och läser artikeln
"Vad händer med bostadsrätterna vid Wrangels väg – vad blir hyran för hyresrätterna"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Vad händer med bostadsrätterna vid Wrangels väg – vad blir hyran för hyresrätterna

AB Borätt får inte påbörja byggandet av bostadsrätterna vid Wrangels väg innan rondellen som ska byggas vid gångtunneln på Ekerövägen är byggd.

Kommunen började med gångtunneln och rondellen 1 juni 2015 och tidplanen är att bli klar i september 2016.

Borätt har därför tvingats flytta fram datum för inflyttning.

Hyran för en hyresrätt på 82 kvm som Ekerö Bostäder ska bygga blir enligt bolagets beräkningar 12300 kr/månad. Men ett energibidrag som regeringen aviserat kan sänka hyran till 9900 kr/månad.

När Ekerö Bostäders byggprojekt föredrogs i kommunstyrelsens arbetsutskott vägrade Alliansen att införa i beslutet att Ekerö Bostäder ska ansöka om investeringsstödet när det har införts. 


Några läsare har ställt frågan varför bygget av bostadsrätterna vid Wrangels väg går så sakta - och vad händer med hyresrätterna som Ekerö Bostäder ska bygga?

Första spadtaget 2014
Nästan omedelbart efter att detaljplanen för Wrangels väg blev godkänd 23 september 2014 gjordes ett symboliskt spadtag. Se mer om detta i gröna rutan till höger.

BOSTADSRÄTTERNA
AB Borätt, som fått option att bygga bostadsrätterna längs Ekerövägen, undertecknade köpeavtalet och betalade för marken sent hösten 2015.

Byggstart hösten 2015 blir hösten 2016
Ursprunglig plan var att påbörja arbetet hösten 2015 med inflyttning första kvartalet 2017 enligt Borätt. Men tidpunkten för inflyttning är nu flyttad till fjärde kvartalet 2017 och första kvartalet 2018,

Först rondell - sedan startar husbyggnationerna
I detaljplanen står att den rondell som f.n. byggs vid Wrangels väg skall vara byggd och kunna ta hand om byggtrafiken innan byggnationen av bostadsrätterna får påbörjas.

Och det är ett rimligt beslut. Om inte rondellen kan användas måste all byggtrafik åka i villaområdet och komma ut på Ekerövägen vid rondellen som finns vid OKQ8.

Bygga rondell och gångtunnel tar 15 månader
På kommunens hemsida står om vägbyggnationen att: "Bygget planeras pågå under cirka 15 månader med start i juni 2015 och beräknas vara klart under hösten 2016".

Enligt nuvarande planer är ombyggnaden av Ekerövägen klar först i september 2016.

Det gör att Borätt kan påbörja sin byggverksamhet först i höst.

HYRESRÄTTERNA
Vad är läget för hyresrätterna i samma område

Ekerö Bostäder har utarbetat en investeringskalkyl för hyresbostäderna och med den som underlag beslutat att starta nyproduktionen. Men först måste detta beslut godkännas i Kommunfullmäktige som behandlar ärendet den 24 maj 2016.

Boendekalkylen visar att hyran för en lägenhet om 82 kvm blir 12 300 kr/månad.

Men med den låga energiförbrukning som husen kommer att ha finns möjlighet för Ekerö Bostäder att söka ett investeringsstöd som aviserats av regeringen.

Totala investeringen för byggprojektet är kalkylerad till 181,5 mkr. Men investeringsstödet blir 40 mkr enligt regeringens förslag. 

Texten nedan publicerades 2014 på kommunens hemsida.

Idag togs första spadtaget för byggandet av 65 nya hyresrätter på Wrangels väg

Ekerö Bostäders styrelseordförande, Ingemar Hertz och VD, Mats Viker, invigde genom ett första symboliskt spadtag för bygget som kommer att ge Ekerö ca 65 nya hyreslägenheter.

Det som planeras är 65 hyresrätter (byggs av Ekerö Bostäder), 130 bostadsrätter (byggs av AB Borätt) och en ny rondell (byggs av Ekerö Kommun).

Byggarbetet inleds med att Ekerö Bostäder bygger parkeringshus som färdigställs sommaren 2015. Därefter påbörjas arbeten för bostäderna hösten 2015.

Inflyttningen i de nya bostäderna beräknas kunna påbörjas vid årsskiftet 2016/2017.

Aviserat stöd skulle därför sänka hyreskostnaden för en lägenhet på 82 kvm från 12 300 kr/månad till 9 900 kr.

Självklart ska Ekerö Bostäder ta tillvara möjligheten att söka detta stöd. Men det anser tydligen inte Alliansen.

När ärendet behandlades i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) den 26 april 2016 vägrade Alliansen att i beslutet införa att Ekerö Bostäder ska ansöka om det statliga investeringsstödet för energieffektiva hyresrätter när det har införts.

Genom Alliansens vägran tvingades oppositionen* att reservera sig med texten: "att för det fall det statliga investeringsstödet för energieffektiva hyresrätter införs ska detta sökas".
*Enbart S och MP är representerat i KSAU.

Att detta bidrag ska sökas är så självklart att Alliansens agerande kan framstå som en skröna. Men klicka här för att läsa den reservation som oppositionen tvingades skriva.

Trafik på yta där barn vistas
De boende i villorna i närheten har klagat på den förväntade ökade biltrafiken som 180 nya bostäder tillskapar. Men de lugnas av att de flesta bilister kommer att välja att köra på gångfartsgatan där barn vistas och inte kommer att passera villaområdet. (!) 

I genomförandebeskrivningen står att "Tillfart till bostadsområdet sker i dag från cirkulationsplatsen vid Ekvägen (=rondellen vid OKQ8), Villavägen och Wrangels väg. Denna möjlighet kommer att finnas kvar men trafiken på dessa vägar bedöms bli begränsad...".

Se bilden till höger.

Där framgår att om bilisterna väljer att utnyttja nya rondellen för att komma till P-garagen - vilket är förhoppningen - kommer merparten av bilarna till och från 320* lägenheter att passera ytorna där barn leker.

*Totalt omfattar området ca 135 lägenheter byggda av Borätt och Seniorgården, 79 byggda av Ekerö bostäder  och 106 befintliga lägenheter, dvs totalt ca 320 lägenheter.

Nedan kan du se planen för vägbygget vid Wrangels väg. Den omtalade rondellen syns till höger i bild.

Avsikten med den nya rondellen är att bilisterna mot Wrangels väg ska svänga av vid rondellen och sedan köra på det gulmarkerade området som är gångfartsgata, dvs yta där barn vistas, för att komma till garagen.

I bildens övre del - längs Wrangels väg - ser du dels ett P-däck för bostadsrätterna dels ett P-däck för hyresrätterna. Dessa är två resp. tre våningar. Vill du se bilden ovan i större storlek klicka här.

 

Redaktör Red Lördag 14 Maj 2016 kl 19.14


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer