och läser artikeln
"Vilka är nöjda med upphandlingen av Roshagen - förutom kommunalrådet Reuterskiöld"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Vilka är nöjda med upphandlingen av Roshagen - förutom kommunalrådet Reuterskiöld

Skattebetalarna är inte nöjda med att betala miljontals kronor extra för kommunens bristfälliga upphandling av bolaget Arcer för uppförande av LSS-boendet Roshagen.

Underleverantörerna är inte nöjda med att tvingas anlita advokater och kronofogden för att få sina fakturor till Arcer betalda.

Men kommunalrådet Reuterskiöld (M) är via flertal uttalanden i kommunfullmäktige nöjd med upphandlingen. Inget fel är begånget. Arcer skulle väljas igen vid en liknande upphandling enligt Reuterskiöld. 

Underleverantörerna utgick i sin affärsrelation med Arcer att kommunen med sina förtroendevalda politiker och en professionell upphandling anlitat ett företag med stabil ekonomi, tekniska kompetens, goda skriftliga rutiner, kapacitet m.m.

Med kommunen som beställare var det riskfritt att utföra uppdrag åt Arcer.

Reuterskiölds mantra, att inga fel har gjorts vid upphandlingen, gör att underentreprenörer kan tveka att utföra uppdrag vid framtida kommunala byggen.


Det är kommunens bristfälliga upphandling av LSS-boendet Roshagen som har misslett de underentreprenörer som  enmansföretaget Arcer anlitade.

Det är nu 10 underentreprenörer som vänt sig till Kronofogden då Arcer upphört att betala företagen för utfört arbete.

Via Kronofogden kräver bolagen Arcer på 1,8 mkr. Se gula textrutan till höger.

Hur kan dessa 10 bolag ha hamnat i en situation att Kronofogden måste anlitas?

Det finns flera anledningar till att Arcer inte ens skulle få delta i utvärderingen av anbudsgivare, än mindre bli huvudentreprenör.

Anledning 1 att diskvalificera Arcer
kan du läsa att kommunen enligt rekommendation av Upphandlingsmyndigheten skriftligt skulle ha frågat Arcer hur Arcer kunde ha ett anbud som var 30% under det näst lägsta anbudet.

I slutet på juli 2016 var det 10 företag i Kronofogdens register med krav på indrivning av skulder från Arcer.

Staten har tre ärenden. Arcers skatteskulder på totalt 381 753 kr är största skuld. Övrigt som trängselskatt är små belopp. 

De företag som hade största skulder under indrivning var Kjellins Rör AB på 533 238 kr, Ekerö Rederi AB 534 420 kr och Färingsö Trä på 100 832 kr. Övriga företag har skulder under 100 000 kr under indrivning.

F.n. pågår en utredning hos Kronofogden om det finns några utmätningsbara tillgångar som t.ex. företagsbilar m.m. 

Sannolikheten är tyvärr låg för att de lokala Ekeröföretagen ska få någon ersättning.

Skulder till staten är fordringar som har prioritet över allmänna skulder. 

 

Att kommunen borde ha frågat Arcer om detta regleras i 12 kap 3 § i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 

Lagrummet har tillkommit för att förhindra upphandling av skojarbolag inom bygg- och städbranschen.

Hade kommunen frågat Arcer om den bakomliggande orsaken till den låga kostnaden och inte fått tillfredsställande skriftligt svar blir Arcer diskvalificerad vid kommunens utvärdering enligt LOU.

Utvärderingen av Arcer lurar underentreprenörerna
"Kravet på Arcer är bl a att Arcer är registrerad för redovisning av skatter m m och sköter dessa utan anmärkning, har tillräckligt stabil finansiell och ekonomisk styrka samt har relevant teknisk kompetens. Vid prövning av Arcer ställs krav på att Arcers har en organisation och kapacitet för uppdraget, erfarenhet av likande uppdrag, rutiner för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete...".

Klicka här för att se dessa krav som kommunen själv ställt och som enmansföretaget Arcer uppfyller enligt kommunen.


Anledning 2 att diskvalificera Arcer
De företag som saknade skriftliga rutiner för sitt kvalitets- och ledningssystem blir enligt kommunen diskvalificerade vid kommunens utvärdering.

hur kommunen på icke saklig grund bedömer att Arcer har väl fungerande skriftliga rutiner för sitt kvalitets- och ledningssystem.  Som framgår anser kommunen att Arcer har skriftliga rutiner som uppfyller de hårt ställda kraven i standarden ISO 9000. Men detta är inte fallet. Arcer uppfyller inte ISO 9000.

Kommunen borde ha spolat Arcer bara av denna anledning.

Flera anledningar att diskvalificera Arcer
Enligt kommunens krav vid utvärdering av anbuden ska företagen ha "tillräckligt stabil finansiell och ekonomisk styrka och relevant teknisk kompetens".

Företagen ska vidare ha "en organisation och kapacitet för uppdraget, erfarenhet av liknande uppdrag, rutiner för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete...".

Du kan klicka fram ett dokument som visar att kommunen ställer dessa krav i gröna textrutan ovan till höger.

Företagen litar på kommunen
Det är alltså förståeligt - då kommunen står som beställare - att de entreprenörer som Arcer anlitar anser att det är ekonomiskt riskfritt att utföra uppdrag för Arcer.

Speciellt som kommunen betalar Arcer och Arcer använder en del av denna summa för att betala anlitade entreprenörer. Det hela framstår genom detta som helt riskfritt.

Det är få underentreprenörer som i denna situation ifrågasätter kommunens utvärdering av Arcer och väljer att göra en överprövning och självständig utredning av risken med att vara underentreprenör till Arcer.

Kommunen har ett stort ansvar för den uppkomna situationen där advokater och kronofogden måste anlitas av underentreprenörerna i försök att få betalning. 

 

Redaktör Red Torsdag 11 Augusti 2016 kl 08.38


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer