och läser artikeln
"Kommunen svarar inte Länsstyrelsen – problem med gäss på Södran kommer att kvarstå"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Kommunen svarar inte Länsstyrelsen – problem med gäss på Södran kommer att kvarstå

Kommunen lämnade 15 september 2016 en ansökan till Länsstyrelsen om avskjutning av gäss på badplatsen Södran.

Länsstyrelsen begärde kompletterande uppgifter senast 21 oktober. Kommunen blev upplyst att det blir avslag om inte begärda uppgifter lämnas.

När kommunen inte skickade in de uppgifter som behövdes för att pröva ansökan i sak måste Länsstyrelsen avvisas ansökan.

Länsstyrelsen avslog ansökan den 6 februari 2017. Men kommunen kan överklaga beslutet till Naturvårdsverket.


  Nedan återges Länsstyrelsens beslutstext. Dock har namn på inblandad från kommunen strukits bort.

Avvisning av ansökan om tillstånd till skyddsjakt på vitkindad gås

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att avvisa er ansökan om tillstånd till skyddsjakt på vitkindad gås i Ekerö kommun.

Beskrivning av ärendet
Ekerö kommun har den 15 september 2016 kommit in med en ansökan om tillstånd för att skjuta av 100 st fåglar, eller det antal som Länsstyrelsen tycker är rimligt, på den kommunala badplatsen Södran.

Den 29 september 2016 skickade Länsstyrelsen en begäran om komplettering av ansökan. Ni behövde skicka in information om fastighetsbeteckning över badplatsen, vidtagna förebyggande åtgärder samt vilken tid ni önskar att skyddsjakten ska bedrivas.

Ni underrättades också om att ansökan kan komma att avvisas om komplettering inte inkommer. Ni gavs tillfälle att komma in med kompletteringen senast den 21 oktober 2016.

Komplettering har inte kommit in till Länsstyrelsen.

Motivering
Ni har inte skickat in de handlingar som krävs för att Länsstyrelsen ska kunna handlägga er ansökan. Länsstyrelsen har därmed inte det underlag som krävs för att ta upp ansökan till prövning i sak. Ansökan ska därför avvisas.

De som deltagit i Länsstyrelsens beslut
Detta beslut har fattats av tf. naturvårdschef Björn Carlberg efter föredragning av handläggare Sara Lord.

Bilaga
Hur man överklagar hos Naturvårdsverket.


Kommentar: I första hand försöker viltvårdarna störa eller skrämma bort gässen. Gässen ska känna att det inte är tryggt på badplatsen. Viltvårdarna kan också skjuta gäss om de blir för många, men det är inte alltid så lätt. Inga skott får avlossas om det är människor i närheten eller om det är mörkt.

Kommunen ombads skicka in vidtagna åtgärder innan avskjutning begärs, men kommunen avstod från detta.

Kommunen har tidigare avstått från att svara på Länsstyrelsens föreläggande om kompletteringar.

Ett exempel är att Länsstyrelsen begärde in tidplan för den planerade fjärrvärmeanläggningen vid Ekebyhovs reningsverk. Bakgrunden var att kommunen uppgav i ansökan om tidsbegränsat bygglov att pelletsanläggningen vid Mälaröhallen var tillfällig och snart skulle ersättas av fjärrvärme-anläggningen.

Kommunen svarade inte Länsstyrelsen av den enkla anledningen att det inte fanns någon tidplan. Och det finns fortfarande ingen tidplan.

 

Redaktör Red Fredag 10 Februari 2017 kl 00.53


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer