och läser artikeln
"Försäljningen av Sanduddens skola skjuts upp – oppositionen kräver bättre beslutsunderlag"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Försäljningen av Sanduddens skola skjuts upp – oppositionen kräver bättre beslutsunderlag

Försäljningen av Sanduddens skola stoppades tillfälligt av oppositionen på Kommunfullmäktige den 13 december 2016.

Oppositionen utnyttjade kommunallagens möjlighet att återförvisa ärendet för komplettering av den risk- ock konsekvensanalys som krävs i fall som detta enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.

Föreskriften gäller för alla arbetsgivare.

Ekerö är inte undantaget!

Risk- och konsekvensanalysen ska utarbetas före beslut.

Men Alliansen anser att först tas ett beslut sedan utarbetas de dokument som krävs enligt AFS 2001:1.


Alliansens förslag att sälja Sanduddens skola debatterades på årets sista sammanträde i kommunfullmäktige den 13 december 2016.

Men ärendet gick inte Alliansens väg.

Oppositionen utnyttjade sin rätt att via en s.k. minoritetsåterremiss kräva kompletterande utredning.

Läs i gröna textrutan till höger om minoritetsåterremiss.

Nedan kan du läsa Alliansens förslag till beslut i kommunfullmäktige. 

Återremiss regleras i 5 kap. § 36 kommunallagen
36 § Ett ärende i kommunfullmäktige ska återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.

Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremittering.

På sammanträdet röstade oppositionens 16 ledamöter för en återremiss. Det var 39 ledamöter närvarande. Dvs det var mer än en tredjedel som röstade för återremiss.


Klicka här så öppnas ett dokument med texten i större stil.

TRE OLIKA FÖRSLAG FINNS FÖR SANDUDDENS SKOLA
Förslag 1
Sanduddens skola byggs ut av kommunen. Kommunen ansvarar som i dag för undervisningen.

Förslag 2
Sanduddens skola säljs till ett företag som bygger ut skolan. Ekerö kommun hyr skolan av företaget. Kommunen ansvarar som i dag för undervisningen.

Förslag 3
Sanduddens skola säljs till ett företag som bygger ut skolan. Företaget har en samarbetspartner som efter tillstånd från skolverket driver skolan som en friskola.

Som framgår var Alliansens förslag att ge kommunstyrelsen fria händer att sälja Ekebyhovsskolan.

Förslaget innebar även att Barn- och utbildningsnämnden fick uppdrag att avveckla den kommunala verksamheteten vid Sandudden.

Detta kallas förslag 3. Läs om de tre olika förslagen i gula rutan till höger.

Enad opposition
Oppositionen var enad i uppfattningen att det var så bristfälliga underlag och utredningar att beslut inte kunde fattas på redovisat underlag.

Och det stämmer.

T.ex. består de ekonomiska kalkylerna för de tre förslagen enbart av ett par tre meningar med allmänt tyckande utan substans om respektive förslag.

Läs mer om de ekonomiska kalkylerna i blåa rutan till höger.

Du kan i ett tidigare inlägg Sanduddens skola säljs till köpare som bygger ut till 700 elever - skolan blir en friskola läsa mer ner om förslaget till försäljningen.

EKONOMISKA UTREDNINGARNA ÄR ETT SKÄMT

Ekonomisk kalkyl alternativ 1
"Alternativ 1 har en kraftigt negativ påverkan på kommunens investeringsvolym vilket påverka kommunens ekonomi på lång sikt."

Ekonomisk kalkyl alternativ 2
"Alternativ 2 är positivt då kommunens investeringsvolym minskar"

Ekonomisk kalkyl alternativ 3
"Alternativ 3 är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Kommunens investeringsvolym sänks och driftskostnaderna förväntas motsvara de som kommunens skulle haft om man kvarstått som ägare."

(Notera ordet "förväntas" i alternativ 3. Ett långsiktigt, närmast oåterkalleligt beslut, ska baseras på en "förväntan" och inte på en saklig kalkyl!)

Observera att citaten är den enda ekonomiska kalkyl som finns för de tre alternativen.

Förslag 3 är det förslag som Alliansen bestämt sig för att genomföra trots att utredningar saknas som visar att detta är det "bästa" förslaget.

Oppositionen krävde bättre beslutsunderlag
(S), (MP), (Ö) och (V) krävde i minoritetsåterremissen att det utarbetas en grundlig risk- och konsekvensanalys av samtliga 3 alternativ. Enligt återremissen ska underlagen utarbetas utifrån ekonomisk, pedagogisk och elevernas synvinkel innan beslut fattas i ärendet.

Det är ett krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 att göra en risk- och konsekvensanalys vid stora organisationsändringar innan beslut fattas. Och det gäller i högsta grad Sandudden.

Skolan ska enligt Alliansen säljas, byggas ut och bli en friskola med 690 elever.

Detta berör skolledning, lärare, elever, föräldrar. Hur påverkas lärarna, eleverna som inte vill gå i en friskola, vilka risker innebär förslaget etc.

Men även förslag 1 och 2 ska utredas enligt återremissen.

I debatten framkom att inget oppositionsparti motsatte sig en friskola.

Men de ansåg att det var fel att Sandudden som är en väl fungerande skola ska omvandlas till friskola.

Oppositionspartierna ansåg att den centrumnära skola som ska byggas till år 2020 lämpligen kan bli en friskola.

En friskola har nämligen hela kommunen som upptagningsområde. Och alla bussar passerar Ekerö centrum.

För många elever är däremot Sanduddens skola belägen så att bussbyte behövs.

Redaktör Red Onsdag 14 December 2016 kl 17.19


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer