och läser artikeln
"Enda soprummet som lätt kan nås av rörelsehindrade har stängts av Ekerö Bostäder"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Enda soprummet som lätt kan nås av rörelsehindrade har stängts av Ekerö Bostäder

Ekerö Bostäder stängde den 19 september det enda soprum i fastighetsbeståndet Gustavalund som med lätthet kan nås av rörelsehindrade.

De sluttande plan som man måste gå på för att komma till de två återstående soprummen har inte åtgärdats före stängningen så att de lätt kan användas av rörelsehindrade.

Rådande handikappnormer på en gångväg ställer krav på maximal lutning om 1:20. Krav finns även på gångytans beläggning som asfalt, stenbeläggning m.m. vid lutande gångväg.

Bristande tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering enligt Diskrimineringslagstiftningen. Det innebär att en person med en funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas.


  Har du inte läst det tidigare inlägget "Ekerö Bostäders arroganta beteende retar upp hyresgäster i Gustavalund"   

Ekerö Bostäder stängde den 19 september det enda soprum i fastighetsbeståndet Gustavalund som med lätthet kan nås av rörelsehindrade.

Bristande tillgänglighet infördes i lagstiftningen 2015
I Sverige har vi lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom Diskrimineringslagstiftningen och flera andra regelverk.

Bristande tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering, vilket innebär att en person med en funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas.

I Plan- och bygglagen står det bland annat att byggnader ska uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Regler för byggd miljö finns även i Byggnadsverksförordningen och Boverkets byggregler.

Dessa lagkrav måste rimligtvis följas när man enkelt kan åtgärda hinder i den befintliga miljön.

Rådande handikappnormer på en gångväg är maximal lutning på 1:20 (5%). En lutning på 1:12 (ca 8%) kan tillåtas på en sträcka av max 6 meter. Därefter anläggs ett minst 3 meter långt vilplan i lutningen 1:40 (2,5%). Krav finns även på gångytans beläggning som asfalt, stenbeläggning m.m. vid lutande gångväg.

Två gångvägar till soprummen
Det finns två gångvägar ned till vart och ett av de kvarvarande soprummen.

Det är  inte skyltat vilken av de två vägarna som kan anses vara mest lämpad.

 

Nedanstående skrivs som en rolig notering och är ingen kritik av Ekerös hemtjänst.

Information att soprummet skulle stängas fick de boende efter kl 18 på fredag. Stängningen genomfördes på måndag morgon.

Hemtjänsten var inte informerad om stängningen.

Hemtjänsten lämnar sopar i form av blöjor och annat i aktuellt soprum.

När hemtjänstpersonalen fann att soprummet var låst och ingen information fanns om låsningen gjorde de det naturliga.

Lämnade soporna utanför lokalen.

Nedan visas i det gula och det gröna fältet de två gångvägar som leder till ett av soprummen.

Men även den "gula gångvägen," som är den bättre, uppfyller inte handikappkraven att gångytan är försedd med hårdgjord beläggning som asfalt, stensättning eller liknande, lutning om högst 1:20 eller det krav som finns på en gångbanas bredd. Den "gröna vägen" är som framgår nästan inte möjlig att använda. 

Båda gångvägarna har grindar, som öppnades vid fototillfället. Att öppna grinden kräver en avsevärd kraft riktad uppåt.

Med en rullator framför sig kan man inte få tillräcklig vertikal kraft för att dra den fjädrande låspinnen uppåt. Se närbild till höger.


 


Redaktör Red Tisdag 20 September 2016 kl 10.47


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer