och läser artikeln
"2015 sålde Heimstaden allt i Stockholm pga låg lönsamhet – 2016 bud på Ekerö Bostäder"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

2015 sålde Heimstaden allt i Stockholm pga låg lönsamhet – 2016 bud på Ekerö Bostäder

Fastighetsbolaget Heimstaden sålde i juni 2015 alla sina fastigheter i Storstockholm pga av låg lönsamhet.

Drygt ett år senare - hösten 2016 - lägger Heimstaden bud på 49% av aktierna i Ekerö Bostäder. Ett företag där den löpande verksamheten går med förlust. 

Utan försäljning av mark och en bostadsrätt hade Ekerö Bostäders rörelseresultat visat på en förlust på 13 mkr.

Det är med denna märkliga bakgrund svårt att förstå Heimstadens agerande. 


  Sist i inlägget kan du läsa en sammanfattning av Heimstadens agerande i Stockholm åren 2015 - 2016 och Ekerö Bostäders förlustverksamhet.  
 

HEIMSTADENS FÖRSLAG, REUTERSKIÖLDS SVAR
Den 29 november 2016 mottog kommunen ett förslag från fastighetsbolaget Heimstaden att förvärva 49% av aktierna i Ekerö Bostäder AB. Heimstaden skickades förslaget spontant till kommunen utan att någon kontakt skett tidigare med kommunen enligt Reuterskiöld (!!).

Den 30 november, efter en dag, presenterade Reuterskiöld ett ordförandeförslag på kommunstyrelsens sammanträdeträde. Förslaget var att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett partnerskap med Heimstaden.

Tyst i debatten
Heimstadens märkliga agerande att avveckla sina fastigheter i Storstockholm 2015 för att drygt ett år senare lägga ett bud på 49% av aktierna i Ekerö Bostäder har inte nämnts i debatten.

Lika märkligt är Ekerös agerande. Den styrande Alliansen verkar inte inse att det är principiellt fel att kommunala intressen växer samman med privata.

Och vidare: Om Ekerö kommun vill inleda ett samarbete med ett privat företag genom att sälja ut 49 % av aktierna måste kommunen utnyttja den konkurrens som finns på marknaden genom att bjuda ut aktierna på allmänna marknaden.   

Kommunal verksamhet och renodlade marknadsintressen
Det är viktigt att hålla en klar och tydlig rågång mellan kommunal verksamhet och renodlade marknadsintressen. Det gynnar vare sig kommunens innevånare eller privata företag med utvidgade experiment med "kommunal blandekonomi" eller att kommunens ekonomiska intressen på ett organiserat sätt växer samman med privata företags.

En svårighet är den begränsade friheten med ett gemensamt ägande. Det krävs enighet vid beslutsfattande. Och det är svårt att uppnå enighet för två privata ägare och därför en stor utmaning att uppnå enighet när en ägare är ett privat bolag och den andre ägaren är en kommun.

Här finns uppenbara intressekonflikter när det gäller investeringshorisont, återinvestering, storlek på löpande avkastning, styr- och ledningsfilosofi etc. Här krävs bl.a. ett dokument som reglerar styrning av verksamheten för Ekerö Bostäder samt hur det går till när en ägare (=Heimstaden) vill upphöra med samarbetet.

Även efter försäljning av 49% av aktierna kommer Ekerö Bostäder att omfattas av lagstiftningen om kommunala bostadsaktiebolag. T.ex. regleras i lagen om Allmännyttiga bostadsbolag att hyresgästerna ska erbjudas boendeinflytande i Ekerö Bostäder.

Det är ofrånkomligt att kommunens kontroll över bostadsmarknaden och styrmöjligheten över nybyggnation försvagas när Heimstaden får inflytande över besluten för Ekerö Bostäder.

Den värdeökning som fastigheterna kommer att få via förbifart Stockholm kommer att till 49% tillfalla Heimstaden.

Med försäljning av 49% av aktierna måste kommunfullmäktige reglera sitt inflytande i frågor som rör ändamålet med Ekerö Bostäders verksamhet samt tillse via ägardirektiv att kommunfullmäktige innan beslut får ta ställning till ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. (Detta framgår av kommunallagen 3 kap. 18 §.)

Med försäljning av 49% av aktierna gäller fortfarande offentlighetsprincipen för Ekerö Bostäder liksom lagen om offentlig upphandling (LOU).

KORT HISTORISK TILLBAKABLICK
2015
Första juni 2015 sålde Heimstaden samtliga 489 lägenheter som bolaget ägde i Stockholm, Solna och Vaxholm till Akelius.

Fastigheterna låg främst i A-lägen. Till exempel Vaxholms skärgårdsläge och närhet till Stockholms innerstad gör att många vill bo här och Solna som vuxit fram som Sveriges nya företagskluster ökar i popularitet för stockholmare att bosätta sig i Solna.

Fastigheter i Stockholm har alltför låga direktavkastningskrav för Heimstaden
"Vi har under en längre tid försökt att komplettera vårt fastighetsbestånd i Stockholm med fler centralt belägna fastigheter, detta för att kunna skapa en kostnadseffektiv förvaltning. Vi har inte expanderat i den takt vi önskat då utbudet har varit mycket begränsat och direktavkastningskraven låga" säger Patrik Hall, vd Heimstaden.

Kommentar: Den grundläggande definitionen av direktavkastning på en fastighet är helt enkelt (hyresintäkter - drift- och underhållskostnader) / fastighetens marknadsvärde.

Vid höga fastighetspriser blir direktavkastningen låg då hyresintäkten är given.

Samtidigt som Heimstaden säljer sina fastigheter i Storstockholm till Akelius köper Heimstaden fastigheter från Akelius i Skåne, främst Trelleborg.

2016 - ett år senare
Heimstaden lägger bud på 49% av Ekerö Bostäder.

Verksamheten i Ekerö Bostäder går med förlust
2015 sålde Ekerö Bostäder mark och en bostadsrätt för ca 50 mkr. Utan denna intäkt hade rörelseresultatet varit negativt (=förlust) med 13 mkr före bokslutsdispositioner och skatter.

Trots att Ekerö Bostäder utan försäljning av mark gick med förlust om 13 mkr krävde kommunen en utdelning om 25,2 mkr för år 2015.

Frågan är vad Heimstaden har för syfte med en investering i ett förlustbringande kommunalt bolag som Ekerö Bostäder?

Räknar Heimstaden med högre direktavkastning via ägande av 49% av Ekerö Bostäder än de fastighetsaffärer Heimstaden ratat enlig egen uppgift pga låg direktavkastning i Storstockholmsområdet? 

 
     

Redaktör Red Söndag 1 Januari 2017 kl 12.53


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer