och läser artikeln
"Sätter friskolorna för höga betyg - granskning av Birkaskolan - en Montessoriskola i Ekerö"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Sätter friskolorna för höga betyg - granskning av Birkaskolan - en Montessoriskola i Ekerö

Det finns knappt 1700 högstadieskolor i Sverige. Av dem har Birkaskolans flickor tredje högsta meritpoängen bland flickor läsåret 2014/15 när meritpoängen i årskurs 9 rankas i fallande ordning för högstadieskolorna. Och pojkarna ligger inte mycket sämre till.

Men i nationella provet, delprovet läsförståelse i Svenska, fick Birkaskolans elever i genomsnitt underkänt, dvs eleverna uppfyller inte läroplanens krav på läsförståelse när de slutar nionde klass.

Ekerös kommunala skolor klarade däremot delprovet läsförståelse med god marginal.

Birkaskolans pojkar fick sammantaget ranking 811 på nationella provet i Svenska!

Hur kan Birkaskolan få nästan Sveriges högsta meritpoäng i avgångsbetyget? Trots ranking ca 200 - 400 på nationella proven i Matematik och Engelska och t.o.m. underkänt i delprovet läsförståelse i Svenska?


Det förs en debatt om betygssättning i fristående skolor.
Birkaskolan är enda fristående högstadieskolan i Ekerö. Det gör att nedanstående redovisning kan vara av intresse.

Det finns i Skolverkets databas knappt 1700 högstadieskolor i Sverige.

Meritpoäng - Meritvärde för Birkaskolan
Det är bara två* skolor i Sverige där flickorna har högre meritpoäng än Birkaskolans flickor som har 307,3 poäng.
*(Kunskapsskolan i Saltsjöbaden och Fredrikshovs slotts skola på Östermalm.)

Det finns 21 skolor i Sverige där pojkarna har högre meritpoäng än Birkaskolans pojkar som har 270,4 poäng.

Flickornas och pojkarnas meritpoäng är 283,5 vilket ger en tjugonde plats.

Se gula textrutan till höger hur meritpoängen beräknas.

VARIFRÅN KOMMER STATISTIKEN
I detta inlägg används enbart officiell statistik från Skolverket. All statistik är från läsåret 2014/2015. Statistik från läsåret 2015/2016 finns att tillgå först i höst.

Det finns totalt ca 1650 högstadieskolor i Sverige. Men Skolverket presenterar inte statistik uppdelat på flickor respektive pojkar om det är färre än 10 flickor eller pojkar.

Det gör att vid uppdelning i flickor respektive pojkar saknas statistik från mycket små skolor.

I inlägget är Birkaskolans ranking angiven i förhållande till övriga högstadieskolor.

(Och inte i förhållande till Sveriges 290 kommuner.)   

Hur klarar Birkaskolan nationella proven
Men ser vi hur Birkaskolans elever klarar nationella proven i jämförelse med de drygt 1600 skolorna avviker resultatet kraftigt från ovanstående placeringar.

I följande tabell visas rankingen för nationella provet i fet stil inom parenteserna. Övriga siffror är rankingen för slutbetyget i respektive ämne.

Exempelvis hade pojkarna i Birkaskolan rankingen 811 på nationella provet i Svenska. Men genom "betygsglidning" på ett betygssteg i genomsnitt, har pojkarna ett slutbetyg som är 618 placeringar bättre i Svenska. (811-193=618)

  Pojkar Flickor
Svenska 193 (811) 131 (277)
Matematik 133 (201)   49 (389)
Engelska   75 (207)   27 (144)

Höjningen i procent för slutbetyget
Ser vi på höjningen i procent för slutbetyget gentemot nationella provet får vi nedanstående tabell.

  Svenska Matematik Engelska
Birkaskolan 71% 52% 36%
Tappströmskolan 12% 12% 7%
Alla friskolor i landet 27% 35% 11%
HUR BERÄKNAS MERITPOÄNGEN
Vissa säger meritvärde andra säger meritpoäng,

Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F där A till E står för godkända resultat medan F innebär ett icke godkänt resultat.

F ger 0 poäng.

E ger 10 poäng.

Sedan är det 2,5 poäng i skillnad mellan de 4 stegen A - D.

Det gör att högsta meritpoäng i ett ämne är 10 + 4x2,5=20 poäng.

Med 17 ämnen på grundskolan är högsta möjliga meritpoäng 17 x 20 = 340.

Ett exempel
Birkaskolans flickor har t.ex. genomsnittlig meritpoäng 19,5 i Religion och Samhällskunskap.

Det innebär att samtliga elever utom en elev har betyg A, dvs högsta betyg, 20 poäng.

Och en elev har näst högsta betyget. Betyg B.

Som framgår fick 71% av alla elever i Birkaskolan högre slutbetyg i Svenska än på nationella provet.

Det är bara 4 skolor av de knappt 1700 skolorna där slutbetyget höjts mer än för Birkaskolan. Höjningen för Birkaskolan var i genomsnitt ca ett betygssteg för samtliga elever. I Engelska och Matematik har 36% och 52% fått högre betyg.

Slutbetygen höjs på Birkaskolan - en elev får sänkt betyg
Ingen elev fick sänkt betyg i Svenska i Birkaskolan jämfört med nationella provet, men det fick 10% av eleverna i landets friskolor.

Ingen fick heller sänkt betyg i Matematik på Birkaskolan och enbart en elev fick sänkt i Engelska.

Birkaskolan är en Montessoriskola
1982 bildade några föräldrar Mälaröarnas Montessoriförening.

Målet var att så snart som möjligt kunna starta en egen förskola med montessoripedagogik som grund.

Två år senare öppnade Mälaröarnas Montessoriförskola.

I dag omfattar Birkaskolan förskola med småbarn och syskongrupper samt skola med förskoleklass upp till årskurs 9 med en integrerad fritidsverksamhet. 

Skolan inklusive förskoleklass och årskurs 1 till 9 har ca 310 elever.

Lika många får betygen höjda som sänkta på Tappen
På Tappströmskolan fick ca 13% respektive 10% av eleverna lägre betyg än på provet i Svenska och Engelska och 6% lägre betyg än provet i Matematik. Och lika många fick betygen höjda.

Men trots att slutbetygen för Birkaskolan avviker kraftigt i Svenska, Matematik och Engelska mot nationella provet kan höjningen av slutbetygen inte förklara hur flickorna kan ha tredje högsta och pojkarna tjugoandra högsta meritpoängen bland de knappt 1700 högstadieskolorna. 

I meritpoängen ingår 16 ämnen inklusive Svenska, Engelska och Matematik. Förklaringen till Birkaskolans höga meritpoäng skulle kunna vara att eleverna får mycket höga betyg i de övriga 13 ämnena. I dessa ämnen finns inga nationella prov som är en värdemätare på kunskaperna.

Låt oss granska rankingen för övriga betyg. Men du bör betänka att Birkaskolans elever inte uppfyller grundskolans läroplan för godkänt i läsförståelse. Det gör att det kan vara svårt för eleverna att inhämta stora textmassor i Religion, Samhällskunskap, Historia, Biologi etc. Du kan läsa mer om detta i rosa textrutan i högra spalten.   
Betyg i de ämnen som inte redovisas i vänstra spalten
Kemi
Märkligt. Flickorna har ranking 17, Pojkarna har "bara" ranking 163.

Fysik
Flickorna är tydligen tekniskt intresserade. De har även här ranking 17. Pojkarna har "bara" ranking 130.

Biologi
Flickorna har ranking 15 och pojkarna ranking 35.

Hem och konsumentkunskap
Ranking flickor 32 och pojkar 54.

Historia
Ranking 22 för flickorna och ranking 42 för pojkarna.

Idrott och Hälsa
Ranking 27 för flickorna och 21 för pojkarna.

Religion
Eleverna i Birkaskolan är intresserade av Religion. Flickorna har Sveriges tredje högsta genomsnittsbetyg. Men pojkarna är mer måttligt intresserade. De har "bara" ranking 31. Men å andra sidan, det är ju drygt 1600 skolor.
Samhällskunskap
Samhällskunskap intresserar flickorna lika mycket som Religion. Även här har flickorna Sveriges tredje högsta genomsnittsbetyg. Men pojkarna har "bara" ranking 28.

Betygen är så höga för flickorna att samtliga flickor utom en har högsta betyg i Religion och Samhällskunskap, dvs 20 poäng.

Moderna språk
Här tar pojkarna ledning över flickorna med fjärde högsta betyget av alla skolor, mot "bara" åttonde högsta betyget för flickorna.
Teknik

Flickorna har många strängar på sin lyra. De har Sveriges sjätte högsta betyg i Teknik. Pojkarna får nöja sig med tjugonde plats. Och det ger Birkaskolan ranking 14 i Sverige.
Musik
I Musik har Birkaskolans elever nionde högsta betyget i Sverige. Birkaskolan kan nästan utmana Adolf Fredriks musikklasser.
Bild

Eleverna har även en estetisk ådra. I Bild har flickorna femte bästa betyget men totalbetyget är "bara" plats 13. Det är pojkarna som drar ned det totala genomsnittsbetyget.
Slöjd

Praktiska ämnen ligger inte för Birkaskolans elever. Flickorna har "bara" plats 65 och pojkarna "bara" plats 71 i Sverige. Fast det är givetvis ett mycket gott resultat ställt mot antalet skolor.

Geografi - en katt bland hermelinerna
Detta ämne är betygsmässigt intressant. I geografi har Birkaskolans ranking 72. Birkaskolan och Ekebyhovsskolan var utvalda till nationellt prov i Geografi. Trots att 48% av eleverna fick högre slutbetyg än på nationella provet mot bara 10% på Ekebyhovsskolan har Ekebyhovsskolans elever högre slutbetyg och bättre ranking.

Birkaskolans ranking i de ämnen där det saknas nationella prov avviker markant från rankingen i de ämnen där det är nationella prov.

Flickorna har en ranking under 10 i ämnena Musik (8), Religion (3), Samhällskunskap (3), Teknik (6), Bild (5), Moderna språk (8) samt ranking mellan 10 och 20 i ämnena Biologi, Fysik och Kemi.

Men i Svenska, Matematik, Engelska där nationella provet är en värdemätare skolorna emellan, ligger flickorna på ranking för nationella proven på 277, 389, 144. Sedan att rankingen för slutbetygen är avsevärt bättre i dessa ämnen visar att det är en stark betygsglidning i dessa ämnen. Och det var även fallet i Geografi där 48% av eleverna fick högre slutbetyg än på nationella provet.

BIRKASKOLANS ELEVER UPPFYLLER INTE LÄROPLANENS KRAV PÅ LÄSFÖRSTÅELSE NÄR DE SLUTAR NIONDE KLASS

Det nationella provet i Svenska består av 3 delprov.

A/Tala, B/Läsförståelse, C/Skriva

Vid det nationella delprovet "läsförståelse" var den genomsnittliga betygspoängen 9,9 för flickorna och pojkarna.

Pojkarna har 8,4 poäng och flickorna har 12,7.

Godkänt går vid 10 poäng. (Se gula textrutan ovan.)

Det är ytterst anmärkningsvärt att en skola där flickorna har tredje högsta meritpoängen av landets skolor och pojkarnas meritpoäng har ranking 22, har eleverna i genomsnitt inte godkänt i det nationella provet i läsförståelse.

Kommunala skolorna i Ekerö har god läsförståelse
Det framgår av tabellen nedan att de kommunala skolorna i Ekerö ligger skyhögt över Birkaskolan i nationella prov vad gäller läsförståelse.

  Totalt Flickor Pojkar
Birkaskolan 9,9 12,7 8,4
Ekebyhov 15,2 16,8 14
Tappströmsskolan 14,4 16,1 13,5
Uppgårdsskolan 13,9 15,6 11,6
Träkvista skola 10,9  -------

10,4

Betänk att 10 poäng är godkänt samt att det är 2,5 poäng mellan varje betygssteg. Ekebyhovsskolan har som framgår 2 betygssteg högre när det gäller läsförståelse än Birkaskolan.

Det är anmärkningsvärt att eleverna i Birkaskolan med så höga meritpoäng i samhällskunskap, historia etc inte uppfyller grundskolans krav för godkänt i läsförståelse.

Här kan det bli problem på gymnasiet i de ämnen som kräver instudering av stora läsmassor som t.ex. samhällskunskap, historia, geografi.

Men även i tekniskt komplicerade ämnen som fysik, kemi, biologi kan bli problem om det är en svårighet att förstå texten.

Det ska dock sägas att det förekommer betygsglidning bland alla skolor.

I nedanstående tabell kan du se resultatet för Birkaskolans elever i relation till de kommunala skolarna. Tabellen får tala för sig själv.

Rankingen är den totala rankingen för respektive skola, dvs omfattar samtliga elever (pojkar och flickor). Som framgår har Birkaskolan väsentligt bättre resultat än de kommunala skolorna. 

Den statistik som refereras ovan rör de elever som i vår går ut första årskursen i gymnasiet.

Förhoppningsvis har dessa elever lyckats bra trots den redovisning som gjorts ovan.

Betygssättning är myndighetsutövning och rektor är ytterst ansvarig.

 

Matematik, Svenska, Engelska ingår inte i tabellen då det finns både nationella prov och slutbetyg med åtföljande betygsglidning att redogöra för. Även Hemkunskap och Gymnastik är utelämnade. 

  Bild Religion Samhällskunskap Musik Moderna språk Teknik Biolog Kemi Historia
Birkaskolan 13 18 13 9 7 14 31 96 40
Tappström 126 371 411 368 142 136 254 460 370
Ekebyhovsskolan 141 287 176 836 105 185 103 139 138
Uppgårdsskolan  721 998 925

987

640 238 409 930 1095
Träkvista skola 76 107 212 799 10 334 377 276 110
 

Redaktör Red Måndag 30 Maj 2016 kl 14.58


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer