och läser artikeln
"Ekerö behöver en ny bostadspolitik – av gammalt beprövat märke"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö behöver en ny bostadspolitik – av gammalt beprövat märke

Ekerö har inte fört någon ansvarfull bostadspolitik på 25 år. Ekerö Bostäder har inte färdigställt några hyreslägenheter sedan 1992.

Alliansen har gjort flera försök att sälja Ekerö Bostäder. Ekerös invånare har i en folkomröstning 2011 med stor majoritet sagt nej till en försäljning av Ekerö Bostäder.

Alliansen har inte någon genomtänkt, operativ och konkret bostadspolitik. Mark som tidigare köpts för bl a bostadsbyggande har sålts. Byggföretagen bygger och bestämmer i Ekerö. Ungdomar, medelålders och små hushåll flyttar från kommunen. 

I denna förvirring, brist på handling och kunskap griper kommunalrådet Reuterskiöld in. Efter en dags funderande kommer beslutet: Vi utreder en förfrågan från bostadsföretaget Heimstaden om partnerskap, försäljning av 49 % av aktierna i Ekerö Bostäder.

Efter hård kritik ändras utredningsuppdraget till att gälla om det finns fler företag som är intresserade av partnerskap med Ekerö Bostäder.

Nedan redovisas de olika turerna i frågan samt hur kommunen tidigare fört en framgångsrik bostadspolitik - som fortfarande kan bli framgångsrik.


Ekerö är inte en kommun för alla
Ekerö har en stor brist på hyreslägenheter. Det har inte byggts några hyreslägenheter sedan krisen under 1990-talet, med undantag av 24 Bo Klok lägenheter vid Lidl, byggda av ett privat företag.

Bostadsproduktionen har sedan 1990-talet bestått av villor samt radhus och kedjehus. Byggandet av bostadsrättslägenheter avstannade också under krisåren.

Denna produktion har nu tagit fart igen, insatserna ligger runt 2 - 4 milj. kr.

Resultat av den förda politiken
Ungdomar och medelålders flyttar från kommunen liksom små hushåll.

Äldre invånare bor i stor utsträckning kvar i sin stora bostad eftersom mindre bostäder saknas.

Ekerö har fått en "befolkningspyramid" av en speciell karaktär med många barn och ungdomar samt medelålders och äldre. "Midjan" i pyramiden är klart markerad. (Se bilden i högra spalten)

Är det ett resultat av en medveten politik?
Ja, denna utveckling är ett resultat av en medveten politik. Allianspolitikernas mål, sedan tidigare kommunalrådet Peter Carpelans övertagit ledningen, har varit att Ekerös befolkningen ska bestå av välbärgade invånare som äger sin bostad. Vill någon bo i hyresbostad finns sådana i Botkyrka är ett känt uttalande av Carpelan.

Befolkningspyramid Ekerö

 

Som en medveten bieffekt har kommunen "sluppit" ta emot flyktingar/nyanlända.

Alliansens försök att sälja Ekerö Bostäder

För att ytterligare fullfölja sin bostadspolitik har den borgerliga Alliansen gjort flera försök att sälja det kommunala bostadsbolag Ekerö Bostäder. Detta försök hindrades dock definitivt genom att invånarna i Ekerö i en folkomröstning år 2011 med en kraftig majoritet sade nej en försäljning.

Flera inslag av sabotage mm mot en bostadspolitik för alla

I högra spalten redovisas flera sabotage.

Nytt kommunalråd, nytt försök att sälja Ekerö Bostäder?
Adam Reuterskiöld tog över som kommunalråd i Ekerö efter valet 2014. Reuterskiöld har ingen erfarenhet av planering eller bostadsbyggande. 

SABOTAGE M.M. MOT EN BOSTADSPOLITIK
Dränering av Ekerö Bostäders resurser
Ekerö Bostäder redovisade för år 2015 en vinst efter finansiella intäkter och kostnader på 39,8 mkr.

Bokslutet för 2016 blir officiellt i mars 2017.

Resultatet från försäljning av fastigheter och en bostadsrätt uppgick till 53,0 mkr. Nettoresultatet från den löpande verksamheten blev alltså en förlust på 13,2 mkr.

Trots detta krävde Alliansen en utdelning på 25,2 mkr. Detta innebär att löpande verksamheten efter aktieutdelning till kommunen visar på ett underskott om 38,4 mkr.

Ekerö Bostäder fick även betala 10 mkr 2015 till Ekerö kommun för den nya rondellen på Ekerövägen vid Wrangels väg. En rondell som används av alla som färdas på Ekerövägen! 

Övriga aktiva politiker och tjänstemannaorganisationen saknar också i stor utsträckning erfarenhet. Det har ju inte byggts några hyreslägenheter i Ekerö i kommunal regi på 25 år.  

Reuterskiölds första "försäljningsförsök"
Ks 30 november 2016
Den 29 november får Ekerö kommun ett förslag från fastighetsbolaget Heimstaden att köpa 49 % av aktierna i AB Ekerö Bostäder.  

Försäljning av kommunens mark
Ekerö och Färingsö kommuner förvärvade under 1960-talet mark för kommunal verksamhet och bostadsbyggande inför den planerade expansionen av kommunerna.

Den politiken ändrade Carpelan på. Mark har sålts t ex vid Skärvik, Ekerövallen och Ekerö centrum för att förstärka den kommunala ekonomin. Och för att slippa hyreslägenheter! På de försålda områdena byggs det villor samt rad- och kedjehus.

Nästa dag beslutade majoriteten i kommunstyrelsen, på förslag av Reuterskiöld, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget. 

Reuterskiöld får kalla fötter
KsAu 31 januari 2017
Majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ändra utredningsuppdraget till att utreda och utvärdera intresset på marknaden för att inleda partnerskap med AB Ekerö Bostäder.

Förslaget är ett försök att slippa den hårda kritiken mot Reuterskiöld för turerna i Heimdalsfrågan. 

NU MÅSTE DET BLI ORDNING PÅ TORPET! 
Politikerna i Ekerö ska inte ge en mängd olika utredningsuppdrag till förvaltningen i kommunen om vad andra företag ska göra för att kommmunen ska få kompetens, resurser och kapital för att få fler bostäder.

Politikerna måste handla!
Vi behöver en bostadspolitik som ger resultat! Nu!

Vi behöver en konkret bostadspolitik av det slag som politikerna bedrev tidigare, fram till bostadskrisen på 1990-talet.

Vi behöver en plan/ett program för bostadsförsörjningen. Detta finns nu, men är för allmänt.

TIDIGARE ORGANISATION AV DEN ÖVERSIKTLIGA PLANERINGEN I EKERÖ
Den översiktliga planeringen genomfördes tidigare i andra former.
  • Arbetet leddes av erfarna politiker i en planberedning, ej utskott, under kommunstyrelsen.
  • Arbetet stöddes av kunnig personal inom kommunförvaltningen.
  • Arbetet bedrevs mycket öppet.
  • Beredningen framställde olika typer av informationsmaterial som sändes ut till hushållen.
  • Innevånarna fick möjlighet att på ett tidigt stadium, innan beslut fattades, ge synpunkter på utredningens arbete och förslag.
  • Synpunkter kunde framföras vid möten och som svar på enkäter som sändes till alla hushåll.

I enkäterna ställdes konkreta frågor om t ex olika alternativ som diskuterades i arbetet

Olika slutprodukter
Bostadsförsörjningsprogram enl. föreskrift
Områdesplan t ex Östra Ekerö
Översiktsplan Ekerö år 2000

Vi behöver en organisation och politiker, en beredning liknande den planberedning med kompetenta personer som vi hade tidigare. Se gröna textfältet till höger.

Bostadsförsörjningen, den kommunala och den privata, måste vidare tydligare kopplas till den kommunala servicen i form av skolor, förskolor, äldreomsorg, kultur och fritid sant landstingets och statens service i form av vägar och kommunikationer.

På 60-talet och därefter lyckades de förtroendevalda politikerna med detta i Ekerö och Färingsö kommuner och därefter i den sammanlagda Ekerö kommun. 

Under 1960-talet fanns inget heltidsanställt kommunalråd eller politiker som på heltid kunde lägga ner tid på politiskt arbete.

På tjänstemannasidan fanns en kanslichef, en kamrer, två ingenjörer. Ingen stadsarkitekt fanns, kommunen hyrde in en konsult för uppgifterna. Men det gick bra ändå!

Och när byggnationen ökade ytterligare förstärktes organisationen i kommunen i motsvarande grad.

Se vad politikerna och tjänstemännen uträttade under denna period i gula fältet till höger. 

Dessutom har kommunen startat 12 bostadsrättsföreningar på kommunal mark och samverkat med bl a HSB  m fl om ytterligare 6 bostadsrättsföreningar. 

EKERÖ BOSTÄDERS BOSTADSPRODUKTION FRAM TILL 1990-TALET

Område Antal lgh Byggår
Wrangels väg 106 1966
Ekebyhovsvägen 153 1969
Fårhagsplan 78 1970
Summa lgh fram till 1970 337  
     
Hovgården 10 1982
Ekuddsvägen 61 1986
Söderströms väg 91 1989
Summa lgh 80-talet 162  
     
Ångbåtsvägen 78 1990
Gustavavägen 121 1991
Ploglandsvägen 72 1992
Summa lgh 90-talet 271  

Summa lägenheter som totalt byggdes 1966 - 1992 är 770 lägenheter. Efter 1992 har inga lägenheter byggts.

Ekerö Bostäder äger idag totalt 823 lägenheter. 

 
 

För en bostadspolitik som ger resultat behövs mark
Ekerös problem är idag:

Ekerö kan inte genomföra en planerad utbyggnad av kommunen.

Ekerö har ingen mark för kommunal verksamheten och hyresbostäder att erbjuda.

All mark som kommunen på 1960-talet köptes för att kunna bygga lokaler för kommunal verksamheten och hyresbostäder har utnyttjats eller sålts ut.

Kommunen har vidare dränerat Ekerö Bostäders ekonomi genom att kräva att en stor del av företagets överskott ska delas ut till kommunen.

Finns det något alternativ? Ja, Markfrågan. Den beskrivs nedan.     

Regeringen vill sälja statlig mark för att öka bostadsbyggandet i kommunerna

"Det här är en flaskhals i bostadsbyggandet", säger bostadsminister Peter Eriksson (MP)

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt de senaste åren, men bristen på bostäder är alltjämt stor på många håll i landet.

Ett viktigt hinder är bristen på byggbar mark, som gör det svårt för byggbolagen att ytterligare öka takten.  

Nu vill regeringen undersöka möjligheten att sälja statlig mark, där nya bostadsområden skulle kunna växa fram.

På regeringssammanträdet, den 26 januari 2017, beslutade regeringen att tillsätta en särskild förhandlingsperson, som ska leda samtalen med de berörda kommunerna och andra viktiga aktörer.

"Det här är en flaskhals i bostadsbyggandet, att det finns brist på mark på många ställen. Särskilt mark som är attraktiv och där man vill bygga från kommunernas sida" säger Peter Eriksson.  

Bakgrunden till regeringens beslut är den tidigare planprocessutredningen, som identifierat 39 kommuner där det finns möjlighet att bygga på statlig mark.

Förhandlingspersonen ska nu titta närmare på de områden som pekats ut, i syfte att få till en försäljning där det anses aktuellt att bygga.

I uppdraget ingår även att undersöka om det finns ytterligare kommuner som vill bygga på statlig mark. 

Förhandlingsperson är Elisabeth Nilsson, som i dag är landshövding i Östergötland.

Hon ska redovisa en första del av uppdraget, där aktuella områden preciseras, senaste den 30 juni i år. Uppdraget som helhet ska redovisas senast den 15 februari 2018.  

 

Redaktör Red Lördag 4 Februari 2017 kl 03.34


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer