och läser artikeln
"Även certifiering av leverantörerna hanterades felaktigt av Ekerö kommun vid Roshagen"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Även certifiering av leverantörerna hanterades felaktigt av Ekerö kommun vid Roshagen

Ett certifikat, skriftligt intyg, som styrker att en organisation har kvalitets- och ledningssystem som uppfyller ställda krav är enbart giltigt för den organisation vars kvalitets- och ledningssystem har granskats.

Detta kan tyckas självklart - men är det inte för Ekerö kommun.

För att kunna upphandla Arcer Sverige AB som huvudentreprenör för LSS-boendet vid Roshagen godkände kommunen (medvetet?) att det lettiska moderbolagets certifikat gällde även för det svenska dotterbolaget Arcer Sverige AB.  

Men så gick det som det gick också vid Roshagen! 


Roshagen - ett fuskbygge
LSS-boendet vid Roshagen är som alla vet ett fuskbygge utfört av Arcer Sverige AB.

Nedan beskrivs ett allvarligt fel som kommunen gjorde vid upphandlingen. I gröna textrutan till höger kan du läsa om ett tidigare redovisat allvarligt fel. 

Beskrivning av felet
Enligt kommunens krav för upphandlingen ska anbudsgivarna redovisa att de har en beskrivning eller ett certifikat, skriftligt intyg, som visar att företaget har skriftliga rutiner för "kvalitets-/miljöarbete, egenkontroller och arbetsmiljöregler".

Arcer Sverige AB redovisade att företaget hade certifikat enligt ISO 9000 som visade detta. Övriga anbudsgivare valde att redovisa de skriftliga rutinerna. Klickar du här kan du se detta. Är du nyfiken kan det nämnas att i det dokument som öppnas kan du se namnen på två svenska anbudsgivare som visar att de valde att redovisa rutinerna.

Stor differens mellan lägsta och näst lägsta anbud
Näst lägst anbud var 30% högre än det anbud Arcer Sverige AB lämnade!

Men vid sådan skillnad ska kommunen, enligt Upphandlings-myndigheten, med stöd av 12 kap 3 § LOU kräva en förklaring till det låga anbudet och förkasta anbudet om förklaringen inte är tillfredsställande.

Lagparagrafen är till för att stoppa skumraskbolag inom bl.a. städ- och byggbranschen.

Kommunen begärde ingen förklaring utan gladdes enbart över det låga anbudet från Arcer Sverige AB.

 

Läs i grå textrutan till höger om certifikat och ISO 9000.

Kommunen godkänner ogiltigt certifikat
Ett certifikat att ett företag uppfyller ISO 9000 är enbart giltigt för den organisation som blivit granskad av det ackrediterade organ som utfärdat certifieringen.

I detta fall har företaget DNV Certification OY i Espoo i Finland granskat att de skriftliga rutinerna för kvalitets- och ledningssystemet för företaget SIA Arcers i Riga uppfyller standarden ISO 9000. Granskningen innefattar även att rutinerna är kända för berörd personal samt att de tillämpas.

Men att kvalitets- och ledningssystemet för SIA Arcers i Riga uppfyller kraven i ISO 9000 medför inte att Arcer Sverige AB anses uppfylla dessa krav. 

Vad är ISO 9000 - förenklad beskrivning
ISO 9000 beskriver principer och terminologi för kvalitets- och ledningssystem.

När ett företag anser att företagets skriftligt dokumenterade kvalitets- och ledningssystem uppfyller kraven i ISO 9000 kan företaget anlita en extern oberoende part (ett ackrediterat certifieringsbolag) för att göra en revision, dvs för att kontrollera att kraven verkligen är uppfyllda samt att berörd personal i företaget väl känner till de skriftliga rutinerna och tillämpar dessa i sitt dagliga arbete.

Därefter kan certifieringsbolaget utfärda ett certifikat. Certifikatet är givetvis enbart giltigt för den organisation som granskats. 

Om du klickar här, kan du se att kommunen har tecknat kontrakt med Arcer Sverige AB att företaget ska vara totalentreprenör för LSS-boendet i Roshagen.

Det är ett allvarligt fel av Ekerö kommunen att godkänna att moderbolagets certifikat är giltigt även för ett dotterbolag som är huvudentreprenör.  

En korrekt utvärdering av Arcer Sverige AB:s förmåga att uppfylla kraven på ett kvalitets- och ledningssystem hade nämligen medfört att kommunen avfört Arcer Sverige AB från de företag som fick delta i anbudsutvärderingen. 

Det finns olika certifikat för olika delar av ISO 9000
De täcker in olika delar i kvalitets- och ledningssystemet.

På samtliga certifikat finns texten att om företaget brister i att fullfölja de krav som ställs i certifikatet kan certifikatet återkallas.

En avgränsad del av ISO 9000 täcker in den miljömässiga delen av systemet och kallas ISO 14000. 

Klicka här för att se ISO 14001 certifikatet för SIA Arcer i Riga.

Det är markerat på certifikatet att vid bristande tillämpning kan certifikatet återkallas. 

Lettiska moderbolaget bör få certifikatet indraget
Normalt medför ett felaktigt utnyttjande av certifikatet att det återtas. Se mer om detta i ljusblå textfältet i högra spalten.
  • I detta fall har moderbolaget SIA Arcers i Riga otillbörligt nyttjat och missbrukat certifikatet genom att påstå att ett dotterbolag i Sverige via moderbolagets certifikat är certifierat.
  • Lika allvarligt är det om det är dotterbolaget Arcer Sverige AB som påstått att bolaget är certifierat via moderbolagets certifikat.

Oberoende av vilket av de två fallen ovan som gäller är det så allvarligt att certifikat ska dras in.

Kommunen borde ha rapporterat det felaktiga utnyttjandet till DNV Certification OY i Finland som utfärdade certifikatet för SIA Arcer i Riga.

Men kanske kommunen felaktigt tror att kommunen kan tilldela en huvudentreprenad till ett dotterbolag som saknar certifikat genom att moderbolagets certifiering gäller med automatik även för alla dotterbolag inom koncernen.

Uppenbara brister i sin yrkesutövning ska rapporteras
Men även om kommunen via bristande kunskaper lever i den felaktiga tron att certifikatet för ett moderbolag gäller för hela koncernen borde kommunen rapportera till DNV Certification OY i Finland att det företag som är certifierat enligt ISO 9000 vid Roshagen visar uppenbara brister i sin yrkesutövning.

ISO 9000 har krav på dokumentation och tillgänglighet
Det förekommer ofta stora brister i efterlevnaden i lednings- och kvalitetssystemen.

Den huvudsakliga orsaken till att systemen inte följs är att det är endast få av företagets anställda som har en kunskap om systemet. Och kunskapen är normalt ytterst begränsad.

Det gör det näst intill omöjligt att efterleva systemet

För att förhindra detta kräver ISO 9000 att de arbetssätt som används för att uppfylla kraven i ISO 9000 finns dokumenterade och tillgängliga i pappersformat där de skall tillämpas, dvs vid Roshagen i detta fall.

Det ska även finnas ett utbildningsregister som visar den kompetens samtliga personer har inom den organisation som certifierats samt att respektive arbete som utförs enbart görs av personal utbildad för detta arbete.

Inget av detta fanns vid Roshagen.

Förklarande exempel om utbildningsregistret:

Utbildningsregistret för de personer inom den certifierade organisationen som arbetar med att förse LSS-boendet med brandlarm ska i utbildningsregistret visa att de är utbildade för detta.

Kommunen borde ha gjort denna rapportering oberoende av om kommunen anser att det är moderbolaget eller dotterbolaget som är certifierat vid Roshagens uppförande.

ISO 9000 systemet - certifierande bolag vill ha återmatning
Sker ingen rapportering om bristande yrkesutövning till företaget DNV Certification OY i Finland är risken uppenbar att ISO 9000 systemet men även bolaget får ett dåligt rykte.

Företaget DNV Certification OY har utfärdat certifikat att det finns väl fungerande rutiner för kvalitets-/miljöarbete, egenkontroller, arbetsmiljöregler osv som uppfyller ISO 9000. Och detta är uppenbart fel.

Det är detta som gör att ISO 9000 systemet och certifierande bolag önskar att få återmatning om bristande yrkesutövning.

KOMMUNEN GJORDE ALLT RÄTT VID UPPHANDLINGEN

ORDFÖRANDEN FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
Kommunen har inte gjort något fel Upphandlingen hade inte kunnat göras på annat sätt hävdade Forsell. Felet är enbart att Arcer inte klarade av uppdraget. Klicka här för att lyssna på detta.

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
Lyssna att Reuterskiöld (M) hävdar att Arcer skulle ha upphandlats även om upphandlingen gjordes om.

Som du kommer att höra nedan svarar Reuterskiöld på en fråga om kommunen har väl fungerande rutiner vid upphandling och om dessa rutiner tillämpades vid upphandlingen. Svaret var JA.
Klicka här för att höra detta.

 

Sammanfattning:

Arcer Sverige AB saknar certifikat som styrker att företagets kvalitets- och ledningssystem uppfyller standarden ISO 9000. Kommunen gjorde därför ett allvarligt fel vid sin utvärdering av anbudsgivare när kommunen godkände att huvudentreprenören Arcer Sverige AB har väl fungerande rutiner via ISO 9000 för kvalitets-/miljöarbete, egenkontroller, arbetsmiljöregler osv.

 

Redaktör Red Lördag 30 Juli 2016 kl 17.12


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer