och läser artikeln
"Kommunalrådet Reuterskiöld och ordföranden i Tekniska nämnden påstår
Skandalbygget Roshagen är upphandlat enligt Ekerö kommuns regler – sant eller falskt"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Kommunalrådet Reuterskiöld och ordföranden i Tekniska nämnden påstår
Skandalbygget Roshagen är upphandlat enligt Ekerö kommuns regler – sant eller falskt

Kommunen följde inte sina egna rutiner vid upphandling av Arcer som totalentreprenör för skandalbygget Roshagen. Men hade reglerna följts hade aldrig företaget Arcer upphandlats.

Du kan nedan lyssna när Reuterskiöld hävdar att kommunen har väl fungerande regler för investeringar och att dessa regler har följts vid upphandlingen av Arcer.

Du kan höra Reuterskiöld säga: Det är inget fel på upphandlingen av företaget Arcer, det är Arcer det är fel på.

Du kan även lyssna när Forsell, ordföranden för Tekniska nämnden, säger att alla regler och rutiner har följts och förstärker detta med:

"Det är på det sätt som Arcer upphandlats som vi gör upphandling. Det gör att samma problem kommer att uppstå igen". Fler framtida miljonkostnader för skattebetalarna kan tydligen förväntas.

Läs inlägget noga och bedöm själv om Reuterskiöld, Forsell har rätt om upphandlingen.


Som alla vet har Arcer, som är totalentreprenör för Roshagen, avstängts av kommunen pga oförmåga att färdigställa bygget.

Kommunen följer inte sina egna rutiner
Kommunen har skött upphandlingen av Arcer på ett klandervärt sätt. Kommunen har inte följt sina egna regler för upphandlingen. Hade kommunen följt dessa hade Arcer aldrig fått uppdraget. Detta visas nedan. 

Information: De ljudsnuttar som finns i inlägget är hämtade från kommunfullmäktige 19 april 2016.

De är redigerade då inläggen är för långa att återges i sin helhet.

Men låt oss först lyssna på uttalanden från ledande företrädare  för kommunen när de påstår att kommunen inte har gjort något fel i upphandlingen. Felet är enbart Arcers. 

ORDFÖRANDEN FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
Upphandlingen hade inte kunnat göras på annat sätt
hävdade Forsell. Felet är enbart att Arcer inte klarade av uppdraget. Klicka här för att lyssna på detta.

Som du hörde säger Forsell att det som hänt vid Roshagen kommer att hända igen eftersom det är på detta vis som kommunen gör upphandling och kommunen har inte gjort något fel.

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Lyssna att Reuterskiöld (M) hävdade att Arcer skulle ha upphandlats även om upphandlingen gjordes om.

Som du kommer att höra nedan svarar Reuterskiöld på en fråga om kommunen har väl fungerande rutiner vid upphandling och om dessa rutiner tillämpades vid upphandlingen. Svaret var JA.

Stora kostnader för underentreprenörer
Kommunen har ett ansvar när Arcer med omedelbar verkan avförs som huvudentreprenör för Roshagen. 

De underentreprenörer som Arcer anlitade förutsatte att med  kommunen som ansvarig för upphandling av Arcer var det riskfritt att vara underentreprenör till Arcer.

Nu hamnar de i en svår situation. Sannolikheten minskar att de får betalt för sina arbeten.

Stora merkostnader för kommunen
Forsell påtalade med emfas i kommunfullmäktige att kommunen inte drabbas ekonomiskt pga av vitesklausuler etc.

Men det är stora merkostnader för kommunen är att Roshagen som skulle vara inflyttningsklart i oktober inte blir inflyttningsklar förrän 7 -8 månader senare.

Kommunen får dyrt betala till andra kommuner där de personer vistas som annars skulle bo i Roshagen. Och även de pågående rättsprocesserna kostar pengar. 

Klicka här för att höra detta. 

KOMMUNENS FASTIGHETSCHEF - VIKER
Viker är chef över kommunens fastighetsavdelning som är ansvarig för byggnationen av Roshagen. Viker har i lokaltidningarna hävdat att det inte var fel på upphandlingen. Den kunde inte göras på annat sätt. Se gröna texten till höger.

Viker är inte bara fastighetschef utan även VD för Ekerö Bostäder.
Vikers åsikt är att inget hade kunnat göras annorlunda i upphandlingen av Arcer. Detta påstående bör oroa skattebetalare och hyresgäster i Ekerö Bostäder inför alla upphandlingar som krävs för byggnationen av hyreslägenheterna vid Wrangels väg.. 
 

Kommunen följer inte sina egna regler

Texten nedan är hämtad från det tjänsteförslag som fastighetschef Viker förelade tekniska nämnden när Arcer tilldelades totalentreprenaden. Som du ser sker först en prövning att anbudsgivarna uppfyller ett flertal krav. De anbudsgivare som inte uppfyller kraven sållas bort. De företag som klarar prövningen får sina anbud utvärderade. Vid denna utvärdering är utvärderingsgrunden lägst pris.

Men Arcer klarar inte första prövningen

Att Arcer inte klarar första prövningen visas efter texten nedan.

Klicka här för att läsa texten ovan i tjänsteförslaget om utvärdering av anbudsgivare 

 
 

Nedan är några av kraven på anbudsgivare som krävs enligt kommunen för att de ska få sina anbud utvärderade. Och Arcer klarar inte kraven.

 1. vara registrerad för redovisning av skatt och sköter dessa utan anmärkning.
  Arcer har aldrig betalat arbetsgivaravgift enligt Skatteverket. Detta måste ge en stor varningsflagg. Detta kan enkelt kontrolleras via ett telefonsamtal till skatteverket.
 2. stabil ekonomi
  Arcer hade enligt uppgifter tillgängliga i februari 2015 en omsättning på 98 000 kr och en förlust på
  32 000 kr. Detta borde ge en stor varningsflagg. Klicka här för att läsa årsredovisningen som var tillgänglig när Arcer fick uppdraget.
 3. referens från liknande uppdrag
  Arcer redovisade som referens några villor byggda i Lettland. Ett krav måste vara att referensobjekten är i Sverige. Det visar att Arcer klarar svensk bygglagstiftning, svenska arbetsmiljökrav, betalar skatter och avgifter etc. Bolaget registrerades september 2013 och med en omsättning om 98 000 kr kan inte många objekt ha byggts i Sverige. Detta borde ge en stor varningsflagg. Klicka här för att se referenserna.
 4. seriös ägare
  En delägare till Arcer är ECO Byggsystem Lidingö AB. Företaget är registrerat hos kronofogden. I revisorsberättelsen för den årsredovisning som fanns att tillgå för företaget när avtalet tecknades med Arcer framgår Citat: "att skatter och avgifter inte har erlagts vare sig till rätt belopp eller i rätt tid". Revisorn skriver vidare att "Bolagets redovisning har under året varit behäftad med väsentliga brister vad gäller den löpande redovisningen samt löpande avstämning av väsentliga balansposter. Detta medför att jag inte kan uttala mig om storleken på bolagets kundfordringar och leverantörsskulder. Med en sådan delägare och med den kända historiken för Arcer kan man förutse att det kommer att bli framtida problem när Arcer antas som totalentreprenör till gruppboendet Roshagen. Detta borde ge en stor varningsflagg. Klicka här för att läsa revisionsberättelsen. Klicka här för att se att Eco Byggsystem Lidingö AB är delägare i Arcer. Det framgår även att företaget har enbart 1 anställd liksom Arcer.
 5. har relevant teknisk kompetens
  Arcer har en anställd enligt tillgängliga uppgifter. Detta borde ge en stor varningsflagg. Klicka här för att läsa årsredovisningen. Där framgår att Arcer enbart har 1 anställd.
 6. krav på organisationen
  En totalentreprenör med 1 anställd, som inte uppbär lön, har knappast en organisation som uppfyller rimliga krav på kapacitet för uppdraget. Eller har de krav som kommunen ställer på rutiner för kvalitetsarbete, miljöarbete, arbetsmiljöarbete etc
  Arcers arbete blev stoppat för att arbetsmiljökrav inte följdes.

Sammantaget visar detta så många brister att Arcer inte är kvalificerad att få sitt anbud utvärderat. Trots detta fick Arcer totalentreprenaden. Att Arcer måste avföras från uppdraget är inte förvånande med alla ovan redovisade brister.

En granskning av upphandlingen visar att det saknas insikt hos ledande företrädare för Alliansen att miljonrullningen vid Roshagen har uppstått genom klandervärd upphandlingen och brister i ledningen. En ledning som inte följer de regler som finns för att en anbudsgivare ska få sitt anbud utvärderat. En ledning som försvarar sitt eget klandervärda agerande.

 
  Det finns inget personligt ansvar för att upphandlingen skett så klandervärt att skattebetalarna får betala miljontals kronor för den uppkomna förseningen. Bristen i upphandlingen kan inte sägas bero på kapacitetsproblem. Uppgifterna som redovisats ovan kan fås via 15 - 30 minuters googling på Internet. Bristen kan inte bero på kompetensbrist då det inte krävs specialistkunnande. 
 

Redaktör Red Torsdag 21 April 2016 kl 12.41


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer