och läser artikeln
"Arbetsmiljöverket kräver riskanalys innan flytten av Ekebyhovsskolans högstadium i Ekerö"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Arbetsmiljöverket kräver riskanalys innan flytten av Ekebyhovsskolans högstadium i Ekerö

Arbetsmiljöverket fann vid sin inspektion av Ekebyhovsskolan att det saknades en skriftlig riskbedömning för flytten av högstadiet till Tappströmsskolan. 

Ingen riskbedömning gjordes inför beslutet att flytta skolans högstadium till Tappströmsskolan i höst. Något som opposition och föräldrar klagat på.
 

Arbetsmiljöverket kräver nu att riskbedömningen görs innan flytten genomförs.

Arbetsmiljöverket fann även att det är brister i ventilationen samt kloaklukt i grundsärskolan.

Arbetsmiljöverket kommer att göra en uppföljning den 16 september att de totalt 7 bristerna är åtgärdade enligt Arbetsmiljöverkets ställda krav i rapporten.


Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av miljön vid Ekebyhovsskolan den 13 april 2016.

Av inspektionen framgår bl.a. brister i ventilationssystemet och stank av avlopp i grundsärskolans lokaler.

Men det som är förvånande är att när det gäller flytten av högstadiet till Tappen står i rapporten:

"Skolan kunde vid inspektionen inte redovisa någon dokumenterad riskbedömning kring den planerade förändringen där berörda arbetstagare, skolpersonal, elever och skyddsombud har fått delta."

Riskbedömningen ska enligt arbetsmiljölagen vara gjord före beslutet om högstadieflytten. Se gula textrutan till höger om vad lagen kräver och i den bruna rutan vad Arbetsmiljöverket kräver i inspektionsrapporten.  

Vad säger lagen
Arbetsgivare ska erbjuda arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riskbedömningar vid planerade förändringar i verksamheten ingår som en viktig del i detta arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljölagen 6 kap. 4 §
Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler ... av arbetsorganisation.

Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.

Det pågår dock ett arbete med riskbedömning på central nivå i kommunen, men ingen görs på skolan.   

Förankring saknas

Men arbetet på central nivå är tydligen inte förankrat på Ekebyhovsskolan i sådan grad att representanter för arbetsgivare, fack, elever och skyddsombud känner sig delaktiga i arbetet.   

Beslutsdokument saknas
När beslutet om flytten togs av Barn- och utbildningsnämnden den 11 februari 2016 saknades riskanalys, konsekvensbedömning, alternativa förslag osv vilket krävs för att kunna ta ett rättssäkert beslut. Och detta saknas fortfarande.

Demokratin urholkas
Till detta kommer att allmänhet, föräldrar, lärare, elever inte har kunnat få del av den arbetsprocess som lett fram till högstadieflytten.

Och detta leder till dåligt förankrade beslut som skadar förtroendet för demokratin.

Nedan kan du se utdrag ur den del av inspektionsrapporten som berör riskanalysen, den dåliga ventilationen och stanken av kloak för barnen på grundsärskolan.

 Krav på riskbedömningen enligt Arbetsmiljöverket

Citat: Innan ni genomför den planerade förändringen i er verksamhet ska ni undersöka och bedöma vilka risker för ohälsa och olycksfall som förändringen kan medföra för en eller flera av arbetstagarna eller eleverna.

Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt.

Av riskbedömningen ska framgå vilka riskerna r och om de är allvarliga eller inte.

Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni
inte genomför omedelbart.

Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt.

I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem om ska se till att de genomförs.

Genomförda åtgärder ska kontrolleras. Slut Citat.

 

Arbetsmiljöverket fann även den sedan länge kända bristen med dålig ventilation

Arbetsmiljöverket fann även stinkande kloaklukt

Arbetsmiljöverket har ett uppföljningsbesök 2016-09-16 för att se vad kommunen har gjort med anledning av de brister och krav som redovisats. 

Klicka här om du vill läsa hela rapporten. Den är på 7 sidor.

 

Redaktör Red Tisdag 26 April 2016 kl 10.12


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer