och läser artikeln
"Politiskt debacle bakom test av batteridrivna pendelbåten – vad är dagsläget"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Politiskt debacle bakom test av batteridrivna pendelbåten – vad är dagsläget

Enligt media skulle en snabbgående eldriven pendelbåt testas sommaren 2016 mellan Ekerö och Klara Strand samt mellan Vaxholm och Slussen.

Enligt uppgift ska båten kunna åka Ekerö - Klara Strand på 25 minuter.

Framtagning av aktuell båt är ett samarbetsprojekt som delvis bekostas av EU. 

Alliansen misslyckades 2015 i Trafiknämnden att driva igenom att Landstinget bekostar 50% av testerna. Lösningen för Alliansen var att 2016 ta upp ärendet i en annan nämnd, Tillväxt- och regionplanenämnden.

På ett kuppartat sätt drev Alliansen igenom i den nämnden att Landstinget ska delbekosta tester som visar om EU-projektet uppfyller specifikationen på svallvågor och buller.

Många undrar hur läget nu är för testerna?


Testerna är budgeterade till 2 100 000 och ska enligt media göras sommaren 2016 och finansieras till 50% av Landstinget.

Ekeröbloggens kommentar: Utvecklingen av båten är ett projekt som enligt projektets hemsida bekostas delvis av EU och andra aktörer.

Det är märkligt att Landstinget bekostar tester som ska visa om specifikationerna för båten är uppfyllda när det gäller bogsvall, buller etc.

Kostnaden för denna verifikation ska ingå i projektbudgeten. Det är svårt att förstå varför landstinget finansiellt ska bidra till verifikationstester för ett projekt som till stor del bekostas av EU.

Men beslutet att delvis finansiera testerna kuppades igenom av Alliansen i Tillväxt- och regionplanenämnden.

Nämndmötet den 14 april 2016
Ärendet om bidrag till "Verifieringsförsök med höghastighetsfartyg BB Green" fanns på dagordningen för Tillväxt- och regionplanenämnden.

I det beslutsunderlag som tjänstemännen utarbetat står:

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att AVSLÅ ansökan om bidrag ur miljöanslaget.

Du kan klicka fran förslag till beslut som är på 6 sidor längst ned i högraspalten.

Vad ingen i media eller i Alliansen vill kännas vid är att Länsstyrelsen avslog dispens att framföra nuvarande pendelbåt i 15 knop mot 12 knop som är gällande hastighetsgräns i dag.

Även om tester visar att båten är mer miljövänlig via mindre bogsvall, buller etc så finns det en säkerhetsaspekt att framföra en båt i 30 knop.

Få som för fram en båt väntar sig att en båt färdas i 30 knop i ett område där 12 knop är högsta hastighet. Det kan i sig kan vara en säkerhetsrisk. 

Länsstyrelsen skriver:

"Enskild dispens /=för ett enda namngivet fartyg/ skulle dessutom kunna uppfattas som ett prejudikat att kringgå de säkerhetsmarginaler som finns för säker sjömiljö, vilket Länsstyrelsen finns otillfredsställande.

Vid en samlad bedömning finner därför Länsstyrelsen inga skäl att medge dispens. Länsstyrelsen anser att gällande fartbegränsning ur både sjötrafiksäkerhetssynpunkt och miljösynpunkt, ska gälla.
Vad Stockholms läns landsting i övrigt anför ändrar inte denna uppfattning. Länsstyrelsen avslår därför ansökan"

 

Ett skäl i tjänsteförslaget att avslå bidraget är att projektet ifrågasätts av Trafikförvaltningen som är den förvaltning som köper in båtar och ansvarar för båttrafiken.   

Läs citat till höger i gula rutan som visar detta.

Vad hände på mötet?
Vid sittande möte strök Alliansen ärendet från dagordningen!

Nytt möte i Tillväxt- och regionplanenämnden 24 maj

Vad hände på mötet?
Ärendet om bidrag till "Verifieringsförsök med höghastighetsfartyg BB Green" fanns INTE på dagordningen.

Men ett par timmar innan mötet skulle äga rum poppade ärendet upp!

Socialdemokraterna för till protokollet:

Trafikförvaltningen ifrågasätter projektet
I tjänsteutlåtandet inför mötet i Tillväxt- och regionplanenämnden står: 

Den regionala nyttan i det här fallet står och faller med om kollektivtrafikmyndigheten, d. v.s. Stockholms läns landsting genom trafiknämnden och dess förvaltning, stödjer eller åtminstone inte motsätter sig projektet.

Mot bakgrund av vad som framkommit om detta kan förvaltningen inte motivera bifall, när den regionala förankringen saknas och projektet ifrågasätts av trafikförvaltningen. 

Kommentar: Alliansen försökte 2015 att i Trafiknämnden bevilja bidrag till testerna. Det misslyckades. Nu kuppar Alliansen igenom att bekosta testerna till 50% i Tillväxt- och regionplanenämnden när man misslyckades i Trafiknämnden.  

"Vi är kritiska till ärendehanteringen från alliansens sida. På nämndmötet i april drar man bort ärendet från dagordningen på sittande möte och sedan på nästkommande möte lägger man till ärendet på nytt med några timmars varsel samt ett förslag till beslut som går emot tjänsteutlåtandet och som kommer övriga partier till hands med mycket kort varsel inför mötet".

 Klicka här för att se detta.

S-, MP- och V-ledamöterna yrkade att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, dvs inte ger bidrag till att testa att projektets specifikationer om bogsvall, buller etc är uppfyllda. 

Vad händer med testerna
Tester har utförts och tester pågår när detta skrivs. Enligt Landstinget kommer Landstinget att få en skriftlig rapport över testresultatet i januari 2017.

Det finns därför anledning att återkomma i ärendet.

Det kan tilläggas att Länsstyrelsen enbart gett dispens för tester. Länsstyrelsen har inte gett dispens att föra fram en båt med passagerare i 25 - 30 knop.

Läs mer i gröna rutan högst upp i högra spalten

I tjänsteutlåtandet inför mötet i Tillväxt- och regionplanenämnden står även: 

"Under 2011 - 2015 har en fartygsprototyp tagits fram inom EU-projektet BB green.

Förvaltningen har tagit in synpunkter från trafikförvaltningen angående aktuell ansökan. 

Trafikförvaltningen ifrågasätter om det handlar om ett utvecklingsprojekt eftersom fartyget redan är framtaget.

Fartyget som avses är en framtagen produkt från marknadsaktörer inom innovation, skeppdesigners/byggare samt trafikleverantör.

Sannolikt har fartygets våg- och svallegenskaper redan hunnits med att genomgå tester där fartyget finns idag.

Trafikförvaltningen har tidigare fått ett uppdrag av sin nämnd att stödja verifieringsförsök med medel från Trafikförvaltningens drift, men funnit det olämpligt på grund av det bl. a. kan ses som ett enskilt riktat stöd som krockar med trafikupphandlingen."

Vill du kontrollera att citaten är korrekta eller läsa hela beslutsunderlaget, klicka här.

 

Enligt Landstingets hemsida svarar Tillväxt- och regionplanenämnden för regionplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna inom landstinget, bland annat glesbygdsfrågor och naturvård.

Gustav Hemming (C) är ansvarigt landstingsråd för nämnden. 

 

Redaktör Red Tisdag 25 Oktober 2016 kl 16.30


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer