och läser artikeln
"Ekerö kommuns underlåtenhet att följa MBL-lagen kostar skattebetalarna 40 000 kr"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö kommuns underlåtenhet att följa MBL-lagen kostar skattebetalarna 40 000 kr

Enligt lärarorganisationerna har kommunen vid ett flertal tillfällen beslutat om viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållandena utan förhandling med organisationerna. 

Att inte förhandla i sådana ärenden är ett brott mot 11 § i MBL (Medbestämmandelagen). 

För att stävja kommunens ovilja till förhandlingar kallade lärarförbunden till förhandling enligt § 10 i MBL och krävde skadestånd för kommunens underlåtenhet att förhandla om flyttningen av mellanstadiet vid Skå skola till Stenhamra skola. 

Parterna enades om att kommunen betalar 40 000 kr av skattebetalarnas pengar i skadestånd till lärarförbunden. 


Enligt 11 § MBL är kommunen skyldig att på eget initiativ kalla till förhandling innan beslut i frågor som utgör viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagarna.

Denna primära förhandlingsskyldighet gäller endast mot de kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationerna.

I aktuellt fall har kommunen utan förhandling fattat beslut att avveckla årskurs 4 och 5 vid Skå skola. Eleverna ska från hösten 2016 gå i Stenhamra skola.

Eleverna har undervisning en dag i veckan i vissa ämnen vid Färingsö skola. Denna undervisning kommer att upphöra och utföras vid Stenhamra skola.

Detta gör att flyttningen av årskurs 4 och 5 påverkar tjänsterna vid Färingsö skola, Stenhamra skola och Skå skola.

Elever informerade lärarna
Kommunen informerade berörda föräldrar via brev 4 december 2015. Lärarna fick information om beslutet av eleverna.

Kommunen underlät nämligen att förhandla med lärarfacken och informerade inte heller berörda lärare vid Skå skola, Stenhamra skola eller Färingsö skola.

Enligt lärarorganisationerna har kommunen vid flera tillfällen beslutat om ändringar utan förhandling med organisationerna.

Tydligen var nu måttet rågat och lärarorganisationerna krävde förhandling om brott mot kommunens förhandlingsskyldighet som regleras i 11 § MBL (Medbestämmandelagen).

Du kan nedan se förhandlingsprotokollet.

Som framgår medger kommunen att ingen förhandling gjorts för aktuell organisationsändering.

Fackens avsikt med det allmänna skadeståndet är att inskärpa betydelsen av att de arbetsrättsliga reglerna följs av kommunen och att kommunen i detta fall även lämnar ersättning för den kränkning lärarförbunden utsatts för genom brott mot den lagstadgade förhandlingsskyldigheten enligt MBL § 11.

Parterna enades om att kommunen totalt betalar 40 000 kr av skattebetalarnas pengar till lärarförbunden.

Läs om kommunens förhandlingsvilja i högra spalten.

Exempel på kommunens vilja att förhandla
(Texten är till viss del hämtad från ett tidigare inlägg.)

Kommunens inställning till förhandling med facken framgår tydligt vid den enda förhandling som föregick beslutet att flytta Ekebyhovs högstadium till Tappströmskolan.

En förhandling ska ske skyndsamt (§ 16 MBL) men så att motparten ges "skäligt rådrum" att sätta sig in i och inhämta synpunkter i det aktuella ärendet.

Förhandling några timmar före beslutet
Lärarorganisationerna kallades till förhandling 6 timmar innan formellt beslut om högstadieflytten skulle fattas i Barn- och utbildningsnämnden.

Kommunen har känt till flytten i ett flertal veckor, om inte månader, men struntar i sin lagstadgade förhandlingsskyldighet till  timmarna före beslut.

Det visar på kommunens inställning till förhandlingar.   

Flyttning av ett helt högstadium är en komplex fråga där det inte är rimligt att ta ställning omedelbart vid sittande bord.

Rimligt är ett "skäligt rådrum" i detta komplexa ärende. Men förhandlingen med facken var bara ett spel för gallerierna.

Fackens åsikter och synpunkter var ointressant för arbetsgivaren - kommunen. 

Maktdemonstration - Samarbete med facken ointressant
Den s.k. "förhandling" som gjordes den 11 februari 2016 visar tydligt att kommunen inte har intresse av att värna om framtida samarbete.

Finns sådant intresse bör kommunen i varje fall försöka att komma till en lösning som känns bra för alla inblandade.

Även att få en inblick i motpartens tankesätt och värderingar är en nyttig kunskap som i framtiden bäddar för bättre förståelse för motpartens önskan och beslut.

Men hela förhandlingsupplägget visar att denna enda "förhandling" om högstadieflytten enbart var tänkt som en maktdemonstration från kommunens sida.

 

 
 

Redaktör Red Onsdag 6 April 2016 kl 12.35


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer