och läser artikeln
"Ska det extremt miljöfarliga ämnet PFAS stoppa planerade hyreshus vid Närlunda Sjöäng"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ska det extremt miljöfarliga ämnet PFAS stoppa planerade hyreshus vid Närlunda Sjöäng

Kommunen vill bygga hyreshus på Närlunda Sjöäng. Men ett intensivt opinionsarbete bedrivs för att bevara sjöängen.

Senaste opinionsyttringen är ett brev skickat 30 augusti 2016 till olika kommunala instanser om befarad markförorening av PFAS.

PFAS har identifierats som ett stort miljö- och hälsoproblem i samhället och kostar nu många kommuner miljonbelopp.

PFAS förekommer bl.a. i brandskum.

Med tanke på markens tidigare användning som träningsområde för brandsläckning är oron för förekomst av PFAS berättigad och ev förekomst av PFAS måste utredas.  

Som bekant tar Alliansen ingen hänsyn till en kraftig opinion mot byggandet. Inte heller till naturvärden som försvinner.

Det enda som kan stoppa bygget är extremt dåliga markförhållanden eller Ekerö Bostäders undergrävda ekonomi. 


 

PFAS och dess miljöpåverkan verkar abstrakt. och läs en kort artikel från juli 2016 hur boende i Ronneby stämmer kommunen för PFAS i dricksvattnet. I artikel hänvisas till 9 andra intressanta artiklar om PFAS.

 hur de som utsatts för PFAS i brandskum av försvarsmakten är beredda att driva en rättslig process mot staten på krav på ersättning, medicinska kontroller och utredningar av effekterna.

Finns PFAS vid Närlunda Sjöäng kan ev urlakning ske till Mälaren. Det skulle kosta kommunen mångmiljonbelopp i saneringskostnad även om inga hyreshus byggs.  

Det är otvetydigt att PFAS är ett mycket miljöfarligt ämne. Men finns det PFAS vid Närlunda Sjöäng? Läs nedan om detta.

 

Nedan återges brevet som skickades 30 augusti 2016 till Ekerö Bostäders styrelse, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Byggnadsnämnden och Miljönämnden.

I texten nämns bilagor. Klickar du på en bilaga kan du läsa den. 

 Är marken lämplig för bebyggelse 1

En bedömning om markens lämplighet för bostadsbebyggelse ligger givetvis utanför Ekeröbloggens bedömning.

Kommunen planerar nybyggnation av hyresrätter på en skafttomt på Tranholmen bl.a. annat för att kunna hantera bostadssituationen för det stora antalet nyanlända till kommunen.

Det är angeläget att fler hyresrätter byggs inom kommunen men valet av denna tomt är dock kontroversiellt och ett flertal olika parter, bl.a. boende i området, naturskyddsföreningen etc. har kritiserat förslaget.

Ett ytterligare hinder kan vara att marken på tomten kan vara förorenad av högfluorerade ämnen från brandskum (så kallade PFAS).

Tomten användes nämligen under ett antal år frekvent som brandövningsplats av Ekerö brandförsvar.

Detta skedde under åtminstone en 5-årig period från och med 1982 (Bilaga 1).

Men i vidstående brev ifrågasätts om marken vid Tranholmen är lämplig för bostadsändamål. 

I brevet hävdas att marken kan vara förorenad av PFAS. PFAS har identifierats som ett stort miljö- och hälsoproblem i samhället. Med tanke på markens tidigare användning som träningsområde för brandsläckning är oron berättigad och ev förekomst av PFAS måste utredas.

Sedan tidigare har det framkommit att marken måst fyllas upp ca 1 m för att klara Länsstyrelsens krav på att nybebyggelse ska placeras 2,7 m över havet. Denna markutfyllnad kräver ca 1000 lastbilslass.

 Kommentarer till öppet brev riktat till Ekerös politiker om hyreshus på Närlunda sjöäng.

På tomten fanns då en slags betongplattor där brandförsvaret regelbundet övade släckning av bland annat fordon

Detta pågick under ett antal år varefter området täcktes över med jord.

Det finns även ett antal ögonvittnen som varit på platsen under denna period som kan vittna om att den användes flitigt för brandskyddsövningar.

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsyror, även kallade högfluorerade ämnen.

De är syntetiskt framställda kemikalier och används bland annat i brandsläckningsskum.

PFAS finns i miljön och har förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige (bilaga 2.) Förekomsten av PFAS har identifierats som ett stort miljö- och hälsoproblem i samhället som har lyfts fram i allt högre grad under de senaste åren.

 Är marken lämplig för bebyggelse 2

Naturskyddsföreningen har i brev till kommunen fört fram att andra mer lämpliga alternativ måste utredas noggrant innan något beslut kan tas att bebygga fastigheten.

Enligt brevet är bakgrunden till Naturskyddsföreningens ställningstagande att tomten är bevuxen med höga träd och buskage, och högt gräs. Tillsammans med träd och buskar vid den angränsande båthamnen utgör detta en värdefull tillflykt för många fågelarter och här finns säker häckning av näktergalar.

I området har det observerats bland annat flodsångare, gräshoppssångare och kärrsångare, alla mycket ovanliga arter hos oss.

Det värdefulla i miljön försvinner om Närlunda 41:3 bebyggs och endast det mindre området vid båthamnen blir kvar. 

Bland annat har dricksvattentäkter i Kallinge, Tullinge och Uppsala kommun konstaterats vara förorenade med PFAS.

Brandövningsplaster där släckskum använts har identifierats som en betydande källa för spridning av PFAS i miljön.

Statens Geotekniska Institut (SGI) har nyligen utarbetat förslag på preliminära riktvärden för PFAS och relaterade kemiska ämnen i mark och grundvatten (Bilaga 3).

För mark har två riktvärden beräknats, ett för känslig markanvändning och ett för mindre känslig markanvändning.

Känslig markanvändning innebär att marken kan användas för bostäder, skolor och liknande.

Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket utgett rekommendationer rörande hantering och eventuell bebyggelse på förorenade områden (Bilaga 4).

Där skriver man bland annat att vid upprättandet av detaljplaner för områden som ska bebyggas måste eventuella föroreningar i mark och byggnader beaktas.

När förorenade områden identifieras som högriskområden, t.ex. därför att läckaget av giftiga ämnen är stort, så är det skäl nog att efterbehandla området snarast även om området aldrig kommer att bebyggas.

I andra fall kan, om det bedöms lämpligt att innesluta föroreningarna, behov finnas att upprätta en detaljplan för området och ange en markanvändning som inte tillåter bebyggelse.

Eftersom att den nu aktuella tomten på Tranholmen tidigare under en lång period använts av brandförsvaret för brandsläckningsövningar är risken stor att marken är förorenad av PFAS.

Vi föreslår därför att Ekerö Kommun genomför mätningar av förekomst av PFAS i den aktuella marken innan byggprojektet fortskrider.

I anslutning till detta behövs också en platsspecifik och fördjupad riskbedömning.

Du kan läsa mer om den opinion som finns mot bebyggelsen i facebookgruppen Rädda ängen på Ekerö.

Om marken är förorenad av PFAS så skulle en byggnation på området innebära en betydande exponering för omkringliggande miljö under byggnationstiden och även efter denna. Om man finner förekomst av PFAS behöver all mark inom området saneras innan eventuella nybyggnationer inleds. 

Vi undrar därför hur Ekerö kommun avser att hantera detta:

  1. Har Ekerö kommun beaktat denna information i den tidigare processen av detta ärende?
  2. Avser kommunen att genomföra provtagning och analyser på den aktuella marken?
  3. Om provtagningar och analyser uppvisar förekomst av PFAS, hur avser man då att agera?

Vi är tacksamma för att få dessa frågor besvarade.

Med vänlig hälsning

Kent Wiberg                                          Jesper Stridbeck
Fasanvägen 10                                      Sjöängsvägen 29
17834 Ekerö                                         17832 Ekerö
 

Det är såväl unikt växt- som djurliv på sjöängar.

Men tidigare har det visat sig att Alliansen inte tar hänsyn till att det värdefulla i naturmiljön försvinner. 

 

Ekerö Bostäders VD Mats Viker besvarade relativt omgående frågorna i brevet. Frågorna är i fet stil åtföljda av svaret.

  1. Har Ekerö kommun beaktat denna information i den tidigare processen av detta ärende? AB Ekerö Bostäder har ännu inte startat arbetet med att skissa för en byggnation på fastigheten Närlunda 41:3, vi arbetar med att bedöma möjligheterna tekniskt, ekonomiskt och juridiskt. Det är inte ovanligt med risk för markföroreningar, så det kommer att finnas med i procesen.
  2. Avser kommunen att genomföra provtagning och analyser på den aktuella marken? OM vi startar ett arbete med att utreda tomten närmare kommer provtagning att göras och konsekvenserna av eventuella markföroreningar bedömas ekonomiskt, tekniskt och juridiskt.
  3. Om provtagningar och analyser uppvisar förekomst av PFAS, hur avser man då att agera? Det blir en del av bedömningen av huruvida det är rimligt att kunna bygga på tomten eller ej.
 

Redaktör Red Tisdag 30 Augusti 2016 kl 15.03


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer