och läser artikeln
"Ekerö Bostäder har Sveriges tredje högsta hyra – men siktar på högre placering"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö Bostäder har Sveriges tredje högsta hyra – men siktar på högre placering

I Stockholms län är den genomsnittlig hyreshöjning 2016 för 19 allmännyttiga bostadsbolag 0,64%.

Ekerö Bostäder har den tredje högsta hyran/kvm i landet.

Men bolaget verkar sikta på bättre placering i grenen "Högst hyra i 'Sverige".

Ekerö Bostäder kräver nämligen 2%. Medling gav 0,84%. Ekerö Bostäder förkastar detta.

Kan bolagets krav på höjning bero på att kommunen har gett direktiv till Ekerö Bostäder att bolaget ska betala maximalt vad lagen medger i utdelning till kommunen? Men mjölkning av bolagets tillgångar sker även på annat sätt som visas nedan.


I dagsläget har 235 kommunala bolag gjort upp om hyran för 2016.

Men förhandlingarna mellan Ekerö Bostäder och Hyresgästföreningen går trögt.

Snitthöjning 0,61% - Ekerö bostäder kräver 2%
Och det är lätt att förstå. De 235 bolag där hyresförhandlingarna är klara höjer hyran i genomsnitt med 0,61% enligt Hem&Hyra. Men Ekerö Bostäder kräver 2%!!

Om parterna inte kan komma överens, tas hjälp av det som kallas Hyresmarknadskommittén som är ett partssammansatt organ med lika många representanter från Hyresgästföreningen (centralt) och Sveriges Allmännyttiga BOstadsföretag. (SABO)

Inom Hyresmarknadskommittén sker prövningar av tvister. Parterna har förbundet sig att följa Hyresmarknadskommitténs förslag.

Ärendet har gått till medling i hyresmarknadskommittén. Se gula rutan till höger.

Hyresmarknadskommittén hamnade på 0,86%. Ett beslut, som parterna förbundit sig att godta.

Men Ekerö Bostäder säger nej (!) till 0,86%
Ekerö Bostäder har begärt att hyresmarknadskommittén omprövar sin rekommendation.

Men andra uppgörelser är lägre än den nivå Ekerö Bostäder förkastar.

I gröna textrutan till höger kan du se hyreshöjningen för de 19 bolag i Stockholms län där förhandlingarna är slutförda.

Den genomsnittliga hyreshöjningen  är 0,64%

Och Ekerös krav var 2 procent och hyresmarknadskommittén hamnade på 0,86 procent. En nivå som Ekerö bostäder förkastade.

Du kan läsa Ekerö Bostäders krystade motivering för att förkasta budet i ljusblå textrutan i högra spalten.

Notera att av de 18 av de 19 bostadsbolagen i gröna rutan till höger har en lägre höjning av hyresnåvå än den nivå som föreslås för Ekerö bostäder av hyresmarknadskommittén.

Men mycket vill ha mer - bronsplats inte nog
Ekerö Bostäder har Sveriges tredje högsta hyra per kvm. Tydligen gör bolaget stora ansträngningar för att förbättra bronsplatsen i grenen "Sveriges högsta hyra".

Nedan kan du se hur mycket hyran har höjts 2016 i
Stockholms län.    

Uppgifterna avser de hyreshöjningar där förhandlingarna var slutförda 7 mars 2016. (Källa: Hem&Hyra)

Väsbyhem Upp.Väsby 0,00%
Össebyhus Vallentuna 0,35%
Armada Österåker 0,40%
Roslagsbostäder  Norrtälje 0,50%
Arbetarbostadsfonden Stockholm 0,60%
Stadsholmen Stockholm 0,65%
Svenska bostäder Stockholm 0,65%
Micasa Stockholm 0,65%
Haninge bostäder Haninge 0,66%
Stockholmshem Stockholm 0,68%
Balder Stockholm 0,70%
Familjebostäder Stockholm 0,71%
Förvaltaren Sundbyberg 0,72%
Telge bostäder Södertälje 0,75%
Tyresö bostäder Tyresö 0,75%
Upplands-brohus Upplands-Bro 0,75%
Botkyrkabyggen Botkyrka 1,20%

Hyresavtal för 2016 finns nu även för Sigtuna hem. Höjning 0,76% och Järfällahus. Höjning 0,65%.

Genomsnittlig höjning för ovanstående 19 bolag är 0,64%

Ekerö kommun mjölkar Ekerö bostäder på tillgångar
Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag gäller följande för utdelning till kommunen från ett kommunalt ägt bolag:

Utdelningen får inte överstiga tillskjutet kapital (bolagets aktiekapital) multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan plus en procentenhet. Det finns undantag: att föra över maximalt hälften av det nettoöverskott som uppkommit på grund av avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår 

Ekerö kommun har kopierat texten - dock har "får inte överstiga" ersatts med "skall".

Detta gör att kommunen mjölkar Ekerö Bostäder på så stora tillgångar som lagen maximalt tillåter.

Citat från ägardirektivet för Ekerö Bostäder:

"Utdelningen från AB Ekerö Bostäder skall uppgå till av ägaren tillskjutet kapital (bolagets aktiekapital) multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan plus en procentenhet. Om bolaget avyttrat fastigheter skall som huvudregel utdelningen uppgå till hälften av vinsten från fastighetsförsäljningen".

Kan inte Alliansen bättre när det gäller utdelning
Det borde vara faktorer som tillväxt- och investeringsmöjligheter, kapitalbehov och kassaflöden från den löpande verksamheten som påverkar kommunens val av utdelningspolicy och inte en så torftig policy att Ekerö Bostäder SKALL ge den maximala utdelning som lagen medger.

Den maximala utdelning som lagen medger gör att Ekerö Bostäder riskerar att gå miste om att kunna utföra såväl nödvändiga som värdeskapande investeringar i befintliga och nya fastigheter.

Och bristen på bostäder i Ekerö gör att fastigheter är en mycket säker investering, då vakansrisken i Ekerö med sin befolkningstillväxt är obefintlig.

Mjölkning av tillgångar kan även ske på annat sätt
Som de flesta sett byggs en ny gångtunnel under Ekerövägen vid Wrangels väg.

Krystad motivering att avslå hyresmarknadskommitténs bud

Enligt Mats Viker, vd på Ekerö Bostäder, har Hyresgästföreningen i efterhand skickat in handlingar till hyresmarknadskommittén med dokument och argument som inte framförts i förhandlingarna.

"Vi ser det också som anmärkningsvärt att Hyresgästföreningen får ta del av AB Ekerö Bostäders inlagor och dessutom gå i svaromål på dessa, medan AB Ekerö Bostäder inte ens fått vetskap om Hyresgästföreningens inlagor" skriver Mats Viker i ett mejl till Hem & Hyra.

Viker begär nu att hyresmarknadskommittén tar ett nytt beslut och tydligt visar att det är fattat med ett korrekt underlag som grund.

Men enligt informationen på Vikers egen organisation, SABOs hemsida, är det så prövningen går till: bostadsbolagets inlaga ska skickas in och därefter får Hyresgästföreningen yttra sig, innan hyresmarknadskommittén bereder ärendet och beslutar om rekommendation.

Originaltexten på SABO:s hemsida om regler för hyrestvist
Ekerö Bostäder är medlem i SABO och ska följa SABO:s regelverk.

Trots detta gäller inte texten nedan för Ekerö Bostäder enligt Viker - VD för Ekerö Bostäder:

"Om man väljer att hänskjuta tvisten till hyresmarknadskommittén kan inlagan följa den struktur som föreslås nedan. Inlagan måste vara hyresmarknadskommittén tillhanda senast 14 dagar efter att förhandlingen ägt rum. Därefter har hyresgästföreningen 14 dagar på sig att inkomma med sitt yttrande. Därefter påbörjas beredningsarbete i hyresmarknadskommitténs delegation".

Det är exakt enligt ovan som tvisten hanterats och beskrivits av Viker men som Viker påstår är felaktig hantering.

Tunneln byggs för att vägen ska breddas till 4 filer. Den befintliga tunneln täcker då inte hela vägens bredd.

Arbetet görs av kommunen och beräknades till 10 mkr. Nu har det uppstått en felräkning på 3 mkr och kostnaden uppgår till 13 mkr.

Det gör att Alliansen beslutat att Ekerö Bostäder måste betala 3 mkr till kommunen! 

Det är ett  häpnadsväckande beslut då breddning av Ekerövägen inte kan anses vara en angelägenhet för vare sig Ekerö Bostäder eller bolagets hyresgäster.


Redaktör Red Måndag 11 April 2016 kl 11.15


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer