och läser artikeln
"Platsbrist i Ekerö trots nytt äldreboende – många tvingas fortsatt bo i andra kommuner"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Platsbrist i Ekerö trots nytt äldreboende – många tvingas fortsatt bo i andra kommuner

Socialnämnden redovisade 2014 för kommunstyrelsen att trots det nya äldreboendet i Stenhamra blir det brist på platser i kommunens äldreboenden 2017/2018.

Stadsarkitektkontoret uppger nu att det kan finnas en detaljplan för ett äldreboende i Ekerö tätort, Träkvista torg, med prognosticerad byggstart ca 2020. Det innebär att med bygglov, upphandling och byggande finns det tidigast ett nytt äldreboende 2022.

Och då är behovet 260 platser enligt Socialnämndens utredning.  Det innebär en brist på ca 50 platser då det nya äldreboendet i Stenhamra, Ekgården och Kullen tillsammans har 206 platser. Färingsöhemmet läggs ned av miljöskäl.

Planeringen innebär att många Ekeröbor fortsatt tvingas bo i äldreboenden i andra kommuner.


I dagsläget finns tre äldreboendena i kommunen. Kullen har 83 platser, Ekgården 60 platser, Färingsöhemmet 40 platser. Det är totalt 183 platser

Platserna täcker inte behovet
I juni 2015 var utfallet 197,9 platser. Det kan du se om du klickar här.

Med färre platser än behovet är kommunens lösning att äldre placeras i andra kommuner.

Äldreboendet i Stenhamra löser inte platsbristen
Trots det nya äldreboendet i Stenhamra, Söderströmsgården, blir det platsbrist 2017/2018 enligt Socialnämndens prognos.

Och nästa äldreboende är inte klart förrän 2022/2023. Läs om detta i gröna rutan till höger.

Arbetsmiljöverket utfärdade 2012 ett vite om 3 000 000 kr om Färingsöhemmets toaletter används efter 1 januari 2016.

Kommunen har valt att inte åtgärda toaletterna utan meddelat Arbetsmiljöverket att de boende kommer att flytta till Söderströmsgården när den blir klar.

Söderströmsgården ger ett nettotillskott på ca 23 platser
Det blir 63 lägenheter i Söderströmsgården. Det innebär ett tillskott på ca 23 platser då Färingsöhemmets 40 platser samtidigt avvecklas. (63-40=23)

Men som visats ovan har kommunen i dagsläget, pga platsbrist, personer boende i äldreboenden i andra kommuner.

Till detta kommer ett framtida ökande behov av platser pga av ökat antal äldre personer. 

Långsam handläggning av nytt äldreboende
Det saknas beslutskraft hos politikerna. 

Socialnämnden lämnade 2014-05-11 information till kommunstyrelsen om behovet av ett nytt äldreboende.

Efter ett halvt år - 2014-12-22 - beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att ge Stadsarkitektkontoret i uppdrag att utreda placering av ett nytt äldreboende i Ekerö tätort.

Och nu, ett och ett halvt år senare, har resultatet kommit av denna utredning. Och kommunstyrelsens arbetsutskott noterar enbart utredningen. Inga beslut fattas.

Stadsarkitektkontorets utredning redovisar att 2020 kan det finnas en detaljplan som innefattar ett nytt äldreboende.

Men sedan ska äldreboendet ritas, bygglov sökas, upphandling göras av en entreprenör som ska bygga äldreboendet. Denna process tar 3 år, enligt motsvarande planering för Söderströmsgården.

Stor platsbrist - ingen verkar bry sig
Det innebär att det inte finns ett inflyttningsklart nytt äldreboende förrän tidigast 2023/2024.

Då är behovet ca 260 platser enligt kommunens egen utredning. Se tabell sist i inlägget. Men det finns enbart 206 platser i Söderströmsgården (63), Kullen (82), Ekgården (60).  (63+83+60=206)

Planeringen visar att många av de äldre i Ekerö tvingas bo i andra kommuner.

Det är detta som sammantaget gör att Socialnämnden bedömer att platsbehovet är säkrat enbart till omkring 2017/2018. Och till 2018 års utgång är det bara 2,5 år.

Äldre tvingas fortsatt bo i äldreboenden i andra kommuner
Läs i gröna rutan till höger planeringen av äldreboendeplatser de senaste åren. Planeringen visar att många äldre i Ekerö fortsatt tvingas bo i andra kommuner. 

Med kommunens tidigare redovisade förmåga att planera för äldreboendet i Stenhamra är det inte tänkbart att det finns ett nytt äldreboende till 2017/2018.

Det finns inte ens en detaljplan för ett äldreboende förrän 2020 enligt Stadsarkitektkontoret.

Och sedan krävs bygglov, upphandling av entreprenör och byggande av äldreboendet.

Var ska ett nytt äldreboende placeras
Stadsarkitektkontoret redovisade i sin utredning som tagit 1,5 år ett antal platser för ett nytt äldreboende.

Detaljplanearbetet vid Träkvista torg är uppdelat på tre områden.

Sist i inlägget kan du se en flygbild som visar var dessa tre områden är belägna.

Nedan visas tre bilder. En bild på vardera av de tre områdena.

Området runt bensinmacken vid Träkvista är ett av de tre områden där det nu utarbetas en detaljplan.

Av dessa platser föreslår Stadsarkitektkontoret 3 platser för äldreboenden. En plats för omedelbart behov, en plats på halvlång sikt och en plats på lång sikt. Dessa platser är:

Kort sikt
Nytt särskilt boende integreras i pågående detaljplaneärende för Träkvista torg. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav Stadsarkitektkontoret för drygt sju år sedan - 2009-04-28 - i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för området vid och kring Träkvista torg. Klicka här för att se detta.

Halvlång sikt
Nuvarande Tappsund 1:71. Det är det markområde där Oriflame ligger.

Lång sikt
Någostans i kommande detaljplan för Asknäs/Älvnäs-området.

När finns ett äldreboende inflyttningsklart vid Träkvista torg
En tidplan är svår att uppskatta. Men som jämförelse kan nämnas att detaljplanen för äldreboendet i Stenhamra vann laga kraft i juli 2014.

Det andra området är ett långsmalt område tvärs över vägen vid bensinmacken i Träkvista.  #66ff33
Söderströmsgården väntas vara färdig i maj 2017. Dvs tiden från godkänd detaljplan till färdigt äldreboende är i detta fall ca 3 år.

Stadsarkitektkontoret uppger att detaljplanen för området vid Träkvista torg kan vara klar 2020.

Tid för bygglov, upphandling av entreprenör och byggande gör att ett äldreboende vid Träkvista Torg kan vara klart tidigast 2023, men mer troligt 2024 - 2025.

Nedan är en tabell ur den utredning som Socialnämnden tog fram i maj 2014 för presentation för kommunstyrelsen.

Klicka här om du vill läsa hela utredningen. 

Som framgår av tabellen uppskattas behovet av platser till 260 år 2022. 

Då kommunen har ca 206 platser med Söderströmsgården, (63), Ekgården (60) och Kullen (83) kommer det att saknas ca 50 platser 2022. Och det finns inget nytt äldreboende innan 2022.

Bristen kommer - enligt kommunen - att uppstå redan 2017/2018 och sedan succesivt öka tills det nya äldreboendet är klart.

Det tredje området är det område där konsumbutiken ligger.

Det är värt att notera att när stadsarkitekten drog ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott fattade politikerna inget beslut.
Politikerna noterade enbart presentationen. Klicka här för att läsa protokollet.

I protokollet framgår att Stadsarkitektkontoret förslår på kort sikt ett nytt äldreboende vid Träkvista Torg.
Ett äldreboende på halvlång sikt på Tappsund 1:71 (= marken vid Oriflame)
Ett äldreboende på lång sikt vid Asknäs/Älvnäs-området.

Nedan är de tre områden vid Träkvista torg som f.n. detaljplaneras.
Område 1 är Träkvista Torg, öster om Ekerövägen, norr om Jungfrusundsvägen, dvs bensinmackstomten.
Område 2 är Träkvista Torg, väster om Ekerövägen.
Område 3 är Träkvista Torg med befintlig COOP.

Redaktör Red Fredag 3 Juni 2016 kl 09.35


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer