och läser artikeln
"Lär av misstagen från idrottshallen/Mälaröhallen – ny hall behövs i Ekerö 2019"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Lär av misstagen från idrottshallen/Mälaröhallen – ny hall behövs i Ekerö 2019

Kultur och fritidsnämnden föreslår i sin anläggningsplan för 2016 - 2020 en ny fullstor idrottshall 2019. Det gäller att nu börja planera för denna hall.

Men lika viktigt är att lära av misstagen från idrottshallen som är under slutbyggnad så att inte samma kostnadsöverdrag och försening uppstår igen.

Trots den nya idrottshallen/Mälaröhallen har Ekerö kommun nationellt minst antal fullstora hallar.

Kommuner i samma storlek som Ekerö har nationellt i snitt 8,0 fullstora hallar med en spridning mellan 3-17 hallar.

Ekerö har 2, med nya idrottshallen.

 

I vänstra spalten visas att budgeten för idrottshallen/Mälaröhallen var 47 mkr men att kostnaden blir minst 87 mkr.

I högra spalten visas att Ekerö trots den nya hallen är en av de kommuner där invånarna har minst tillgång till en idrottshall. Vidare redovisas att en ny hall föreslås till 2019 till en kostnad av 30 mkr.

Ekeröbloggen använder det officiella namnet "Mälaröhallen" på idrottsanläggningen vid Ekebyhovsskolan.

 

47 miljoner kr blev 86 miljoner kr
Idrottshallen - Mälaröhallen - är snart klar. Slutbesiktning planeras till den 19 maj. Som bekant har budgeten vida överskridits. På flera läsares begäran ges nedan en redovisning av nedlagda kostnader.

Bygget med hallen påbörjades strax före valet 2014 genom att f.d. kommunalrådet Carpelan (M) med en grävskopa tog ett symboliskt spadtag.

Men Byggnadsnämnden lämnade startbesked för själva hallen först i mars 2015, ett halvt år efter Carpelans spadtag.

Budgeten för idrottshallen var 41 mkr för själva byggnaden och 6 mkr för markarbeten.

Men projektledningen såg relativt omgående att budgeten inte skulle hålla.

I en PM daterat maj 2015 redovisas Citat "Anbudet för själva byggnaden slutade på drygt 42 mkr och kommunstyrelsens fattade tilldelningsbeslut på motsvarande summa". Slut citat.

Det var endast en anbudsgivare.

Kultultur- och fritidsnämndens anläggningsplan
F
ör de kommuner som är mindre än Ekerö - har färre än 5000 ungdomar - är det i genomsnitt 743 ungdomar per fullstor hall. Och för de kommuner som är större än Ekerö - har fler än 10000 ungdomar - är det 1626 ungdomar per fullstor hall.  

Det är 1100 barn och ungdomar per anläggning i de kommuner som har lika stort antal barn och ungdomar som Ekerö kommun.

I Ekerö är motsvarande siffra 5300 barn per anläggning.  

I kommuner i samma storlek som Ekerö finns nationellt i snitt 8,0 fullstora hallar per kommun med en spridning mellan 3-17 hallar. I
Ekerö finns det en sådan hall. Det blir två med Ekebyhovshallen.

Klicka här för att se dessa uppgifter i kommunens dokument.

Jämfört med andra Stockholmskommuner hade Ekerö 2010 högst andel invånare per hall med 25 400 stycken. Bland kommuner
med liknande storlek var utfallet 6445 invånare per hall.

Samtidigt redovisades i denna PM en prognos på byggprojektet på 64,3 mkr och markarbeten för 8,7 mkr eller totalt 73 mkr mot budgeterat 47 mkr.  

Vill du se texten nedan i större format klicka här. 

I årsbokslutet för 2014 framgår att nedlagda kostnader under året för idrottshallens var 10 mkr.

I årsbokslutet för 2015 står att nedlagda kostnader under året var  47 mkr.

Totalt har alltså projektet kostat 57 mkr under 2014 och 2015.

När budgeten för 2016 fastställdes i november 2015 budgeterades  26 mkr för att färdigställa hallen.

Detta ger en total kostnad på 83 mkr (57+26) mot ursprunglig budget om 47 mkr.

Men i april 2016 inser projektledningen att det krävs ytterligare 4 mkr utöver de budgeterade 26 för att färdigställa hallen.

Det gör att totalkostnaden nu är uppe i 87 mkr mot en ursprunglig budgeterad kostnad på 47 mkr. 

Källorna ovan är 5-6 år gamla i dagsläget. Men Ekerö har inte byggt någon idrottshall sedan dess. Men sannolikt har det byggts idrottshallar i befolkningsmässigt jämförbara kommuner. Det gör att statistiken för Ekerös del enbart kan ha försämrats. 

Detta gör att med Mälaröhallen har Ekerö ca 13 -14000 invånare per hall. Dvs Ekerö är trots nya hallen en av de kommuner som har högst antal invånare per hall.

Detta gör Kultur- och fritidsnämnden i sin anläggningsplan för 2016 - 2020 skriver: "Under 2016 färdigställs sporthallen vid Ekebyhovsskolan. För att säkra kvantitetsbehovet av inomhusanläggningar behövs ytterligare en anläggning byggas, en träningsarena med 2 fullstora idrottsgolv (2 st x42m)."

Det framgår nedan av anläggningsplanen att Kultur- och fritidsnämnden föreslår att investering i denna idrottshall görs 2019. Dvs om ca 2 - 3 år. Som framgår är investeringen 30 mkr.

Har du svårt att läsa texten klicka här.. 

Det är alltså dags att såväl lära sig av misstagen för Mälaröhallen som att påbörja en planering var hallen ska placeras.

Trots att entreprenaden för hallen, exklusive markarbeten, uppgick till 42 mkr enligt projektledningens egna uppgifter hamnar slutnotan på 87 mkr.

Det är självklart häpnadsväckande att en hall som kostnadsberäknats till 47 mkr - och anbudet på själva byggnaden var 42 mkr - får en slutnota på (minst?) 87 mkr. En fördyrning på ca 40 mkr.

Förhoppningsvis gör kommunen en grundlig utredning hur det kunde bli ett sådant kostnadsöverdrag.

Denna utredning behövs då det enligt kommunens egna planer är dags att påbörja planeringen för nästa hall. Och här måste planeringen bli bättre. Läs om detta i högra spalten.

Klickar du har kan du i inlägget se vad en del av sporthallens extra kostnader består av.

T.ex. ingick inte i kalkylen konsulter, byggprojektledning på 5,5 mkr. Markundersökningen var bristfällig och gav en merkostnad om 2,7 mkr, felaktiga uppgifter om vatten, el kostade 3,3 mkr. Att hallen måste ha en panna för uppvärmning ingick inte i investeringskalkylen. Här blev det en extra kostnad om 3,3 mkr osv osv.

Förhoppningsvis gör kommunen en grundlig utredning hur det kunde bli ett kostnadsöverdrag på nästan 40 mkr.

Redaktör Red Lördag 7 Maj 2016 kl 17.37


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer