och läser artikeln
"Rättsprövning a la Ekerö kommun: Inga handlingar behövs"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Rättsprövning a la Ekerö kommun: Inga handlingar behövs

 

Rättsprövning a la Ekerö kommun: Kommunen ska redovisa sin uppfattning i en rättsfråga till en domstol där Ekerö kommun är part.

Men enligt Alliansen behöver de ansvariga politikerna inte läsa några handlingar i ärendet, det räcker med en muntlig föredragning. 


  Boende vid Tappströmsbron har överklagat kommunens beslut om detaljplan för Tappströmsbron till länsstyrelsen.

Planen innebär enligt de boende svåra bullerstörningar. Planeringen är vidare inte samordnad med planeringen av Ekerö centrum.

Länsstyrelsen har avslagit överklagandet. De boende har fört frågan vidare och överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Domstolen förelägger kommunen att yttra sig
Kommunen föreläggs att yttra sig i ärendet senast den 27 september 2016 enligt beslut av domstolen den 30 juni 2016.

Yttrandet ska avges av Kommunstyrelsen som sammanträder den 27 september 2016.

Ärendet ska dessförinnan beredas av Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 september 2016.

I kallelsen till Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 september finns följande.


Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-13
3. Yttrande avseende dom om detaljplan för Tappströmsbron (KS14/90)

Förslag till beslut
Ärendet redogörs muntligt för Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kompletteras med skriftligt underlag i utskicket till Kommunstyrelsens sammanträde den 27 september.


I domstolens föreläggande framgår att kommunen speciellt ska yttra sig över vad de klagande anfört i sina överklaganden om bullersituationen. Att med detta uttryckliga krav inte låta politikerna få del av de klagandes överklagande gör det omöjligt att ta ställning till en muntlig redovisning som helt saknar stöd av skriftlig dokumentation.  

Inga handlingar finns i ärendet, inte de klagandes överklagande, inte Länsstyrelsens beslut, inte domstolens föreläggande - inte ett enda dokument redovisas!

Detta är helt oacceptabelt! Politikerna kan inte, utan att ha haft möjlighet att läsa handlingarna med de boendes överklagande och Länsstyrelsens beslut, sätta sig in i frågan. Politikerna behöver vidare ett förslag från förvaltningen som underlag för att fatta beslut i ärendet.

Inget har hänt på mer än 2 månader
Kommunen har haft tiden från 30 juni 2016 att sända ut handlingarna i ärendet och förbereda förslag till yttrande över överklagandena.

Det är helt oacceptabelt att, vid sittande bord efter en muntlig föredragning, ta ställning i ett rättsärende som gäller ett överklagande från innevånarna i kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) är ansvarig för kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott. Adam Reuterskiöld har tagit upp ärendet på dagordningen trots att ingen dokumentation finns.  

Ekeröbloggen har som en service till politikerna i kommunstyrelsen sänt ut alla handlingar i ärendet.

Klicka här för att läsa domstolens brev till kommunen. Kommentar: Kommunen sökte dispens att få avge sitt yttrande senast 27 september, vilket beviljades.

Det är fyra fastighetsägare som överklagat Länsstyrelsens beslut. Mark- och miljödomstolen har skickat dessa överklaganden till Ekerö kommun eftersom kommunen speciellt ska yttra sig över det som de klagande anfört om bullret.

Klicka på resp. överklagande för att läsa det. Överklagande 1överklagande 2, överklagande 3överklagande 4.

Klicka här för att läsa Länsstyrelsens beslut. 

Kopia av detta inlägg har vidare tillställts Mark- och miljödomstolen för notering i domstolens dagbok.

 
  Kommunen har - fredag kväll 9 september - inte distribuerat ett enda dokument inför sammanträdet tisdag den 13 september. Yttrandet kan knappast beredas av politikerna utan instudering av ärendet i förväg. Hanteringen måste därför tolkas att den dokumentdistribution som Ekeröbloggen gjort och informerat om uppfyller de krav som kommunstyrelsens orförande Reuterskiöld har på dokumentdistribution i detta ärende.  
  Vid lunch, dagen före sammanträdet, publicerade kommunen vissa dokument i ärendet. Kommunen har haft tillgång till de publicerade dokumenten i minst 2,5 månader. I vissa fall ner än ett år. Men politikerna har ännu inte fått något förslag från förvaltningen som underlag för att kunna fatta beslut i ärendet.
 

Redaktör Red Torsdag 8 September 2016 kl 13.53


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer