och läser artikeln
"Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt

Ekerö kommuns remissvar till Skolinspektionen om Engelska skolans ansökan att starta en F - 9 friskola med ca 650 elever i Ekerö ska lämnas senast den 19 april. Remissvaret har utarbetats av Gerby (M), ordförande för Barn- och utbildningsnämnden.

Svaret ska behandlas på Barn- och utbildningsnämndens möte den 28 mars. 

Svaret saknar viktiga delar som Skolinspektionen vill ha svar på. 


 

Kort om regelverket
Skolinspektionen måste enligt regelverket granska ansökningarna om friskolor före 1 oktober.

Enligt regelverket måste en enskild huvudman (=friskola) som godkänts av Skolinspektionen starta friskolan senast vid början av det läsår som inleds två år efter godkännandet.

Blir ansökan godkänd måste alltså Engelska skolan öppna en F - 9 skola i Ekerö för inledningsvis ca 500 elever senast höstterminen 2019, dvs om lite drygt 2 år.

Skolinspektionen skriver att en kommuns "remissvar bör alltid innehålla en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den fristående skolan startar. Beskrivningen bör visa vilka konsekvenser som etableringen kan medföra från starten och fem år framåt i tiden."

Ingen aning var Engelska skolan vill öppna friskola
Gerby skriver i remissvaret "att lokaliseringen av den fristående skolan kan komma att påverka varifrån i kommunen eleverna kommer att rekryteras. Av ansökan framgår inte var skolan ska ligga mer än att de söker en plats centralt i kommunen".

Kommentar: Alliansen har anlitat konsultbolaget Catella att finna exploatörer som kan köpa kommunala Sanduddens skola, renovera och bygga ut skolan till en F - 9 skola. Exploatörerna måste visa på samarbete med en friskoleaktör som efter ombyggnaden kan driva skolan som friskola. Av redovisningen i det följande framgår det att Engelska skolan har visat ett intresse att lämna en ansökan om att starta en F-9 friskola i Sandudden.

Gerby konstaterar trots detta i remissvaret att hon inte har en aning om var Engelska skolan avser att etablera en friskola om inledningsvis ca 500 elever.

Med denna okunskap om lokaliseringen går det enligt Gerby inte att ge den konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den fristående skolan startar trots att detta specifikt efterfrågas av Skolinspektionen.

Förslag från Ekeröbloggen.

Överlämna till Skolinspektionen kommunens utredning över de organisatoriska, ekonomiska och pedagogiska konsekvenser det skulle innebära för kommunen och hur det skulle påverka enskilda enheter vid en etablering av en friskola vid den kommunala Sanduddens skola. Skolan är centrumnära och Alliansen har kraftfullt fram till 21 mars 2017 drivit att skolan ska bli en friskola F - 9.

Kommunens utredning bör relativt väl ge det svar Skolinspektionen efterfrågar.

Gerby är inte ovetande!

Gerby vet
att det inte finns någon godkänd detaljplan eller ansökan om bygglov där Engelska skolan kan låta bygga en F - 9 skola med upp till 650 elever med start senast 2019.

Gerby vet att den enda möjliga etableringen för Engelska skolan är kommunala Sanduddens skola där Alliansen till 21 mars 2017 kraftfullt drivit att skolan ska bli en friskola.

Har Gerby redan glömt att hon deltagit i beslut i november 2016 i Barn- och utbildningsnämnden och 2017 i kommunstyrelsen, lagt fram för kommunfullmäktige 2017 att kommunala Sanduddens skola ska säljas och omvandlas till en friskola?

Har Gerby redan glömt alla demonstrationer från föräldrar under bl.a. mars 2017 att inte sälja kommunala Sanduddens skola i syfte att skolan ska bli en friskola?

Har Gerby redan glömt alla mail och kontakter med föräldrar i mars 2017 där Gerby motiverat varför kommunala Sanduddens skola ska bli en friskola?

Nej, Gerby har inte glömt detta!

Har Gerby läst ansökan
Hade Gerby läst Engelska skolans ansökan hade Gerby även sett att det framgår av Engelska skolans ansökan att etableringen ska ske i kommunala Sanduddens skola.

Ett av flera exempel
Engelska skolan ska i sin ansökan ange lokaler för Idrott och hälsa.

Engelska skolan skriver: "I den planering som nu pågår planeras nyproduktion där skolan får en ny gymnastikhall vilken är fullt utrustad".

Gerby vet att den enda planering som pågår för ny gymnastikhall är vid kommunala Sanduddens skola. Där har arbete nyligen startat med att utarbeta en detaljplan för en gymnastikhall. Men gymnastikhallen förväntas vara klar först 2021 - 2022.

Gerby vet att ingen privat aktör har lämnat ansökan om bygglov för att bygga en centrumnära gymnastikhall i kommunen.

Gerby agerande skapar merarbete för Skolinspektionen
Skolinspektionen kommer att använda hundratals timmar på att utvärdera Engelska skolans ansökan trots att det inte finns några förutsättningar att öppna en friskola senast höstterminen 2019.

Det vore klädsamt om Gerby meddelar Skolinspektionen att Alliansen den 21 mars drog tillbaka förslaget att omvandla kommunala Sanduddens skola till en friskola. Detta omöjliggör för Engelska skolan att öppna en F - 9 skola med initialt 500 elever med start senast höstterminen 2019, dvs om lite drygt 2 år.

Kommentar: Ekeröbloggen kommer att skicka en kopia av detta inlägg till Skolinspektionen.

Vill du läsa Gerbys yttrande klicka här. 

 

Redaktör Red Torsdag 23 Mars 2017 kl 19.55


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer