och läser artikeln
"Inte första gången Ekerö kommun nonchalerar rättsvårdande myndigheter i en rättsprocess"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Inte första gången Ekerö kommun nonchalerar rättsvårdande myndigheter i en rättsprocess

Det tidsbegränsade bygglovet för pelletsanläggningen vid nya sporthallen överklagades till Länsstyrelsen.

Du kan nedan läsa ett brev där Länsstyrelsen, för sin bedömning om bygglovet är tidsbegränsat, begär upplysningar om bl.a. den planerade fjärrvärmeanläggningen vid Ekebyhovs reningsverk.

Men Tekniska kontoret gav inte några upplysningar och avstod även från att kommentera och ge sin syn på överklagandet.

Nedan visas även ett brev från Mark- och miljödomstolen där kommunen kallas till domstolsförhandling om överklagandet av sporthallen med efterföljande syn vid sporthallen. Men kommunen infinner sig inte


 

Notera språkbruket i brevet nedan: "Ni ska komma.., "Ni kallas..." Men kommunen väljer att inte komma.

Överklagandet av bygglovet för hela sporthallen är ännu inte avgjort av domstolen. Men domen förväntas inom kort.
Efter nedanstående brev kommenteras att kommunen även väljer att inte besvara Länsstyrelsens frågor om bygglovet för pelletsanläggningen.

Det kan inte gagna kommunen och skattebetalarna att kommunen i rättsprocesser inte svarar på brev och inte infinner sig till en domstolsförhandling.

 

Länsstyrelsen skickade ett brev till Tekniska kontoret om möjlighet att inom 3 veckor lämna synpunkter på överklagandet före beslut. Brevet återges nedan sist i inlägget.

TEKNISKA KONTORET SVARAR INTE 1
Men Tekniska kontoret valde att inte bemöta eller ge synpunkter på överklagandet, trots att det finns en skyldighet gentemot skattebetalarna att bemöta överklagandet i sak innan Länsstyrelsen fattar beslut.

TEKNISKA KONTORET SVARAR INTE 2
När tidsbegränsat bygglov begärs ska enligt plan- och bygglagen en avvecklingsplan redovisas för den tidsbegränsade åtgärden innan beslutet kan tas i byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen ville att Tekniska kontoret redovisade avvecklingsplanen för pelletsanläggningen vid sporthallen. Men Tekniska kontoret väljer att inte redovisa den avvecklingsplan det finns lagkrav på ska finnas.

TEKNISKA KONTORET SVARAR INTE 3
Länsstyrelsen skriver även i brevet att Länsstyrelsen önskar mer information om fjärrvärmeanläggningen vid Ekebyhovs reningsverk.

Men Tekniska kontoret väljer att inte redovisa den anslutningsplan som visar när idrottshallen är ansluten till fjärrvärmen.

Boverket skriver: "Om samtliga förutsättningar för bygglov i plan- och bygglagen, PBL, är uppfyllda får tidsbegränsat bygglov inte ges" och hänvisar till prop. 2006/07:122 sid. 73. 

Länsstyrelsen skriver att varken i beslutet eller i handlingarna anges på vilka grunder det tidsbegränsade bygglovet beviljats.

Länsstyrelsen tvingas avslå bygglovet pga uteblivna svar
Tekniska kontoret måste inse att när Länsstyrelsen inte får de uppgifter som ska finnas enligt lagkrav tvingas Länsstyrelsen att avslå det tidsbegränsade bygglovet.  

Såväl anläggningen på bilden nedan som dess pelletsanläggning var i stort sett byggd av Tekniska kontoret innan det fanns ett startbesked. 

Det är olagligt att bygga utan att det finns ett startbesked enligt plan och bygglagen. Beskedet ges av Stadsarkitektkontoret. Och allt har byggts utan att det funnits ett bygglov som haft laga kraft.

Det är anmärkningsvärt att kommunen inte följer de regler som kommunen via sitt tillsynsansvar övervakar att de följs av andra.

Kommunens agerande kan kosta skattebetalarna 2 - 3 Milj kr (?) förutom att sporthallen blir avsevärt försenad.

 

 

Länsstyrelsen antyder detta genom att avslutningsvis skriva i brevet om önskade uppgifter: "Detta för att kunna ta ställning till huruvida det föreligger ett tidsbegränsat behov".

Det tidsbegränsade bygglovet baseras bl.a. på den fjärrvärmeanläggning som senast 2020 (!) ska värma upp delar av Ekerö centralort och sporthallen.

Länsstyrelsen måste uppfatta detta som enbart ett önsketänkande som saknar förankrade planer då Tekniska kontoret inte lämnar några uppgifter om anläggningen trots begäran.

Läs om fjärrvärmeanläggningen i gula textrutan till höger.   

Många känner inte till planerna på att värma upp delar av Ekerös centralort med en fjärrvärmeanläggning vid Ekebyhovs reningsverk.

Ekeröbloggen har skrivit tre inlägg om fjärrvärmeanläggningen.

Går du till inlägget  återfinner du länkar till tre inlägg som behandlat fjärrvärmeanläggningen.

Kort kan sägas att enligt en konsultutredning är ekonomin i fjärrvärmeanläggningen så dålig att om en av samfälligheterna i Ekebyhov inte ansluter sig faller hela lönsamheten.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut: "Sökanden, Ekerö Teknisk kontor, har givits tillfälle att yttra sig ... Något yttrande har inte inkommit". 

Det är inte förvånande att Länsstyrelsen skriver i sitt avslag av det tidsbegränsade bygglovet:

"Mot bakgrund av vad som anförts ovan om att det inte anges vilken förutsättning för permanent bygglov som inte är uppfylld och då det tillfälliga behovet inte kan anses ha visats bedömer Länsstyrelsen att förutsättningarna för att bevilja tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § PBL inte föreligger".

Vem eller vilka på Tekniska kontoret har beslutat att inte ge synpunkter på överklagandet och att inte ge Länsstyrelsen efterfrågade uppgifter?

Vem eller vilka på Tekniska kontoret är ansvariga för att pelletsanläggningen köps in och startar att bygga svart så att hela anläggningen i stort sett är färdigställd utan att det funnits det startbesked som plan och bygglagen kräver?

Tekniska kontorets agerande har bäddat för stora kostnader för skattebetalarna.

Det är en klen tröst för skattebetalarna att den installerade pelletsanläggningen är oanvänd och kanske kan säljas på Blocket för att återfå en del av de bortslängda skattepengarna.

 
 

Klicka här om du vill läsa nedanstående text som en pdf-fil. 

 

 

Redaktör Red Söndag 10 April 2016 kl 16.19


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer