och läser artikeln
"Pendelbåten startar inte för att avlasta Ekerövägen utan för att ge politiker charmpoäng"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Pendelbåten startar inte för att avlasta Ekerövägen utan för att ge politiker charmpoäng

Pendelbåten kommer enligt landstingets beslut att gå under 2 år.

Syftet med pendelbåten är primärt att avlasta Ekerövägen under rusningstid när arbetet pågår med Förbifart Stockholm.

För en avlastning av Ekerövägen krävs att bilister övergår till båtpendeln. Men det är få bilister som kommer att välja båtpendeln. Olika utredningar talar om 2 - 4 färre bilar per timme under högtrafik.

Varje bilist som övergår till pendelbåten kostar 0,6 - 1,2 miljoner kr/år. Och det utan att ge någon märkbar avlastning av Ekerövägen.

Att starta pendelbåten nu kan alltså inte vara styrt av behovet att avlasta Ekerövägen.

Starten måste i stället mer ha styrts av politikers önskan att vinna charmpoäng inför valet om 2 år.


Hur stor blir avlastningen av Ekerövägen?

  • Kommer det att bli minskad biltrafik via pendelbåten?
  • Kommer några bussavgångar att dras in genom att bussresenärer väljer pendelbåten?

Minskad biltrafik kostar 0,6 - 1,2 mkr per bil och år
Olika utredningar talar om 2 - 4 färre bilar per timme under högtrafiktid pga pendelbåten! Se rosa textfältet i högra spalten höger.

SL betalar Rederi AB Ballerina 12 mkr/år för drift av pendelbåten.

Antag att det blir så många som 10 bilister/dag som under rusningstrafiken övergår till pendelbåten. 
Få bilister väljer pendelbåt
Det är få bilister som i dag reser med bil till Stockholm som kommer att välja att istället resa med pendelbåten.

Olika utredningar talar om 2 - 4 färre bilar per timme under högtrafiktid.

Klicka här för att se utdrag ur en utredning. 

Och vid dessa utredningar var pendelbåtens turtäthet 20 - 60 minuter.

Nu är det i realiteten en avgång på fm i högtrafiktid. Det är avgången 7.20.

Avgången 9.20 är utanför högtrafiktid. Samma gäller hemresan. Det är en avgång i högtrafiktid

Men kostnaden för detta är 1,2 mkr per bil. (12 000 000 kr/10=1,2 mkr).

Blir det så mycket som en total avlastning av 20 bilar/dag under rusningstrafik blir kostnaden för detta 600 000 kr/bil.

Det är detta som gör att Ekeröpendeln har den lägsta samhällsnyttan av alla tänkbara pendellinjer. Se tabellen i gröna textfältet till höger.

Många fartyg behövs
Svårigheten att förbättra den samhällsekonomiska nyttan är att restiden gör att det inte går att få upp turtätheten utan att använda många fartyg. Och det höjer kostnaden. Se tjänstemännens inställning till fler pendelbåtar i gula textrutan till höger. 

Ekeröpendeln - EN enda tur under högtrafiktid
Och med låg turtäthet - i realiteten en tur på fm - blir det få bilister som avlastar Ekerövägen. 

Det är denna bistra sanning som gör att den samhällsekonomiska nyttan för Ekeröpendeln är den lägsta av de pendelbåtslinjer som undersökts och som hade positiv samhällsnytta. Se tabellen i gröna rutan till höger.

Dessutom är det få personer som pendlar till arbete på Ekerö. Det gör att fartygen - om det är flera - ofta kommer att ha mycket låg beläggning ena vägen.

Bakgrund till pendelbåtens tillkomst
Enbart 7 pendelbåtslinjer av ca 20 som utretts har en samhällsekonomisk nytta som är större än 0,0.

Det visar den granskning av samhällsnyttan för möjliga pendelbåtslinjer som Trafikförvaltningen har gjort. Se tabellen nedan i gröna textrutan.

Som framgår av tabellen har pendelbåten Ekerö - Klara Mälarstrand den lägsta samhällsekonomiska nyttan - 0,03 - av de sju linjerna.

För att en åtgärd ska vara lönsam krävs att nyttan är 1 dvs minst lika stor som kostnaden.

Linjen har därför kommit till stånd enbart genom att Trafikverket betalar 50% av driftskostnaden i 2 år.

Efter 2 år läggs sannolikt linjen ned då det finns ett antal andra linjer med högre samhällsnytta som borde prioriteras.

Men osäkerheten är stor. Om två år är det valår. Det kan tala för att båtpendeln lever vidare.

Linjen måste anses vara ett politiskt framtvingat beslut där pendelbåten inte skulle starta om inte Trafikverket finansierar 50% av driftskostnaden.

Landstingets pressrelease
Citatet från pressreleasen daterad 19 augusti 2016.

"Syftet med pendelbåtslinjen är primärt att avlasta Ekerövägen under rusningstrafik ... när arbetet pågår med Förbifart Stockholm. Linjen är därför medfinansierad av Trafikverket."

Även i Landstingets olika beslutsdokument och utredningar framgår att syftet med pendelbåten är avlastning av Ekerövägen under arbetet med Förbifart Stockholm.

Det märkliga är att enligt Trafikverkets planer kommer inget hindrande arbete att skapas av arbetet med Förbifart Stockholm under de två år som pendelbåten beslutats gå! 

Som framgår av bilden nedan är nyttokostnadskvoten (samhällsnyttan) 0,03 för Ekerö - Klara Mälarstrand.

Det är den lägsta samhällsnyttan av de pendelbåtslinjer som har en samhällsnytta större än 0,0.

Vill du se bilden i större storlek klicka här. 

Det står på Trafikverkets hemsida: "Under hösten 2016 kommer byggarbetet igång succesivt och kommer att märkas av mer och mer under vintern. Entreprenören börjar med att etablera sig på de två arbetsområdena, på södra Lovö strax söder om golfklubben och på norra Lovö. Arbetena kommer främst märkas av runt arbetsområdena och påverkar inte trafiken på Ekerövägen".(Ekeröbloggens fetmarkering.)

Ekerös pendlare får nöja sig med EN pendelbåt

Citat ur tjänstedokument TN 2014-0196 redovisat för Trafiknämnden vid Landstinget:

"Turtätheten är minskad jämfört med föreslagen turtäthet i tidigare "Utredning om båtpendling i Stockholm" TN2-2013-00848. ...Trafikförvaltningen anser att det under försöksperioden är rimligt att linjen trafikeras med ett fartyg".

Arbetet med Förbifart Stockholm påverkar alltså inte trafiken på Ekerövägen de kommande två åren enligt Trafikverket.

Det är därför anmärkningsvärt att starten sker NU.

Det måste tolkas att beslutet om start av pendelbåten NU, inte är styrt av behovet att avlasta Ekerövägen utan starten har styrts av politiker för att vinna charmpoäng.

Är någon hund begraven
Ännu märkligare är att enligt nu kända planer kommer det inte under de kommande två åren att ske några arbeten med Förbifart Stockholm som skapar trafikstörningar under högtrafiktid på Ekerövägen 

Ändå står i beslutsunderlag och i pressrelease att pendelbåten driftsätts för en period om 2 år för avlastning av Ekerövägen under byggande av Förbifart Stockholm.

Få bilister väljer pendelbåt
Det är få bilister som i dag reser med bil till Stockholm som kommer att välja att istället resa med pendelbåten.

Olika utredningar talar om 2 - 4 färre bilar per timme under högtrafiktid.

Klicka här för att se utdrag ur en utredning. 

Och vid dessa utredningar var pendelbåtens turtäthet 20 - 60 minuter.

Nu är det i realiteten en avgång på fm i högtrafiktid. Det är avgången 7.20.

Avgången 9.20 är utanför högtrafiktid. Samma gäller hemresan. Det är en avgång i högtrafiktid.

Ekeröbloggen missunnar inte de f.d. bussresenärer som nu njuter av en pendelbåtsresa.

Det är bara för resenärerna att tacka att Stockholms Läns Landsting har så god ekonomi, att den båtlinje som har lägst samhällsnytta av tänkbara linjer, startar trots att syftet att avlasta Ekerövägen inte på långa vägar uppnås.

Kommentar om avlastning
Efter att inflyttning skett i de hus som nu byggs vid färjeläget Jungfrusund tillkommer det (sannolikt) bilar på Ekerövägen som motsvarar den ringa avlastning som båtpendeln medför initialt på Ekerövägen.

Samhällsnytta - vad är det

Självklart är det komplicerat att beräkna samhällsnyttan när bilister övergår till kollektivtrafik.

Ekeröbloggens beräkning att kostnaden för varje bilist som övergår till pendelbåten är 0,6 - 1,2 mkr är enbart en indikation om låg samhällsnytta.

Det finns en speciellt framtagen vägledning som visar hur man kan beräkna samhällsnyttan av kollektivtrafikåtgärder som turtäthetsförändringar, ny linjedragning o.s.v.

Vägledningen är framtagen av en professor på KTH.

Klicka här om du är intresserad av att ta del av vägledningen.

Redaktör Red Måndag 5 September 2016 kl 10.44


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer