och läser artikeln
"Stadsarkitektkontoret i Ekerö granskar fel plats för bygglov – avslaget går inte att överklaga"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Stadsarkitektkontoret i Ekerö granskar fel plats för bygglov – avslaget går inte att överklaga

Stadsarkitektkontoret beskriver en annan plats än där förhandsbesked om bygglov sökts och beslutar att den platsen är olämplig.

Beslut om förhandsbesked går inte att överklaga. Det är bara beslut av byggnadsnämnden som kan överklagas.

Sökanden får välja att betala 2260 kr för avslag på fel plats eller betala 6780 kr för att få ett beslut som går att överklaga till Länsstyrelsen.

Nedan visas fler fall där sökanden får välja mellan att betala ca 2200 kr för ett avslag som inte kan överklagas eller betala ca 7000 kr för att få ett avslagsbeslut som går att överklaga.

De klagande betalar den högre summan och överklagar till Länsstyrelsen som beslutar att kommunen avslagit ansökan på felaktig grund.

Samtliga tvingades anlita advokat för 15000 - 20000 kr för att hävda sin rätt. 


En jordbrukare på Munsö ansöker om förhandsbesked från Stadsarkitektkontoret om att få bygga ett enbostadshus.

Fastigheten är en jordbruksfastighet och nuvarande ägare måste av åldersskäl överlämna driften till sin son. Nuvarande ägare skriver: "Det blir generationsskifte när sonen ska ta överjordbruket och det finns ingen bostad till honom och hans familj på jordbruksfastigheten.

Stadsarkitektkontoret beslutar i sitt förhandsbesked att inte tillåta att ett enbostadshus placeras på den tänkta platsen.

Sökanden får betala 2260 kr i avgift för detta beslut.

Ett förhandsbesked kan inte överklagas
Stadsarkitektkontoret skriver att om sökanden vill ha ett beslut, som kan överklagas till Länsstyrelsen, måste ärendet tas upp i byggnadsnämnden. Avgift för detta är 6780 kr.

Men kontoret skriver att kontoret kommer att förelägga nämnden att avslå ansökan.

Klicka här om du vill läsa Stadsarkitektkontorets brev om detta.

Sökanden får alltså göra bedömningen:
Ska jag för 2260 kr acceptera att jag inte får bygga enbostadshuset eller ska jag betala 6780 kr för att få ett avslag i byggnadsnämnden. Byggnadsnämndens beslut går sedan att överklaga till Länsstyrelsen. Sannolikt krävs hjälp av advokat för att utforma ett överklagande och arvodet här kan lätt uppgå till 15000 - 20000 kr.

Sökanden väljer att betala 6780 kr för att kunna överklaga det kommande beslutet.

Byggnadsnämnden anger i sitt avslagsbeslut via bilder och text varför den föreslagna platsen är olämplig.

Det finns flera fall där den som söker förhandsbesked om bygglov får avslag.

Sökanden får sedan välja att betala ca 2200 kr för förhandsbesked med avslag eller betala ca 7000 kr för ett beslut som kan överklagas till Länsstyrelsen.

Nedan visas ett aktuellt exempel från 27 september 2016.

Klicka här om du vill se dokumentet i större storlek.

Som framgår har sökanden tvingats anlita advokat för kanske 15000 - 20000 kr för att häda sin rätt mot kommunen.

Men en annan plats beskrivs i avslagsbeslutet än platsen där enbostadshuset ska byggas! 

Stadsarkitektkontoret beskriver platsen som på kartan nedan är markerad med 2. Som framgår gränsar platsen till ett öppet fält.

Stadsarkitektkontoret skriver att "Kontoret anser att det nya bostadshuset skulle ta "naturmark", gles skogsmark som gränsar till det öppna landskapet i anspråk".

På ett annat ställe skriver Stadsarkitektkontoret att enbostadshuset är "i direkt anslutning till det öppna kultur- och jordbrukslandskapet".

Men sökanden har sökt bygglov för ett enbostadshus på platsen markerad med 1. Den platsen ligger ca 100 m från plats 2.

Som framgår av bilden nedan ligger plats 1 vid en trevägskorsning och inte i direkt anslutning till det öppna kultur- och jordbrukslandskapet som Stadsarkitektkontoret hävdar.

Sökanden har beskrivit platsen: "Huset är tänkt att placeras i anslutning till andra bostadshus".

Länsstyrelsen skriver om platsen: "På motsatt sida om vägen påbörjas en rad med fem byggnader." Och som du kan se på bilden nedan stämmer det.

Länsstyrelsen fortsätter: "Även på samma sida vägen som den aktuella platsen finns en bebyggd fastighet." Och även det stämmer.

Det framgår tydligt, vilket visas med fler citat längre ned, att Stadsarkitektkontoret beskriver plats 2, och Länsstyrelsen den rätta platsen, som är plats 1.

Efter nedanstående bild kan du se 2 bilder som Stadsarkitektkontoret tagit på plats 2.

Här är ett annat aktuellt fall från 30 augusti 2016 där sökande får avslag på förhandsbesked om bygglov. Sökanden får välja mellan att betala ca 2200 kr eller ca 7000 kr för ett beslut som går att överklaga. Som framgår har sökanden valt att betala ca 7000 kr för att kunna överklaga. Sökanden väljer sedan att anlita advokat för att hävda sin rätt mot kommunen.

 Klicka här om du vill se dokumentet i större storlek.

Sannolikt finns det flera som väljer att betala ca 2200 kr och avstår från att betala ca 7000 kr samt advokatkostnad för att kunna överklaga beslutet.

Men vid ett överklagande kanske de fått bygglov vilket de tre fallen i detta inlägg visar.


 

Klicka här för att se en karta som Stadsarkitektkontoret upprättat. På kartan har Stadsarkitektkontoret markerat med bläck den korrekta platsen - dvs vid trevägskorsningen. Du ser även att den markerade platsen ligger inom "grönt" område på kartan samt att det är långt till "gult" område som är det öppna landskapet. Varför Stadsarkitektkontoret beskriver en annan plats i sitt beslut är helt höljt i dunkel.
 
  Bilden nedan är hämtad från de dokument Byggnadsnämnden lämnat i ärendet till Länsstyrelsen. Texten på dokumentet är skrivet av Stadsarkitektkontoret. Bilderna visar platsen vid kurvan som var markerad med 2 på kartan ovan. Som framgår ligger platsen "i direkt anslutning till det öppna kultur- och jordbrukslandskapet". Och inte vid trevägskorsningen. (Kommentar: Det är svårt att förstå att Byggnadsnämnden skickar två bilder till Länsstyrelsen som visar plats 2 på kartan ovan när bygglovet söks för plats 1.) 

 

Platsen beskrivs av Stadsarkitektkontoret på detta sätt: Det föreslagna enbostadshuset är placerat på en skogsbeklädd höjd i direkt anslutning till det öppna kultur- och jordbrukslandskapet. Uppförande av ett bostadshus på platsen skulle komma att innebära stora ingrepp i landskapet och naturmiljön och därmed påverka områdets natur- och kulturvärden.
Bebyggelsen i området ligger i angränsande grupper. Något söder och sydost om aktuell plats ligger en rad med bebyggelse. (Kommentar: Raden ligger öster om den rätta platsen, plats 1.) Den föreslagna tomten skulle bryta bebyggelse mönstret i den lantliga miljön.

Nedan är det centrala avsnittet i Länsstyrelsens beslut. Som framgår är platsen den plats som är markerad 1 på kartan ovan:

Klicka här om du vill läsa Länsstyrelsens beslut som är på 4 sidor.

 

Redaktör Red Måndag 10 Oktober 2016 kl 14.18


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer