och läser artikeln
"Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö

Av Mark-och Miljödomstolens dom framgår att kommunen har gjort ett kardinalfel genom att utan detaljplan bevilja bygglov för Mälaröhallen, utbyggnad av tennishallen och tre utetennisbanor.  Detaljplan krävs enligt domstolen för samtliga tre verksamheterna och hänvisar till 4 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900). Nedan kan du läsa domen. 

Var det brådskan att inför valet 2014 kunna visa en bild på Carpelan sittande i en grävskopa och ta första spadtaget för idrottshallen som gjorde att ingen detaljplan upprättades för idrottshallen?

Se bild i gula fältet till höger.

Eller var det okunnighet om lagstiftningen?

I gröna fältet i högra spalten visas var utetennisbanorna var tänkt att placeras.

I domen står: "Detaljplanekravet gäller t.ex. om flera idrotts- och fritidsanläggningar samlokaliseras. Likaså krävs detaljplan för enstaka anläggning med betydande omgivningspåverkan ..."

Kommentar: Omgivningspåverkan finns från tennisbanorna i form av buller samt visuellt för tennisbanorna och all verksamhet som tillkommit utan detaljplan i denna känsliga miljö. Dvs idrottshallen, utbyggnad tennishallen.

Valfläsk
Kommunalrådet Carpelan (M) kunde i september 2014 - strax före valet - få en artikel med bild publicerad i lokaltidningarna där han kör grävskopa. Efter att bilden tagits dröjde det nästan ett halvt år innan bygget startade.

Bilden är från Mälaröarnas Nyheter. 

Med utetennisbanorna och den planerade 50 m långa läktaren parallellt med Ekerövägen och Mälaröhallen och tennishallen skulle all utsikt över Ekebyhovsdalen försvinna.
Till detta kan tilläggas att utredningen är bristfällig för parkeringssituationen för nya idrottshallen, de nytillkomna inne- och utetennisbanorna och Ekebyhovs slott.

Domstolen skriver vidare:
"Detaljplan ska också upprättas om en befintlig anläggning t.ex. behöver kompletteras med ... parkering eller en lämplig tillfart".
Domstolen tillägger rörande citaten ovan: "Sådana frågor /dvs omgivningspåverkan, buller, parkering m.m. /har väsentlig betydelse för sakägarna och de boende i grannskapet och bör därför bestämmas genom detaljplan".

Domstolen avslutar med texten:

"Såsom framgår ovan kan den i förevarande mål aktuella anläggningen /=utetennisbanorna/ på goda grunder i sig anses kräva detaljplaneläggning. Behovet av sådan planläggning framstår som än mer tydligt med hänsyn till behovet av samordning med övriga lovgivna åtgärder i området". (dvs Mälaröhallen och tennishallen med dess utbyggnad).

Citat: Mark- och miljödomstolen finner sammantaget att det nu aktuella bygglovet inte borde ha beviljats.

Domstolen upphäver bygglovet för tennisbanorna och återförvisar ärendet till kommunen.

Vill du läsa domen klicka här.

Ekeröbloggen har i ett flertal inlägg skrivit hur bygglov beviljats för tre utetennisbanor ett trettiotal meter från 2 byggnader längs Björkuddsvägen.

Utetennnisbanornas placering
Om du går Björkuddsvägen mot Ekebyhovs slott omfattar bygglovet tre utetennisbanor samt en ca 50 m lång läktare parallellt med Björkuddsvägen omedelbart efter Nyströms plåt.

Se platsen på bilden nedan.

Det är Nyströms plåt som syns i bakgrunden på bilden bakom det markområde där tennisbanorna avses att bli placerade.

 

Svårt vistas utomhus vid näraliggande två byggnader
En placering av utetennisbanorna på denna plats gör att de hus som ligger på andra sidan vägen på sina uteplatser - som är ett trettiotal meter från de planerade utebanorna - sommartid får lyssna på snärtljud från tennisspel på tre banor från ca 07 - 22.

Det finns flera domar som visar att detta buller är mer än boende normalt ska utsättas för.

  Spekulation
Vad hade hänt om kommunen följt Plan- och bygglagen och utarbetat en detaljplan för idrottshallen?

Hade det resulterat i att platsen bedömts vara olämplig?
 

Redaktör Red Tisdag 28 Februari 2017 kl 17.30


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer