och läser artikeln
"Ny översiktsplan för Ekerö kommun – men hinner invånarna ge synpunkter"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ny översiktsplan för Ekerö kommun – men hinner invånarna ge synpunkter

Översiktsplanen är kommunens viktigaste planeringsdokument.

Här anges bl.a. inriktningen för långsiktig utveckling av den fysiska miljön i kommunen, vägledning till beslut om detaljplanering och bygglov samt grunddragen för hur mark- och vattenområden ska användas.

Kommunen har arbetat nästan 2 år med översiktsplanen som nu är ett dokument på 114 sidor.

Samrådsmöten med utställning genomfördes 24 och 25 januari 2017 och nu ska synpunkter lämnas inom tre veckor.

Men hinner enskilda personer, villaföreningar, bostads-rättsföreningar, intresseorganisationer m.fl. sätta sig in i detta omfattande material och föra fram sina synpunkter på tre veckor?

Ekeröbloggen kräver nedan att tiden för att ge synpunkter förlängs! 


Varför behövs en ny översiktsplan
Ekerö kommun befinner sig i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter - med byggandet av Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen.

Omvandlingen innebär att kommunen går från att vara en utpräglad landsortskommun till en småstad.

Expansionen ska ske på ett sådant sätt att varken natur-, kultur-, miljövärden eller framtida utveckling äventyras.

Ekerö kommun har nu arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan för Ekerö. Förslaget har godkänts för utställning av kommun-styrelsen. Information har lämnats vid samrådsmöten och utställningar.

Översiktsplanen - innehåll
I en översiktsplan ska kommunen bl.a.
  • Ange inriktning för långsiktig utveckling av den fysiska miljön i kommunen
  • Ge vägledning till beslut om detaljplanering och bygglov
  • Ange grunddragen för hur mark- och vattenområden ska användas

Planen ska också vara ett underlag för dialog mellan kommunerna och staten om allmänna intressen och riksintressen

Ekerö kommuns nuvarande översiktsplan antogs 2005 och sträcker sig till år 2015 med sikte på 2030.

Förslaget till en ny översiktsplan sträcker sig till år 2030 med sikte på 2050.

Du kan läsa i gröna textfältet till höger vad en översiktsplan ska innehålla.

Översiktsplanen - kommunens viktigaste planeringsdokument

Planen spänner över en lång tid, till år 2030 med sikte på år 2050.

Planen innebär stora förändringar under denna tid i tätortsbandet i kommunen, Ekerö tätort, Stenhamra och Svanhagen.

Förändringarna är särskilt stora i Ekerö tätort, med Ekerö centrum, Västeräng, Träkvista och Älvnäs.

Arbetet med den nya översiktsplanen har på kommunstyrelsens uppdrag pågått sedan 14 april 2015.

Samrådsmöten med utställning om översiktsplanen hölls 24 och 25 januari i Mälarökyrkan i Ekerö centrum och Herman Palmsalen i Stenhamra. Synpunkter på planen ska lämnas senast 17 februari 2017, dvs om tre veckor.

Förslaget till översiktsplan återges i korthet i gula textrutan till höger.

Nu är det invånarnas tur att säga sin mening
Det är nu som invånarna i Ekerö har störst möjligheter att lämna synpunkter på förslaget som kan påverka det slutliga förslaget till översiktsplan.

Men hinner invånarna det på tre veckor?

Synpunkter kan framföras av enskilda personer, villaföreningar, bostadsrättsföreningar, ideella och andra föreningar, intresseorganisationer m fl.

Både för enskilda personer och föreningar m.fl. är det svårt att på tiden fram till 17 februari 2017 ta till sig den information som finns, diskutera inom föreningar m.fl. och sammanställa de synpunkter som ska sändas till kommunen.

Förslaget i översiktsplanen i korthet
Merparten av nytillkommande bebyggelse föreslås inom tätortsbandet. Centrala delar av Ekerö tätort, Träkvista, Stenhamra och Svanhagen förtätas och utvecklas till attraktiv småstad med arbetsplatser, bostäder och centrumbebyggelse.

Dessa områden ska rymma kommunal och kommersiell service, varierande boende- och upplåtelseformer samt verksamheter.

Småstadsbebyggelsen bör vara relativt tät för att ta tillvara befintlig eller planerad kollektivtrafik och infrastruktur.

Övriga delar av tätorterna förtätas med nya bostäder och verksamheter, där det är möjligt. 

Lokala centra i landsbygdsdelarna i övriga delar av kommunen är enligt planförslaget Sundby, Munsö kyrkby-Söderby, Nya Stenby-Hovgården, Kungsberga-Färentuna och Drottningholmsmalmen, Kanton.

Lokala centra bör rymma funktioner som behövs för att kunna leva i området, under livets alla skeden.

Nya och mer betydande bebyggelsetillskott på landsbygden bör enligt planförslaget endast tillkomma i, eller i anslutning till, befintliga byggnadsbestånd.

På landsbygden utanför lokala centra prioriteras lantbruk, hästnäring, friluftsliv och turism. Mer information om övriga delar av kommunen finns i karta nedan som visar markanvändning för hela kommunen.

I samband med den nya översiktsplanen har förslag till trafikplan och energiplan utarbetats.

Kommunen har lagt ner ett omfattande och mycket förtjänstfullt arbete på att ta fram samrådsförslaget.

Kommunens invånare är i hög grad förtjänta av att få den tid som behövs för att ge synpunkter på samrådsförslaget.

Ansvarige utgivaren för Ekeröbloggen Per Eskilsson, tidigare bl a ledamot av kommunfullmäktige 1970-2006, planberedningen mm, har i en skrivelse till gruppledarna föreslagit att tiden för att ge synpunkterna förlängs! 

Översiktsplanen är på 114 sidor.

Planen är publicerad på kommunens hemsida.

 

Du finner en karta över markanvändningen för kommunen på sidan 38 och karta över markanvändningen inom tätortsbandet på sidan 39.

Huvuddragen i översiktsplanen finns på sid 16.

Redaktör Red Fredag 27 Januari 2017 kl 00.25


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer