och läser artikeln
"Ekerö byggnadsnämnd måste utfärda sanktionsavgift för Tekniska kontorets svartbygge"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö byggnadsnämnd måste utfärda sanktionsavgift för Tekniska kontorets svartbygge

Pelletsanläggningen vid sporthallen vid Ekebyhov var till stora delar svartbyggd av Tekniska kontoret innan byggnadsnämnden utfärdat det startbesked som plan- och bygglagen kräver ska vara utfärdat före byggstart. 

Kommunen skriver på sin hemsida att vid sådana lagbrott ska sanktionsavgift utfärdas till svartbyggaren.

Och alla är lika inför lagen. Här måste byggnadsnämnden för sin trovärdighet utfärda byggsanktionsavgift för Tekniska kontorets lagstridiga agerande.

Med vilken trovärdighet kan annars kommunen framöver kräva av medborgare och fritidshusägare att de ska respektera kommunens regelverk och gällande lagstiftning om kommunen, via sitt svartbygge, själv utan omsvep bryter mot samma regler utan någon påföljd?


  Texten nedan förutsätter att du läst ett tidigare inlägg om länsstyrelsens beslut avseende kommunens svartbygge.  
 

Det räcker inte med ett beviljat bygglov för pelletsanläggningen för att få påbörja bygget. 

Enligt Plan och ByggLagen (PBL) krävs det också ett startbesked.

Olagligt bygga utan startbesked
Det står i bygglovet att byggnadsåtgärderna inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Klicka här för att läsa detta vid markeringen på sidan som öppnas. Kommunen har även information om detta på sin hemsida. Se grå textrutan till höger.

Tekniska kontoret fick startbeskedet för pelletsanläggningen den 28 januari 2016 i anslutning till ett tekniskt samråd om anläggningen.

Klicka här om du vill läsa startbeskedet och det tekniska samrådet.

Kommunen bygger svart
Påbörjas bygget av pelletsanläggningen utan startbesked räknas det som olovligt byggande, eller i dagligt tal "svartbygge". 

Nedan är citat från kommunens hemsida om bl.a. sanktionsavgift och startbesked
Citat: "Den nya bygglagstiftningen, PBL som trädde i kraft 2 maj 2011 har ett helt nytt sanktionssystem med avgifter som är mycket högre än tidigare.

För kommunen är det väldigt tråkigt att tvingas döma ut sanktionsavgifter, i de fall där byggherren /=Tekniska kontoret i detta fall/ inte har följt gällande lagstiftning, eftersom det kan få enorma ekonomiska konsekvenser både för privatperson och företag.

Nytt med den nya lagstiftningen är att man måste få ett startbesked från byggnadsnämnden innan man kan påbörja byggnationen, och att man måste få ett slutbesked från byggnadsnämnden innan man får ta byggnaden i bruk". Slut citat.
Men som visas på bilderna i högra spalten påbörjades byggnationen innan det ens fanns ett bygglov och minst 7 veckor innan byggnadsnämnden beviljade startbeskedet. Protokollet från byggnadsnämnden är daterat den 16 december 2015.

Som framgår av nedre högra bilden var t.o.m. byggnaden för pelletsanläggningen i det närmaste klar när startbesked lämnades.

Byggnadsnämnden ska vidta åtgärder mot svartbygget
Länsstyrelsen säger i sitt beslut, som redovisas i inledningen till detta inlägg, att det är en fråga för byggnadsnämnden som tillsynsmyndighet att ta upp att byggåtgärder vidtagits innan bygglov och startbesked lämnats.

Svartbyggen bekämpas av kommunen
Kommunen vidtar alltid åtgärder mot dokumenterade svartbyggen.

Det är stötande för allmänheten om kommunen behandlar sig självt på annat sätt än det sätt som andra "svartbyggare" hanteras.

Med vilken trovärdighet kan kommunen framöver kräva av medborgare och fritidshusägare att de ska respektera kommunens regelverk och gällande lagstiftning om kommunen, via sitt svartbygge, själv utan omsvep bryter mot samma regler utan  byggsanktionsavgift?

Denna bild visar en mur samt redan framdragna ledningar till pelletsanläggningen. Ledningarna syns till vänster om grävskopan. Muren och ledningarna ingår bygglovet och omfattas av startbeskedet. Bilden togs den 12 december 2015. Det är 4 dagar innan protokollet med bygglovet godkänts. Det är ca 7 veckor innan startbesked beviljades, vilket var den 28 januari 2016.
Likställighetsprincipen måste tillämpas
Det finns något som heter likställighetsprincipen. Den innebär att kommuner inte får särbehandla medborgare, organisationer annat än på sakliga grunder.

Kommunen kan alltså inte ge andra byggsanktionsavgift för att påbörja byggande utan bygglov och startbesked och samtidigt särbehandla sig själv och inte utfärda byggsanktionsavgift till Tekniska kontoret som är det kommunala organ som brutit mot gällande lagstiftning. 

Många kanske minns handelsminister Björling (M) i den tidigare Alliansregeringen och hennes tillbyggnad som saknade godkänt bygglov. Där beslöt byggnadsnämnden om såväl straffavgift som vite. 

Ekeröbloggen har till byggnadsnämndens ledamöter skickat kopia på de i detta inlägg visade bilderna med exakt styrkt tidsuppgift när bilderna tagits. Det går även via fakturor att kontrollera när vissa byggåtgärder vidtogs för att styrka lagbrott.

Beslut om byggsanktionsavgift för Tekniska kontoret väcks i byggnadsnämnden av dess ordförande Lennart Nilsson (M).

Tekniska kontoret spelar roulette med skattepengar
Det är inte olagligt, när väl startbeskedet getts, att påbörja byggnadsverksamhet trots att beviljat bygglov inte haft laga kraft.

Den mörka byggnaden är den byggnad där pelletsanläggningen kommer att installeras. Byggnaden ingår i bygglovet för pelletsanläggningen och omfattas av startbeskedet. Bilden är tagen 21 januari, dvs 1 vecka innan startbesked lämnades.
Finns det ett startbesked är det upp till varje byggherre - i detta fall Tekniska kontoret - att ta den ekonomiska risk det innebär att påbörja byggverksamheten trots att bygglovet är överklagat.

I detta fall överklagades bygglovet den 30 december 2015. Startbesked gavs den 28 januari 2016.

Tekniska kontoret visste alltså när kontoret fick startbeskedet att bygglovet överklagats sedan en månad tillbaka.

Trots detta valde Tekniska kontoret att inte invänta Länsstyrelsens beslut.

Men som visats var en stor del av pelletsanläggningen redan svartbyggd före den 28 januari 2016 när startbeskedet gavs.

Och det är alltid olagligt (=svartbygge) att starta byggverksamheten före startbeskedet.

Olaglig handling av Tekniska kontoret
Tekniska kontoret tog alltså inte bara den ekonomiska risken att Länsstyrelsen skulle avslå bygglovet utan vidtog även en olaglig handling i form av ett svartbygge långt innan det fanns ett startbesked. 

Varför krävs startbesked
Det är flera krav som ska uppfyllas innan startbesked får ges.

Här syns tydligt att byggnaden för pelletsanläggningen är i stort sett klar. Startbeskedet gavs 28 januari. Bilden är tagen den 25 januari. 
I startbeskedet ska bl.a. byggnadsnämnden:
  • fastställa den kontrollplan som ska gälla för bygget
  • bestämma villkor för att få påbörja bygget om sådana villkor behövs
  • bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning om utstakning behövs
  • bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslutet om slutbesked
  • ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana upplysningar behövs.
Se ett exempel på krav enligt annan lagstiftning i gula textrutan till höger. Ett krav som är högst aktuellt i detta fall.
För startbesked för hela idrottshallen krävs det att en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för nämnden, enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Se lagtexten nedan.

23 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska innan byggnadsarbetena påbörjas låta utreda alternativa energiförsörjningssystem och redovisa om sådana system är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbara för byggnaden. Redovisningen ska lämnas till den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet.

Kommunen får kanske anledning att plocka fram denna utredning? 

Redaktör Red Måndag 4 April 2016 kl 18.07


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer