och läser artikeln
"Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler

Trots oppositionens krav på utredningar om framtiden för Sanduddens skola blev Alliansens beslut i kommun-styrelsen 14 februari - inga utredningar behövs.   Men 28 februari - 14 dagar senare - var tongången en annan. Nu behövs utredningar. Alliansen återkallar ärendet från kommunfullmäktiges dagordning 7 mars.  

 

BESKRIVNING AV KOMMUNENS PUDEL

Alliansens beslut i kommunstyrelsen14 februari - inga utredningar behövs
Kommunstyrelsen behandlade en remiss från oppositionen med krav på att en grundlig risk- och konsekvensanalys utifrån pedagogisk, ekonomisk och elevmässig synpunkt ska göras.

Trots att inga utredningar finns värda namnet, beslöt Alliansen, att inga fler "utredningar" behövs, Sanduddens skola ska säljas och en friskola ska överta driften.

Men 28 februari - 14 dagar senare - var tongången en annan
Kommunen påstår i ett pressmeddelande den 28 februari 2017 att "Alliansen efter noggrant övervägande och samtal med vårdnadshavarna vid Sanduddens skola kommit fram till att det finns delar i ärende som kommunen behöver titta närmare på".

Men hur mycket samtal med vårdnadshavarna har man haft?

Inga möten har förekommit, mejl har sänts till alla politiker i fullmäktige, inga eller få svar har kommit från Alliansen.

Mejlsvar har dock inom Alliansen kommit de senaste dagarna från Lena Gerby (M) och Ove Wallin (C). Innehållet har varit att de inte ändrat uppfattning i frågan. Sivert Åkerljung har svarat att han inte kommer att delta i detta beslut eftersom han anmält jäv i frågan. Åkerljung låter ingen annan inom KD svara på mailen.

VANSKÖTT EKONOMI - NEDAN KOMMENTERAS ENBART INVESTERINGAR
Ekerö kommun fick i januari 2015 anmärkningsvärd hård kritik för sitt sätt att agera, exempelvis i samband med byggnationen vid Träkvista skola och av idrottshallen vid Ekebyhovskolan av revisions- och konsultföretag PWC i revisionsrapporten "Styrning och kontroll av större investeringar".

Resultatet av den förda politiken är att pengar saknas för framtida, nödvändiga investeringar i skolor, äldreboenden, infrastruktur m.m.

Enligt PWC-rapporten kan inte kommunen med egna medel klara sitt kommande investeringsbehov.

Rapporten anger specifikt som lösning på finansieringsbehovet att ta upp lån eller sälja tillgångar.
En försäljning av Sanduddens skola skulle på kort sikt lösa kommunens svårighet att finansiera Sanduddens renovering och ombyggnad. Men på längre sikt blir det dyrare.

Ett privat fastighetsbolag som köper Sanduddens skola för 150 mkr (?) och renoverar och bygger ut för 200 mkr kräver bl.a. avkastning på investerade 350 mkr. Och ett krav på 5% avkastning ger 17,5 mkr årligen. Till detta kommer att en privat aktör får betala högre ränta än en kommun.

Det finns inget underlag som visar vad kommunens kostnader blir efter en försäljning.

TROTS GODA UTREDNINGAR OM BEHOV AV SKOLLOKALER HAR STOR BRIST UPPSTÅTT

Konsultbolaget PWC har i en revisionsrapport berömt kommunen för sina goda kapacitetsplaner för skolbehovet i Ekerö.

Bristen på skollokaler uppstår för att kommunen inte följer kapacitetsplanerna.

Enligt planerna som gjordes 2009 och 2013 behövs det betydligt fler skolplatser i kommunen.

Sandudden behöver byggas ut, det behövs en ny skola i Ekerö tätort. Men det finns inga pengar varken för tillbyggnad av Sandudden eller nybyggnad av en ny skola i Ekerö tätorten.
Dessutom finns det i kommunens planering ingen detaljplanerad mark för en ny skola i Ekerö tätort.

Mark som tidigare planerats för en skola, t ex området vid Skärvik, eller som kunnat användas för en skola, t.ex. gamla Träkvistavallen, har sålts ut.

För att få ihop denna svåra ekvation har Alliansen kommit på att en avveckling av Sandudden ger en intäkt att kan användas som betalning för en ny skola.

Även försäljningen av Ekerö Bostäder är primärt till för att kommunen via säljintäkten ska få kapital till nödvändiga investeringar i infrastruktur, förskolor, skolor etc. Men detta har behandlats i separata inlägg.

OMVÄNDELSE UNDER GALGEN

Efter de starka reaktionerna från majoriteten av föräldrarna till barn på Sanduddens skola har Alliansen insett att de inte kan fatta några beslut och sälja och privatisera Sanduddens skola i kommunfullmäktige den 7 mars. Ärendet kommer att utredas vidare och tas upp i kommunstyrelsen den 4 april 2017.

Beskedet lämnades av Ove Wallin (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Wallin har även uttalat sig i Radio P4.

AVSLUTNING - INGET NYTT UNDER SOLEN - HISTORIEN UPPREPAR SIG

Flytten av högstadiet vid Ekebyhovsskolan
Ekebyhovsskolan skulle enligt planerna byggas ut för högstadiets elever, Kostnaden blev dock ca 100 mkr högre än beräknat. Alliansen föreslog därför att högstadiet skulle flyttas till Tappströmskolan.

Facken fick tidigt information om planerna, under tysthetslöfte - föräldrar skull inget veta.

När frågan togs upp vid sammanträdet med Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott fanns ingen konsekvensanalys eller redovisning av andra alternativ. Detta material delades ut först vid sammanträdet.

Enligt ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden Lena Gerby fattar politikerna först snabbt beslut. Därefter får föräldrar, elever och lärare information.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 februari 2016 att högstadiet vid Ekebyhovskolan ska flytta till Tappströmsskolan hösten 2016. Oppositionen reserverade sig mot förslaget.

När alla papperen fanns på bordet var facken, lärare, föräldrar, elever överens. Det behövs ett bättre beslutsunderlag innan beslut om högstadiet vid Ekebyhosskolan kan fattas. En konsekvensanalys m.m. måste göras.
 

 

Redaktör Red Onsdag 1 Mars 2017 kl 11.33


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer