och läser artikeln
"Försäljning av Sanduddens skola i Ekerö - en maktdemonstration av Alliansen"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Försäljning av Sanduddens skola i Ekerö - en maktdemonstration av Alliansen

Den 17 november 2016 ska Barn- och utbildningsnämnden lämna nämndens remissynpunkter till kommunstyrelsen på förslaget att sälja Sanduddens skola.

Den entreprenör som köper skolan för ett antal miljoner ska förbinda sig att bekosta om- och utbyggnad av skolan om ca 250 mkr. Skolan ska efter försäljning omvandlas till en friskola.

Men på eftermiddagen den 16 november - dagen före sammanträdet - har nämndens politiker inte fått några dokument i ärendet. 

Och föräldrarna som har barn i Sandudden vet inte vad som pågår för skolan.

Förutsättningar för demokratiska processer är med denna ärendehantering i det närmaste obefintlig.

Möjligheterna till faktagranskning och kompletterande uppgiftsinhämtning är inte möjligt. Ännu mindre att sätta sig in i detta komplexa ärende med sin stora vikt för kommunen. Remissynpunkter under dessa förutsättningar är inte värt något.


  Var i beslutsprocessen befinner sig ärendet att sälja Sandudden
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslöt 14/11 att remitterar ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för inhämtande av synpunkter inför beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 29/11. Då kommer - sannolikt- kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige den 13 december beslutar om försäljningen och friskola.
 
 

När en kommun ska besluta om att sälja och omvandla en skola får inte beslutet grunda sig på förutfattade meningar, nyckfulla infall och dålig kännedom om situationen.

Det gäller istället att tjänstemännen inhämtar relevant kunskap, att den information som samlas in analyseras och presenteras för de beslutande politikerna på ett bra sätt. Därefter får politikerna efter diskussion inom respektive parti och kontakter med invånarna överväga vilket beslut som är det bästa att fatta.

Det "ideala" demokratiska beslutet bygger alltså på idén om en rationell beslutprocess förankrad i en upplysningstradition.

Förutsättningar för en sådan demokratisk beslutsprocess är i det närmaste obefintlig med den ovan beskrivna ärendehantering.

Beredning och beslutsunderlag utgör en viktig del i den demokratiska processen och i det politiska arbetet i nämnder och styrelser.

Det återstår att se om oppositionen stillatigande accepterar att fatta beslut - eller som i detta fall - lämna remissynpunkter - på en stor fråga med bristande eller obefintligt underlag.

Det finns enbart en påbörjad riskanalys. Men Arbetsmiljöverket kräver en fullständig riskanalys vid en så omfattande organisationsändring som att sälja en stor skola för att sedan omvandla den till en friskola.

Det har inte slutförts någon förhandling med de olika fackliga organisationerna.

Förhandlingen är en del av beredningen och ska ske på sådant tidigt stadium att de fackliga organisationerna har en reell möjlighet att påverka beslutsunderlaget. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för beredning av de ärenden som ska föreläggas kommunfullmäktige.

Kommunen har tidigare underlåtit att följa MBL-lagen. Kommunen fick så sent som i mars 2016 betala
40 000 kr i vite för detta till de fackliga organisationerna.

Men sannolika scenariot är att kommunen slutför förhandling med de fackliga organisationerna innan kommunstyrelsens sammanträde den 29 november och sedan driver igenom beslutet i kommunfullmäktige att sälja Sandudden. 

Men om förhandlingen slutar i oenighet och övergår till central förhandling tar en ombudsman kontakt med arbetsgivarorganisationen och genomför förhandlingen. Detta förlänger förhandlingen så att inget beslut om försäljning av Sanduddens skola kan fattas av kommunfullmäktige i år.

 
 

 

Redaktör Red Onsdag 16 November 2016 kl 13.27


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer