och läser artikeln
"Ekerö kommuns kortsiktiga politik stryper Ekerö Bostäder"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö kommuns kortsiktiga politik stryper Ekerö Bostäder

Ekerö Bostäder kunde visa vinst 2015 enbart pga försäljning av mark och en bostadsrätt. Resultatet för 2016 blir officiellt i mars 2017.
Trots att Ekerö Bostäder enbart via försäljning av tillgångar kunde visa vinst krävde Ekerö kommun 25,2 mkr i aktieutdelning.

 
Alla sifferuppgifter som nämns i inlägget är dokumenterade sist i inlägget. 
 
 

Ekerö - en kommun i obalans
Ekerö kommun har inte en ekonomi i balans. Stora investeringar behövs inom en rad områden, skola, äldreomsorg, infrastruktur mm. För att finansiera dessa investeringar har bl a kommunal mark sålts.

Ekerö kommun har också på olika sätt "brandskattat" Ekerö Bostäder för att få balans i ekonomin

Ekeröbloggen tar i detta inlägg upp denna fråga.

År 2015 - utdelning trots förlust
AB Ekerö Bostäder redovisade för år 2015 en vinst efter finansiella intäkter och kostnader på 39 817 tkr. Resultatet från försäljning av fastigheter och en bostadsrätt uppgick till 52 997 tkr. Nettoresultatet från den löpande verksamheten blev alltså en förlust på 13 180 tkr.

Trots detta krävde Ekerö kommun en utdelning på 25 230 tkr vilket bolagsstämman också beslutade. Detta innebär att löpande verksamheten efter aktieutdelning till kommunen visar på ett underskott om 38 410 tkr.

Denna utdelning som kommunen mjölkar Ekerö Bostäder på är inte olaglig.

Det saknas nämligen regler som motverkar att kommuner på ett ansvarslöst sätt via utdelning från det kommunala bostadsbolaget använder engångsintäkter i kommunala bolag till att finansiera permanenta åtaganden för kommunen.

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag reglerar hur mycket av vinsten i bolaget som får föras över till kommunen.

Men lagen säger också att de allmännyttiga bostadsbolagen ska driva verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Det betyder att Ekerö Bostäder ska drivas av kommunen på ett sätt som långsiktigt är bäst för Ekerö Bostäder, och att kommunen ska agera som en fastighetsägare.

Relationen mellan kommunen och Ekerö Bostäder ska vara affärsmässig.

Det kan inte betecknas som affärsmässigt av Alliansen att 2013 ge skriftligt direktiv till Ekerö Bostäder att bolaget, utan undantag, oberoende av yttre omständigheter, alltid ska betala maximalt i utdelning som lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag medger.

Ekerö Bostäder har 823 lägenheter. Detta gör att utdelningen om 25 230 tkr motsvarar drygt 30 000 kr per lägenhet.

Ekerö Bostäder har stora utgifter framför sig som kräver stor upplåning
Upphandling av uppförandet av hyresrätterna vid Wrangels väg visar på en kostnad om 136 mkr. Upphandling pågår för uppförande av hyresrätter på Adelsö. Beslut har fattats att uppföra hyresrätter i Jungfrusundsåsens friluftsområde. Ekerö Bostäder planerar att bygga hyreshus vid Herman Palms plan och Fårhagsplan i Stenhamra m.m.

Ekerö Bostäder har stora ekonomiska utgifter framför sig som kräver stor upplåning. Trots detta krävde kommunen att få en utdelning på 25,2 mkr - drygt 30 000 kr/lägenhet - trots att bolaget enbart visar vinst pga engångsintäkter från försäljning av mark och en bostadsrätt.

Det kan nämnas att Ekerö Bostäder den 31 december 2015 hade 27,8 mkr i kassa och på bank och 30,3 mkr i kortfristiga skulder. Efter aktieutdelningen om 25,2 mkr återstår 2,6 mkr. Det gör att när aktieutdelningen betalas måste bolaget akut låna kapital för att ha en buffert för kortfristiga skulder.

LÅT OSS GRANSKA 2015 ÅRS RESULTAT (Resultatet för år 2016 blir officiellt först i mars 2017)
Intäkter

Som framgår längst ned till höger i bilden var Ekerö Bostäders intäkter 133 394 tkr. Av denna intäkt var 76 899 tkr hyresintäkter enligt not 2. Enligt not 3 nedan var intäkten från försäljning av fastigheter (=mark) 50 159 tkr.   

Utan denna försäljning hade intäkten 2015 blivit 83 235 tkr. (133 394 - 50 159 = 83 235)

 

Kostnader
Av bokslutet framgår att rörelsens kostnader som fastighetsskötsel, reparationer, underhåll, personalkostnader etc var 85 913 tkr. Se bilden nedan. Med en intäkt utan markförsäljning om 83 235 tkr översteg kostnaderna intäkten med 2 678 tkr. (83 235 - 85913 = - 2 678, dvs en förlust.)

Ekerö Bostäder har över 400 mkr i långfristiga lån och det ger stora räntebetalningar
Som framgår av bilden nedan är de finansiella kostnaderna -7 664 tkr. Det kan nämnas att då ingår en intäkt om 2 838 tkr. Enligt not 12 är det en intäkt för försäljning av en bostadsrätt. Utan den försäljningen som är av engångskaraktär visade de finansiella kostnaderna ett minus om 10 502 tkr.

Rörelseresultatet utan markförsäljning visade på en förlust om 2 678 tkr.

De finansiella kostnaderna exklusive försäljningen av bostadsrätten är 10 502 tkr. 

Vi finner då att Ekerö Bostäder visade 2015, exklusive försäljning av mark och en bostadsrätt, en förlust om 13 180 tkr (2678+10 502 = 13 180) en total förlust för Ekerö Bostäder om 13 180 tkr efter finansiella poster men före utdelning, bokslutsdispositioner och skatter.

Med aktieutdelningen om 25 230 tkr blev rörelsens resultat en förlust på
38 410 tkr

Klicka här om du vill se en dokumentsida som visar intäkter, rörelsens kostnader och finansiella poster som det hänvisats till i inlägget. 

 

Redaktör Red Tisdag 27 December 2016 kl 15.38


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer