och läser artikeln
"Hade kommunen följt LOU hade den misslyckade upphandlingen av Roshagen undvikits"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Hade kommunen följt LOU hade den misslyckade upphandlingen av Roshagen undvikits

Vid upphandlingen av Roshagens LSS-boende skiljde det 30% mellan lägsta och näst lägsta anbudet.

En 30-procentig differens på HELA entreprenaden är en kraftig varningsklocka om onormalt lågt pris.

En stor del av kostnaden avser nämligen inköpt material och kostnader för underleverantörer där denna 30-procentiga differens inte finns.

Men vid sådan skillnad ska kommunen, enligt Upphandlingsmyndigheten, med stöd av 12 kap 3 § LOU, kräva en förklaring till det låga anbudet och förkasta det om förklaringen inte är tillfredsställande. Detta är till för att stoppa skumraskbolag inom bl.a. städ- och byggbranschen.

Lyssna när Moderaternas ordförande Lennart Nilsson - felaktigt - påstår att vid offentlig upphandling måste man anta det lägsta priset.


Det var debatt om upphandlingen av LSS-boendet Roshagen i kommunfullmäktige den 21 juni 2016.

Ekerös skattebetalare drabbas hårt
Som alla vet drabbas skattebetalarna av en mångmiljonsmäll pga av att Roshagen är ett enda fuskbygge gjort av det lettiskägda enmansbolaget Arcer.

Det är fel på dräneringen, fel på isoleringen, fel på taken, fel på badrummen osv. I stort sett hela bygget måste göras om på kommunens bekostnad. Du kan klicka fram några inlägg om Roshagen i grå textrutan till höger.

I debatten framgick att kunskapen om upphandling enligt lagen om offentlig upphandling - LOU - är väldigt låg bland politikerna.

Klicka på inläggen för att läsa dem.

 

 

 

Anbudet med lägst pris måste antas enligt Alliansen
Klicka här för att lyssna på Lennart Nilsson - ordförande i Moderaterna - när han påstår att det är ett krav enligt LOU att anta anbudet med lägst pris.

Lennart Nilsson förtiger - eller vet inte - att LOU medger två grunder för tilldelning av kontrakt; det anbud som innehåller det lägsta priset eller det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga priset för kommunen.

Detta regleras i 12 kap 1 § och 2 § i LOU. Här kan du klicka fram lagtexten.

Lägst pris
Ser vi historiskt på dessa två upphandlingsmodeller så har 43 procent lägsta pris som tilldelningsgrund. (Rapport 2013:9 från Konkurrensverket.) Det som upphandlas här är ofta katalogvaror, standardprodukter där det inte finns någon nämnvärd kvalitetsskillnad. (T.ex. färgpatroner i original, flytande tvål osv.)

Ekonomiskt mest fördelaktiga pris
48 procent hade ekonomiskt mest fördelaktiga pris. Här viktas, eller rangordnas, kriterier som leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd men även pris.

En bild på det fuskbygge som skattebetalarna får betala.

Vid felaktig isolering kan man inte bryta upp innerväggarna.

Då förstörs tapeter, badrumsväggar etc. Det är bättre att ta bort ytterpanelen för att komma åt isoleringen. Men det gäller att täcka för regn innan allt är gjort. 

Lennart Nilsson har alltså fel när han påstår att enligt LOU är det enbart pris som avgör vilket företag som ska få entreprenaden.

Att Alliansen vid upphandling av Roshagen fastställde att enbart lägst pris var utvärderingsgrunden är en brist som Alliansen är ansvarig för. Och det går inte att skylla på LOU.

Klicka här för att se att lägst pris vinner.  enligt utvärderingsmodellen.

Vid enbart lägsta pris som utvärdering attraheras oseriösa skumraskbolag som gör avsteg på miljö, säkerhet, kvalitet, lagar, avtal osv.

Men även om enbart lägsta pris var enda grunden för att välja entreprenör borde kommunen ha reagerat.

Det Lettiska enmansbolaget Arcer som fick entreprenaden hade ett fast pris på 11,1 mkr. Ett svenskt företag, Abutilon AB, verksamt i Mälardalen, hade 30% högre pris på entreprenaden, 14,4 mkr. (100x(14,4-11,1)/11,1=30%)

Här kan du se att dräneringen är felaktig och görs om. Det framgår även att ytterpanelen är borttagen på ett av husen för att isoleringen måste göras om.
En mycket stor del av totalentreprenaden består av kostnaden för material och underleverantörer. 

Helt orealistiska låga kostnader
Se exempel på entreprenörer som Arcer anlitade i Roshagen i gula fältet till höger. Det är inte troligt att Arcer kan anlita dessa  underleverantörer till 30% lägre kostnad än de motsvarande  underleverantörer andra anbudsgivare hade tänkt anlita.

När det gäller material som ingår i entreprenadsumman är det allt från tak- väggisolering, toalettstolar, golv, dörrar osv som måste inhandlas. För sådana produkter kan inte Arcer uppnå en 30-procentig besparing gentemot andra anbudsgivare.

Men Arcer uppnår ca 30% besparing på hela anbudssumman där kostnaden ingår för underentreprenörer och inköpt material.

Det gör att  besparingen måste vara vida större, kanske 50% - 60% på den del av entreprenaden där Arcer (eventuellt) kan uppnå lägre kostnader än andra anbudsgivare.

Och en besparing på 50%-60% är helt osannolik. I fall som detta ska 12 kap 3 § i LOU tillämpas enligt Upphandlingsmyndighetens rekommendation.

I LOU sägs:

"Om priset som leverantören angivit i anbudet är onormalt lågt - kontakta anbudsgivaren skriftligen och be om en förklaring. Den upphandlande myndigheten är skyldig att ge leverantören en sådan möjlighet. Det är alltså leverantören som har bevisbördan för att motivera det låga priset".

 Klicka här för att läsa den korta lagtexten.

Lagparagrafen har kommit till för att kunna sortera bort skumraskbolag inom t.ex. städbranschen, men även inom byggbranschen.

Exempel på entreprenörer som Arcer anlitade vid Roshagen

Flera av nedanstående underleverantörer försöker att driva in sina fakturor till Arcer via Kronofogden.

 • Markarbeten - Howqvist Andersson

 • VS - Kjellins rör

 • Ventilation - Strand Luft

 • El/data - Klingstedt El

 • Sprinkler - Sprinklerentreprenaden

 • Brand - Brandskyddsbutiken

 • Brand - Larm& Tele

 • Betong - Thorhems Bygg AB

 • Utsättare - Rios

 • Markarbeten - Ekerö Rederi AB

 • Byggnadsställningar - ABC-ställningar

 • Asfalt - Asfalt och Väg i Strängnäs AB

 • VS - Mesako

 • Styrelektronik - Caverion

Kan inte Arcer ge en tillfredställande förklaring till det onormalt låga anbudet kan kommunen - enligt LOU - förkasta Arcers anbud och ge upphandlingen till det företag som har näst lägst pris.

Den misslyckade upphandlingen hade alltså kunnat undvikas om Ekerö kommun följt LOU.

Var kommunen rädd för resultatet
Men kommunen var angelägen att få det lägsta anbud. Därför gjorde kommunen ingen utredning om orsaken till det låga anbudet fast det är uppenbart att det var orealistiskt.

Det låga anbudet tvingade Arcer att bryta mot arbetsskyddskrav och arbetet låg nere 2 - 3 veckor. Arcer betalade inte arbetsgivaravgifter och skatter för anställd personal. Och Arcer tvingades att låta Roshagen bli ett enda stort fuskbygge pga det låga anbudet.

Arcer är nu föremål för indrivning av skatter från Kronofogden. Klicka här för att läsa inlägget

Reuterskiöld: Kommunen har inte gjort något fel vid upphandlingen av Arcer. Vi kommer att göra upphandlingen på samma sätt nästa gång.

Läs i rosa rutan till höger hur Alliansen vill göra oppositionen medansvarig till den misslyckade upphandlingen. 

Flera företrädare för Alliansen, t.ex. Solveig Brunstedt (C),  åberopade i debatten att oppositionen inte hade fört fram någon tveksamhet om Arcer när upphandlingen beslutades i Tekniska nämnden. 

Klicka här för att lyssna på Lars Forsell (M), Tekniska nämndens ordförande.

Vad Lars Forsell och andra företrädare för Alliansen glömmer att nämna är att Alliansen vid upphandling delar ut (utvalda) dokument vid sittande bord.

Enskilda oppositionspolitiker kan självfallet inte göra en egen utvärdering under pågående ärende.

Även om dokumenten är hemliga innan tilldelningen beslutats i nämnden är det svårt att förstå att denna beslutsordning måste gälla vid upphandling.

Hanteringen borgar för att upphandlingar blir dåligt genomlysta.

 

Några intressanta repliker från beslutsfattarna

ORDFÖRANDEN FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
Upphandlingen hade inte kunnat göras på annat sätt
hävdade Forsell. Felet är enbart att Arcer inte klarade av uppdraget. Klicka här för att lyssna på detta.

Som du hörde säger Forsell att det som hänt vid Roshagen kommer att hända igen eftersom det är på detta vis som kommunen gör upphandling och kommunen har inte gjort något fel.

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
Lyssna att Reuterskiöld (M) hävdade att Arcer skulle ha upphandlats även om upphandlingen gjordes om.

Som du kommer att höra nedan svarar Reuterskiöld på en fråga om kommunen har väl fungerande rutiner vid upphandling och om dessa rutiner tillämpades vid upphandlingen. Svaret var JA.
Klicka här för att höra detta.

 

Redaktör Red Fredag 8 Juli 2016 kl 13.56


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer