och läser artikeln
"Ekerö kommun får 375 mkr för 49% av aktierna i Ekerö Bostäder – inte 600 mkr som påstås"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö kommun får 375 mkr för 49% av aktierna i Ekerö Bostäder – inte 600 mkr som påstås

Journalisterna som skrivit om Heimstadens bud på 49% av aktierna i Ekerö Bostäder nämner att Ekerö kommun får ca 600 mkr för aktierna.

Det har aldrig nämnts i den lokala debatten eller i media att Ekerö kommun "bara" får ca 375 mkr.

En skillnad på ca 200 mkr.

Vad journalisterna missar är att det är skillnad på att köpa 49% av fastigheter värda 1,2 miljarder och att köpa 49% av aktierna i ett fastighetsbolag som har fastigheter värderade till 1,2 miljarder kr.

Vid köp av aktierna "köper" man såväl Ekerö Bostäders skulder som tillgångar. Det är detta som gör att kommunen "bara" får ca 375 mkr för 49% av aktierna.


 

Det är värt att påpeka att Ekerö kommun äger 100% av aktierna i Ekerö Bostäder. Det gör att intäkten från försäljningen av aktierna i Ekerö Bostäder hamnar i kommunens kassa.

Inte en krona kommer Ekerö Bostäder till del.

 
 

Hur kan det skilja nästan 200 mkr på aktiernas värdering?

Förenklad förklaring - Ekerö Bostäder har skulder på mer än 400 mkr
Ekerö Bostäder har skulder på över 400 mkr. Denna skuld påverkar givetvis värdet på aktierna. Fastigheterna har ett marknadsvärde på ca 1200 mkr enligt Heimstaden. Men det går att säga att de har belånats för 400 mkr. Dvs fastigheternas nettovärde är ca 800 mkr.

Heimstadens bud
I budet värderar Heimstaden Ekerö Bostäders fastigheter till 1,2 miljarder och efter avdrag för uppskjuten skatt bjuder Heimstaden 567,6 miljoner i fastighetsvärde för sin andel om 49% i Ekerö Bostäder.

Detta har tolkats av rikspress, SVT, lokaltidningarna att Ekerö kommun får 567,5 mkr om 49% av aktierna säljs i Ekerö Bostäder.

 Men det är fel. Ekerö kommun kommer "bara" att få ca 375 mkr.

Och det är knappt kostnaden för ombyggnad av Sanduddens skola och Ekebyhovsskolan.

Frågan är om medborgarna anser att hälften av Ekerö Bostäder ska säljas ut för detta eller annat ändamål.  

Nedan redovisas att Ekerö kommun får ca 375 mkr och inte ca 600 mkr. Men först några citat som visar hur budet missuppfattats av journalisterna.

Hem&Hyra skriver 29 november 2016
"Enligt en värdering beräknas värdet på bolaget till 1,2 miljarder kronor, och 49 procent skulle inbringa cirka 600 miljoner till bolaget och kommunen."

Hem&Hyra borde veta bättre. Dessutom veta att Ekerö Bostäder inte får en krona av köpeskillingen. Hem&Hyra borde veta att Ekerö kommun äger 100% av aktierna och att all intäkt tillfaller kommunens kassa.

SVT Stockholm skriver 29 november 2016
Heimstaden erbjuder 567,6 miljoner kronor för att ingå i partnerskap med Ekerö Bostäder, som i dagsläget har 821 lägenheter i Ekerö kommun.

SVT som mycket trovärdigt nyhetsorgan borde veta bättre.

Vad är aktierna värda

Det finns ett flertal sätt att värdera aktierna. T.ex. att utgå från Ekerö Bostäder eget kapital med tillägg för skillnaden mellan budnivån på fastigheterna och fastigheternas bokförda värde m.m.

Men för att enkelt visa en värdering redovisas nedan den värdering av Värmdö Bostäder som Värmdö kommun och  fastighetsbolaget Rikshem gjorde när 49% av det kommunala bolaget såldes till Rikshem 1 december 2015.

Parallellt med siffrorna i tabellen nedan för Värmdö Bostäder redovisas motsvarande siffror för Ekerö Bostäder.

Men innan du granskar tabellen nedan - klicka här.

Då ser du värderingen av Värmdö Bostäder i original. Det är denna värdering som Ekeröbloggen utgått ifrån i tabellen nedan. Alla siffror i tabellen nedan är kronor.

Överenskommet Fastighetsvärde    
          Värmdö Ekerö
             
Överenskommet Fastighetsvärde 2 050 000 000 1 200 000 000
             
49% av Överenskommet Fastighetsvärde 1 004 500 000 588 000 000
             
Bortgår latent skatteskuld
Förhandlades bort -20 400 000
       
av Värmdös politiker
             
Överenskommet Fastighetsvärde netto 1 004 500 000 567 600 000
             
49% av Bolagets skulder      
Summa långfristiga skulder   591 905 000 411 600 000
             
Summa kortfristiga skulder   49 508 000 30 399 000
             
varav avgår upplupna kostnader   -25 868 000 -9 122 000
             
Kortfristiga skulder efter justering 23 640 000 21 277 000
             
Summa lång- och kortfristiga skulder (efter 615 545 000 432 877 000
justering)          
49% av bolagets skulder   301 617 050 212 093 560
             
Beräkning av köpeskillingen för aktierna  
             
49% av Överenskommet Fastighetsvärde 1 004 500 000 588 000 000
             
Med avdrag för 49% av Bolagets skulder 301 617 050 212 093 560
             
Köpeskillingen för Aktierna
702 882 950 375 906 440

Det står i Värmdö kommuns tjänsteförslag om aktiernas värdering att vid den förhandling som ägde rum mellan Värmdö kommun och Rikshem: "enades parterna om att det inte ska ske någon reduktion av köpeskillingen på grund av eftersatt underhåll och latent skatt som är brukligt i den här typen av uppgörelse".

I tabellen ovan har justering gjorts för den latenta skatteskulden för Ekerö Bostäder. Detta görs för att Heimstaden själv i det dokument som tillställts kommunen, gör en avräkning av 20,4 mkr för den latenta skatteskulden.

Det är detta som gör att Heimstadens värderar 49% av fastigheterna till 567,4 mkr.

Heimstaden har enligt Reuterskiöld inte haft någon kontakt med kommunen. Det gör att Heimstaden inte kan veta om Ekerö Bostäder har eftersatt underhåll som Heimstaden vid en förhandling kan yrka prisavdrag för.

Notera även att de siffror Ekeröbloggen använt har hämtats från Ekerö Bostäders bokslutet 31 december 2015. Bokslutet för 2016 blir inte offentligt förrän i mars 2017.

Det gör att värderingen av 49% av aktierna som gjorts ovan om ca 375 mkr kan via förhandling justeras - marginellt - såväl uppåt som nedåt.

Men uppenbart är att Ekerö kommun inte får ca 600 mkr för 49% av aktierna utan ca 375 mkr. En skillnad på nästan 200 mkr.

 

Redaktör Red Lördag 21 Januari 2017 kl 00.21


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer