och läser artikeln
"Ny plan för Ekerö centrum löser inte trafikkaos och parkeringsproblem"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ny plan för Ekerö centrum löser inte trafikkaos och parkeringsproblem

Trafikverket spolade i augusti 2015 ett förslag från Ekerö kommun till detaljplan för Ekerö centrum och krävde ett helt nytt förslag som stöds av trafikutredningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade i februari 2016 att Stadsarkitektkontoret ska fortsätta arbetet med att utarbeta en detaljplan för området kring Ekerö centrum.

Planen innebär i huvudsak samma exploatering som tidigare planförslag. Bl a kommer bussdepåtomten att tas i anspråk för bostäder, kontor, handel och parkering.


Enligt en konsultrapport som Ekerö kommun beställt kommer trafikkaoset och parkeringseländet vid Ekerö centrum att kvarstå efter denna exploatering.

På längre sikt, om drygt 15 år klarar inte korsningen Ekerövägen/Bryggavägen av den förväntade trafikvolymen. Någon form av planskild vägkorsning kan komma att krävas. Men denna fråga utreds inte närmare.

Och konsultrapporten fick inte politikerna se! Inget samråd har vidare skett med Trafikverket.KONSULTRAPPORTEN (som politikerna inte sett)
Planskild korsning Ekvägen/Bryggavägen

Enligt konsultrapporten,* som omfattar 35 sidor, går det inte att klara trafikbelastningen vid korsningen Ekerövägen/Bryggavägen vid den trafikvolym som förväntas om drygt 15 år. (2035)
*Norkonsult, Trafikutredning program Ekerö Centrum 2016-01-15

I rapporten nämns att någon typ av planskild korsning kan komma att krävas. Men det utreds inte närmare.

Rapporten nämner att en lösning skulle kunna vara att sänka Ekerövägen på en sträcka förbi Ekerö centrum, låta den lokala trafiken, såväl bilar som fotgängare och cyklister, passera över Ekerövägen och ansluta Ekerövägen med ramper. Se skiss på detta i ljusblå fältet till höger.

En sådan lösning skulle ge stora fördelar för den lokala trafiken, för att utveckla ett attraktivare och mindre bullerstört centrum och för den genomgående trafiken längs Ekerövägen.

Det nämns även att en möjlighet kan vara att trafiken fördelas på annat sätt, exempelvis genom ytterligare en bro. Kanske vid Tappsund, dvs vid andra sidan av centrum?

Vad som redovisas ovan kan sägas vara slutsatsen i konsultrapporten.

Från vänster till höger i bilden går Ekerövägen. Nedtill i bilden är Bryggavägen. Upptill är Tappströmsvägen, som passerar kommunhuset.

I rapporten står att Ekerövägen även fortsättningsvis kommer att ha låg hastighetsbegränsning.

Därför behövs inga långa på- och avfartssträckor och stödmurar kan användas för att minimera intrånget ytterligare. 

Men Ekerös pendlare får nog vänja sig vid köbildning vid Ekerö Centrum då ovanstående förslag ligger utanför konsultuppdraget att utreda.

Låt oss därför titta på de förslag som utretts.

Vilken planering har gjorts och vad pågår
I och med flytten av SL:s bussdepå har ett material (program) tagits fram och redovisats för politikerna i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med materialet är att klargöra förutsättningarna för detaljplaneläggning av området kring Ekerö centrum, depåtomten, kommunhuset samt befintlig infartsparkering.

En av de stora utmaningarna vid planeringen av Ekerö centrum är trafiksituationen med tillhörande parkering.

Enligt planerna för bussdepåtomten kommer det att bli handel, kontor, ca 275 lägenheter och ett parkeringsgarage.

Vid Wrangels väg blir det ca 180 nya lägenheter och vid Tappsund (fabriken) blir det uppåt 450 -500 lägenheter och småhus. Byggnation sker även vid Jungfrusund, Skomakartorp, Ekerövallen etc.

Då nybyggnation kommer att ske på ett antal andra ställen kommer antalet bilar som passerar korsningen Ekerövägen/Bryggavägen öka kraftigt.

I dag passerar drygt 22 000 bilar korsningen men det kommer att öka till drygt 30 000 bilar. Se gröna textrutan nedan.

Situationen upplevs i dag tidvis som kaotisk. Tittar vi drygt 15 år framåt - dvs mot 2035 - blir situationen helt ohållbar om inget görs.

Ingen trafiklösning som Norkonsult studerat för korsningen Ekerövägen/Bryggavägen klarar den trafikvolym som förväntas 2035.

Politikerna har inte fått ta del av konsultrapporten
Norkonsults rapport ingick inte i det material som redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2016 när utskottet beslutade att en detaljplan för Ekerö centrum, bussdepåtomten, skulle utarbetas. Klicka här för att se det material som redovisades för politikerna och som de beslutat ska ligga till grund för planeringen.
Utdrag ur Norkonsults rapport daterad 16 januari 2016

"Trafikmängden på Ekerövägen norr om Bryggavägen /dvs trafik som passerar Tappströmsbron/ beräknas vara ca 31 500 fordon per dygn år 2035 vilket bedöms stämma väl överens med den trafikprognos som tagits fram till arbetsplan för E4 Förbifart Stockholm, och som redovisar 41 000 fordon/vardagsmedeldygn år 2035 på Drottningholmsvägen mellan Förbifarten och korsningen med Färentunavägen"

Konsultrapporten finns inte heller publicerad på kommunens hemsida.

I gröna och gula fälten till höger kan du läsa mer om förväntad nybyggnation och förväntad trafikvolym om drygt 15 år. 

Alternativ korsningen Ekerövägen/Bryggavägen
Norkonsult har studerat olika alternativ för korsningen Ekerövägen/Bryggavägen.

T.ex. att Tappströmsvägen (vägen som passerar kommunhuset) ansluts vid den rondell som nu byggs vid Wrangels väg. Det medför att korsningen Ekerövägen/Bryggavägen blir en trevägskorsning. Se rosa rutan till höger.

Även andra alternativ har studerats.

Men enligt Norkonsults trafikutredning är bästa alternativet att nuvarande signalreglerade korsning ersätts med en tvåfilig rondell (cirkulationsplats) Se skiss i grå rutan i högra spalten.

En tvåfilig rondell förordas även av SL och Trafikverket.

En rondell gör att bussar som pendlar Brommaplan - Ekerö Centrum kan vända i rondellen och inte behöver åka in på Bryggavägen som idag.

Tanken är att bussar som färdas lokalt i Ekerö har busshållplatsen på Bryggavägen och bussar till/från Brommaplan har busshållplatsen på Ekerövägen mellan Tappströmsbron och den nya tänkta rondellen. Och vänder vid rondellen.

Men även om köerna blir minst vid en tvåfilig rondell-lösning klarar den inte trafikbelastningen på Ekerövägen vid den trafikbelastning som förväntas 2035 enligt Norkonsults trafikutredning.

Någon typ av planskild korsning kan komma att krävas.

En lösning som inte utretts utan bara skissats i rapporten och som redovisades inledningsvis. Även en ny bro nämns i rapporten.

Vid ovanstående trafiklösning ansluter Tappströmsvägen, som idag passerar kommunhuset, Ekerövägen vid den rondell som byggs vid Wrangels väg.

Men med denna lösning blir det köbildning såväl vid denna rondell som vid Bryggavägen/Ekerövägen oberoende av om denna korsning är signalreglerad eller har en rondell, vid den trafikvolym som förväntas om ca 15 år. Konsultrapporten förkastar därför denna lösning.

Parkeringen lika svår att lösa som trafiksituationen
Norkonsult uppskattar behovet till ca 260 nya P-platser - utöver de befintliga - för de nya kontoren och de 275 nya lägenheterna på bussdepåtomten. Byggs sedan det kontorshus vid brofästet om omnämns som ett nytt kommunhus krävs fler P-platser.

Och kunderna till Ekerö Centrum blir fler både genom befolkningsökningen och genom att utbudet av attraktiva butiker växer och här krävs fler P-platser.

Initialt ingick i planen ett parkeringshus på bussdepåtomten med påfart från Ekerövägen. Men påfart från Ekerövägen har förkastats av alla remissinstanser, bl.a. SL och Trafikverket.

Ett P-garage måste därför, sannolikt, ha påfart från Ångbåtsvägen, dvs vägen mellan Bryggavägen och Radioaffären.

Men redan idag kan det vara kö från Radioaffären till Bryggavägen då trafiken på Bryggavägen har förkörsrätt.

Här har ingen trafiklösning presenterats. Kommer det att bli stor köbildning vid korsningen Ångbåtsvägen/Bryggavägen?

Parkeringen vid kommunhuset är en infartsparkering, och är redan i dag underdimensionerad. Där kan inte besökare till Ekerö centrum parkera. 

Detta är en tidig principskiss över en tvåfilig rondell vid korsningen Ekerövägen - Bryggavägen. Bryggavägen är till höger. Trots att detta är den bästa lösningen klarar den inte förväntad trafikvolym om drygt 15 år. 

Som framgår av ovan översiktliga genomgång av trafiksituationen får sannolikt blivande utbyggda Ekerö centrum svåra trafik- och parkeringsproblem.

Försäljningen av bussdepåtomten ger 127 milj kr
SL avser att sälja bussdepåtomten för 127 milj kr. Detta höga säljpris gör att det krävs många lägenheter, kontor och affärer för att få ekonomi i investeringen för Carlshofs Fastighetsholding AB som tecknat ett preliminärt köpekontrakt med SL.

När det gäller Ekerövägen efter Färingsörondellen skriver Norkonsult att de trafikflöden som prognosticeras knappast kommer att få plats i ett körfält i vardera riktningen utan att långa köer bildas. (Ett körfält blir ju reserverat för bussar.) Norkonsult skriver även att Färingsörondellen inte kommer att klara större trafikmängder än rondellen vid Bryggavägen. "De stora trafikflödena söderut på eftermiddagen kommer alltså att stoppas upp i köer redan norr om Tappströmsbron om inte ytterligare ombyggnationer längs Ekerövägen än de som planeras nu genomförs." 

Redaktör Red Måndag 2 Maj 2016 kl 09.13


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer