och läser artikeln
"Läs domar som visar att Ekerös ovilja att ta emot nyanlända inte vilar på saklig grund"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Läs domar som visar att Ekerös ovilja att ta emot nyanlända inte vilar på saklig grund

Det är anmärkningsvärt att nyanländas bostadssituation i Ekerö baseras på fabricerade påståenden av ledande Moderata företrädare.  

Som allmänt känt hävdar nämligen kommunalrådet Reuterskiöld och Byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson (M) att domstolarna säger nej till tidsbegränsade bygglov för bostadsmoduler enligt gällande Plan och bygglag.

Och nu tas detta fabricerade påstående som intäkt av Reuterskiöld för att Ekerö inte kan ta emot nyanlända.

Flera läsare har bett Ekeröbloggen att publicera några domar som visar att Reuterskiölds och Nilssons påstående är fabricerade.

Och det görs nedan!


I inlägget "Ekerö stoppar mottagandet av nyanlända med osanna argument" framgår att kommunalrådet Reuterskiöld (M) och byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson (M) påstår att domstolarna förbjuder tidsbegränsade bygglov för bostadsmoduler.

Ekeröbloggen hänvisade till några domar som visade att Reuterskiölds och Nilssons påståenden inte var sanna.

Har du inte läst inlägget,

Flera läsare har bett Ekeröbloggen att publicera några domar som visar att det visst är möjligt att besluta om tidsbegränsade bygglov. Och visst är det så.

Många kommuner beviljar tidsbegränsade bygglov för modulhus för att överbrygga tiden, från ankomst av nyanlända, tills det finns permanenta bostäder för de nyanlända. Det är så andra kommuner löser sin boendesituation.

Men Reuterskiöld väljer att säga att vi har inga bostäder och "Inte ens tillfälliga baracker får vi sätta upp. Det säger domstolar nej till enligt gällande plan och bygglag". (Citat från Mälarö Tidning 25 oktober 2016.)

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med Mark- och miljödomstolen funnit, att förutsättningarna för Miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun att meddela tidsbegränsat bygglov för uppförande av boendemoduler är uppfyllda.

Men Miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun hade inte gett alla sakägare tillfälle att yttra sig i ärendet.

Därför återförvisar Mark- och miljööverdomstolen ärendet till kommunen för att åtgärda detta.

Men det intressanta i detta fall är att Mark- och miljööverdomstolen godkänner det tidsbegränsade bygglovet in blanco, dvs innan alla sakägare yttrat sig.

Det visar att Mark- och miljööverdomstolen är helt säker att domstolen kommer att bevilja tidsbegränsat bygglov oberoende av vad de berörda sakägarna framför i ett ev nytt överklagande.

Klicka här för att läsa domen.

Du kan då läsa såväl domen från Mark- och miljööverdomstolen som Mark- och miljödomstolen.
 

Även Byggnadsnämndens ordförande, Lennart Nilsson (M), påstår samma sak.

Ekeröbloggen har valt att nedan publicera en dom från Vallentuna som visar att domstolar visst godkänner tidsbegränsade bygglov. 

Domen är daterad 7 juni 2016 och är därför högst aktuell.

I högra spalten kan du i gröna rutan klicka fram en vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen. Domen är daterad 17 mars 2016 och rör Burlövs kommun.

I gula rutan kan du klicka fram en annan vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen som rör Nacka.


Det kan nämnas än en gång att det som Reuterskiöld och Nilsson åberopar är en dom i Göteborg där markåtgärder och grundläggningsarbeten var så omfattande att det enligt Mark- och miljööverdomstolen inte var ekonomiskt försvarligt att efter en kort tid riva byggnaden och återställa marken till ursprungligt skick.

Men detta gäller inte Ekerös markförhållanden.

I aktuellt fall hade även området arrenderats ut långt utöver det tidsbegränsade lovet. Dvs flera faktorer pekade på att bygglovet i realiteten inte var tidsbegränsat utan i realiteten ett permanent bygglov.

Klicka här för att läsa domen.  

Vägledande dom av Mark- och miljööverdomstolen om tidsbegränsat bygglov

Nacka kommun beviljades tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tio stycken genomgångsbostäder inklusive förråd, bullerplank och parkeringsplatser.

Det tidsbegränsade bygglovet överklagades.

Då byggnationerna stred mot detaljplanens bestämmelser kunde ett permanent bygglov inte beviljas.

Mark- och miljööverdomstolen menade, till skillnad från länsstyrelsen och mark och miljödomstolen, att det fanns ett stort och ökande behov av genomgångsbostäder och att eftersom kommunen arbetade med detaljplaner för permanenta lösningar i andra delar av kommunen, var det visat att det fanns en framtida konkret lösning.

Då behovet av den ansökta åtgärden på den aktuella platsen kunde visas vara tillfälligt beviljades tidsbegränsat lov.

Som framgår är det viktigt att kommunen visar att det tidsbegränsade bygglovet verkligen är tillfälligt. Domen är daterad 26 mars 2015.

(Det var detta som Göteborg inte gjorde i den dom från Göteborg som Reuterskiöld och Nilsson åberopar. Läs mer längst ned i vänstra spalten.)

Klicka här för att läsa domen från Nacka.

 

Självklart kan tidsbegränsat bygglov inte beviljas på vilka grunder som helst. Enligt domarna framgår att Byggnadsnämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov enbart om åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid och sökanden kan visa att så är fallet och om sökanden begär tidsbegränsat bygglov.  Den sökta åtgärden behöver då uppfylla något eller några, men inte alla, förutsättningar som krävs för bygglov. Om samtliga förutsättningar för bygglov i plan- och bygglagen, PBL, är uppfyllda får tidsbegränsat bygglov inte ges.

i Boverkets handbok om plan- och bygglagen.

 
 

Nedan kan du läsa domen från Vallentuna.

 

 

Redaktör Red Tisdag 1 November 2016 kl 16.21


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer