och läser artikeln
"Det är miljonregn i byggbonus över länets kommuner – men inte över Ekerö"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Det är miljonregn i byggbonus över länets kommuner – men inte över Ekerö

Ekerö kommun uppfyller kraven för byggbonus.

Men Ekerö har trots det inte sökt den byggbonus om ca 5 mkr som kommunen är berättigad till. 

Byggbonusen är ett statligt bidrag på 1,85 miljarder kronor år 2016. Det fördelas till de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren. Bidraget är den största bostadspolitiska satsningen på 20 år.  

Byggbonus går till kommuner som anstränger sig att bygga fler bostäder och som tar emot många nyanlända.


Den 22 november publicerade Boverket vilka kommuner som får byggbonus.

Som exempel kan nämnas att Norrtälje fick 7 095 302 kr, Nynäshamn 4 583 668 kr, Sigtuna 13 691 452 kr.

Men Ekerö har inte ens sökt byggbonus.

Läs om byggbonus i gröna rutan till höger.

Byggbonusen är ett bidrag på 1,85 miljarder kronor år 2016 till de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) skriver i ett debattinlägg i Expressen den 23 november 2016: "Ekerö, som inte ens sökt byggbonusen, hade varit välkomna att söka. ..."

Bostadsministern fortsätter och nämner att Ekerö har en ny chans att söka inför nästa år då den byggbonus som då betalas ut är 1,8 miljarder.

Klicka här för att läsa bostadsministerns hela debattartikel.

Vad krävs för att få byggbonus
En grundläggande förutsättning för att en kommun ska kunna få del av byggbonusen är att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod antagit dels riktlinjer för bostadsförsörjningen och dels en ny översiktsplan eller sett över den befintliga översiktsplanens aktualitet.

Grunden för fördelningen är antalet bostäder i kommunen som omfattas av ett startbesked givet från och med 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.

40 procent av stödet fördelas enbart utifrån antalet startbesked under perioden augusti-juli.

60 procent av stödet fördelas utifrån antalet bostäder som fått startbesked under samma period i förhållande till ett referenstal som svarar mot behovet av bostäder för nyanlända invandrare i kommunerna.

För att få del av detta stöd som är 60% av byggbonusen krävs att det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokförd som fått uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod.
 

Uppfyller Ekerö de krav som finns för att få byggbonus
Nedanstående 4 krav behöver en kommun uppfylla för att få ta del av statsbidraget.

Klicka här för att se att texten nedan är från regeringens hemsida.  Aktuell text är rödmarkerad.

Krav 1
Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad.
Kommentar: Enligt kommunens Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan byggs det ca 140 bostäder per år och samtliga måste ha fått startbesked.

Krav 2
Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Kommentar: Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunens bostadsförsörjning 2015-12-15.

Krav 3
Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).
Kommentar: Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-14 att godkänna aktualiseringen av översiktsplanen.

Krav 4
Att det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokförd som fått uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod.
Kommentar: Självklart går det inte att namnge en enskild person som folkbokfört sig i Ekerö. Men på Migrationsverkets hemsida står: "Vad ska jag och min gode man göra när jag fått uppehållstillstånd? Du och din gode man ska besöka Skatteverket för att folkbokföra dig. Det innebär bland annat att du får ett personnummer med de fyra sista siffrorna. En månad efter att du fått uppehållstillstånd blir du utskriven från Migrationsverket. Ditt asylärende är sedan avslutat. Kommunen där du bor har i fortsättningen hela ansvaret för dig."

Under dessa förutsättningar har minst en person med uppehållstillstånd blivit folkbokförd i Ekerö under den aktuella 12-månadersperioden.

Som framgår ovan uppfyller Ekerö kommun kravet för att få byggbonus.

Den byggbonus som betalas ut för byggande (startbesked) av ca 140 bostäder är ca 5 mkr.

Byggbonusen betalas ut före årsskiftet och hade förbättrat Ekerös resultat 2016 med ca 5 mkr.

Om Ekerö avstår från att söka byggbonus även för år 2017 eller om Ekerö kommer att följa Bostads-ministerns råd och söka bonusen återstår att se.

Nedan visas hur många startbesked (bostäder) som kommunerna i länet beviljat samt vilket bidrag kommunen får.
Kommun Totalt antal bostäder Belopp
Haninge 1  056 29  339  671
Huddinge 1  421 40  772  354
Nacka 1  236 32  565  787
Norrtälje 115 7  095  302
Nynäshamn 136 4  583  668
Sigtuna 247 13  691  452
Stockholm 5  884 184  982  180
Sundbyberg 556 20  734  639
Södertälje 300 26  877  171
Tyresö 138 5  460  156
Täby 686 18  016  882
Upplands-Bro 518 13  634  469
Upplands-Väsby 100 8  959  057
Vallentuna 135 4  424  346
Värmdö 314 7  979  256
Österåker 432 11  368  677

Som framgår har inte alla kommuner i länet fått bidrag. Totalt har 111 kommuner fått del av bidraget.

En orsak är att enligt regelverket ska kommunen ha antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen under innevarande eller föregående mandatperiod.

Det är bara 140 av Sveriges 290 kommunerna som lever upp till det kravet enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Och det är anmärkningsvärt då riktlinjerna enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska uppdateras varje mandatperiod.

Exempel på kommuner som inte uppdaterat sina riktlinjer för bostadsförsörjningen de senaste två mandatperioderna är t.ex. Danderyd, Botkyrka, Sollentuna.

Enligt uppgift arbetar nu många kommuner med att utarbeta riktlinjer för bostadsförsörjningen för att göra det möjligt att söka byggbonusen för 2017.

Samma krav som ställs på riktlinjer för bostadsförsörjningen gäller för översiktsplanen.

Redaktör Red Lördag 26 November 2016 kl 20.26


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer