och läser artikeln
"Nytt rekord av kommunalrådet Reuterskiöld i Ekerö – En mening, tre felaktiga påståenden"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Nytt rekord av kommunalrådet Reuterskiöld i Ekerö – En mening, tre felaktiga påståenden

Ekerö kommun är den enda kommunen i Sverige där vägföreningar har ansvaret för väghållningen i tätorterna.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2016 behandlades motioner av MP och Ö att kommunen övertar väghållningen i Ekerö och Stenhamra tätorter.

Fullmäktige avslog motionerna.

Du kan nedan lyssna att kommunalrådet Reuterskiöld i debatten hävdade att vid ett kommunalt övertagande bortgår stora statliga bidrag, kommunen får kostnader i mångmiljonklassen vid inlösen av mark samt att kommunen inte enbart kan överta Närlunda och Stockby vägföreningar utan tvingas överta alla de ca 100 vägföreningar som finns i kommunen.

Nedan visas att dessa påståenden är helt grundlösa och förkvävde en saklig debatt.


  Ekeröbloggen rekommenderar sist i inlägget Reuterskiöld att ta kontakt med en namngiven framträdande person inom moderaterna som kan ge en korrekt information om kommunal och enskild väghållning.   
Klicka här för att lyssna på Reuterskiölds felaktiga påståenden..

Som du hörde förde Reuterskiöld fram tre sakskäl för att bibehålla vägföreningar i tätorterna. Och alla är felaktiga. Skälen är:

  • Markinlösen kommer att kosta kommunen mångmiljonbelopp.
  • Kommunen måste - enligt likställighetsprincipen - ta över kommunens samtliga vägföreningar. Se mer i gula textfältet till höger.
  • Om kommunen övertar Närlunda och Stockby vägförening upphör statsbidrag i mångmiljonklassen. 

Låt oss titta lite närmare på dessa tre argument, som enligt Reuterskiöld, omöjliggör för kommunen att överta Närlunda och Stockby vägföreningar.

Reuterskiöld: Ekerö måste lösa in alla vägföreningar
Kommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för väghållning inom kommunens tätorter. Ekerö kommun har två tätorter, Ekerö och Stenhamra. Någon "likställighetsprincip" som innebär att en kommun skulle tvingas att lösa in alla vägföreningar, har lagstiftaren aldrig diskuterat när beslut fattades om plan- och bygglagen.

Se gula textrutan till höger som visar att Reuterskiöld påstående är felaktigt.

Självklart kvävs debatten när Reuterskiöld ogenerat kastar fram det felaktiga påståendet att likställighetsprincipen gäller. 

Reuterskiöld: Vi tappar statliga bidrag
För Närlunda vägförening, som omfattar Ekerö tätort, framgår det av budgeten för 2015/16 att det inte utgår några statsbidrag.

För Stockby vägförening i Stenhamra tätort utgår det enligt budgeten för 2015/16 ett statligt bidraget på 38 tkr. De totala intäkterna för vägföreningarna uppgår för 2015/16 till 12 974 tkr. Statsbidraget uppgår alltså till en försvinnande del av de totala intäkterna.  

Likställighetsprincipen innebär att kommuner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder eller genom lagstöd.

Reuterskiöld vet mycket väl att när det gäller vägföreningar gäller inte likställighetsprincipen.

Detta framgår bl.a. av att SKL, REV (Riksförbundet för Enskilda Vägar) och Trafikverket gemensamt har utarbetat en rapport om ansvarsfördelning för väghållare. Nedan är en sammanfattning av resultatet.

Klicka här om du vill läsa nedanstående text i större format. 


Självklart kan inte ovanstående arbetsfördelning gälla om en kommun måste överta samtliga vägföreningar som Reuterskiöld påstår.  

I stället skulle invånarna i kommunen vinna ca 2 125 000 kr, vilket är den moms som föreningarna betalar men som kommunen är befriad från.

Du kan läsa ett sammandrag av budgeten 2015/16 för Närlunda och Stockby vägföreningar genom att klicka här.

Denna minskade kostnad vid kommunalt övertagande förtigs däremot av Reuterskiöld.

Självklart kvävs debatten när Reuterskiöld ogenerat kastar fram ett felaktigt påstående om förlust av stora statliga bidrag vid kommunalt övertagande av Närlunda och Stockby vägföreningar när verkligheten är att moms i mångmiljonklassen inte längre måste betalas.  

Reuterskiöld: Markinlösen kostar miljoner
Det visas nedan att ett kommunalt övertagande av Närlunda och Stockby vägförening inte innebär några extra kostnader för Ekerö kommun.

Lantmäteriet och Närlunda vägförening har under senare år arbetat med förslag till utbyggnads- och iståndsättningsåtgärder inom vägföreningens område. Åtgärderna består av anläggning av gångbanor och cykelvägar, utbyggnad av gatubelysning, breddning av vägar, utbyggnad av vändplaner, asfaltering mm. Åtgärderna har fördelats i 10 delområden, sektioner.

Kostnaderna för åtgärderna kommer enligt förslag att fördelas så att hela medlemskollektivet i föreningen betalar 30 % av kostnaderna och 70 % av fastigheterna inom respektive sektion.

Lantmäteriet kommer enligt planeringen att fatta beslut i frågan under innevarande år. När utbyggnads- och iståndsättningsåtgärderna är genomförda kommer alla fastigheter inom området att ha en acceptabel standard.

I samband med genomförandet av åtgärderna kommer även frågor som gäller marklösen att klaras.

Självklart kvävs debatten när Reuterskiöld ogenerat kastar fram ett felaktigt påstående om markinlösen i mångmiljonklassen.   

Lantmäteriet tycker inte som Alliansen
Lantmäteriet har meddelat kommunen att den anser att Närlunda vägförening och Stockby vägförening är för stora och även påtalat krånglet med lantmäteriförrättningar som måste göras i samband med att detaljplaner läggs fram.

Vägföreningar används normalt i landsbygdsliknande förhållanden och i sommarstugeområden där uppgiften för föreningen oftast är att ansvara för endast en väg där ingen ny bebyggelse tillkommer och inga nya detaljplaner tas fram.

I Ekerö och Stenhamra tätorter sker däremot fortlöpande förändring av bebyggelsen genom nya byggrätter och nya detaljplaner. Varje sådan förändring leder till en kostsam lantmäteriförrättning som måste reglera väghållningen, räkna fram andelstals för fastigheter m.m.

Lantmäteriet har meddelat kommunen att den anser att Närlunda vägförening och Stockby vägförening är för stora och även påtalat krånglet med lantmäteriförrättningar som måste göras i samband med att detaljplaner läggs fram.

Lantmäteriet har föreslagit att väghållningen ska tas övertas av kommunen.

 

Stadsbyggnadskontoret tycker inte som Alliansen
Stadsbyggnadskontoret i Ekerö har uttalat sig om detta och skrivit: "För tätorternas stora vägföreningar, Närlunda och Stockby vägförening, med 2800, (en av de största i Sverige) respektive 900 medlemmar innebär en sådan /lantmäteri/förrättning en stor kostnad och ett administrativt omfattande arbete".  

Kontaktförslag
Reuterskiöld är relativt ny som kommunalråd. Han fullföljer när det gäller vägföreningar tidigare kommunalrådet Carpelans uppfattning att Ekerö kommun inte ska överta ansvaret för väghållningen i tätorterna.

Denna uppfattning är inte grundad på sakliga skäl. Ekerö är som tidigare påpekats den enda kommunen i Sverige där kommunen inte har ansvar för väghållningen i tätorterna.

Frågan är om det inom moderaterna ändå inte finns möjlighet att starta en saklig diskussion om huvudmannaskap för vägfrågorna.

En tänkbar möjlighet är att tidigare ordföranden i Moderaterna i Ekerö och tillika ledamoten i Närlunda vägförenings styrelse Ingemar Hertz för en gångs skulle gör en insats och startar en process som leder till en positiv lösning.

Reuterskiöld verkar inte känna till att huvudregeln är att kommunen är väghållare
När nuvarande Plan och Bygglagen (PBL) infördes 1987 fastställdes att huvudregeln är att kommunen ska vara väghållare (=huvudman) för allmänna platser inklusive vägar om det inte finns synnerliga skäl för annat.

Hade gatorna i tätorterna som Ekerö, Stenhamra etc anlagts i dag skulle därför kommunal väghållning gälla, men lagstiftningen tillämpas inte retroaktivt.

Det kan nämnas att det finns t.ex. flera vägar i Närlunda vägförening som trafikeras av busslinjer som bidrar till allmännyttan i kommunen.

Det tydliga allmänintresset är i detta fall en konkret motivering för kommunalt huvudmannaskap.  

Redaktör Red Tisdag 16 Augusti 2016 kl 20.29


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer