och läser artikeln
"Går det att säkerställa att Ekerö Bostäder tillförs kapital av köparen och kommunen"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Går det att säkerställa att Ekerö Bostäder tillförs kapital av köparen och kommunen

Alliansen och Reuterskiöld antyder försåtligt i insändare och uttalanden att Ekerö Bostäder tillförs kapital genom att Ekerö kommun säljer 49% av aktierna. Kapital som kan öka byggtakten.

Men Ekerö kommun äger aktierna och intäkten hamnar i kommunkassan. Och kommunen kan inte överföra 1 kr av intäkten till Ekerö Bostäder om inte bostadsbolaget som köper 49% Ekerö Bostäder samtidigt överför ett belopp som motsvarar ägarandelen.

Överför kommunen, som äger 51% av Ekerö Bostäder, 51 mkr till Ekerö Bostäder måste köparen som äger 49% av aktierna överföra 49 mkr. Och vice versa om partnern överför kapital.

Överför bara ena parten i partnerskapet kapital till Ekerö Bostäder får nämligen den andra parten del av den värdestegring som kapitalöverföringen medför för Ekerö Bostäder utan att ha satsat en kr. En lösning på detta redovisas nedan


 

Reuterskiöld har i media och i kommunala dokument gjort uttalande om syftet med försäljningen av 49% av aktierna i Ekerö Bostäder.

Mälarö Tidning nummer 48 år 2016
- Jag /=Reuterskiöld/ vill betona att vi behöver ta in en partner som kan tillföra resurser, kompetens och kapital.

Dessa och andra uttalanden visar entydigt på att det påstådda syftet med försäljning av 49% av aktierna är att tillföra Ekerö Bostäder kapital för att öka byggtakten.

Reuterskiöld säger att partnern - utöver att köpa aktierna - ska tillföra kapital, men förtiger att även Ekerö kommun, samtidigt måste tillföra ett belopp som motsvarar kommunens ägarandel.

Kommunen äger 100% av aktierna och hela säljsumman hamnar därför i kommunkassan. Utan aktivt  beslut från Alliansen hamnar Inte 1 krona hos Ekerö Bostäder.

Där förs det fram att det är stor risk att Alliansen använder intäkten till t.ex. en centrumnära grundskola, fler förskolor mm istället för att överföra intäkten till Ekerö Bostäder.

Har Reuterskiöld och Alliansen en dold agenda? Är verkliga syftet annat än att överföra intäkten till Ekerö Bostäder? 

Båda parter måste överföra kapital
Ska kapital överföras till Ekerö Bostäder, för att öka byggtakten, måste kommunen och det fastighetsbolag som köper 49% av aktierna överföra kapital till Ekerö Bostäder motsvarande deras ägarandelar.

Det går inte att enbart ena parten tillför kapital till Ekerö Bostäder.

Förklarande exempel: Om enbart kommunen överför 200 mkr till Ekerö Bostäder ökar Ekerö Bostäders värde med 200 mkr. Men 49% av denna värdeökning tillfaller det bolag som köpt 49% av aktierna.

Kapitalöverföring måste regleras i ett avtal
I säljavtalet bör det föras in en klausul med förslagsvis text enligt nedan:

Ekerö kommun avser att återföra två tredjedelar av försäljningssumman som formellt tillfaller kommunen till Ekerö Bostäder för nyproduktion av hyresrätter och renovering av lägenheter. Resterande del av säljsumman tillfaller kommunkassan.

Köpande fastighetsbolag förbinder sig att tillföra en motsvarande andel som är proportionell till deras ägande.

  • Ett avtal om kapitalöverföring visar att det köpande fastighetsbolaget är villigt att utöver köpesumman satsa ytterligare kapital som tillförs Ekerö Bostäder
  •  Ett avtal visar även att kommunen inte avser att använda intäkten till att bygga t.ex. en centrumnära grundskola, fler förskolor etc.

Ett avtal enligt texten ovan skulle tillföra Ekerö Bostäder ca 500 mkr om säljsumman uppgår till 375 mkr.

Där visas att kommunen får ca 375 mkr och inte ca 600 mkr som media påstår. 

Två tredjedelar av 375 mkr är 250 mkr.

Fastighetsbolaget som köper 49% av aktierna ska enligt förslag till avtal överföra en summa proportionell till sin ägarandel. Då kommunen äger 51% och fastighetsbolaget 49% tillförs Ekerö Bostäder totalt ca 500 mkr.

Detta innebär att köparen inte enbart betalar (375 mkr?) för aktierna utan samtidigt överför ca 250 mkr till Ekerö Bostäder.

500 mkr kan anses vara en lämplig summa för att öka byggtakten
Ekerö Bostäder har långfristiga skulder på över 400 mkr.

Ekerö Bostäder har nyligen tecknat kontrakt på 136 mkr för uppförande av bostäderna vid Wrangels väg. Upphandling pågår för uppförande av drygt ett trettiotal hyresrätter på Adelsö. Det är beslut taget att bygga 11 parvillor på Jungfrusundsåsens naturområde i anslutning till Roshagen. Planer finns för uppförande av bostäder i Stenhamra osv. Det gör att Ekerö Bostäder är i stort behov av kapital.

  • Om inte Alliansen eller det fastighetsbolag som förvärvar 49% av aktierna accepterar en klausul i säljkontraktet att överföra kapital till Ekerö Bostäder är det uppenbart att inget kapital kommer att tillföras Ekerö Bostäder.
  • Reuterskiölds och Alliansens påstående att kapital ska överföras till Ekerö Bostäder måste i detta fall tolkas som prat och munväder utan värde.

Den metod för kapitalöverföring som beskrivits ovan har tillämpats av kommuner som sålt aktier i det kommunala bostadsbolaget.

 
 

Varför behövs ett avtal om kapitalöverföring till Ekerö Bostäder
Syftet med försäljningen av Ekerö Bostäder är enligt Reuterskiöld och Alliansen bl.a. att tillföra bolaget kapital. I denna typ av affärer är det nödvändigt med avtal som reglerar kapitalöverföring. Ett sådant avtal ska visa vad kommunen ska satsa och att kommunen garanterar att kapital ska överföras.

Ett avtal ska även visa att det köpande fastighetsbolaget utöver köpesumman är villig att satsa på en vidareutveckling av Ekerö Bostäder och inte enbart köper Ekerö Bostäder i spekulativt syfte.

 

Redaktör Red Söndag 29 Januari 2017 kl 19.41


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer