och läser artikeln
"Antalet paviljonger i Ekerö kommun skulle halveras på 3 år men det blev ”all time high”"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Antalet paviljonger i Ekerö kommun skulle halveras på 3 år men det blev ”all time high”

En "paviljongutredning" 2013 visade att antalet inhyrda paviljonger förväntades minska från 5452 kvm till 2773 kvm 2016.

Men det blev ingen minskning till 2016.

Det blev istället en ökning av antalet kvm paviljong till "all time high". Och det blir ännu mer kvm paviljong under resterande del av 2016.

Denna minskning som blev en ökning är märklig då prognostiserad minskning enligt utredningen hade stöd i den budget som beslutats för 2014- 2016.

Och revisionsföretaget PwC uttalade vid samma tidpunkt beröm över kommunens goda planering av skolkapaciteten med åtföljande avsättning av medel i budgeten som matchade kapacitetsbehovet.

Vad gick snett?


Att hyra baracker, eller paviljonger, som kommunen föredrar att kalla dem, är en dyrbar lösning på kommunens lokalproblem. Se exempel i gröna textrutan till höger.

En "paviljongutredning" startar
Tekniska kontoret fick uppdrag i september 2012 att göra en "paviljongutredning" samt göra en prognos över det framtida paviljonginnehavet.

En första delredovisning gjordes i mars 2013. Nästa redovisning i paviljongutredningen skedde september 2013.

Vid denna redovisning beskrevs hur innehavet av hyrda paviljonger skulle minska under budgetperioden 2014 - 2016. Du kan läsa beskrivningen och se prognosen sist i inlägget.
 
December 2014
Det skulle i december 2014 "enbart" vara 4214 kvm mot 5452 kvm ett år tidigare. En minskning med ca 1238 kvm

Det är svårt att få en visuell uppfattning om 1238 kvm. Men det motsvarar en paviljong som är 10 meter bred och 124 meter lång.   
December 2015
Till december 2015 skulle det ske en ytterligare minskning från 4214 kvm till 2773 kvm. Denna ytterligare minskning motsvarar en 144 m lång och 10 m bred barack.

Dvs en total minskning från 1 januari 2014 till december 2015 om en 268 m lång och 10 m bred paviljong. Samma paviljongyta skulle det vara 2016-12-31 som 2015-12-31.

I utredningen står att "I och med detta kommer Ekerö kommun inom budgetperioden /2014 - 2016/ att nå en adekvat nivå på paviljonginnehav som medger flexibilitet samtidigt som kvalitet och långsiktighet genom den höga andelen permanenta byggnader". Du kan läsa detta i utredningen sist i inlägget.

Beröm för god planering av behov av skolkapacitet
Revisionsbolaget PwC gjorde en granskning av kommunens långsiktiga planering av skolbehovet i december 2013, dvs för knappt 2,5 år sedan. 

I revisorsrapporten står "I förslaget till ny skolorganisation framgår en tydlig och relevant planering för att möta efterfrågeförändringar".

Det står vidare i rapporten: "Nämndkontor barn och utbildnings kapacitetsprognos sträcker sig över tio år. I investeringsbudgeten för 2014-2017 finns medel avsatta till renoveringar och ny- /ombyggnationer av skolor i kommunen".

Dvs bedömningen av minskningen av antalet kvm paviljonger som redovisats ovan vilar enligt PwC på solid grund. Klicka här om du vill läsa rapporten från PwC.

Paviljonger en dyrbar lösning
Paviljonglösningar kan i vissa fall motiveras. Men i de flesta fall är det bristande planering som ligger bakom ett akut uppkommet lokalbehov.

Paviljonger är en dyrbar lösning på lokalbehov.

Kommunen uppger alltid enbart hyran per kvm för paviljongerna i sina utredningar och tjänsteutlåtanden.

Kommunen "glömmer" att det är kommunen som måste bekosta grunden, dra fram vatten, avlopp, el, tele etc.

Kommunen får även betala för leverans och montering av paviljongen.

Efter hyrestiden får kommunen betala demontering och returfrakt. Men även betala för slitageskador.

Kommunen kräver även kundanpassning som hyrs. Och denna kundanpassning ska återställas på kommunens bekostnad.

Allt sammantaget är avsevärda kostnader som inte ingår i hyran per kvm.

Dyr paviljong vid Ekebyhovsskolan
Ekeröbloggen har gjort en detaljerad kalkyl för den paviljong som hyrdes för tre år för Ekebyhovsskolan inför terminsstarten hösten 2013.

  • Hyra 31000 kr/månad
  • Kostnad för kundanpassningen hyrs för 8700 kr/månad
  • Leverans och montagekostnad är 180000 kr, dvs 5000 kr/månad i 3 år
  • Demontering och returfrakt efter hyrestiden tillkommer med 3000 kr/månad.

Ovanstående kostnader är hämtade från offerten.

Totala månadskostnaden för paviljongen blir med ovanstående styrkta siffror 47 700 kr eller 572 400 kr/år.

Paviljongen är enligt offerten på 261 kvm. Det ger en hyreskostnad om 2193 kr/kvm och år.

Om en villa på 150 kvm skulle hyras ut med denna kostnad per kvm blir hyreskostnaden 150x2193=330 000 kr/år.

Och då får den som hyr, själv bekosta grunden för villan samt själv bekosta uppvärmning, framdragning och installation av vatten, avlopp, el telefon etc.


Vad blev resultatet
Nja. Inte riktigt som det redovisades i paviljongutredningen och inte heller hade kommunen den förmåga, som PwC påstår, nämligen att planera kapacitetsbehov och bygga ut behovet enligt vad som redovisas i budgetarna.

Minskning blev en ökning till "all time high"
Den 1 januari 2013 fanns 4753 kvm paviljonger. Det skulle enligt paviljongutredningen minskas med 1980 kvm till 2773 kvm fram till december 2015. Men det blev ingen minskning. Det blev en ökning istället till 5050 kvm.

Och nu i mars 2016 är prognosen att paviljongbehovet kommer att öka med ytterligare 849 kvm till 5899 kvm till december 2016.

Och 5899 kvm är "all time high" när det gäller antalet kvm paviljong. En 589 m lång och en 150 kvm stor omöblerad villa uthyres för 330 000 kr/år - Ekerö kommun är spekulant - och utöver hyran tillkommer ca 70 000 kr/år för uppvärmning, el, vatten etc0 m bred paviljong!

Sen planering, paniklösningar, höga hyreskostnader
Det borde inte vara bristande förmåga att planera kommunens lokalbehov som framtvingat de paniklösningar med paviljonger som medför höga hyreskostnader.

Att planera aktuella lokalbehov är nämligen relativt enkelt.

Men planeringen startar alltid för sent. Det blir aldrig tid till att genomföra permanenta lösningar.

Aktuellt exempel. Årskurs 4 och 5 vid Skå skola flyttar hösten 2016 till Stenhamra skola.

Men Stenhamra skola är för liten. Det gör att paviljonger måste hyras. #66ff33

Även vid Sanduddens skola krävs paviljonger. 

Det är svårt att förstå att skolplaneringen har sådana uppenbara brister.

I stället för 2773 kvm blev det 5899 kvm.  

Hur kan det bli 5899 kvm; en felbedömning på 3126 kvm?
Det är mer än dubbelt så mycket kvm paviljong som paviljongutredningen förutskickade och som enligt PwC visade i sin rapport fick stöd via kommunens dokumenterade goda långsiktiga kapacitetsplanering av skolkapaciteten.

Det är anmärkningsvärt att göra felbedömningar på flera tusen kvm och på mer än 100% på bara ett par års sikt.

Klickar du på inläggen nedan kan du läsa mer om paviljonger i Ekerö kommun.

 


 

Nedan är den prognos som presenterades i september 2013. Som framgår skulle det 2013 - 2016 vara 5452 kvm, 4214 kvm, 2773 kvm resp. 2773 kvm. Men det blev 5899 kvm 2016 med en prognos om ytterligare 849 kvm under året.

 

 
   

 

Redaktör Red Onsdag 18 Maj 2016 kl 18.54


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer