och läser artikeln
"Reuterskiöld (M) uppmanas – redovisa kostnaden för Roshagen för Ekerös skattebetalare!"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Reuterskiöld (M) uppmanas – redovisa kostnaden för Roshagen för Ekerös skattebetalare!

Reuterskiöld svarade inte i kommunfullmäktige den 21 juni 2016 hur mycket LSS-boendet Roshagen kommer att kosta skattebetalarna. 

Nu har samma fråga ställts i en insändare i Mälaröarnas Nyheter.

Det vore klädsamt om Reuterskiöld nu tar tillfället i akt och svarar i tidningen på den fråga som han "vägrade" att besvara i kommunfullmäktige

Ett krav vid upphandlingen var att anbudsgivaren hade skriftliga rutiner för "kvalitets-/miljöarbete, egenkontroller och arbetsmiljöregler". Men detta saknade enmansföretaget Arcer.

Bara genom denna brist skulle kommunen ha avfört Arcer från att delta i utvärderingen av inkomna anbud. Men så gjordes inte. Och det kommer att kosta skattebetalarna mångmiljonbelopp.

Det visade sig nämligen nästan omgående att Arcer saknade kompetens och kunnande att uppföra LSS-boendet.


  Information om detta inlägg skickas till Reuterskiöld och ledamöterna i kommunfullmäktige.
 

Reuterskiöld (M) "vägrade" på senaste kommunfullmäktige (21 juni 2016) att besvara frågan vad kostnaden blir för LSS-boendet Roshagen. En stor merkostnad uppstår nämligen genom att kommunen spolade huvudentreprenören Arcer och med skattemedel själv åtgärdar och färdigställer fuskbygget.

Reuterskiölds uteblivna svar har tydligen irriterat vissa.

Nu ställs nämligen samma fråga i en insändare i höstens första nummer av Mälaröarnas Nyheter.

Det vore klädsamt om Reuterskiöld nu tar tillfället i akt och svarar på den fråga som han "vägrade" att besvara i kommunfullmäktige.

Ett svar i tidningen skulle göra att frågan inte återkommer på nästa kommunfullmäktige.

Kort historik
Enbart genom att bryta mot flera krav i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) kunde kommunen upphandla Arcer Sverige AB som huvudentreprenör för LSS-boendet. Se exempel på krav i LOU som kommunen bröt mot i gula och gröna textfälten till höger

Exempel 1 på att kommunen bröt mot krav i LOU
Vid upphandling av Roshagens LSS-boende skiljde det 30% mellan lägsta och näst lägsta anbud.

Vid sådan skillnad ska kommunen, enligt Upphandlingsmyndigheten, med stöd av 12 kap 3 § LOU, kräva en skriftlig förklaring till det låga anbudet och förkasta det om förklaringen inte är tillfredsställande. Detta är till för att stoppa skumraskbolag inom bl.a. städ- och byggbranschen.

Kan inte Arcer ge en tillfredställande förklaring till det onormalt låga anbudet ska alltså kommunen förkasta Arcers anbud och ge upphandlingen till det företag som har näst lägst pris.

Den misslyckade upphandlingen hade alltså kunnat undvikas om Ekerö kommun följt LOU.

En korrekt utvärdering av Arcer hade i detta fall medfört att kommunen avfört Arcer Sverige AB från de företag som fick delta i anbudsutvärderingen.

 

Upphandlingen var så bristfälligt genomförd att det relativt snart visade sig att Arcer saknade grundläggande kompetens och förmåga att bygga LSS-boendet Roshagen. Se orsaken till bristande kompetens i gröna textrutan till höger.

Kommunen avförde Arcer i mars 2016 från entreprenaden. Sedan dess och fortfarande (26 augusti) arbetar dagligen mellan 7 - 10 hantverkare med att åtgärda Arcers fuskbygge.

Det blir därför en dryg kostnad för kommunens skattebetalare att bekosta att stora delar av LSS-boendet måste göras om.

Frågan i kommunfullmäktige om merkostnadens storlek var ställd i en interpellation till Reuterskiöld.

En interpellation ska besvaras skriftligt enligt kommunens reglemente för interpellationer.

Den som ställt interpellationen ska få del av det skriftliga svaret senast dagen före kommunfullmäktiges sammanträde. Klicka här för att se detta.

Det är uppenbart att Desirée Björk (Ö) som ställde interpellationen uppmärksammade att frågan i interpellationen om kostnaden för Roshagen inte besvarades av Reuterskiöld.

Björk ställde två frågor. Den aktuella frågan i detta inlägg fanns skriftligt i interpellationen men besvarades inte av Reuterskiöld. Björk upprepade därför frågan muntligen i interpellationsdebatten.

Exempel 2 på att kommunen bröt mot krav i LOU
Enligt kommunens krav vid upphandlingen av LSS-boendet skulle anbudsgivarna redovisa att de har en beskrivning eller ett certifikat (skriftligt intyg) som visar att företaget har skriftliga rutiner för "kvalitets-/miljöarbete, egenkontroller och arbetsmiljöregler".

Kommunen godkände enmansföretaget Arcer som huvudentreprenör trots att företaget saknade såväl certifikat som erforderliga skriftliga rutiner.  

Kommunen valde vid sin utvärdering att acceptera att ett annat företag hade certifikat.

Men ett certifikat som visar att ett företag uppfyller krav på "kvalitets-/miljöarbete, egenkontroller och arbetsmiljöregler" är enbart giltigt för den organisation som blivit granskad av det ackrediterade organ som utfärdat certifieringen.

Kommunens fel kan jämställas med att en snickare som söker arbete som läkare blir anställd då han kan visa upp ett certifikat att hans bror är hjärnkirurg.

En korrekt utvärdering av Arcer Sverige AB:s förmåga att uppfylla kraven på ett kvalitets- och ledningssystem hade medfört att kommunen avfört Arcer Sverige AB från de företag som fick delta i anbudsutvärderingen.

 

Men Reuterskiöld hävdade att han måste ha frågan skriftligt före debatten för att kunna besvara den skriftliga frågan.(!?!)

Klicka här för att lyssna på de två frågorna och Reuterskiölds svar.  

Det är fråga nummer två i inspelningen som var skriftligt ställd i interpellationen. Som du kan höra säger Reuterskiöld att han måste få frågan skriftligt för att kunna besvara den!

Kommentar: Fråga 1 berör att Reuterskiöld förde fram i interpellationssvaret att kommunen kunde få ersättning av Arcer för de extra kostnader som Arcer förorsakade.

Men skatteverket försöker via Kronofogden driva in skatter och avgifter från Arcer. Det är därför osannolikt att kommunen kan få någon ersättning. )

Klicka på inläggen för att läsa dem.

 

 

 

  Som nämnts tidigare: Det vore klädsamt om Reuterskiöld nu tar tillfället i akt och redovisar för skattebetalarna i nästa nummer av Mälaröarns Nyheter vad kostnaden blir för Roshagen. 
 
  Nedanstående insändare återfinns i Mälaröarnas Nyheter nummer 12 utgiven 24 augusti 2016

 
 

Redaktör Red Torsdag 25 Augusti 2016 kl 16.23


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer