och läser artikeln
"Vilken syn på skolan har eleverna i åk 5 och åk 8 i Ekerö - SKL ger svar via en enkät"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Vilken syn på skolan har eleverna i åk 5 och åk 8 i Ekerö - SKL ger svar via en enkät

SKL har sedan 2010 samlat in 7 enkätsvar om "Elevernas syn på skolan" från årskurs 5 och 8 i grundskolan.

SKL rankar kommunerna efter deras resultat.

Vid senaste enkäten hamnade årskurs 8 i Ekerö sammanvägt på plats 149 av 199 kommuner och årskurs 5 på plats 168 av 195.

Det kan synas dåligt men i stort sett är det ca  75 - 85% som ger ett positivt svar på enkätfrågorna.

Men å andra sidan är det 148 kommuner för åk 8 och 167 kommuner för åk 5 där eleverna sammanvägt har en mer positiv syn på skolan. Nedan kan du se hur Ekerös elever svarat på enkäten de senaste 4 åren.  


Frågorna och svarsalternativen återfinns i gröna rutan till höger.

De senaste åren har cirka 70 procent av landets kommuner valt att besvara enkäten.

Enkäten har visat att de flesta elever är nöjda med skolan och undervisningen.

I tabellerna nedan har enkätsvaren för årskurs 5 och 8 för Ekerö sammanställts för de senaste 4 läsåren. Enkätsvaren för läsåret 2015/2016 redovisas av SKL först i december.

I tabellen anges hur stor andel av eleverna som har svarat "Stämmer helt och hållet" och "Stämmer ganska bra".

Tar vi första frågan, "Jag känner mig trygg i skolan", svarar 89% av eleverna i årskurs 8 i Ekerö att det "Stämmer helt och hållet" eller "Stämmer ganska bra". Det innebär att ca var tionde elev inte känner sig trygg, dvs 2 - 3 elever i varje klass. 

Det kan synas vara ett bra resultat. Men Ekerö får ranking 144 av 200 kommuner som svarat på denna fråga.

Det innebär att i 143 av 200 kommuner känner sig eleverna mer trygga än i Ekerö.

De sju frågorna
 1. Jag känner mig trygg i skolan
 2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
 3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
 4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena
 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
 6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
 7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen

Svarsalternativ

 1. Stämmer helt och hållet
 2. Stämmer ganska bra
 3. Stämmer ganska dåligt
 4. Stämmer inte alls

Även "Vet ej" kan anges som svarsalternativ. 

En generell kommentar är att andelen som svarar "Stämmer helt och hållet" och "Stämmer ganska bra" är i stort sett densamma under de 4 åren för de olika enkätfrågorna.

Det måste rimligtvis tolkas att resultatet för Ekerö inte används för att skapa förändringar.

Titta t.ex. för åk 8 på fråga 4 "Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena". Under de fyra år som tabellen omfattar anser 3 av tio elever att de inte vet kunskapskraven. Och betrakta fråga 6 "Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet". Här har det skett en försämring så att var fjärde elev svarade på senaste enkäten att de inte får veta hur det går med skolarbetet. 

Det är givetvis svårt att lyckas i skolarbetet om man inte vet vad man ska kunna och inte heller får information hur det går i skolarbetet.

Notera att detta är vad eleverna har svarat, sedan kan lärarna anse att de såväl redovisar kraven som informerar hur skolarbetet går.

I övrigt får tabellerna svara för sig själva.

Som framgår av tabellen nedan för årskurs 8 har de flesta svarat "Stämmer helt och hållet" och "Stämmer ganska bra" på enkätfrågorna.

Men det finns ett undantag. Det är fråga 2 "Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer".

Sådan lust har knappt 4 elever av tio i årskurs 8 i Ekerö.

Ser du på fråga 2 för årskurs 5 har ca 7 elever av tio svarat positivt på denna enkätfråga.

Som framgår är det för årskurs 8 ca 140 kommuner av totalt ca 200, där eleverna är mer vetgiriga än i Ekerö.

Vi ser också att i årskurs 5 är det upp till 70% av eleverna som är nyfikna och vill lära sig mer.

Trots detta får årskurs 5 enbart placering 160 av 198 i senaste enkäten.

 


 

Årskurs 8 

Fråga 1. Jag känner mig trygg i skolan

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner  instämmer
2014/2015 144 200 89
2013/2014 148 197 89
2012/2013 140 186 89
2011/2012 121 156 89

Fråga 2. Skolarbetet gör mig nyfiken så jag får lust att lära mig mer

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 138 199 39
2013/2014 137 191 38
2012/2013 86 181 46
2011/2012 127 154 36


Fråga 3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 164 197 62
2013/2014 140 192 65
2012/2013 109 109 69
2011/2012 69 155 86

Fråga 4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 135 197 68
2013/2014 150 191 68
2012/2013 154 183 70
2011/2012 139 155 77

Fråga 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 64 195 87
2013/2014 91 191 87
2012/2013 55 187 89
2011/2012 77 152 78

Fråga 6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 141 197 73
2013/2014 73 190 82
2012/2013 93 179 81
2011/2012 108 152 78

Fråga 7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 150 197 81
2013/2014 147 187 82
2012/2013 113 179 85
2011/2012 62 153 88

Fråga 8. Sammanvägt resultat

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 149 199 71
2013/2014 139 193 73
2012/2013 109 183 76
2011/2012 116 156 73

 
 

Årskurs 5 

Fråga 1. Jag känner mig trygg i skolan

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 179 199 87
2013/2014 171 195 88
2012/2013 154 189 90
2011/2012 141 160 89

Fråga 2. Skolarbetet gör mig nyfiken så jag får lust att lära mig mer

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 160 198 70
2013/2014 174 191 64
2012/2013 134 183 68
2011/2012 144 158 62

Fråga 3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 131 191 85
2013/2014 144 192 84
2012/2013 160 183 80
2011/2012 124 158 73

Fråga 4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 184 193 76
2013/2014 163 191 81
2012/2013 175 185 78
2011/2012 158 159 73

Fråga 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 139 195 93
2013/2014 86 192 93
2012/2013 105 184 94
2011/2012 115 160 93

Fråga 6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 148 193 83
2013/2014 166 191 90
2012/2013 134 181 85
2011/2012 135 156 85

Fråga 7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 165 194 79
2013/2014 147 187 87
2012/2013 156 182 81
2011/2012 143 155 76

Fråga 8. Sammanvägt resultat

      Andel (%) som
  Ranking Ekerö Antal kommuner    instämmer
2014/2015 168 195 82
2013/2014 170 193 88
2012/2013 156 182 82
2011/2012 152 160 80

 

Redaktör Red Onsdag 19 Oktober 2016 kl 10.00


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer