och läser artikeln
"Ekerö stoppar mottagande av nyanlända med osanna argument"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö stoppar mottagande av nyanlända med osanna argument

Moderaterna har beslutat att inga tillfälliga boenden ska byggas för nyanlända. Kommunens bostadsbolag - Ekerö Bostäder - har inte byggt hyresbostäder sedan 1990-talet och har inte någon pågående byggnation av hyresrätter.

Det är inte möjligt att bygga permanenta bostäder i den takt som Ekerö har avtal att ta emot nyanlända. Det måste Reuterskiöld och Alliansen inse.  

Det krävs därför tidsbegränsade bygglov för modulhus för att överbrygga tiden tills det finns permanenta bostäder. Det är så andra kommuner löser sin boendesituation.

För att motivera sitt mottagningsstopp hävdar Alliansen att vi inte har några bostäder och enligt domstolar är det olagligt att bygga tillfälliga bostäder.

Men nedan redovisas aktuella domar från 2016. De visar att Alliansen har fel.

Boverket skriver i rapporten "Boverket (2015) Nyanländas boendesituation" s. 30 f. att modulhus är flexibla och kan anpassas efter vilket behov som finns. De är därför ett effektivt komplement till det vanliga bostadsbyggandet. Men inte för Ekerö!


  I en insändare i Mälaröarnas Nyheter 22 juni 2016 redovisar Reuterskiöld att han gett tjänstemännen i uppdrag att arbeta utifrån att vi enbart ska bygga permanenta bostäder.  

Det är häpnadsväckande att Ekerös kommunalråd, Reuterskiöld (M), tvingas använda osanna påståenden för att stödja sitt och Alliansens beslut att stoppa mottagande av nyanlända.

Reuterskiöld, understödd av Lennart Nilsson ordförande för Moderata partiet i Ekerö, hävdar att det är olagligt att bygga tillfälliga baracker/paviljonger som bostäder.

Se nedan att Reuterskiöld i Mälarö Tidning påstår att det är olagligt med baracker. Han har även hävdat detta i andra sammanhang.Klicka här för att lyssna när Lennart Nilsson påstår samma sak i en debatt med Ulrika Sandin (MP) i Radio Viking.

Vi får hoppas att de äldre som bor i barackerna vid Färingsö-hemmet inte tvingas flytta för att boendet är olagligt.

Men det finns flera domar som visar att det visst går att bygga tillfälliga baracker. Nedan visas ett antal rättsfall.

Ekerö har ingen smickrande statistik

Ekerö har genomgående visat bristande ansvarstagande i flyktingfrågan.

Från millennieskiftet till 2010 tog Ekerö kommun emot 3 - 11 personer per år. En av Sveriges lägsta siffror!

Ekerö kommun hade lovat Migrationsverket att ta emot 20 flyktingar om året. Men under 2008 lyckades Migrationsverket inte anvisa ens en enda flykting till kommunen.

Ett annat år hade Ekerö tagit emot fem personer. Men de hade själva ordnat sin bostad i Ekerö.

Ser vi på de senaste åren är statistiken "något bättre".

  • 2015 34 personer
  • 2014 27 personer
  • 2013 13 personer
  • 2012 25 personer

Det går inte att hävda att Ekerö har tagit sitt ansvar och tagit emot ett rimligt antal personer.

Kommunen har konsekvent vägrat att göra något åt boendesituationen.

Alliansen har medvetet agerat så att det saknas bostäder.

Mölndal

I Mölndal överklagades ett ärende om tillfälliga bostäder i Eklanda för nyanlända med planerad inflyttning december 2016. 

Kommunen vann i Länsstyrelsen. Ärendet överklagades till Mark- och miljödomstolen.

Kommunen vann även i denna instans.

Hur länge ska paviljongerna stå kvar
Paviljongerna är en temporär lösning tills staden har en mer långsiktig lösning i form av bostäder i det permanenta bostadsbeståndet.

Paviljongerna uppförs med tillfälliga bygglov som gäller i 3-5 år.

Det byggs en del i Mölndal, men det är klart först om ett eller ett och ett halvt år. Det är därför vi måste hitta delvis temporära lösningar nu, säger Håkan Ahlström, stadsbyggnadsdirektör.

Ekerö är i samma situation som Mölndal, men väljer att inte bygga tidsbegränsade modulhus. Ekerö väljer att stoppa mottagandet.

Boverket rekommenderar paviljonger för tidsbegränsade bygglov

Tidsbegränsade bygglov, främst för olika former av kategoriboenden, skulle kunna vara en möjlighet att lösa det akuta behovet på bostäder enligt Boverket.

Just byggnation med moduler är ett förslag som framförallt Boverket hävdar är en snabb lösning på ett växande problem.

Boverket menar att eftersom modulerna är flexibla och kan anpassas efter vilket behov som finns är det ett effektivt komplement till det vanliga bostadsbyggandet.

Eftersom modulerna är flexibla och ofta även flyttbara kan det också underlätta möjligheten till att få tidsbegränsade bygglov på centrala platser som enligt detaljplan är tänkta att användas för ett annat ändamål.

Detta hävdar Boverket i rapporten "Boverket (2015) Nyanländas boendesituation" s. 30 f. Du hittar rapporten på Internet. 

Vallentuna

De tillfälliga modulbostäderna i Brottby och Ekskogen är nästan klara och de första hyresgästerna flyttar in i slutet av november 2016.

Paviljongerna ska användas till boende för nyanlända som har anvisats till Vallentuna kommun.

Paviljongerna är uppförda med tillfälliga bygglov. Det betyder att bostäderna får stå på platsen under en period av fem år.

Båda besluten överklagades till Länsstyrelsen, som avslog överklagandena i juni 2016.


Ekeröbloggen kan inte göra den rättsliga bedömningen

Men det verkar rimligt att kommunen hade kunnat och kan uppföra bostadspaviljonger i anslutning till befintliga paviljonger där äldre bor i dag vid Färingsö äldreboende.

Det är dock viktigt - enligt domslutet för t.ex. Nacka i Mark - och miljööverdomstolen - att kommunen verkligen visar/åberopar omständigheter som talar för att behovet är tillfälligt.

Att paviljongerna är tillfälliga visar kommunen, liksom Nacka, genom att det finns långt framskridna planer på permanenta hyresrätter där ett relativt stort antal lägenheter, enligt beslut i kommunfullmäktige, kommer att reserveras för nyanlända.

Nacka

Här refereras Mark- och miljööverdomstolens beslut daterat 2015-03-26

Nacka kommun beviljade tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tio stycken genomgångsbostäder inklusive förråd, bullerplank och parkeringsplatser.

Då byggnationerna stred mot detaljplanens bestämmelser kunde ett permanent bygglov inte beviljas.

Mark- och miljööverdomstolen menade, till skillnad från Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen, att det fanns ett stort och ökande behov av genomgångsbostäder och eftersom kommunen arbetade med detaljplaner för permanenta lösningar i andra delar av kommunen, var det visat att det fanns en framtida konkret lösning.

Då behovet av den ansökta åtgärden på den aktuella platsen kunde
visas vara tillfälligt beviljade Mark- och miljööverdomstolen tidsbegränsat lov.

Det är med dessa tre enkla exempel svårt att hävda som Reuterskiöld och Nilsson gör att

"inte ens tillfälliga baracker får vi sätta upp. Det säger domstolen nej till enligt gällande plan- och bygglag". 

Det rättsfall som Moderata kommuner hänvisar till är Mark- och miljööverdomstolens dom i Göteborg daterad 28 juni 2016.

Klicka här för att läsa domen.

Enligt domstolen ska det bl.a. finnas en rimlig plan för avveckling vilket saknas.

Så här skriver Mark- och miljööverdomstolen:

"För att tidsbegränsat bygglov ska kunna ges krävs ... att åtgärden avser ett behov som verkligen är tillfälligt....

Mark- och miljööverdomstolen anser att det är utrett i målet att åtgärden kräver omfattande och förhållandevis kostsamma markåtgärder och grundläggningsarbeten.

Det framstår mot denna bakgrund inte som praktiskt och ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden inom den tidsperiod för vilken tidsbegränsat lov söks.

Till detta kan även läggas att i det arrendeavtal som rör aktuellt område och som tecknats mellan Göteborgs fastighetsnämnd och bolaget har fastighetsnämnden förbundit sig att inte säga upp avtalet för avflyttning förrän tidigast den 31 december 2035.

Det saknas därför förutsättningar att bevilja tidsbegränsat lov."

Ekeröbloggens kommentar: Den tid bygglov söks för är 10 år med möjlighet till förlängning i 5 år. 

Domen avslöjade det mygel som finns i Göteborgs kommun

 

Ekerös svårighet att ta emot nyanlända har Alliansen själv skapat genom att besluta att bara permanenta bostäder ska byggas - inga bostäder med tillfälliga bygglov ska byggas. Och nu hävdar Alliansen felaktigt att domar förbjuder, enligt Plan och bygglagen, att bygga tillfälliga bostäder.

På listan över de som tagit emot minst flyktingar per tusen invånare återfinns flera kommuner med landets rikaste invånare. Ekerö, Danderyd, Vaxholm, Vellinge, Värmdö...

Många av dem har också med politiska beslut - som Ekerö - effektivt sett till att skapa den bostadskris som de nu hänvisar till som argument till varför ett mottagande är omöjligt.

Det är uppenbart att Alliansen aktivt skapat Ekerös bostadskris.

Den dom som Reuterskiöld och Nilsson syftar på är en dom från 26 juni 2016 i Göteborg. Läs om domen i ljusblå rutan i högra spalten.

 
 

Nedan är det beslut som togs på kommunstyrelsen den 24 oktober 2016.

Nedanstående beslut kommer att medföra att Ekerö inte kan ta emot återstående avtalat antal nyanlända 2016 och de 153 som avtalats för 2017.

 

 

Redaktör Red Söndag 30 Oktober 2016 kl 10.21


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer