och läser artikeln
"Kommer Heimstaden att ställa samma krav som Rikshem ställde på Värmdö kommun"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Kommer Heimstaden att ställa samma krav som Rikshem ställde på Värmdö kommun

Vad kan hända om Heimstaden köper 49 % av aktierna i Ekerö Bostäder? Kan samma hända i Ekerö som i Värmdö?

 

Ekerö - Heimstaden
Heimstaden föreslog den 29 november 2016 att företaget skulle förvärva 49 % av aktierna i Ekerö Bostäder. Frågan utreds för närvarande inom kommunen efter beslut av Ekerös kommunstyrelse.

Värmdö - Rikshem
I september 2015 sålde Värmdö, 49% av aktierna i sitt kommunala fastighetsbolag till fastighetsbolaget Rikshem.

Rikshem utser efter försäljningen VD för det kommunala bolaget. I Ekerö är också avsikten att Heimstaden ska utse VD.

Krav ställs på köp av fler aktier efter 1 månad
Efter att Rikshems VD tillträtt för Värmdö bostäder i mars 2016 dröjde det ca 1 månad innan Värmdö Bostäder förde fram att Rikshem borde få köpa fler aktier. Ökat aktieinnehav skulle nämligen medföra att Värmdö bostäder inte behövde tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU).

Rikshem avsåg bl.a. att via sitt regionala förvaltningsbolag överta förvaltningen av Värmdö Bostäders fastigheter och sälja förvaltningstjänsten till Värmdö Bostäder.
Men enligt LOU måste förvaltningstjänsten upphandlas då kommunen ägde 51% av Värmdö Bostäder.

Och det var inte säkert att Rikshem skulle vara mest konkurrenskraftiga bolag vid upphandlingen. Och det skulle medföra att ett annat förvaltningsbolag fick överta förvaltningsansvaret.

Upplägget vid försäljning av 49% av aktierna i Värmdös kommunala bolag till Rikshem var likartat Alliansens planerade utförsäljning av Ekerö Bostäder till Heimstaden.

Det innebär att kommunfullmäktige tillsätter ordförande i bolaget medan Rikshem utser VD. Rikshem och kommunen tillsätter vardera 3 ledamöter och 2 ersättare i styrelsen, ordföranden har dock utslagsröst.

Värmdö Bostäders styrelse - med tre ledamöter från Rikshem - tog i april 2016 beslut att begära att Värmdö kommun borde sälja ytterligare minst en procent av aktierna till Rikshem. Det skulle innebära att kommunen och Rikshem ägde 50 procent var.

Vill slippa lagen om offentlig upphandling (LOU)
Huvudskälet till att frågan kom upp är att Värmdö Bostäder, med kommunen som majoritetsägare (51%), omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU.

Rikshem, som sedan tidigare, har ansvaret för förvaltningen av Värmdö Bostäder och dess fastigheter, hade för avsikt att skapa ett regionalt förvaltningskontor, både för Rikshems fastigheter och Värmdö Bostäders.

Det medför att Värmdö Bostäder ska köpa förvaltningstjänster från Rikshems förvaltningskontor.

Dessa tjänster måste upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

- Skulle ägandet däremot vara 50/50 finns inte krav på offentlig upphandling. Det finns annars en risk för att andra aktörer kommer in i bilden, säger Peter Olausson, VD sedan en månad i Värmdö Bostäder.

Ekeröbloggens kommentar: Vid ägarförhållandet 50/50 gäller inte heller offentlighetsprincipen eller lagstiftningen om kommunala bostadsaktiebolag. T.ex. regleras i lagen om Allmännyttiga bostadsbolag att hyresgästerna ska erbjudas boendeinflytande i Värmdö Bostäder. Vid 50/50 krävs inget ägardirektiv att kommunfullmäktige innan beslut måste ta ställning till ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. Även kontrollen över bostadsmarknaden och styrmöjligheten över nybyggnation försvagas avsevärt m.m.

Synpunkterna ovan visar att VD och styrelse för Värmdö Bostäder saknar elementära kunskaper om skillnaden mellan ett kommunalt och ett privat bostadsbolag.

Värmdös skattebetalare bör ta sig för pannan
Värmdö Bostäder äger och förvaltar cirka 2 000 lägenheter i Gustavsberg, Hemmesta, Stavsnäs/Djurö och Ingarö.

Värmdö Bostäders VD, som är tillsatt av Rikshem, är orolig för att vid offentlig upphandling av förvaltningstjänsten är andra bolag mer konkurrenskraftiga än Rikshems eget förvaltningsbolag.

Det skulle innebära enligt LOU att upphandlingen av förvaltningstjänsten måste tilldelas annat bolag än Rikshem.

Bortglömt är tydligen det som står i Rikshems pressrelease:

"Vi ser stora möjligheter att utveckla Värmdö Bostäder genom Rikshems affärsmässighet och erfarenhet av egen förvaltning" ... säger vice vd och chef för affärsutveckling på Rikshem.

Frågan som väcks: Varför ska Värmdö Bostäder köpa en förvaltningstjänst från Rikshems regionala förvaltningskontor om förvaltningstjänsten kan köpas till lägre pris av andra förvaltningskontor?

Rikshem önskar överta förvaltningsuppdraget av Värmdö Bostäder utan upphandling. Det skulle möjliggöra att ha högt påslag på sålda tjänster då ingen konkurrensutsättning görs.

Förslaget att sälja ytterligare 1% av det kommunala bolagets aktier fördes fram i april 2016. I september 2016, efter ett halvt år, sa kommunstyrelsen i Värmdö nej till försäljning av ytterligare aktier.

Hela agerandet att köpa fler aktier verkar vara iscensatt av Rikshems styrelserepresentanter i Värmdö Bostäders styrelse och av Värmdö Bostäders VD tillsatt av Rikshem.

Utförsäljning av ytterligare aktier är politiskt känslig
När affären gjordes underströk politikerna - precis som Adam Reuterskiöld - att det bara är en minoritetspost som säljs, skälet är att kommunen då fortfarande har full kontroll över bolaget. Kommer Heimstaden att ställa samma krav på Ekerö - sälj 1% till så kan LOU kringgås

Bolaget (=Heimstaden) som förvärvar 49% av aktierna i Ekerö Bostäder och som ska tillsätta VD (kanske) saknar en VD-kandidat med djup kunskap om LOU och önskar därigenom att på ett eller annat sätt kringgå LOU.

Risken är uppenbar att Ekerö Bostäder råkar ut för samma sak som Värmdö Bostäder. 

Citat ur ett tidigare inlägg -
Det är viktigt att hålla en klar och tydlig rågång mellan kommunal verksamhet och renodlade marknadsintressen.

Det gynnar vare sig kommunens innevånare eller privata företag med utvidgade experiment med "kommunal blandekonomi" eller att kommunens ekonomiska intressen på ett organiserat sätt växer samman med privata företags.

Det finns normalt intressekonflikter när det gäller investeringshorisont, återinvestering, storlek på löpande avkastning, styr- och ledningsfilosofi etc.

 

Redaktör Red Lördag 7 Januari 2017 kl 17.27


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer