och läser artikeln
"Den pelletsanläggning som ska värma upp nya sporthallen är ett kommunalt svartbygge"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Den pelletsanläggning som ska värma upp nya sporthallen är ett kommunalt svartbygge

Den planerade fjärrvärmeanläggningen för uppvärmning av delar av Ekerö tätort och sporthallen vid Ekebyhov är inte beslutad och ännu mindre påbörjad.

Trots detta missade Ekerö kommun att den nya sporthallen vid Ekebyhov måste värmas upp med en egen värmeanläggning. 

En pelletsanläggning för uppvärmningen har därför i all hast byggts vid sporthallen.

Byggnadsnämnden beviljade ett tillfälligt byggnadslov för anläggningen först den 9 december 2015.

Det tillfälliga bygglovet överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen begärde yttrande från kommunen. Men kommunen lämnade inte något yttrande.(!)

Länsstyrelsen upphävde byggnadsnämndens beslut om tillfälligt bygglov för pelletsanläggningen den 31 mars 2016.

Anläggningen har till stora delar byggts utan att det funnits ett startbesked. Ett startbesked är ett lagkrav för att påbörja bygget. Bygget kan därmed sägas vara ett svartbygge.

Svartbygget kan kosta skattebetalarna 2 - 3 Milj kr (?) förutom att hallen blir avsevärt försenad.


I Ekerö pågår (?) en planering av en fjärrvärmeanläggning för uppvärmning av delar av Ekerö tätort.

Sporthallen vid Ekebyhov ska enligt planerna anslutas till fjärrvärmenätet.

Enligt Länsstyrelsen är planerna för fjärrvärmeanslutning osäkra och vaga, t ex finns inga uppgifter om tidpunkt för en eventuell anslutning av sporthallen vid Ekebyhov till ett fjärrvärmenät.

Pelletsanläggningen vid idrottshallen
För att klara det omedelbara behovet av uppvärmning har en pelletsanläggning byggts vid sporthallen vid Ekebyhov. Byggnadsnämnden beviljade ett tillfälligt byggnadslov för anläggningen den 9 december 2015. Se i gröna rutan och bilden till höger.  

Den anläggning som kommunen till stora delar byggt utan beviljat startbesked - vilket är ett lagkrav - och därmed kan sägas vara svartbyggd är:
  • Stödmur i vinkel med sammanlagd längd om 18 meter
  • Pannrum med byggnadsarea om 38 kvm
  • Silo om 12 kvm för bränsleförvaring
  • Asktunna
  • Skorsten med diameter 0,25 meter och höjd ca 11 meter
  • · 1,9 meterhögt staket/plank.

Överklagande
Pelletsanläggningen överklagades till länsstyrelsen. Som saklig grund åberopas att det saknas en miljö- och trafikutredning samt att det inte är trovärdigt att det finns en fjärrvärmeanläggning som värmer upp delar av Ekerö centralort och idrottshallen 2020.

Kommunen svarar inte på frågor
Länsstyrelsen skriver i sitt avslag: "Det är inte visat att behovet av pelletsanläggningen verkligen är tillfälligt, då uppgifterna om framtida fjärrvärmeanläggning är tämligen vaga".

Länsstyrelsen har gett Ekerös tekniska kontor tillfälle att yttra sig om överklagandet och samtidigt inkomma med en avvecklingsplan för pelletsanläggningen samt närmare upplysningar om den planerade fjärrvärmeanläggningen vid Ekebyhovs reningsverk.

I Länsstyrelsens beslut står:

"Något yttrande har inte inkommit".

Kommunen har tidigare vägrat ge upplysning till domstol om bygglovet för Ekebyhovs sporthall.

Detta är en bild på pelletsanläggningen, som byggts utan att det funnits ett beviljat startbesked. Anläggningen är installerad i huset på bilden. Även själva huset är byggt utan beviljat startbesked.
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen skriver i sitt beslut "att förutsättningar för att bevilja tidsbegränsat bygglov ... inte föreligger" och upphäver  byggnadsnämndens beslut om tillfälligt bygglov den 31 mars 2016.

Pelletsanläggningen har till stora delar byggts innan startbesked beviljades. Och nu visar det sig att det tidsbegränsade bygglovet upphävts.

Bortkastade pengar
Kommunen måste nu värma upp sporthallen och varmvattnet till duschar på annat sätt än via den redan byggda pelletsanläggningen.

Kommunens agerande kan kosta skattebetalarna 2 - 3 miljoner kronor (?) förutom att hallen blir avsevärt försenad.

Nedan kan du läsa Länsstyrelsens beslut. Klicka här om du hellre vill läsa beslutet i form av en pdf-fil.

Många känner inte till planerna på att värma upp del av Ekerös centralort med en fjärrvärmeanläggning vid Ekebyhovs reningsverk.

Ekeröbloggen har skrivit tre inlägg om fjärrvärmeanläggningen.

Klicka på inläggen om du vill läsa dem.

 

 

 

 

Redaktör Red Söndag 3 April 2016 kl 16.06


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer