och läser artikeln
"Ekerö fastighetskontor svarar inte Länsstyrelsen – informationschefen förklarar varför"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö fastighetskontor svarar inte Länsstyrelsen – informationschefen förklarar varför

Som alla vet upphävde Länsstyrelsen 2016-03-30 det tidsbegränsade  bygglovet för pelletsanläggningen som ska värma upp idrottshallen vid Ekebyhov. 

Länsstyrelsen begärde före beslutet upplysningar från fastighetskontoret om pelletsanläggningen samt om fjärrvärmeanläggningen  för att kunna ta ställning i ärendet.

Men fastighetskontoret gjorde bedömning att Länsstyrelsen inte behöver få något svar. Fastighetskontoret erbjöds även att  kommentera överklagandet, men avstod från detta.

Av Länsstyrelsens avslagsbeslut framgår att utan de begärda uppgifterna fanns inte förutsättning för att bevilja det tidsbegränsade bygglovet.

Beslutet att inte svara Länsstyrelsen (kanske) hade ett avgörande inflytande på utgången av överklagandet.

Nedan kan du lyssna när  Ekerös informationschef Johan Elfver förklarar i Radio Viking varför fastighetskontoret inte svarade på brevet från Länsstyrelsen. 


I radioprogrammet Godkväll Mälaröarna som sändes i Radio Viking 14 april 2016 ställdes en fråga till kommunens informationschef Johan Elfver om den pelletsanläggning som ska värma upp sporthallen vid Ekebyhov.  
Budbäraren är oskyldig
I inlägget nämns flera gånger informationschef Johan Elfver i samband med att informationen är felaktig eller missvisande. 
Frågan löd: Länsstyrelsen har för sin bedömning om bygglovet är tillfälligt bl.a. begärt upplysningar om den planerade fjärrvärmeanläggningen vid Ekebyhos reningsverk.

Men tekniska kontoret gav inte några upplysningar och avstod även från att kommentera och ge sin syn på överklagandet. Varför är det sådant slarv i vår kommun? Det är ju inte första gången.

Detta får inte uppfattas som kritik av Elfver.

Elfver återge enbart den information han fått från fastighetskontoret.

Och med nedanstående uttalanden från fastighetschef Viker kan informationen inte bli annat än märklig.

Informationschef Johan Elfver besvarar frågan och säger inledningsvis: "På fastighetskontoret och kommunen har man gjort en annan  bedömning om kommentarer till Länsstyrelsens beslut att upphäva den tillfälliga pelletsanläggningen som ska värma den nya sporthallen".

Uttalandet är svårtolkat, men lagrummet för tidsbegränsade bygglov är klar och tydlig.

Exempel
Vikers uttalande i Mälarö Tidning

Citat: ... Mats Viker håller inte med om Länsstyrelsens kritik på någon punkt. "- Vi tycker att det här beslutet är väldigt märkligt". Slut citat.

Länsstyrelsen skriver bl.a. i sitt beslut att upphäva det tillfälliga bygglovet: Citat "För att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas krävs att den sökta åtgärden verkligen är tillfällig". (Åtgärden är pelletsanläggningen.) 

Länsstyrelsen hänvisar här till ett antal domar i sitt beslut. Det ska även enligt plan- och bygglagen finnas en avvecklingsplan för den tillfälliga åtgärden och länsstyrelsen konstaterar att sådan saknas.

Länsstyrelsens beslut och brev till kommunen finns publicerade i var sitt inlägg.

 

Det är ställt mot detta som Länsstyrelsen skriver i sitt brev till kommunen: "Länsstyrelsen önskar att ni inkommer med en avvecklingsplan samt ger närmare upplysningar om den planerade fjärrvärmeanläggningen" vid Ekebyhovs reningsverk.

Och när fastighetskontoret inte svarar skriver Länsstyrelsen bl.a. i sitt beslut att "då det tillfälliga behovet inte kan anses ha visats bedömer Länsstyrelsen att förutsättningarna att bevilja tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § PBL inte föreligger".

Som framgick av Elfvers svar gjorde fastighetskontoret en annan bedömning än Länsstyrelsen. Bedömningen var att Länsstyrelsen inte behövde den efterfrågade informationen. (!!)

Fastighetskontoret okunnig om plan- och bygglagen
Elfver säger i Radio Viking att fastighetskontoret har överklagat Länsstyrelsens beslut och även ansökt om permanent bygglov.

Detta märkliga agerande kommer att kommenteras i ett kommande inlägg där du även kan läsa fastighetskontorets överklagande.

Elfver säger sedan att man inte behöver oro sig över att det är ett svartbygge. Och för lugnande fram att det är byggnadsnämnden som beslutar om sanktionsavgift. (!?)

Men innan Stadsarkitektkontoret gett startbesked får inget byggas enligt Plan- och bygglagen.

Det står t.o.m. i det tidsbegränsade bygglovet att byggnadsåtgärderna inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.

När du lyssnar på radioutsändningen bör du veta att enligt plan- och bygglagen får man inte bevilja tidsbegränsat bygglov om förutsättningarna för permanent bygglov är uppfyllda.

Detta gäller även om pelletsanläggningen är tillfällig.

Tänk på att Länsstyrelsen anser i sitt beslut

  • att kommunen inte har motiverat varför bygglovet ska vara tillfälligt, vilket är ett lagkrav
  • att fjärrvärmeanläggningen vid Ekebyhovs reningsverk är för vagt beskriven
  • att en avvecklingsplan för pelletsanläggningen saknas, vilket även det är ett lagkrav

Länsstyrelsen begär kompletterande upplysningar om ovanstående av fastighetskontoret, men kontoret bedömer, enligt Elfver, att kontoret inte behöver lämna de upplysningar som Länsstyrelsen efterfrågar.

Värt att veta är även att pellettsanläggningen i stort sett var färdigbyggd när startbesked gavs 28 januari 2016.

Kommunen skriver på sin hemsida att om man bygger innan startbesked beviljats riskerar man att få betala sanktionsavgift.

Klicka här om du vill lyssna på informationschef Elfver

Klicka här för att läsa detta vid markeringen på sidan som öppnas.

Kommunen skriver på sin hemsida att om man bygger innan startbesked beviljats är det ett olagligt byggande (=svartbygge som pågår) och man riskerar att få betala sanktionsavgift.

Pellettsanläggningen var i stort sett färdigbyggd när startbesked gavs 28 januari. Och fastighetskontoret startade bygget redan i december. 

Bilden till höger är tagen 12 december 2015. Det är 4 dagar innan protokollet med bygglovet godkänts. Det är ca 7 veckor innan startbesked beviljades, vilket var den 28 januari 2016. Dvs det som syns på bilden är svartbyggt.

 

Där kan du se bilder som visar att pelletsanläggningen i stort sett var byggd innan startbeskedet beviljades. Det är dessa olagliga byggåtgärder som kallas svartbygge i Ekeröbloggen.

Sammanfattning: Det framgår av radioinspelningen att Elfver inte ger något svar på varför fastighetskontoret inte ger Länsstyrelsen de uppgifter som Länsstyrelsen efterfrågar. T.ex. tidplan för fjärrvärme-anläggningen vid Ekebyhov som Länsstyrelsen efterfrågar. Och det beror sannolikt på att Elfver inte fått några skäl till uteblivna svar från fastighetskontoret.
Bilden visar en mur samt redan framdragna ledningar till pelletsanläggningen.  Ledningarna syns till vänster om grävskopan. Muren och ledningarna ingår bygglovet och omfattas av startbeskedet. Bilden togs den 12 december 2015. Startbeskedet gavs 28 januari.

Redaktör Red Lördag 16 April 2016 kl 10.18


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer