vid presentationer av densamma gör att tilltron till de som driver planarbetet starkt måste ifrågasättas.


(more)

Pendelbåt mellan Ekerö och centrala Stockholm - Tidningsanka eller realitet

Kostnaden för en pendelbåtslinje mellan Ekerö och centrala Stockholm beräknas till 42 mkr/år.

Med få nya pendelresenärer ger det en samhälls-ekonomisk lönsamhet om 3% (!!) - där 100% krävs för lönsamhet.

Det visar senaste utredningen från Landstinget daterad 5 maj 2013. Enligt utredningen startar Landstinget pendelbåtslinjen enbart om Trafikverket och Ekerö står för kostnaderna.  

Inga pengar finns i landstingets budget för pendelbåtar 2014

Trots detta sprider KD via egen hemsida, tidningar och radio att pendelbåt mellan Ekerö och centrala Stockholm kan starta hösten 2014. 

För att profilera sig drar sig KD inte ens för att undertrycka fakta i partiets information om pendelbåtar.


(more)

Förgubbning och förgumning i Ekerö kommunpolitik

Var tredje kommunpolitiker i Ekerö är pensionär. Ekerö har länets högsta andel av politiker äldre än 50 år. 

I Ekerö är 6,8 % av politikerna under 30 år. I länet är det enbart 3 kommuner som har lägre andel.

Andelen politiker i Ekerö i åldern 30 - 49 år minskade med en tredjedel efter valet 2010!! 

Det är tydligt att det sker en förgubbning och förgumning i Ekerö, ställt mot övriga kommuner i länet.

Frågan är hur "nytt blod" ska komma in i Ekerös kommunpolitik.

All fokus verkar vara på att det ska vara jämn könsfördelning för politiker medan åldersstrukturen är av mindre intresse. 


(more)

Enligt ansökan blir höjningen av Jungfrusundsåsen i Ekerö upp till 70 meter

Ekeröbloggen har fått påpekanden att höjningen av Jungfrusundsåsen blir upp mot 70 m. 

Det stämmer att förhandsbesked lämnats in till kommunen att få höja nuvarande topp på Ekebyhovsbacken 35 meter.

Men det framgår även av handlingarna, som observanta har påpekat, att avsikten är även att delar av Jungfrusundsåsen ned mot Jungfrusunds Marina ska höjas 60 - 70 meter.  

Självklart är en sådan höjning ett brutalt ingrepp i Jungfrusundsåsen. 

Ansökan strider mot Översiktsplanen för Ekerö att Jungfrusundsåsen ska avsättas som naturreservat och bevaras för kommande generationer.

Att politikerna inte avslår förslaget direkt, utan accepterar att förslaget läggs ut på samråd via annons i Dagens Nyheter, är häpnadsväckande.


(more)

Jungfrusundsåsen i Ekerö – naturreservat eller tipp för massor från Förbifart Stockholm

Det är sannolikt få medborgare som uppmärksammat att ett företag begärt att få tippa fyllnadsmassor från byggandet av Förbifart Stockholm på Ekebyhovsbacken så att backen höjs 35 m, vilket motsvarar ett 12-våningshus.

Transporterna av massorna och arbetet i samband med höjningen av backen kommer att innebära ett brutalt ingrepp i Jungfrusundsåsen. 

Jungfrusundsåsen är kommunens största och mest besökta tätortsnära friluftsområde. Företagets ansökan strider mot Översiktsplanen för Ekerö att Jungfrusundsåsen ska avsättas som naturreservat och bevaras för kommande generationer. 

Kommunen har annonserat om samråd om höjningen i DN. Innebär detta att politikerna stöder höjningen?
 


(more)

Läs Saras egen berättelse om hennes kollovistelser - och Ekerös långsamma hantering

Sara, som lider av svår funktionsnedsättning, har fått nej från Ekerö kommun på en ansökan om kollovistelse i Stockholms kommun.

Ekerös nej kom först en månad efter att tiden för ansökan gått ut.

Ett reportage i SVT ABC om Ekerös nej har väckt stor uppmärksamhet.

Ekeröbloggen har från Förvaltningsdomstolen fått del av överklagandet av kommunens nej till kollovistelse.   

Sara har själv i överklagandet berättat om hur mycket kollovistelsen betyder för henne.

Det är en berättelse i ord och bild där självfallet även Saras mamma hjälpt till.
    

Ekeröbloggen publicerar nedan Saras egen berättelse.


(more)

Skadegörelse för 200 000 kr mot busshållplatser i Ekerö den 10 maj 2013

Skadegörelsen mot busskurer längs Ekerövägen den 10 maj 2013 kostar SL mellan 150 000 - 200 000 kr.

Skadegörelsen i Ekerö är ett typiskt ungdomsbrott där statistik, som presenteras sist i inlägget, visar att  antalet anmälningar fördubblats på 10 år.

På vissa ställen i Sverige har bussbolaget ersatt glaset i busskurerna med metallgaller.

Det kanske blir lösningen i Ekerö också om inte den meningslösa skadegörelsen upphör.


(more)

Oförskämd höjning av matpriserna för anhöriga och pensionärer vid Ekgården

Det finns en upprörd opinion mot Ekgårdens höga lunchkostnad för anhöriga och pensionärer. Det framgår av Mälaröarnas Nyheter nummer 6 år 2013.

Avgiften för en lunch är 80 eller 95 kr beroende på om man är anhörig till en boende eller "enbart" allmänhet.

Enligt Ekgårdens kalkyl har exakt samma mat som serveras i restaurangen en självkostnad om 49 kr när den läggs i en matlåda för transport av hemtjänsten till en hemmaboende pensionär.

Men enligt Ekgårdens kalkyler är självkostnaden för samma mat upplagd på tallrik i Ekgårdens matsal 114 kr.

Det krävs ingen Einstein för att inse att Ekgårdens kalkyler är felaktiga. Det är därför anmärkningsvärt att Socialnämndens ordförande Staffan Strömbäck (M) offentligt försvarar gjorda kalkyler.

Det kan också nämnas att avgiften för anhöriga och pensionärer är 45 - 50 kr för motsvarande lunch på äldreboendena i t.ex. Umeå, Arboga, Lund, Skellefteå, Mölndal.


(more)

Ekerö kommun kritiseras för lång handläggning i ärende som rör förståndshandikappad

Den handikappade flickans advokat säger att Ekerö kommuns agerande är ett fult sätt att tjäna pengar.

Det är SVT ABC som avslöjar denna anmärkningsvärda historia.

Den förståndshandikappade flickan har varit på läger 10 år i rad. Men vid ansökan om lägervistelse även 2013 hanterade socialkontoret ärendet så långsamt att ansökningstiden hade gått ut när väl ärendet behandlades.

Det hjälpte inte att flickans mor gjorde dagliga påstötningar om att hantera ärendet. Ekerö socialkontor tog mer än två månader för att hantera ärendet.  

Enligt den advokat som nu är inblandad i ärendet är den långa hanteringstiden anmärkningsvärd då Ekerö socialkontor hade alla handlingar och dokument i ärendet. Och kommunen visste mycket väl när ansökningstiden gick ut och det fanns ingen anledning att dra ut på ärendet.

Ekerös agerande är enligt advokaten ett fult sätt att tjäna pengar.

Ekerös socialchef säger som försvar att ett komplicerat ärende kan ta två månader att utreda. Ekeröbloggens kommentar: Har utredning i ärendet gjorts tio gånger tidigare kanske viss vana finns. 

  

Enligt Carpelan (M) är hans avskedspresent till Ekerö länets bästa infrastruktur

Carpelan är speciellt stolt över att Ekerö kommun inom några år kommer att ha länets bästa infrastruktur.

Denna fina avskedspresent framgår av det brev där han tillkännager att han avgår vid valet 2014.

Men breddningen av Ekerövägen startar i bästa fall 2017 - sannolikt senare - enligt Trafikverket. Och Stockholm har inte några planer på att åtgärda Brommaplansrondellen.

Färjan Färingsö - Lövsta har varit valfläsk sedan 2003.

Carpelans glädje över sin insats när det gäller att förbättra infrastrukturen inom några år till länets bästa måste bygga på kunskaper som gemene man inte känner till.  


(more)

Ekerös kommunalråd - Peter Carpelan (M) - avgår i samband med valet 2014

Som framgår nedan avgår Carpelan i samband med valet 2014, dvs om ca 18 månader.

Att en efterträdare inte redan är utsedd visar att det är svårt att hitta en ersättare bland dagens politiskt aktiva Moderater i Ekerö. 

Ekeröbloggen kan inte finna att det finns någon självskriven ersättare.

Sannolikt kommer nu spekulationens vågor att gå höga vem som ska bli efterträdare. 

 

(more)

Nytt grepp i Ekerö av KD och C för att visa att de inte är med och styr i politiken

När KD och C har en annan åsikt än Moderaterna har de tidigare ändå röstat som Moderaterna. 

Men KD och C har nu infört ett nytt grepp för att visa att man inte är med och styr i Ekerö kommun.

Sex olika politiker från KD och C väljer i ett aktuellt fall att hellre hemlighålla partiets åsikt än att rösta med Moderaterna.

KD och C väljer i aktuell fråga att inte delta i beslut i:

 • socialnämndens arbetsutskott
 • socialnämnden
 • kommunstyrelsens arbetsutskott
 • kommunstyrelsen. 

Det är svårt att förstå vad KD och C och dess politiker har för berättigande om de inte för fram sin eller partiets åsikt.

När ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 23 april 2013 får vi se om KD och C håller fast vid att visa att de inte är med och styr.


(more)

I Ekerö stjäl kommunalrådet Carpelan (M) oppositionens förslag

Cirka 300 skolungdomar söker varje år sommarjobb inom kommunen.

I Alliansens budget för 2013 finns anslag för 50 sommarjobb. (S) och (Ö) föreslog i sina budgetförslag 100 sommarjobb.

Du kan höra nedan att kommunalrådet Carpelan (M) med eftertryck hävdade ett flertal gånger i budgetdebatten den 20 november 2012 att det inte är något problem med sommarjobb.

Enligt Carpelan ordnar nämligen de flesta skolungdomar sina sommarjobb på egen hand i Ekerö. 
 

Det blev omröstning i kommunfullmäktige. Eniga Allianspolitiker röstade igenom att det räcker med 50 sommarjobb 2013.

Den 25 mars skickar Carpelan en separat skrivelse till kommunstyrelsen och föreslår 100 platser. Denna "nyhet" får stort utrymme på kommunens hemsida.

Nu lanseras alltså 100 sommarjobb som ett Alliansförslag initierat av Carpelan själv.

Nu är det 16 månader till valet 2014. Och sysselsättningsfrågan blir valets huvudfråga.


(more)

Påverka utvecklingen av Stenhamra centrum

Invånarna i Ekerö inbjuds av kommunstyrelsen till ett möte 20 april 2013 för att påverka utvecklingen av Stenhamra centrum.  

Men ingen information om mötet har getts till de som är så intresserade att de anmält sig till den medborgarpanel som bildats just för att påverka utvecklingen av Stenhamra centrum.

Inbjudan publicerades i en annons i Mälaröarnas Nyheter den 8 april. Information om ett motsvarande möte i Erskinesalen om Ekerö centrum publicerades på kommunens hemsida först två dagar före mötet och först efter Ekeröbloggens inlägg där informationsbristen påpekades.

Det kan vara en orsak till att enbart tre personer från allmänheten och knappt 10 politiker deltog i detta möte. 

Ekeröbloggen ger därför nedan information om inbjudan. Ekeröbloggen redovisar även den pågående planeringen av Stenhamra centrum och den planering som redovisades för invånarna under år 2010.  

(more)

Allt går att visa med statistik - även att Ekerös skolor snart är bland de tio bästa i landet

Det finns 1446 grundskolor i landet som har årskurs 9.

Ekerös grundskolor ligger på platserna 877, 564, 368 och 237 i en lista i meritvärdesordning där grundskolan med högst meritvärde får plats ett och skolan med lägst meritvärde får plats 1446.   

Resultatet är förvånande då Ekerö kommun snart är en av de tio bästa skolkommunerna i landet enligt Alliansen.

Ekeröbloggen försöker nedan ge en förklaring till detta märkliga resultat.


(more)

Påverka utvecklingen av Ekerö och Stenhamra centrum

I en annons i Mälaröarnas Nyheter inbjuds invånarna i Ekerö till möten 13 och 20 april för att påverka utvecklingen av Ekerö respektive Stenhamra centrum.

Men ingen information finns om dessa möten på kommunens hemsida. Och ingen information har getts till de som är så intresserade att de anmält sig till den medborgarpanel som bildats just för att påverka utvecklingen av Ekerö och Stenhamra centrum.

Ekeröbloggen ger därför nedan information om inbjudan och den pågående planeringen av Ekerö centrum.

Avsikten är att senare göra ett inlägg om Stenhamra centrum. 
Kommunen har nu, den 11 april, lagt ut inbjudan på sin hemsida.


(more)

Det är inget demokratiskt problem att fritidspolitiker i Ekerö tvingas betala för dokument

För tredje gången i kommunfullmäktige i Ekerö ondgjorde sig Carpelan i mars 2013 över att /oppositionens/ fritidspolitiker inte får betala ur egen ficka för de dokument som krävs för att fullgöra det politiska uppdraget.

Carpelan är det enda kommunalrådet i Sverige som har denna bisarra åsikt.  

I alla andra kommuner, landsting och riksdag är det självklart att det ska vara gratis för politiker att få kopior av erforderliga handlingar.

Carpelans agerande är självfallet inte betingat av omsorg om en intäkt till kommunen utan kan enbart uppfattas som ett sätt att sätta krokben för oppositionen.
 


(more)

Var fjärde lektion i Ekerös grundskolor utförs av av en obehörig lärare

Var fjärde lektion i Ekerös grundskolor utförs av en obehörig lärare. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2012/2013.

Detta är en bottenplacering men trots detta ligger Ekerös elever betygsmässigt i grundskolan på plats 16 i landet.

Men det sker en avsevärd försämring av studieresultatet när Ekerös elever börjar gymnasiet.  

Trots de goda avgångsbetygen från grundskolan ligger Ekerös elever bara på ca plats 150 när det gäller att klara gymnasiet på 4 år. 

En förklaring kan vara att det är en stor skillnad mellan betygen och de kunskaper Ekerös elever redovisar i årskurs 9 på de nationella proven.

Många elever får högre betyg än de kunskaper som nationella proven redovisar. Kan det bero på en stor andel obehöriga lärare i kommunen?


(more)

10-15 galanden från tuppar per 15-minutersintervall störande i Ekerö kommun

Enligt miljönämnden kunde en tuppägare i Ekerö hålla fem tuppar men Länsstyrelsen skriver i sitt beslut:

"Med hänsyn till att tuppar ofta hetsar varandra till att gala anser Länsstyrelsen att det är lämpligt att fortsättningsvis endast hålla en tupp på fastigheten".

Detta beslut är baserat på att kommunens miljökontor vid sex tillfällen besökt tupparna och mätt antal galanden per 15-minutersintervall. Kontoret har därvid funnit att det golades 6-10 gånger per 15 minuter utom vid ett av inspektionstillfällena.
(more)

Det är färre elever i Ekerö än i Södertälje som uppnår kravnivån i läsförståelse i årskurs 6

Ekerös elever har mycket dåligt resultat vid det första nationella prov som genomförts i årskurs 6.

T.ex. i läsförståelse som är grundläggande för goda betyg i många ämnen är andelen elever i Ekerö som klarar kraven lägre än genomsnittet för riket och länet.

T.o.m. i Södertälje är andelen elever som uppnår kravnivån för läsförståelsen högre än för Ekerös elever - vilket är häpnadsväckande.

Nedan redovisas resultatet för Träkvista skola där det framgår  att andelen elever i Träkvista som uppnår kravnivån är lägre än genomsnittet för riket för samtliga 11 delprov i matematik, engelska, svenska!!!!    

Med Ekerös organisation är det kommunstyrelsen som har ansvaret för själva undervisningen och undervisningsresultatet.

Ordföranden i kommunstyrelsen - Carpelan (M) - prisar den organisation som gör att Barn- och ungdomsnämnden "enbart" har ansvar för att specificera "vad" som ska göras - medan han själv - som ordförande i kommunstyrelsen har ansvar för "hur" det görs.

Nu krävs det att Carpelan (M) går ut på plan och förslagsvis på nästa möte i Barn- och ungdomsnämnden redogör vilka åtgärder han tänker genomföra för att uppnå acceptabla resultat i årskurs 6.


(more)

Mögelproblemen i Ekerös skolor inget för oppositionen enligt informationschefen

Oron är stor bland föräldrar som har haft sina barn i kommunens mögliga lokaler under en stor del av deras uppväxt.

Vissa barn har först  fått gå 3-4 år i Gräsåkers förskola som fick stängas pga av mögel och sedan 3-4 år i mögliga lokaler i Träkvista.

Kommunens "opolitiske" informationschef har nu kallat till möte mellan politiker och föräldrarna om situationen.  

Men enbart politiker från den Moderatstyrda Alliansen som nonchalerat mögelproblemen under åratal, får delta. Dvs politiker från M, FP, C och KD.

  
Självklart kommer viss politisk information till föräldrarna att utebli - eller bli vinklad - när oppositionen utestängs av informationschefen.  


(more)

Byggkarusellen och bluffarna i Ekerö snurrar fortare och fortare


I senaste numret av Mälaröarnas Nyheter påstår ordföranden för Ekerö Bostäder - Ingemar Hertz (M) - att de 5-våningshus som ska byggas vid Wrangels väg är lika höga (låga?) som de befintliga
2-våningshusen. 

Hertz spär på sitt påstående i Mälaröarnas Nyheter med att säga: "Vi har ritat om allt och det är mycket lägre hus nu".

Förvirringen blir inte mindre av att Carpelan (M) påstår "Det är en stor förändring från de gamla planerna på så sätt att det inte längre är några "höghus" och att utformningen är mycket bättre"?
  


(more)

Har Ekerös kommunalråd ändrat åsikt om 5-våningshus vid Wrangels väg

En kommuninvånare ställer 8 mars 2013 frågor till kommunalrådet Carpelan om den planerade bebyggelsen vid Wrangels väg vid Ekerövägen. Kommunalrådet svarar samma dag. Carpelans svar väcker frågan om Carpelan fortfarande stöder sitt eget beslut i kommunstyrelsens arbets-utskott från 19 februari 2013 om 180 lägenheter i 4 - 5-våningshus vid Wrangels väg.

(more)

Även till JO fortsätter hemlighetsmakeri och osanningar om Ekerö Bostäders försäljning

≡ Av Gösta Olsson ≡
Jag skriver under eget namn, då jag nedan öppet anklagar kommunalrådet Carpelan (M) och kommundirektör Hortlund för en så allvarlig sak som att ge falsk information till JO.

Den falska informationen ges i ett yttrandet till JO om vad som förevarit i försäljningen av Ekerö Bostäder.

Att falsk information ges till JO anser även oppositionspolitikerna. 

Även om de inte öppet till JO kan (vill?) anklaga Carpelan och Hortlund för att undanhålla sanningen för JO, så är det underförstått.

Det framgår av de dokument som de sänt till JO, där de var för sig kräver ett helt nytt yttrande från ett av Carpelan - Hortlund oberoende organ.


(more)

Ekerö Bostäder behöver mark till hyresrätter - men säljer sin mark till bostadsrätter

Ekerö Bostäder ska köpa mark och satsa på att bygga hyresrätter. Detta har styrelsen beslutat.

Men första beslutet blir att sälja mark vid Wrangels väg till ett bolag som ska bygga bostadsrätter.

Ekerö bostäder ska sedan köpa ny mark(!!)

Men i Ekerö tätort finns ingen mark att köpa för att bygga hyresbostäder. Marken i Ekerö tätort ägs till största delen av bostadsbolag som köpt marken för att bygga villor och bostadsrätter.  

14 miljoner av försäljningsintäkten ska Ekerö bostäder ge till kommunen som äger Ekerö Bostäder.

Kommunen behöver dessa pengar för att rädda Ekerös vanskötta ekonomi.

Resultat: Fler bostadsrätter - Färre hyresbostäder

men kommunens ekonomin räddas 


(more)

Nej till höghus i Ekerö år 2010 blev Ja till höga hus och hård exploatering år 2013

Nej till hög och tät bebyggelse vid Wrangels väg i Ekerö tätort lovade politikerna före valet 2010, med kommunalrådet Peter Carpelan i spetsen.

Löftet kom efter en omfattande och förkrossande hård kritik från de boende vid Wrangels väg och andra boende i Ekerö tätort. 

Nu, efter valet 2010 men långt före valet 2014, sviker politikerna sitt löfte.

Ett nytt förslag med hård exploatering vid Wrangels väg läggs fram. Ett förslag som strider mot kommunens översiktsplan att Ekerö ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär. 


(more)

Krister Skånberg, MP i Ekerö: Inför informationsplikt om missförhållanden i den kommunala verksamheten

Politiker i oppositionen börjar tröttna på att den styrande Alliansen sopar allvarliga missförhållanden under mattan när det gäller kommunens verksamhet och kommunens lokaler.

T.ex. missförhållanden i fråga om mögliga skollokaler med bristfällig ventilation som beror på otillräckliga anslag till underhåll.

 

Politiker bör vidare enligt Alliansen inte få läsa i massmedia - och inte heller på Ekeröbloggen - om allvarliga missförhållanden.  

Krister Skånberg (MP) har tröttnat på dessa förhållanden. I en motion kräver han en "informationsplikt" när befarade allvarliga missförhållanden uppdagas.

Du kan nedan läsa motionen. 


(more)

Nederlag för Ekerös kommunalråd - men en seger för demokratin

Det är inget stort steg framåt för demokratin, men likväl en framgång.

Kommunalrådet Carpelan har gett upp sin kamp att fritidspolitiker ska betala för att fullgöra sitt uppdrag.  


(more)

Företagsklimatet i Ekerö har försämrats

Från att ha stigit tre år i rad så försämras nu företagsklimatet i Ekerö enligt företagarna själva.

Kommunpolitikers attityder till företagande är en bidragande orsak till detta, liksom informationen till företag och kommunens upphandling.

Svenskt Näringsliv har februari 2013 presenterat svaren från den senaste enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet.

Totalt 31 000 företagare har satt betyg på hemkommunens företagsklimat.  


(more)

Censuren slog till i Ekerö kommun - hemsidan rensades på obekväm information

Ekerö kommun gör något som är främmande för vår demokrati: Tar bort besvärande information på kommunens hemsida.  

Kommunens censur innebär att kommunen vet mer än vad kommunen tycker att du bör veta.  

Det var turbulensen efter miljönämndens beslut att stänga två paviljonger vid Träkvista skola som fick kommunen att mörka resultatet av de obligatoriska mätningarna av skolornas inomhusmiljö.  

Protokollen från mätningarna visade nämligen att kommunens skolor har en inomhusmiljö som inte uppfyller krav fastställda av Sveriges riksdag. Protokollen togs då helt enkelt bort från kommunens hemsida.  

Men efter att Mälaröarnas Nyheter i sitt senaste nummer publicerade detta häpnadsväckande agerande lade kommunen tillbaka mätprotokollen på sin hemsida.

Ekerös agerande påminner om censuren i öststaterna där obehaglig information doldes för medborgarna.  


(more)

Personalens klagomål över inomhusmiljön i Träkvista skola har nonchalerats i åratal

Kommun- och skolledning har under årens lopp struntat i klagomål från personal och föräldrar.

Nedan redovisas några av klagomålen på inomhusmiljön i de nu utdömda paviljongerna.

För den paviljong som INTE är utdömd klagade personalen 13 december 2013 på att:

 • Luften är dålig i samtliga lokaler 
 • Personalen har kliande, röda ögon, är snorig och har torra luftrör och är ofta sjuka
 • Halva personalstyrkan har huvudvärk och är trötta
 • Barnen säger att de har kliande halsar och ögon

Förhoppningsvis kräver föräldrar att även den kvarvarande paviljongen omedelbart stängs.


(more)

Nedläggning av Ekgårdens restaurang omprövas – bristen på kunskap i ekonomi är pinsam

Är du pensionär i Ekerö och bor hemma kan du få en matlåda levererad hem via hemtjänsten. Självkostnaden för denna matlåda är 49 kr för Ekgårdens kök enligt politikerna.

Om du som pensionär bor eller besöker en anhörig på Ekgården är självkostnaden för samma mat, upplagd på tallrik, enligt politikerna 114 kr.

Ingen av ca 100 politiker reagerar för dessa orimliga kostnadsskillnader utan beslutar att stänga restaurangen. 

Och ingen av politikerna tänker på att du som pensionär i Ekerö kan äta lunch på någon av de privata lunchrestaurangerna i Ekerö för 80 kr trots att moms och vinst ingår.

Efter starka protester om stängningen föreslås nu: Begränsa lunchserveringen vid Ekgården för anhöriga och vänner genom att höja priserna kraftigt.


(more)

Går det i Ekerö att lita på kontrollen av inomhusmiljön som måste göras i skolor vart 3:e år

Riksdagen har beslutat att vart tredje år ska ventilationssystemen kontrolleras i förskolor och skolor. 

Intyg om att ventilationssystemet fungerar ska anslås väl synligt för föräldrar och lärare.  

Men i Ekerö fungerar inte kontrollen, Miljönämnden har nämligen funnit att inomhusmiljön i paviljongerna vid Träkvista skola är så undermålig att de akut måste stängas. 

I en insändaren ombeds Ekeröbloggen ge sin kommentar till detta.


(more)

Ger informationschefen i Ekerö riktig information om stängda skollokaler i Träkvista

Sveriges Radio P4 Stockholm hade 5 februari 2013 ett reportage om Miljönämndens beslut att stänga två paviljonger vid Träkvista skola för att de är hälsovådliga att vistas i.

Nedan kan du lyssna på en intervju med kommunens informationschef Johan Elfver och läsa Ekeröbloggens kommentarer till Elfvers information om beslutet att stänga skollokalerna.

Du kan också lyssna på en intervju med en ledamot i kommunens MiIjönämnd.(more)

Delar av en skola i Ekerö stängs, lokalerna hälsofarliga - undervisningen äventyras

Delar av Träkvista skola är hälsofarliga att vistas i.

All undervisning förbjuds från 1 mars 2013 i två skolbyggnader. 

Det beslutade miljönämnden i Ekerö den 30 januari 2013.

Trots att problemen för de aktuella byggnaderna har varit kända i över ett decennium och akuta sedan 2008 har inget gjorts.

Nu måste tillfälliga lösningar tillgripas, t ex provisoriska baracker eller bussning av eleverna till andra skolor. 


(more)

Ekerös dåliga rykte som en flyktingfientlig kommun håller på att tvättas bort

Ekerös grundmurade dåliga rykte att vara lika flykting-fientligt som Vellinge håller långsamt på att tvättas bort.

Ryktet uppstod och fick vida spridning genom det sätt som kommunalrådet Carpelan (M) hanterade avtalet med Migrationsverket om flyktingmottagning under åren 2007 - 2009.

Ekerö figurerade både i Radio, TV, DN m.fl. massmedia med sitt motstånd mot flyktingmottagande.

Ursprunget till massmedias intresse var att Carpelan aktivt motarbetade det avtal han själv skrivit under med Migrationsverket. Samtidigt angrep han Ekerö Bostäder för att inte ta sitt ansvar. 

Men nu visar statistiken att Ekerö tar emot ett ökat antal flyktingar.

Fortfarande har dock Ekerö enligt statistiken tagit emot minst antal flyktingar per 1000 invånare i Stockholms län 2005 - 2011. Och Ekerö ligger på plats 270 av landets 290 kommuner. 


(more)

Nu måste kommunalrådet och kommundirektören i Ekerö ut på plan

JO begärde den 20 december 2012 ett yttrande av kommunstyrelsen i Ekerö över en anmälan om bl.a. hanteringen av försäljningen av Ekerö Bostäder.

Yttrandet ska vara hos JO senast den 6 mars 2013. Kommunstyrelsen har möte den 31 januari och 5 mars 2013.

Alliansen avser sin vana trogen att lägga fram förslag till yttrande från kommunstyrelsen först den 5 mars.

Yttrandet är nämligen inte upptaget på kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari 2013. Inga handlingar har heller skickats ut till kommun-styrelsens ledamöter. Och JO:s begäran är inte ens upptagen bland de inkomna handlingar som ledamöterna blir informerade om.

För att få ett tillräckligt och sakligt underlag för att svara JO måste kommunstyrelsen den 31 januari 2013 ge direktiv för arbetet med yttrandet till JO.

Bl.a. måste kommunstyrelsen kräva att kommunal-rådet Carpelan och kommundirektör Hortlund, som är huvudansvariga för frågan, lägger alla papper på bordet. 


(more)

Orimligt beslut väcker frågan om Ekerös politiker tappat kontakten med de äldre i Ekerö

Det är ofattbart att ca 100 politiker har deltagit i beslutet att dra in möjligheten för anhöriga och vänner till de anhöriga att äta lunch med boende på äldreboendet Ekgården från april 2013.   Och det är lika ofattbart att Strömbäck kan påstå att en minskning av personalen på Ekgården innebär att det blir mer tid för personalen att ägna sig åt vård av de boende.  

(more)

Sverigedemokraten Dennis Ek slutar i Ekerö fullmäktige

Dennis Ek, Sverigedemokraterna, har den 10 januari 2013, med omedelbar verkan, avsagt sig uppdraget som ledamot i Ekerö kommunfullmäktige Sverigedemokraternas plats i Ekerö kommunfullmäktige kommer i och med Eks avsägelse att stå tom

(more)

Carpelan och Hortlund placeras på åskådarbänken när Ekerö kommun yttrar sig till JO

Kommunalrådet Carpelan och kommundirektören Hortlund får inte delta i sammanträden där kommunstyrelsen och dess utskott beslutar om det yttrande som JO begärt om handläggningen av försäljningen av Ekerö Bostäder.

Carpelan och Hortlund får inte heller ha något inflytande över eller påverka den utredning som ska föregå beslutet.

Detta framgår av en genomgång av jävsregler och det sätt på vilket säljärendet hanterats av Carpelan och Hortlund.

Carpelan och Hortlund får naturligtvis lämna synpunkter på handläggningen av ärendet, på samma sätt som alla befattningshavare som deltagit i handläggningen av ärendet får göra.


(more)

Hemlighetsmakeriet om försäljningen av Ekerö Bostäder fortsätter

JO:s beslut att inleda en utredning om hanteringen av försäljningen av Ekerö Bostäder tas inte upp vid årets första sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 januari 2013. 

Och ingen information lämnas om JO:s beslut vid sammanträdet.

Det betyder att ärendet normalt inte kan tas upp vid kommunstyrelsens första sammanträde den 29 januari.

Agerandet är helt i enlighet med Alliansens sätt att hantera ärendet om försäljningen av Ekerö Bostäder: Informera oppositionen och allmänheten så litet och så sent som möjligt.  

Ansvarig för att ärenden tas upp av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott är kommunalrådet Carpelan.


(more)

En ledamot i Ekerö kommunfullmäktige åtalad för misshandel av styvdotter

Den 2 juni 2012 misshandlade politikern sin 15 åriga styvdotter. Enligt åklagaren har mannen tagit tag i håret på flickan och dragit henne uppför en trappa. 

(more)

Känd politiker i Ekerö argumenterar för kollektivtrafik i radioprogrammet "Ring P1"

Åk kollektivt - det tjänar alla på - argumenterar Krister Skånberg, ledande politiker inom Ekerö Miljöparti. 

Lyssna nedan på Kristers argument framförda i radioprogrammet Ring P1 den 9 januari 2013.

Engagemanget i trafikfrågor visar sig även i en interpellation - fråga - som Krister skrivit om pendlarnas trafiksituation som kommer att debatteras den 5 mars 2013 i kommunfullmäktige.

Interpellationen ger den politiska ledningen en möjlighet att inför allmänheten redovisa läget och tidplaner för färjan Färingsö - Lövsta, båtpendeln till Slussen, fler infartsparkeringar, Brommaplanseländet etc.   


(more)

Dämpad julstämning på äldreboendet Ekgården i Ekerö dagen före julafton

Ett stort antal anhöriga, vänner och närboende har i brev till kommunen uttryckt sin frustration, ledsnad och stora oro över beslutet att stänga lunchrestaurangen på Ekgården för icke boende.

Beslutat har dämpat den stämning av gemenskap som kännetecknar julen.

De som skrivit breven vädjar om en omprövning av beslutet.


(more)

Ekerö är en av få kommuner där hundägare inte behöver plocka upp hundbajset

Ekeröbloggen har fått frågan om hundägaren måste plocka upp hundbajset på allmänna platser.

Tyvärr är svaret att, jämfört med andra kommuner, har Ekerö ordningsstadga ett ytterst begränsat - näst intill obefintligt - upplockningstvång. 

Oberoende av orsak till att politikerna inte vill införa generellt förbud för hundförorening på allmänna platser - trots att nästan alla kommuner har det - borde ordningsstadgan åtminstone förbjuda förorening på badstränder, lekplatser och begravningsplatser. 

Tillsammans med annat skräp blir hundbajset en sanitär olägenhet som dessvärre inte sprider bilden av en ren kommun eller ger benämningen EKO-kommun ett lyft.


(more)

En insändare visar att hundskit inte är en skitsak i Ekerö

En medborgare anser att en promenad i det vackra vintervädret till viss del förlorar sin skönhet genom överfulla hundlatrinbehållare.  Nedan finner du insändaren som kompletterats med bilder tagna av Ekeröbloggen. 

(more)

JO inleder en utredning om hemlighetsmakeri vid försäljningen av Ekerö Bostäder

JO har, efter anmälan av Gösta Olsson, beslutat att inleda en utredning av hemlighetsmakeriet vid försäljningen av Ekerö Bostäder.

Yttrande över anmälan ska avges av kommunstyrelsen.

Av yttrandet ska bl a framgå vilka tjänstemän som beretts tillfälle att lämna synpunkter på anmälan.

Kommunstyrelsen ska lämna yttrandet senast den 28 februari 2013.


(more)

Moderaterna i Ekerö marknadsför sig i annonser som ett lyssnande parti (?!!)

Moderaterna i Sverige vill inför valet 2014 lyssna på invånarna. Mottot för kontakterna är enligt annons i Mälaröarnas Nyheter "Lyssna först - utveckla sedan"!

Men lyssnandet är selektivt - kritiska röster filtreras bort. Det gäller t.ex. den information som Ekeröbloggen sänder till politikerna om de inlägg som publiceras på bloggen.

Information om inläggen sänds enligt god publicistisk sed i mail till de politiker som namngivits eller där innehållet ligger inom en politikers ansvarsområde.

Trots att mailen bara består av inläggets rubrik och en sammanfattning av inlägget på 1 till 3 rader betecknar Moderaterna mailen i Mälaröarnas Nyheter som "trakasserande" och "spamliknande"


(more)

Ekerös kommunalråd: Dominant person med dåligt omdöme eller rättshaverist

Carpelan (M) driver som enda kommunalråd i Sverige att politiker ska betala för kopior på de dokument som politikerna behöver för att fullgöra sitt politiska uppdrag om dokumenten inte är datorlagrade.

Carpelan (M) anser att politiker vid t.ex. faktainsamling för att skriva en motion, interpellation eller för att ta upp ett ärende i nämnd/styrelse för att driva sin sak, ska betala, om det krävs  kopior på dokument ur kommunens arkiv.

Såvitt Ekeröbloggen har funnit behöver inga politiker i kommuner, landsting eller riksdag betala för att fullgöra sitt politiska uppdrag.

Som visas nedan, har inte heller en ledande expert på tryckfrihet, hört talas om att politiker måste betala.

Läs inlägget nedan  och bedöm själv om Carpelan enbart är en dominant person med dåligt omdöme eller om han är en rättshaverist i ordets rätta bemärkelse.


(more)

Julklapp till pensionärerna i Ekerö: Restaurangen i äldreboendet Ekgården läggs ned

I april 2013 tar Alliansen bort möjligheten att äta lunch i äldreboendet Ekgården för anhöriga och vänner till boende på Ekgården och äldre i närområdet.

Besparing blir 430 000 kr/år då självkostnaden för en lunch - påstås vara - ca 112 kr (!!) och lunchpriset enbart 55 kr.

Andra lunchrestauranger - som Väringgården - som betalar moms vilket kommunen slipper - serverar en lunch för 75 - 80 kr och gör en god vinst. Men detta är ingen varningsklocka för kommunen om ineffektivitet eller felaktig kalkyl.

Inte heller att andra kommuner - efter noggranna självkostnadskalkyler - serverar "pensionärsluncher" för 50 - 60 kr.


(more)

Trafikverket presenterar ny Tappströmsbro på samrådsmöte om Ekerövägen

Alla som pendlar borde vara intresserad av Trafikverkets presentation av planen för väg 261, Ekerövägen.

Själva presentationen görs kl 16 respektive kl 18 i Tappströmsskolans matsal den 11 december 2012.

Men Trafikverkets personal finns på plats mellan kl 15 - 20 vilket ger möjligheter att ställa frågor och framföra synpunkter.


(more)

Bristande omsorg om skattebetalarnas pengar i Ekerö – krav på utredning nonchaleras

Alliansen har beslutat att ett privat företag ska projektera, finansiera och bygga äldreboendet i Stenhamra. Kommunen ska sedan hyra fastigheten och ett externt företag driva äldreboendet såsom nu sker vid Kullen.

Östhammars kommun har tidigare beslutat att bygga och driva ett äldreboende enligt Ekerös modell.

Östhammar har nu, efter utredning, beslutat att riva upp beslutet om extern finansiering, det blir för dyrt.
  

Öpartiet har i en motion krävt att motsvarande utredning som Östhammar gjort, ska göras för äldreboendet i Stenhamra    

En varningsklocka borde ringa. Men motionen trollas bort av Alliansen.

Utredningen ska enligt Alliansen inte vara klar förrän upphandling av ett externt finansierat äldreboende utarbetats och upphandlingen pågår för fullt.


(more)

Kan Sverigedemokraten Dennis Ek sitta kvar i fullmäktige i Ekerö

Ledamoten i Ekerö kommunfullmäktige, Sverige-demokraten Dennis Ek är näste man att hamna i blåsväder.

Enligt uppgifter på Internet bekräftar SD-ledningen att ett uteslutningsärende inletts mot Dennis Ek efter dennes hat mot islam, hån av homosexuella m.m.

Med de uttalanden som Dennis Ek gjort i sociala medier är det självklart att Dennis Ek utesluts ur partiet om det finns någon kraft bakom Åkessons nolltolerans.

Att Dennis Ek inte är nära vän med partitoppen underlättar säkert också en uteslutning.

Dennis Ek vill totalförbjuda islam, kriminalisera den muslimska tron och straffbelägga all muslimsk verksamhet i hela världen. Det skrev han på sin blogg under rubriken" Koranen som toalettpapper".är.

(more)

Nysvenska i samhällsinformationen i Ekerö: Försämring presenteras som förbättring

Skolverket har publicerat skolresultatet för läsåret 2011/12

"Bättre resultat i grundskolan" är rubriken på kommunens hemsida.

"Försämring i Ekerös skolor" skriver Ekeröbloggen.

Hur kan Skolverkets statistik tolkas så olika?

Är det kommunen eller Ekeröbloggen som ger en korrekt och allsidig samhällsinformationen av skolresultatet i Ekerö?   


(more)

Moderata politiker i Ekerö mailbombar Ekeröbloggen

Ekeröbloggen har utsatts för mailbombning av företrädare för Moderata Samlingspartiet i Ekerö.

Ekeröbloggen avser inte att publicera namn på "bombare".

Men undantag från namnpublicering av mailbombare görs för kommunalrådet Carpelan (M). 

Undantaget motiveras av att Carpelan skickat mailen  i egenskap av kommunalråd.

Mailen är därför allmän handling som förvaras diarieförda på kommunen.  

Namnpubliceringen motiveras även av att Carpelan är en ledande offentlig person. 


(more)

Varför gör Carpelan felaktiga påståenden i skoldebatten i Ekerö kommunfullmäktige

Carpelan påstod i skoldebatten i kommunfullmäktige den 20 november 2012 att Ekerös skolor förbättrats så att 2012 var SAMTLIGA elever i tre av kommunens fyra högstadieskolor behöriga till gymnasiet.    
  

Men enligt Skolverkets statistik är MINST följande procentandel elever inte behöriga för gymnasiestudier.

Tappströmsskolan  8,3%
Ekebyhovsskolan  10,5%
Träkvista skola  4,7%
Uppgårdsskolan  2,4%

Är Carpelan totalt okunnig om verkligheten?
Eller lever han i en annan värld?


(more)

I debatten i Ekerö kommunfullmäktige hävdas att Ekeröbloggen publicerar felaktig skolstatistik

Ekeröbloggen publicerar felaktiga faktauppgifter om hur många Ekeröelever som är behöriga för gymnasiestudier. Detta hävdade Alliansens ordförande i Barn och ungdomsnämnden - Lena Gerby (M) - på kommun-fullmäktiges budgetsammanträde den 20 november 2012.

Ekeröbloggen visar i detta inlägg att Gerby har fel i sitt påstående.

Men Ekeröbloggen noterar att det som skrivs på Ekeröbloggen kommenteras av våra politiker i kommunfullmäktige.

Det visar att våra politiker läser Ekeröbloggens inlägg och tillmäter dem betydelse i den politiska debatten.


(more)

Lärarförbunden i Ekerö kräver att skollagen tillämpas för barn med behov av särskilt stöd

Lärarförbunden i Ekerö, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, har i en gemensam skrivelse krävt att det avsätts mer pengar till elever med behov av särskilt stöd.  

Bakgrunden till lärarförbundens krav är försämringen av skolresultaten.

Försämringen har gått så långt att det nu är 10% av Ekerös elever som inte är behöriga till ekonomi, humanistiska, samhällsvetenskapliga och tekniska gymnasieprogrammen och 7% till yrkesprogrammen.  

Förbunden skriver: "en av de tyngsta bitarna med att vara lärare idag, är att se och uppmärksamma de barn som behöver extra stöd och hjälp, utan att ha några extra resurser att sätta in".  

Men Alliansen väljer att försämra det riktade stödet för de allra svagaste i sin budget för 2013.

Politikerna har möjlighet när budgeten för 2013 beslutas på kommunfullmäktige den 20 november 2012 att visa att de seriöst satsar på att Ekerö ska bli en av de 10 bästa skolkommunerna.  


(more)

Försämring i Ekerös skolor - var tionde elev är inte behörig till populära gymnasieprogram

Alliansen har varit tyst sedan Skolverket presenterade sin statistik över skolresultaten för kommunens skolor för läsåret 2011/2012.

Det är tydligt att Alliansen inte kommer att informera att Skolverkets senaste statistik visar att det är väsentligt färre behöriga till gymnasiet 2012 än 2011.      

Resultatet har försämrats så att det är nu ca 10% av Ekerös elever som inte är behöriga till ekonomi, humanistiska, samhällsvetenskapliga och tekniska gymnasieprogrammen och ca 7% till yrkesprogrammen.

Det är givetvis en katastrof för de elever som utestängs från gymnasiestudier. Ett fullständigt avgångsbetyg från gymnasiet är i dag mer eller mindre en förutsättning för att överhuvudtaget få ett arbete.


(more)

Högt vitesföreläggandet om toalettbrister i Ekerö äldreboende - 3 miljoner är ingen skitsak

Arbetsmiljöverket har nu beslutat att arbetsutrymmet på toaletterna i Färingsöhemmet måste vara åtgärdade inom 3 år.

I annat fall utgår ett vite om
3 000 000 kr.

Att åtgärda toaletterna är inte rimligt då Färingsöhemmet ska avvecklas när äldreboendet i Stenhamra är klart för inflyttning.

Det gör att Alliansen har tre år på sig att få äldreboendet klart.

Det kan synas vara en lång tid men historien om äldreboendet i Stenhamra talar för att det kommer att ta längre tid.


(more)

Referat från en fråga vid allmänhetens frågestund i Ekerö som hålls vart fjärde år (!!!)

På allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige den 25 oktober 2012 ställde Sara Lindqvist bl.a. frågor om barngruppernas storlek, antal utbildade inom förskolan.

Svaret till Sara från Allinsen, dvs M, FP, KD och C, var att en satsning görs på förskolan i Ekerö.

En satsning som Sara säger sig ha svårt att se.  

Saras svårighet att se satsningen beror sannolikt på att i Ekerö kommunala förskola är det stora barngrupper: 16,3 barn per förskollärare mot 9,6 barn i genomsnitt för landets 290 kommuner. Och för enskilda förskolor är det hela 20,4 barn i Ekerö mot 12,5 i riket.

Ekerö kommun satsar mindre per barn än genomsnittskommunen i landet! 


(more)

Kommer Alliansen i Ekerö vägra göra en seriös utredning om äldreboendet i Stenhamra

Utan utredning har Alliansen i Ekerö beslutat att ett privat företag ska finansiera och bygga äldreboendet i Stenhamra och att ett annat företag ska driva äldreboendet.

Samma modell - också utan utredning - skulle enligt alliansen användas för det planerade badhuset i Ekerö.

Beslut om badhuset har dock upphävts. Det blev mer än 100 mkr dyrare än om kommunen finansierar och bygger ett badhus.

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun har tidigare beslutat att bygga och driva ett äldreboende enligt Ekerös modell. Östhammar har nu beslutat att riva upp kommunfullmäktiges beslut om extern finansiering, det blir för dyrt.

I Ekerö kommunfullmäktige har en motion väckts som kräver att Alliansen gör motsvarande utredning som gjorts av Östhammars kommun.

Omsorgen om skattebetalarnas pengar kräver att en seriös utredning görs om olika driftsalternativ. Som allianspartierna dessutom lovat i sin politiska plattform 2011-2014.


Det vore självklart utmanande att behandla äldreboendet på samma sätt som badhuset där enbart en Kalle Anka utredning gjordes
(more)

Bra initiativ av Trafikverket – men Ekerö kommun misskrediterar Trafikverket

Planeringen för att förbättra trafiksituationen på Ekerövägen har diskuterats på ett antal möten anordnade av Trafikverket.

Deltagare har varit bl.a. kommunen, bussbolag, länsstyrelsen, riksantikvarieämbetet, slottsförvaltningen, statens fastighetsverk m.fl.

Detta är ett bra initiativ från Trafikverket.

Men Ekerö kommun har vid flera tillfällen lämnat felaktiga uppgifter om Trafikverkets planering. Kommunen har nämligen angivit att Trafikverket i sin planering utgår från att befolkningen i Ekerö kommer att uppgå till 26000 invånare år 2030. Ett invånarantal som kommunen redan uppnått år 2012!

Vid upprepade frågor från Ekeröbloggen har kommunen inte kunnat svara på frågor var eller när Trafikverket skulle ha lämnat de felaktiga uppgifterna.


(more)

I Ekerö motarbetar Carpelan de förslag han röstat igenom på Moderaternas partistämma

Carpelan tar lätt på beslut fattade på Moderaternas partistämma i oktober 2011.

Carpelan, som ombud för Stockholms län, röstade för att meddelarskydd bör skrivas in i avtal mellan kommun och utförare. 

Men i Ekerö gäller inte partistämmans beslut. Här motarbetar Carpelan aktivt införande av meddelarskydd.

Det framgick av debatten i kommunfullmäktige den 25 oktober 2012.  

Kan Carpelans agerande bero på att det är viktigare att avslå en motion från oppositionen, än att följa stämmobeslut?


(more)

Ekerös "förhandlade upphandling utan förhandling"underkänns av förvaltningsdomstolen

I Gösta Olssons JO-anmälan om hemlighetsmakeriet vid försäljningen av Ekerö Bostäder nämndes  att kommunen var inblandad i en rättsprocess.   

Tvisten rör upphandling av telefonisystem.  

Kommunen förlorade tvisten i förvaltningsdomstolen och har överklagat domen till Kammarrätten.   


Flera har efterlyst mer information om rättsprocessen.   


Som en ren service publicerar därför Ekeröbloggen nedan förvaltningsrättens dom i den pågående rättstvisten.   


(more)

Försäljningen av Ekeröbostäder – läs Kammarrättens dom om hemlighetsmakeriet

Många har hört av sig till Ekeröbloggen med önskan att få läsa Kammarrättens dom.

Intresset för domen beror på att det framgår av Gösta Olssons JO-anmälan att det pågått kontakter och diskussioner med fastighetsbolag under ett halvt års tid innan Alliansen /läs: Carpelan/ överraskade oppositionen med att presentera att Ekerö Bostäder ska säljas.

Detta görs på ett extra möte i kommunstyrelsen, där inte säljärendet fanns upptaget i kallelsen till mötet. Dokumenten i ärendet presenterades först vid sittande bord. Och kontakter och diskussioner som enligt lag ska registreras har medvetet inte registrerats.

Det är naturligt att när sådant övergrepp gjorts på vår demokrati vill medborgarna läsa domen som har tvingat kommunen att avslöja hur odemokratiskt och arrogant Alliansen agerat i ärendet. 

I en demokrati tillämpas majoritetsbeslut. Majoriteten beslutar, men man förtrycker inte minoriteters rättigheter.   

Du kan nedan läsa domen - men först ger Ekeröbloggen en kommentar till domslutet.


(more)

Ekerö kommun JO-anmäld för hemlighetsmakeri vid försäljningen av Ekerö Bostäder

Dom från Kammarrätten har nu kommit på den anmälan som Gösta Olsson gjort till Kammarrätten om "hemlighetsmakeriet" i ärendet om försäljningen av Ekerö Bostäder.

Domen tvingar Ekerö kommun att offentliggöra tidigare sekretessbelagda uppgifter.

Det som nu avslöjas är bl.a. att kommunen under ett halvt år fört omfattande diskussioner m.m. med fastighetsbolag. Men dessa aktiviteter har inte registrerat enligt gällande lag.

Detta är så anmärkningsvärt att Gösta Olsson har anmält till JO och begärt en granskning och ett uttalande om kommunens registrering av handlingar och arbetssättet i övrigt i försäljningsärendet är i överensstämmelse med gällande lagar.


(more)

Det tog tid – men nu har Näringslivsrådets ordförande Ingemar Hertz (M) vaknat

Nu finns Näringslivsrådets kallelse och protokoll från 2012 på kommunens hemsida.

Protokollen är beskrivande och mycket väl skrivna. Här ska sekreteraren Merete Palmberg ha beröm och erkännande.

Men det tog nästan ett år innan ordföranden i Näringslivsrådet och tillika ordföranden i Moderata Samlingspartiet i Ekerö  vaknade och levde upp till informationen på kommunens hemsida att  kallelse och protokoll ska publiceras fr.o.m. 2012. 

Kan Ekeröbloggen ha fungerat som väckarklocka? 


(more)

Felaktiga sakuppgifter i media ska rättas - det gäller också Ekerö Tidning

Till god kvalitet hör att korrigera sina misstag.

Och det är speciellt viktigt för en tidning  som finansieras med skattemedel och med målsättning att sprida information till medborgarna.

Nedan behandlas två uppenbart felaktiga påståenden i senaste numret av Ekerö Tidning.   

Men tyvärr har Ekeröbloggen liten förhoppning att det görs en korrigering av felen från kommunens sida. 

Men det vore välgörande för Ekerö Tidnings anseende med en spalt för korrigering av felaktigt publicerade uppgifter. Det har seriösa tidningar.

Ett snabbare sätt - fast med mindre spridning - är att korrigera felaktigheterna på kommunens hemsida. 


(more)

Ekerö kommun kräver att 180 fastighetsägare ska anmäla alla svartbyggen i 40 år gamla hus

Ekeröbloggen har kommit i kontakt med mycket under årens lopp. 

Men den insändare som Kalle Svensson i Väsby har skrivit överträffar det mesta.

Kalle hävdar att han drömde att Ekerö Närpolis krävde att han skulle anmäla gjorda hastighetsöverträdelser i Ekerö kommun.

Ekerö Närpolis skulle sedan med dessa uppgifter som underlag  utfärda böter och eventuellt dra in körkortet.

Det var en otäck dröm, hävdar Kalle.

Men mer otäckt enligt Kalle var att samma dag fick han och 179 andra grannar ett brev från kommunen där kommunen kräver att han och hans 179 grannar ska rapportera alla olovliga byggåtgärder på husen. Husen är drygt 40 år gamla. 

Kommunen ska sedan utfärda avgift för bygglov och förmodligen även den extra avgift som åtföljer olovlig byggverksamhet.

Läs Kalles beskrivning nedan av hans dröm och därefter det brev Kalle fick från kommunen.


(more)

Bollhallen går samma väg i Ekerö som badhuset - det händer inget under mandatperioden

Det blir inget badhus. Och nu blir det inte heller någon bollhall.

Det står i Alliansens valplattform för mandatperioden 2011 - 2014 att badhusbygget ska starta 2011.

Och för bollhallen ska planeringen göras 2012 och bygget ska starta 2013. Det har beslutats i kommunfullmäktige men "glömts bort". Det blir ingen bollhall under mandatperioden.

Det hjälper inte att behovet är så stort för den enda fullstora bollhallen att efterfrågan på tider överstiger befintliga tider 5 gånger. Och efterfrågan är ännu större för träningstider lämpliga för barn- och ungdomsverksamhet.  

Bristen på tider beror på att det går 5300 ungdomar per fullstor hall i Ekerö mot bara 1100 i storleksmässigt jämförbara kommuner. 


(more)

Har Ekerös politiker abdikerat i viktiga vägfrågor

Kommunens viktigaste vägfråga är Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen.

Trafikverket har utarbetat en reviderad arbetsplan för Förbifart Stockholm som varit utställd för att ge berörda myndigheter, kommuner etc möjlighet att lämna synpunkter.

Men kommunstyrelsen har enbart - utan tillgång till arbetsplanen(!!) - fått möjlighet att ställa sig bakom en enskild tjänstemans synpunkter på planen. Synpunkter som har inslag av rättshaveri.

Politikerna i Ekerö har i frågan om Förbifart Stockholm varit lika passiva som i utbyggnaden av Brommaplan.


(more)

Ekerö kommuns felaktiga information på hemsidan är en demokratifråga

Enligt mångas uppfattning lever den skattefinansierade Ekerö Tidning inte upp till kravet på en saklig och allsidig samhällsinformation

Inte heller Ekerö kommuns hemsida lever upp till dessa krav. Via hemsidan sprids osaklig och ensidig information vars syfte inte kan vara annat än att vara ett propagandaverktyg för den styrande Alliansen.

Ekeröbloggen har skickat ett brev till kommundirektör Hortlund med begäran att en, av flertalet, propagandistiska texter på hemsidan korrigeras.

Om så blir fallet återstår att se.


(more)

Nu återstår att också moderaternas ordförande i Ekerö - Ingemar Hertz - vaknar

Snabb reaktion.

Ekeröbloggen påpekade i inlägget 
att Pensionärsrådet och Näringslivsrådet aldrig publicerar varken kallelse eller protokoll från sina möten. Trots att det står på kommunens hemsida att det ska göras. 

Efter 5 dagar fanns kallelse och protokoll från Pensionärsrådets möten under 2012 att läsa på kommunens hemsida.  

Däremot verkar Moderaternas ordförande Ingemar Hertz - ordförande i Näringslivsrådet fortfarande sova.

(more)

Ska Ekerö bli en kommun utan lokaler för kärnverksamheten, skola, förskola, äldreomsorg

Behoven av investeringar i kommunens kärnverksamhet, skola, förskola och äldreomsorg mm, är stora. Underhållet av kommunens lokaler är kraftigt eftersatt.

I detta läge vill Alliansen halvera investeringarna i kommunens kärnverksamhet jämfört med det behov som Alliansen tidigare redovisat.  

Medel behöver också avsättas i budgeten för att säkra framtida ofinansierade pensionsåtaganden, där utbetalningarna nu snabbt ökar och tar utrymme från angelägna utgifter. 

Ekerö har vidare högsta låneskulden i länet, en del av lånen behöver betalas av.

Men politikerna blundar även för dessa behov.


(more)

Hot om vite sätter press på tidplanen för Färingsöhemmet i Ekerö

Arbetsmiljöverket hotar med vite om inte kommunen åtgärdat toalett-utrymmena vid Färingsö-hemmet senast 1 januari 2015.

Tidpunkten baseras på att kommunen har informerat Arbetsmiljöverket att äldreboendet i Stenhamra är klart 2014/2015 och då rivs Färingsöhemmet. 

Men tidpunkten som angivits till Arbetsmiljöverket är enbart ett önsketänkande. 

Med två års projekt- och byggtid för äldreboendet och med inflyttning 1 januari 2015 måste upphandlingen vara klar vid årsskiftet, dvs om ca 3 månader.

Det visas nedan att upphandlingen inte ens kommer att vara klar om två år - ännu mindre om tre månader!!  


(more)

Har Ekerö kommun lagt ned Pensionärsrådet och Näringslivsrådet

Frågan i rubriken är berättigad.

Kommunen uppger på sin hemsida att samtliga kallelser och protokoll för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och råd ska publiceras från år 2012

Men hittills har varken kallelser eller protokoll från Pensionärsrådet och Näringslivsrådet publicerats. 

Kan det bero på att Pensionärsrådet och Näringslivsrådet är nedlagda?

Eller kan det vara så enkelt att kommunen struntar i sina löften och instruktioner? 


(more)

Är Carpelans dokument avsett för Grönköping eller Stockholms stads Stadsbyggnadskontor

Carpelan (M) har låtit utarbeta och skicka synpunkter på Brommaplans ombyggnad till Stockholms stads Stadsbyggnadskontor.

Men synpunkterna verkar vara skrivna för publicering i Grönköpings Veckoblad. De kommer sannolikt mer att väcka muntration hos berörda på Stads-byggnadskontoret än att betraktas som ett seriöst dokument vid planeringen av ombyggnaden.

Merparten av Ekerös pendlare passerar Brommaplan.

Detta gör att kommunens synpunkter är ett mycket viktigt dokument för både buss- och bilpendlare.

Carpelan borde självfallet ha presenterat ett så viktigt dokument för kommun-styrelsen.

Kommunstyrelsen hade självklart stoppat dokumentet.


(more)

En lektion i hur Alliansens politiker förhindrar byggande av hyresbostäder i Ekerö

Flera läsare har ställt frågan till Ekeröbloggen om den jordvall som byggs längs Jungfrusundsvägen. 

Svaret innehåller inte bara fakta om jordvallen utan även om Alliansens bostads- och markanvändningsplan.

Planen 2006 - 2010 var 165 lägenheter i flerbostadshus. Det blev 0.

Planen fram till 2015 visar på 1 (!) flerbostadshus -  bostadsrätterna i 55+ huset vid Ekebyhovsvägen.  

När det gäller hyresrätter säger Carpelan som Sickan i Jönssonligan: "Jag har en plan".

Men för Carpelan är planen att inte göra något, då "de som vill bo i hyresrätt kan flytta till Botkyrka" enligt uttalande av Carpelan i en bostadspolitisk debatt anordnad av Hyresgästföreningen. 


(more)

Kronofogden jagar politiker på Ekerö

Skulder för en kvarts miljon.

En skuldsatt politiker i Ekerö kommunfullmältige jagas av Kronofogden.

 

(more)

Ny organisation för Ekerö kommun kan spara miljoner – men stora hinder på vägen

För styrning och ledning av verksamheten har Ekerö kommun en s.k. beställar- och utförarorganisation.

Denna organisation har inneburit många problem. Organisationen förorsakar vidare, genom dubbel-bemanning, Ekerös skattebetalare mångmiljonkostnader. 

Undersökning visar att de flesta kommuner, som tidigare tillämpat samma organisationsmodell som Ekerö, har övergått till en modern, ändamålsenlig organisation.

Tyvärr saknar ledningen i Ekerö såväl insikt som förmåga att göra något åt organisationen.


(more)

I Ekerö rivs fungerande skollokaler – samtidigt som andra skollokaler förfaller

Utan närmare utredning river Ekerö kommun en fungerande skollokal i Närlundaskolan.

Rivningen görs trots att underhållet av skollokaler i Ekerö är kraftigt eftersatt. Stora belopp behövs under de närmaste åren för underhåll av och investeringar i skollokaler.

Rivningen medför att elever måste "tvångsflyttas" till annan skola.  

Är detta politikernas sätt att Ekerö ska bli en av de tio bästa skolkommunerna i landet?


(more)

Ekerö Bostäder – kan en försäljning fortfarande bli aktuell

Försäljningen av Ekerö Bostäder pågår fortfarande enligt kommunens tjänstemän.

Kommunfullmäktiges ordförande Inger Linge (M) förbjuder frågor om försäljningen vid kommunfullmäktiges sammanträde.

En styrelseledamot i Ekerömoderaterna - ansvarig för att kommunicera partiets politik till medborgarna - skriver att försäljningen aktualiseras om kommunens ekonomi anses vara ansträngd och skattehöjning övervägs.

Invånarna i Ekerö sade i folkomröstningen den 25 mars 2012 bestämt Nej till en försäljning. Att försäljningen av Ekerö Bostäder trots detta fortfarande pågår är häpnadsväckande och utmanande.

Varför föreslår inte Alliansen snabbt att försäljningen avbryts och därigenom slutgiltigt avföra frågan från dagordningen? Kan en försäljning bli aktuell som en utväg för att rädda Ekerös vanskötta ekonomi?

Att oppositionen - segrarna i folkomröstningen - är passiv i detta läge är oförklarligt och gör inte saken bättre.


(more)

En minskning av resurserna för Ekerös skolor är enligt Alliansen en satsning

Kommunalrådet Carpelan (M) påstår i fullmäktige att Ekerö väljer att satsa på undervisning och inte på skollokaler. 

Men fakta är att resurserna i grundskolan i Ekerö, kostnaden/elev, minskade med mer än 2 % i fasta priser mellan åren 2007 och 2010. I förortskommunerna ökade resurserna med mer än 4 %. 

Och inte nog med detta. Förortskommunernas satsning på undervisning/elev var 2010 i genomsnitt 10 % högre än Ekerös satsning. (Siffror för 2011 finns ännu inte)

Påståendet från Alliansen att Ekerö satsar på skolan stämmer inte med officiellt tillgänglig statistik.

Ekerö satsar väsentligt mindre än genomsnittet för landets 290 kommuner på undervisning.

Det är därför inte förvånande att Ekerös ungdomar klarar gymnasiet sämre än genomsnittet för landets 290 kommuner.

Alliansens påstående att Ekerö snart är en av landets 10 bästa skolkommuner är valfläsk utan substans.   


(more)

Carpelan på tvärs mot övriga politiker i debatten om betygen i skolan i Ekerö

Vad är viktigast för ungdomarna i skolan i Ekerö

 • att få höga betyg i åk 9, betyg som jämfört med betygen i nationella proven är för höga
 • eller att få kunskaper och färdigheter i skolan i Ekerö som leder till framgångsrika studier i gymnasiet

Betygsmässigt i åk 9 ligger Ekerö på plats 27 av Sveriges 290 kommuner. Målet är enligt Alliansen att vara bland Sveriges 10 bästa skolkommuner.

Men när det gäller att klara gymnasiet ligger Ekerös ungdomarna på ca plats 150 av Sveriges 290 kommuner.

I debatten i kommunfullmäktige den 24 april 2012 hävdade kommunalrådet Carpelan att höga betyg i åk 9 är viktigast.

Hur det sedan går för ungdomarna i de fortsatta studierna i gymnasiet bekymrade inte Carpelan.

Andra talare i debatten, bl a ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Lena Gerby (M) och Katarina Bergwall (MP), var av annan åsikt och pekade på de problem som finns med betygsinflationen i Ekerö.

Ett problem som alla känner till, men som ingen gör något åt.


(more)

Vem är ansvarig i Ekerö kommun för det bristfälliga underhållet av kommunens fastigheter

I debatten i kommunfullmäktige 24 april 2012, om det kraftigt eftersatta underhållet av kommunens fastigheter, ställde Richloow (Ö) följande fråga: Vem är ansvarig för att det blivit så här?

Flera läsare har hört av sig och ställt samma fråga efter att ha lyssnat på Richloow.

Nedan ges svaret på frågan. 


(more)

Akut underhåll var 97% av underhållsbudgeten för Ekerö kommuns fastigheter 2011
Men påståenden om eftersatt underhåll är svartmålning enligt kommunalrådet Carpelan

Trots att 97% av kommunens underhållsbudget 2011 förbrukades på akut underhåll som läckande tak, mögliga lokaler, fönster som måste skruvas fast för att inte ramla ut etc. är det enligt Carpelan (M) svartmålning att påstå att underhållet av kommunens lokaler är eftersatt. 

Det är allmänt vedertaget att akut underhåll i välskötta fastigheter inte bör vara mer än ca 20% av planerat underhåll. Men i Ekerö var det 97% 2011 av det totala underhållet.  

En utredning gjord av Stockholms läns landsting visar att akut underhåll är ca 3 gånger dyrare än planerat underhåll.

Detta gör att Alliansen - trots att Carpelan på kommunfullmäktige 24 april 2011 kraftigt försvarade underhållsstatusen på kommunens fastigheter - kastar bort minst 10 mkr per år av skattebetalarnas pengar.

Det motsvarar driften av ett badhus.  


(more)

Carpelan tål inte nederlag – ville undanhålla information i årsredovisningen för 2011

JA-Alliansen med Carpelan i spetsen led ett stort nederlag i folkomröstningen om försäljningen av Ekerö Bostäder.

66 % av invånarna - snudd på kvalificerad majoritet - sade JA till att behålla Ekerö Bostäder, Nej till en försäljning. 

Folkomröstningen framtvingades av ett folkinitiativ.

Folkomröstningen var en protest mot själva försäljningen. Men den var lika mycket en demokratisk protest mot JA-Alliansens kuppartade försök att sälja Ekerö Bostäder.

Men hela förspelet till folkomröstningen ville JA-Alliansen dölja i årsredovisningen för 2011. Inget skulle stå om detta. 


(more)

Kommentar om Ekerövägen: "Jag hoppas jag är död när de börjar slita i marken"

I en artikel, värd att läsa, gör en journalist en bussresa från Brommaplan till Ekerö kommunhus. Under bussresan träffar journalisten olika personer.

Artikelns syfte är att skildra lokala åsikter om Förbifart Stockholm och Ekerövägen.

Artikeln avslutas med att kommunalrådet Carpelan intervjuas om sin syn på Ekerövägen och trafikplatserna. 

"Jag hoppas jag är död när de börjar slita i marken" är rubriken på artikeln. Rubriken är ett citat från Märtha Hammarström som bor bara hundra meter från platsen där en av avfarterna ska byggas. Det har varit hennes hem i 87 år.

Om 2-3 år börjar Förbifart Stockholm byggas. Mälaröarna kommer då få två på/avfarter till tunneln, båda två på Lovön.

- Det är hemskt, säger hon.


(more)

Alliansen vaknar - gör det som skulle ha gjorts före beslut om försäljning av Ekerö Bostäder

I valrörelsen 2010 rådde total tystnad om en försäljning av Ekerö Bostäder.

I den senaste budgeten för 2012-2014, som beslutades den 22 november 2011, sägs inte ett ord om en försäljning av Ekerö Bostäder.

Tvärtom, du kan lyssna nedan och höra i vilka lyriska ordalag Carpelan i budgetdebatten beskrev hur förträffligt Ekerös ekonomi sköts.

Nu, först när invånarna i Ekerö sagt nej till en försäljning, vill JA-Alliansen göra en utredning vad det innebär för välfärdssatsningar och investeringar att Ekerö Bostäder inte ska säljas.


(more)

Populistisk information om åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Ekerövägen

Trafiksituationen på Ekerövägen är ett stort bekymmer för alla pendlare, dvs för både bussresenärer och bilister.

Ekeröbloggen avser att i ett par inlägg granska den information kommunen ger medborgarna hur situationen ska lösas.

Här nämner kommunen pendelbåt, färja Färingsö - Lövsta, fjärde filen, samåkning bilar- bussar i kollektivkörfältet etc.  

I dettas inlägg granskas förslaget att införa samåkning i kollektivkörfältet och den information som getts om förslaget.

Informationen verkar tillrättalagd för att ge medborgarna sken av handlingskraft och snabbhet samt att något händer. Och granskningen visar att informationen är pladder och önsketänkande där väsentligheter undanhålles.


(more)

Carpelan (M) bidrog genom sitt agerande till Alliansens förlust i folkomröstningen

En insändare i Stockholms Fria tar upp folkomröstningen om Ekerö Bostäders försäljning. 

I insändaren hävdas att kommunalrådet Carpelan (M) genom sitt kuppartade sätt att hantera försäljningsärendet kraftfullt bidrog till att drygt 10% av Ekerös röstberättigade medborgare på sex dagar undertecknade krav på en folkomröstning.


(more)

Ekerö kommun hävdade felaktigt att världsarvet Drottningholm har fel gränser

Det hjälpte inte att kommunen - på uppdrag av kommunalrådet Carpelan - skrev brev både till Riksantikvarieämbetet och Trafikverket att storleken på världsarvet Drottningholm borde förminskas.

Det framgår av Riksantikvarieämbetets svar till kommunen.

I kommunens brev hävdas felaktigt att det inte fattats något beslut inom ramen för UNESCO:s ansvar om världsarvets avgränsning.  


(more)

Ett tack från invånarna i Ekerö till Per Unckel och Ekeröbon Tommy Liljeros

Invånarna i Ekerö har i folkomröstningen 25 mars 2012 sagt Ja till att behålla Ekerö Bostäder, Nej till försäljning.

Folkomröstningens "fader" var ordföranden i grundlags-beredningen, landshövdingen i Stockholms län Per Unckel.

Den som 2008 i Ekerö, för första gången, tog initiativet till folkomröstning om försäljningen av Ekerö Bostäder var ledamoten av kommunfullmäktige Tommy Liljeros.

Det finns därför anledning för invånarna i Ekerö att ägna en tacksamhetens tanke till Per Unckel och Tommy Liljeros.

Dessvärre får inte Per Unckel och Tommy Liljeros personligen uppleva demokratins triumf. Men invånarna i Ekerö kan göra det. 


(more)

Länsstyrelsen avslog Ekerö kommuns förslag om samåkning i kollektivkörfältet på Ekerövägen

Länsstyrelsen har fattat beslut om Carpelans förslag att tillåta samåkning i kollektiv-körfältet på Ekerövägen under vardagsförmiddagar kl 07.00 - 09.00, för bilar med minst tre personer i bilen.

Ekeröbloggen har tidigare rapporterat att samtliga remissinstanser kraftfullt avstyrkt Carpelans förslag

Att Länsstyrelsen nu fattat beslut att avslå Carpelans förslag är därför helt naturligt. 


(more)

Fråga till Alliansens politiker: Varför är Ekerö en av de fattigaste kommunerna i länet

Ekerö kommun är länets fattigaste kommun, i alla fall om man jämför vilka nettotillgångar kommunen har per invånare.

Med minus 6000 kr per invånare ligger Ekerö sämst till i länet. Sundbyberg med 40 000 kr per invånare ligger bäst till.

Lyssna nedan när Sundbybergs kommunalråd förklarar att Sundbybergs goda ekonomi beror på att man behållit sitt kommunala bostadsbolag, dvs allmännyttan.

Lyssna sedan på Carpelan som förklarar att Ekerös dåliga ekonomi beror på en stor låneskuld. 

För att lyssna klicka 

Hur denna stora låneskuld uppstått undviker dock Alliansen, läs Carpelan, nogsamt att redogöra för.


(more)

De nya Moderaternas bostadspolitik gillas av invånarna i Ekerö

 

Invånarna i Ekerö gör tummen upp för den bostadspolitik som Alliansregeringen med Reinfeldt i ledningen driver och som Moderaterna beslutat i sitt kommunalpolitiska program vid partistämman i Örebro hösten 2011.

Men moderaterna i Ekerö lever kvar i en gammal bostadspolitik. I Ekerö ska det bara finnas välbärgade invånare som bor i villa och bostadsrätt

Riktigheten av dessa påståenden framgår tydligt av resultatet i folkomröstningen den 25 mars 2012.


(more)

Påverkar miljardsatsningen Huddinge Resort med sitt äventyrsbad Ekerös badhus

Redan 2009 träffade Huddinge kommun en avsiktsförklaring om en spa- och wellness-anläggning med namn Huddinge Resort - med bl.a. äventyrsbad.

Du kan läsa pressmeddelandet genom att klicka här.

Konceptet handlar om ett SPA och wellness-centrum med äventyrsbad, hotell- och konferensanläggning, restauranger och shopping.

Anläggningen - som kostnadsberäknats till över 2 miljarder - ska placeras invid Heron City i Kungens kurva.

Kommunfullmäktige i Huddinge godkände den 11 april 2011 detaljplaneuppdraget för Huddinge Resort som du kan se om du klickar här. 

Hur denna mångmiljardsatsning påverkar besöksantalet i vårt lilla badhus är oklart för Ekeröbloggen - men beräkningar har rimligtvis gjorts då planerna varit kända sedan 2009 och inte kan vara någon nyhet för våra politiker.


(more)