och läser artikeln
"Kommentarer till öppet brev riktat till Ekerös politiker om hyreshus på Närlunda sjöäng"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Kommentarer till öppet brev riktat till Ekerös politiker om hyreshus på Närlunda sjöäng

Kommunen vill bygga hyreshus på Närlunda sjöäng. Men ett intensivt opinionsarbete bedrivs för att bevara sjöängen.

Att det krävs en uppfyllnad med ca 1 m på området som omfattar 10 000 kvm bekymrar tydligen inte de politiskt ansvariga för en ekokommun.

Utfyllnaden kräver "bara" 1 000 lastbilslass. Utfyllnaden krävs då ängen ligger lågt och enligt länsstyrelserna kring Mälaren måste ny bebyggelse byggas 2,7 m över havet.

Stadsarkitektkontoret har redovisat ca 20 centrumnära platser för ett nytt äldreboende i Ekerö tätort. Om en plats passar för ett äldreboende passar den sannolikt även för några hyreshus. De ca 20 platserna redovisas nedan.

Alliansen tar ingen hänsyn till en kraftig opinion mot byggandet.

Det enda som kan stoppa bygget är dåliga markförhållanden eller Ekerö Bostäders dåliga ekonomi. 


  I vänstra spalten är ett öppet brev från intressegruppen Rädda ängen på Ekerö. I högra spalten är kommentarer från Ekeröbloggen.   

Öppet brev till Ekerös politiker och AB Ekerö Bostäders styrelse angående bebyggelse av strandängarna i Närlunda

Det här är ett öppet brev ställt till Ekerös förtroendevalda politiker genom framförallt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunalråd Adam Reuterskiöld, AB Ekerö Bostäders politiska styrelse, oppositionsråd, vissa nämnder och lokalpressen, med en stark vädjan om att inte fullfölja köpet/försäljningen av tomten Närlunda 41:3 för bostadsbygge.

Nu på fredag den 10 juni klockan nio på förmiddagen träffas enligt uppgift AB Ekerö Bostäders styrelse för att diskutera fastigheten Närlunda 41:3.

Det här brevet ska ses som en inlaga för diskussion till det mötet, skrivet av företrädare för den större intressegruppen Rädda ängen på Ekerö och med stöd i frågan från Mälaröarnas Naturskyddsförening.

Ekerös gröna kil, Ängen, är unik på Ekerö. I centralorten finns idag tre större, gemensamma tätortsnära naturområden; Jungfrusundsåsen, Ekebyhovs slottspark med bokskog samt sjöängarna i Närlunda.

Friluftsutnyttjandet på ängen är bland det högsta i kommunen; hit söker sig dagligen upp mot hundratal kommuninvånare för att jogga, gå på promenader, rasta hunden, spela fotboll, ha picknick, aktiviteter med skolan, barnkalas, tälta, paddla kanot eller åka skidor och skridskor. Naturen där inbjuder till allt detta.

Är marken lämplig för bebyggelse

En bedömning om markens lämplighet för bostadsbebyggelse ligger givetvis utanför Ekeröbloggens bedömning. Men nedanstående enkla betraktelse kan vara av intresse.

Det framgår av det underlag som presenterades i kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2016 att "fastigheten är relativt lågt belägen och om nybyggnation skall uppföras behöver sannolikt en uppfyllnad av ca 1 m till en lägsta nivå på ca 2,3 m genomföras."

Klicka här för att läsa underlaget. 

Varför krävs markutfyllnad om 1 meter
Länsstyrelserna kring Mälaren har gett ut dokumentet: "Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren - med hänsyn till risken för översvämning".

Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt ska placeras 2,7 m över havet. Enstaka mindre värdefulla byggnader såsom exempelvis uthus och garage ska placeras 1,5 m över havet. Mälarens medelvattenyta ligger idag cirka 0,7 meter över havet.

Rekommendationerna är tillämpliga för ny bebyggelse både vid planläggning och bygglovsärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL) samt vid dispens och tillstånd enligt Miljöbalken (MB).

Klicka här om du vill läsa mer om detta. 

Ängens tillgänglighet för kommuninvånarna är mycket god. Närlundas sjöängar nås från flera större områden på ön: direkt från Närlunda, från Tappström via kanalstigen Själudds- och Sjöängsvägen men också från Älvnäs i väst och hela Brunna samt nedre delarna av Knalleborg/Väsby i söder.

Det planerade bygget ligger i skärningspunkten mellan de här områdena där ängsmiljön harmoniserar som allra bäst med sin omgivning.

Här håller Närlunda villaförening gräsytorna öppna, vilket ger platsen karaktären av slottspark som vackert övergår i vild äng, sjönära stubbvass och ett lågt, fågelrikt buskträsk.

1000 lastbilslass krävs för markutfyllnad
Enligt kommunens uppgift är fastigheten knappt 10 000 kvm.

En uppfyllnad med ca 1 m kräver ca 10 000 kubikmeter. Specifika vikten för fyllnadsmassor är ca 1,5.

Det gör att 10 000 kubikmeter fyllnadsmassan väger ca 15 000 ton. Det motsvara ca 1 000 lastbilslass om ca 15 ton.

En idyll integrerad med kolonilotter och en småbåtshamn av innerskärgårdskaraktär, där friluftsfrämjandet ordnar sommar- och vinteraktiviteter för kommunens invånare.   

Det är en fantastisk helhet som smält samman här under mer än ett halvt sekel och med endast stigar och en diskret enfilig småväg som tillfart.

Hur väl man än lyckas med att få in den tänkta bebyggelsen på de knappa 10 000 kvadratmeterna, så kommer ändå områdets karaktär som helhet att förändras i grunden och för alltid.

Sjöängen är ett naturkänsligt område som man genom förekomsten av en befintlig tomt har börjat exploatera i fel ände, utan några tankar på naturvärden eller initiala avvägningar för en miljömässig och socialt hållbar lokalisering.

Den egentliga aktionsradien på en bebyggelse av den här storleken är naturligtvis mångdubbelt större, både i sin faktiska utbredning genom tillfartsvägar, parkeringsplatser och trafik, men också i sitt behov av kommunal service, omsorg och kommunikationer i närområdet. 

Ekerö kommuns informationschef Johan Elfver säger i Mälaröarnas Nyheter den 11 maj att "Natur- och rekreationsvärdena har tidigare inte utgjort något hinder eftersom den (tomten) har godkänts i detaljplanen för allmänt ändamål"

Finns andra alternativa platser för de planerade hyreshusen
Byggandet av ett nytt äldreboende pågår i Stenhamra. Trots detta kommer det att bli brist på äldreboendeplatser redan 2017/2018 enligt en utredning gjord av Socialnämnden.

Genom denna platsbrist i närtid har därför Stadsarkitektkontoret utrett lämpliga centrumnära platser där ett nytt äldreboende kan uppföras.

Utredningen redovisade drygt 20 tänkbara platser för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Självklart redovisar inte tjänstemännen platser där det inte går att bygga ett äldreboende. Och där det är möjligt att bygga ett äldreboende är det givetvis även tänkbart att bygga hyreshus.

Och centrumnära hyreshus är givetvis minst lika attraktiva som de tänkta hyreshusen på Närlunda sjöäng.

Dessa ca 20 centrumnära platser finns återgivna i inlägget "Platsbrist i Ekerö trots nytt äldreboende - många tvingas fortsatt bo i andra kommuner".

Klickar du här kommer du till inlägget. I inlägget kan du sedan klicka fram de ca 20 alternativa platserna.

Uttalandet är skrämmande eftersom man förstår hur styvmoderligt tekniskt den här frågan har behandlats.

Bara det implicita jämställandet av ett reningsverk på 60-talet med 50-70 flerfamiljsbostäder år 2016 är häpnadsväckande. Men att i samma andetag också bortse från 50 år av inflyttning med en mentalitetsförändring där Ekeröbons kommunidentitet kommit att kännetecknas av miljö-, natur- och ekovärden, det måste man se som direkt verklighetsfrånvänt.

Kommunens behov av ett snabbt byggande mot bakgrund av den krisartade situation som satt press på att öka bostadstillgången är förståelig, men det handlar ändå om att kunna hantera två viktiga politiska frågor parallellt.

Naturen är essensen i vår kommunidentitet och att ett så vitalt kärnområde som den gröna kilen av ängsmark i Närlunda ska kunna falla offer så här lätt, det kan vi aldrig acceptera!

Bild över ängen ned mot vattnet. Som framgår ligger ängen lågt över Mälarens yta. Det är detta som gör att det krävs en markutfyllnad om ca 10 000 kubikmeter. 
Jag har följt det här ärendet sedan april och haft kontakt med de flesta inblandade aktörer.

Ingenstans har någon person, instans, ansvarig eller annan rollinnehavare i processen haft som uttalad uppgift eller visat något intresse för att värna om den tätortsnära natur som är så svår att balansera och hålla levande i en boendeexpansiv politik, men samtidigt så lätt att bygga bort.

Ingenstans har jag stött på någon vars uppgift eller intresse varit att värna värdediskussioner kring natur, friluftsutnyttjande, rekreation, djurliv, unika miljövärden, social hållbar lokalisering eller överhuvudtaget en övergripande arkitektonisk estetik kring hur en tätortsplanering harmoniserar i sin närmiljö som en helhet.

Det är väldigt många fler perspektiv att ta hänsyn till om man vill kallas sig ekokommun.

Min slutsats måste tyvärr bli att valet av byggplats för upp emot 70 lägenheter i flerfamiljshus, inom strandskyddet i ett miljökänsligt område och med ett av kommunens största friluftsutnyttjande, inte har föregåtts av någon som helst politisk diskussion kring just naturvärden och miljö.

Den tråkiga mentalitet som jag mött har istället varit teknisk till sin karaktär och helt inriktad på sakfrågor. 

Intressegruppen Rädda ängen på Ekerö är en livaktig grupp
Men tyvärr talar historiken emot möjligheten att påverka Alliansens politiker.
  • Den stora opinionen mot att flytta högstadiet vid Ekebyhov till Tappströmsskolan påverkade inte Alliansens politiker.
  • Den stora opinionen mot att placera bussdepån vid Enlunda påverkade inte Alliansens politiker.
  • Den stora opinionen mot försäljningen av Ekerö Bostäder påverkade inte Alliansens politiker.

Det enda som kan stoppa hyreshusen på Närlunda äng är dåliga markförhållanden alternativt Ekerö Bostäders dåliga ekonomi. 

Alliansen prioriterar inte god ekonomi för Ekerö Bostäder
Enligt beslut ska Ekerö Bostäder varje år betala den maximala summa som lagen medger i aktieutdelning till Ekerö kommun.

Det innebär att Ekerö Bostäder 2016 får betala drygt 20 mkr i aktieutdelning.

"Ekerö Bostäder dräneras på kapital pga bristande affärskunnande och oseriöst ägardirektiv".

Tekniska kontoret genom Jonas Orring, exploateringschef och bosatt i Bromma, har haft turen att hittat en gammal tomt som går att damma av och som avsevärt förenklar handläggningen av ett, förvisso angeläget och viktigt, men också kortsiktig problem.

Jag vill inte tro att ekokommunen Ekerös politiker tänker så här kortsiktigt?

Adam Reuterskiöld sa nyligen i Mälarö Tidning nummer 22 att Ekerö är "Stockholms bäst bevarade hemlighet".

Det är en fantastisk sammanfattning av vår övärld, värd att spika fast som kommunslogan bredvid eklövet.

Men lika lätt som det är att formulera slogans, lika svårt är det att få en verklighet att svara upp mot den.

Jag är orolig för att kommunens politiker tar vår natur för given och menar att den stora utmaning de nu står inför är att bättre balansera tätortens snabba expansion genom inflyttningar, företagstillväxt och byggande i en betydligt tydligare dialog med sina invånare.

Att expandera får aldrig bli ett självändamål och visar inte våra politiker större fingertoppskänsla mellan naturvärden och förtätning, då är Stockholms bäst bevarade hemlighet snart varken hemlig eller bevarad längre.

Så fort det ska byggas kommer alltid grannar att klaga, men ängen i Närlunda är själva definitionen av Reuterskiölds citat och gör därmed hela kommunens invånare till sakägare.

Precis som om det hade varit Jungfrusundsåsen man ville gräva bort eller Ekebyhovs slottsparksbokskog som skulle skövlas.

Det här handlar naturligtvis inte bara om några byggnader på tiotusen kvadratmeter i direkt sjönära läge som Ekerö Bostäder erbjuds köpa loss för vrakpriset fem miljoner kronor. 

 

Ett av många exempel på opinionsbildande material.

Det handlar om mycket mer än så! Låt inte Ekerös motsvarighet till Rålambshovsparken förvandlas till kommunens Klarakvarter 

Därför vädjar jag/vi nu till Ekerö bostäders styrelse och övriga politiker i kommunen: ta politiskt ansvar för det som är kärnan i vår kommun, vår gemensamma natur, genom att inte fullfölja köpet alternativt stoppa försäljningen av fastigheten Närlunda 41:3. 

Boenden, även akuta sådana, kommer man alltid att kunna lösa, men bortbyggda naturvärden kommer aldrig åter. 

Min avsikt som privatperson och som företrädare för Rädda Ängen på Ekerö, är också att lyfta frågan om kommunens naturvärden till att bli en mer tydlig, transparent och levande politisk fråga.

Jesper Stridbeck
Ansvarig för intressegruppen Rädda ängen på Ekerö 

Det är uppenbart att Alliansen utgår från i sin planering att det snabbt blir en godkänd detaljplan.

Men det krävs ingen Einstein för att inse att detaljplanen kommer att överklagas till Länsstyrelsen.

Och om Länsstyrelsen godkänner strandskyddsdispensen, markutfyllnaden, höjdnivån och detaljplanen i övrigt, överklagas sannolikt ärendet till Mark- och miljödomstolen.

Denna process kan förväntas ta 1,5 -  2 år.

Det är såväl unikt växt- som djurliv på sjöängar.

Det är på vänster sida om denna väg som hyreshusen kommer att placeras. 
 

Ekerö Bostäders styrelse beslöt den 10 juni 2016 att skjuta på beslutet till hösten.

 

Redaktör Red Torsdag 9 Juni 2016 kl 10.51


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer