och läser artikeln
"Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet

Engelska skolan uppger i sin ansökan till Skolinspektionen att friskolan F-9 ska starta 2018.

Det innebär att kommunens yttrande/remissvar med synpunkter på etableringen ska ha kommit till Skolinspektionen under april-maj i år och innehålla bl.a. en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den fristående skolan startar.

Skolinspektionen skriver att en kontroll av verksamheten kommer att göras genom platsbesök i maj - juni samma år som utbildningen är tänkt att starta. (=etableringskontroll).

Bl.a. uppges att skolans lokaler kommer att granskas och speciellt att det finns specialsalar för kemi, fysik, biologi, teknik, gymnastik.

Detta är enligt 26 kap. 9 a § skollagen.Kort bakgrund: Sanduddens skolan är för liten, saknar matsal, ämnesklassrum för bl.a. fysik, kemi, biologi, teknik och idrottshall.

Ekerö kommun har inte tillräckliga investeringsmedel för att bygga ut skolan.

Kommunen utreder därför förutsättningen att sälja Sanduddens skola till en entreprenör som ska bygga ut och äga en grundskola F-9 för ca 650 elever.

Den utbyggda skolan ska enligt planerna kunna tas i drift höstterminen 2019. Sanduddens skola ska enligt Alliansen, bestående av M, C och Kd, upplåtas till en fristående aktör som står för skolverksamheten efter tillstånd av Skolinspektionen.

Parallellt med denna planering pågår en planering av en helt ny skola i Ekerö tätort

Internationella Engelska Skolan lämnade i januari 2017 in en ansökan till Skolinspektionen att i Ekerö få bedriva för- och grundskoleverksamhet med start hösten 2018.

Det framgår av ansökan att Engelska skolan utgår från att skolans verksamhet ska bedrivas vid Sandudden. Men Sandudden nämns inte i ansökan.

Ansökan är enligt Engelska skolan "ett första viktigt steg i företagets planering för en ny skola i Ekerö. Men att många frågor återstår att lösa bl.a. att i dialog med kommunen identifiera lokalisering av skolan samt utreda möjligheterna att erbjuda skolbyggnader av högsta klass".
Citat från Dagens Industri

När Skolinspektionen får in ansökan om att starta en ny fristående skola i Ekerö får Ekerö kommun alltid möjlighet att yttra sig.

När ansökan avser att öppna en friskola 2018 ska kommunens yttrande/remissvar ha kommit till Skolinspektionen under april-maj i år.

Skolinspektionen skriver att "Kommunens yttrande bör alltid innehålla en konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå om den fristående skolan startar."

Lokaler för friskolan - Sanduddens skola
Antalet elever i Ekerö ökar och skolkapaciteten behöver utökas. Planering av utbyggnaden av Sanduddens skola till F-9 skola pågår liksom planering av en helt ny skola i Ekerö tätort.
Engelska skolan uppger i sin ansökan till Skolinspektionen att skolan avser att starta verksamheten hösten 2018.

Men det är orealistiskt att Sanduddens skola är renoverad och ombyggd till höstterminen nästa år.

Kommunen däremot anger i sina dokument att skolan förväntas vara renoverad och ombyggd till höstterminen 2019. Men även det är enligt historiken väl optimistiskt.

Engelska skolan hyr skolor - bygger inga skolor
Det är en uttalad policy att Engelska skolan inte bygger eller köper skolor. Samtliga skolor hyrs. Det innebär att Engelska skolan etablerar sig i Ekerö enbart om kommunen eller en entreprenör renoverar och bygger ut Sanduddens skola och låter Engelska skolan hyra skolan.

Specialsalar viktiga för undervisningen
Skolinspektionen intresserar sig speciellt för att undervisningen bedrivs i lärosalar anpassade för ämnet.

Engelska skolan skriver:

"Idrott och hälsa bedrivs i gymnastiksalar vilka är anpassade för ändamålet".

Inget nämns att en gymnastiksal i egentlig mening saknas i Sandudden. Det är t.o.m. tveksamt om årskurs 7 - 9 kan bedriva gymnastik som uppfyller läroplanen i nuvarande lokal. Lokalen får inte kallas gymnastiksal utan rörelserum bl.a. för att salen är väldigt liten med låg takhöjd. Inget nämns i ansökan att en gymnastiksal inte finns på plats förrän 2021 - 2022.

Engelska skolan säger i ansökan att Naturorienterande ämnen - biologi, fysik, kemi, teknik - bedrivs i för ämnet anpassade lokaler vilka finns i skolan.

Inget nämns att inga av dessa salar existerar i dag.

Idag är specialsalar för hemkunskap och slöjd så små att de inte rymmer en normal halvklass.

Specialsalar granskas av Skolinspektionen genom platsbesök

Skolinspektionen skriver att en kontroll av verksamheten kommer att göras i maj - juni samma år som utbildningen är tänkt att starta. (=etableringskontroll). Bl.a. uppges att skolans lokaler kommer att granskas. Detta är enligt 26 kap. 9 a § skollagen.

Det gör att en friskola kan starta först när Sandudden är renoverad och utbyggd och har specialsalar för biologi, fysik, kemi, teknik. Detta gör att tidigast skolstart för en friskola är höstterminen 2019, om ens då.

När det gäller brist på gymnastiksal går det kanske att hävda att eleverna kommer att bussas till Mälaröhallen.

Urvalsgrunden till Sanduddens skola ska enligt ansökan vara syskonförtur och ansökningstidpunkt. Inget nämns om närhetsprincipen.

Citat ur ansökan: "Vidare planerar kommunen med en skola i aktuellt område vilket gör att vi indirekt ingår som en del av kommunens skolplanering".

Det hade varit mer korrekt i ansökan att skriva att kommunen planerar att renovera och bygga ut en befintlig skola. Skolstarten är helt beroende av när detta är genomfört.

Alla lärare är behöriga i 22 Engelska skolor
Citat ur ansökan till skolinspektionen: "I likhet med alla IES skolor kommer verksamheten att starta fullt ut med undervisning i alla ämnen med behöriga lärare i samtliga ämnen och lokaler som är anpassade för verksamheten." (Ekeröbloggens understrykning)

Skolverkets personalstatistik visar bland annat hur stor andel av lärarna som har en pedagogisk högskoleexamen i Sverige. Det kan röra sig om en svensk examen eller om en utländsk examen som är godkänd av svenska myndigheter.

Skolverket har däremot upphört med behörighetsstatistik vid Engelska skolan pga att flera lärare har utländska examina som inte är godkända av Skolinspektionen. Och det skulle förrycka statistiken.

Internationella Engelska skolan uppger att samtliga 22 skolor enbart har lärare med svensk eller utländsk pedagogisk högskoleexamen. Det kan vara så!

Ca 50% av lärarna är födda i Sverige och ca 50% är av olika härkomst som Spanien, USA osv.

Det kan nämnas att Ekerös kommunala skolor 5 februari 2016 hade 75,8 % lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen. Motsvarande för Sanduddens skola är 76,2%.

Sannolikt reserverar sig oppositionen mot Alliansens remissvar till Skolinspektionen och i en reservation beskriver de negativa konsekvenser som etableringen kan medföra samt beskriver den kraftiga föräldraopinionen mot en friskola i Sandudden.

 

Redaktör Red Söndag 19 Mars 2017 kl 08.54


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer