och läser artikeln
"Dålig upphandling i Roshagen, Ekerö – men inget kunde göras annorlunda enligt ansvarige"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Dålig upphandling i Roshagen, Ekerö – men inget kunde göras annorlunda enligt ansvarige


Krav att enbart pris ska avgöra vem som får en entreprenad vid en upphandling attraherar företag som slarvar med skatter och avgifter, betalar låga svarta löner, anlitar oseriösa underleverantörer, inte följer arbetskyddskrav, miljökrav osv.

Alla problem som nämns ovan med tillägg för en polisanmälan samt att arbetet ligger nere pga av tvist mellan företaget och Ekerö kommun finns vid uppförandet av Roshagens gruppboende vid Skärvik.

Ekerös skattebetalare kommer att få betala miljonbelopp pga kommunens undermåliga upphandling samt kravet att entreprenaden måste ges till företaget med lägst pris.

Ekeröbloggen har tittat på upphandlingen. Resultatet är inte smickrande för vare sig kommunen eller ansvarig chefstjänsteman som anser att ingenting kunde ha gjorts annorlunda. 


 

Mats Viker, kommunens chef för fastighetskontoret och upphandlingsansvarig, säger i Mälaröarnas Nyheter den 9 mars 2016: "Man kan fråga sig om vi har skrivit förfrågningsunderlaget felaktigt. Jag har tittat igenom det flera gånger och det finns egentligen ingenting vi kunde ha gjort annorlunda." 

 

(Känner du inte till Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, läs gula texten till höger innan du går vidare.)

Med stöd av ett tjänsteutlåtande som återfinns sist i inlägget beslöt Tekniska nämnden den 10 februari 2015 att anta ARCER Sverige AB, som totalentreprenör för uppförande av gruppbostaden Roshagen vid Skärvik. Klicka här om du vill läsa protokollet.

ARCER Sverige AB ägs delvis av ett Lettiskt företag.

VAD VISSTE OCH VAD KUNDE KOMMUNENS TJÄNSTEMÄN TA REDA PÅ INFÖR BESLUTET I TEKNISKA NÄMNDEN
Kontroll med Skatteverket hade visat att Arcer Sverige AB aldrig har betalat arbetsgivaravgifter.

Kontroll med Bolagsverket hade visat att ARCER Sverige AB var ett enmansföretag. Den ende anställde fick ingen lön. Kanske lönen betalades ut i Lettland?

Av den senaste redovisning som fanns att tillgå 2015-02-10 framgick att företaget hade en omsättning på 98 000 kr med en förlust på
31 000 kr.(!)

I offerten som ARCER Sverige AB lämnade framgick att de 2 referensobjekten som det hänvisades till fanns i Lettland. Och referensobjekten var inte ens byggda av ARCER Sverige AB. Ett av referensobjekten var t.o.m. färdigställt 1 år innan företaget registrerades av Bolagsverket! Du kan se referenserna om du klickar här.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar i detalj hur kommuner får agera när de upphandlar varor, tjänster och entreprenader som överstiger ca 0,5 mkr.

Kommunen är enligt lagen skyldig att annonsera alla berörda inköp.

De krav som ställs finns i ett förfrågningsunderlag. (Se nedan.)

Utvärderingen av offerterna ska ske på sakliga grunder, och får inte avvika från den utvärderingsmetod som ha angetts i förfrågningsunderlaget.

Utfallet av utvärderingen avgör vem som vinner kontraktet.

Ekerö kommun hade enbart lägsta pris som utvärderingsmetod.

Det innebär att ingen annan bedömningsgrund får användas än pris för de entreprenörer som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlag är det ord som i lagen om offentlig upphandling används för att beskriva det dokument som innehåller förutsättningarna för upphandlingen.

Av förfrågningsunderlaget ska framgå vad som köps och vilka krav som ställs på det som köps. Dessutom skall framgå hur man lämnar anbud och hur jämförelsen av anbuden kommer att gå till. 

Självklart måste referensobjekt vara byggda i Sverige. Det visar om företaget känner till Svensk bygglagstiftning, lagar och avtal, betalar arbetsgivaravgifter och moms samt om företaget anlitar godkända underleverantörer, har ärenden hos Kronofogdemyndigheten m.m.

Men kommunen godkände de 2 Lettiska referenserna utan att de ens kontaktades. 

Lidingö däremot vägrade ett år tidigare att anlita ARCER Sverige AB pga av undermåliga referenser. ARCER Sverige AB drev då rättsprocess mot Lidingö i Förvaltningsdomstolen och förlorade.

Domen publicerades på Internet ett år innan Ekerö kommun tilldelade entreprenaden till ARCER Sverige AB och borde därför vara känd för Ekerö kommun.  

I grå rutan till höger kan du läsa mer om rättsprocessen och klicka fram domen. I ljusblå rutan kan du läsa en kommentar om referensobjekten.

Ursprungligen registrerades företaget i februari 2013 men bytte namn till ARCER Sverige AB den 2 augusti 2013.

I samband med detta namnbyte avgick tre personer ur styrelsen. De var aktivt verksamma i 1042 bolag, 889 bolag respektive 481 bolag.
Se detta genom att klicka här.

Årsredovisningen avslöjar mer
Det framgår även av årsredovisningen att företaget Eco Byggsystem Lidingö AB äger 20% av aktierna i ARCER Sverige AB.

Lidingö kommun - professionell upphandlare
Den 12 februari 2014 gjorde Lidingö stad en upphandling av en gruppbostad likartad den som Ekerö gjorde.

ARCER Sverige AB hade lägst anbud men fick inte anbudet.

Anledningen var att Lidingö stad - i motsats till Ekerö - hade inskrivit i förfrågningsunderlaget att referensobjekten skulle utvärderas och att utvärderingen ingick vid val av entreprenör.

ARCER Sverige AB som hade lägst anbudssumma överklagade att företaget inte fick entreprenaden. Ärendet hamnade i förvaltningsrätten. I domen står bl.a.

"Referensen Småa AB har i e-post angett som skäl att de inte vill fylla i blanketten att de haft för stora motsättningar med bolaget /=ARCER Sverige AB/och att de därför inte kan ge en rättvisande bild. Referensen PEAB har inte svarat alls..."

Förvaltningsrätten fann att Lidingö inte hade brustit i sin upphandling genom att tilldela entreprenaden till annat företag än ARCER Sverige AB trots att företaget hade lägst pris.

Kommentar: Att Ekerö inte kontaktade referenterna i Lettland beror sannolikt på att uppgifter från referenterna inte fick vägas in vid val av som entreprenör enligt Ekerös förfrågningsunderlag.

Klicka här om du vill läsa domen.

Eco Byggsystem Lidingö AB och ARCER Sverige AB har samma adress.(!) 

Årsstämman var en fars för ett seriöst företag
Vid årsstämman för Arcer Sverige AB fanns bara en person närvarande. Martin Balins. Han representerade Eco Byggsystem Lidingö AB.

Balins valde sig själv till ordförande för stämman samt valde att han själv skulle föra protokollet. Han beslutade att protokollet inte skulle justeras.

Och det var ett nödvändigt beslut då han var enda närvarande. Ingen kunde därför utses att justera det protokoll han upprättade.

Balins omvalde sig själv till ordförande i styrelsen för Arcer Sverige AB. Du kan läsa hela stämmoprotokollet genom att klicka här.

Balins var ledamot i Eco Byggsystem Lidingö AB. Balins har sedan stämman avgått ur styrelsen för Eco Byggsystem Lidingö AB. Styrelsen består nu av en person. Personen är bosatt utomlands.

Kommentar om referensobjekten
De referensobjekt som ARCER Sverige AB redovisar för kommunen är byggda av Sia ARCERS, ett företag som äger 80% av ARCER Sverige AB.

Slutsatsen kan därför dras att Sia ARCERS blir inblandad på ett eller annat sätt vid uppförandet av gruppbostäderna vid Roshagen.

Kontroll av Sia ARCERS hos Bolagsverket visar att företaget är en utländsk juridisk person som aktiverades den 6 juni 2011 och som har okänd Svensk adress.

Företaget har aldrig varit registrerad i momsregistret och finns inte i Skatteverkets register och har inga anställda samt saknar styrelse.

Då kommunen godkänner referensobjekt som är byggda av det Lettiska bolaget Sia ARCERS förväntar sig sannolikt kommunen att Sia ARCERS Svenska del kommer att anlitas vid uppförandet av gruppbostäderna. 

Vad kunde mer sägas om Eco Byggsystem Lidingö AB den 10 februari 2015 när Tekniska nämnden beslöt att tilldela entreprenaden till Arcer Sverige AB?

Slarv med skatter, avgifter
Av senaste årsredovisningen framgick att bolaget hade endast en anställd. Av revisorns berättelse framgick "att skatter och avgifter inte har erlagts vare sig till rätt belopp eller i rätt tid".

Revisorn skriver vidare att "Bolagets redovisning har under året varit behäftad med väsentliga brister vad gäller den löpande redovisningen samt löpande avstämning av väsentliga balansposter. Detta medför att jag inte kan uttala mig om storleken på bolagets kundfordringar och leverantörsskulder." Klicka här för att läsa revisionsberättelsen.

Även i efterföljande årsberättelse - som inte fanns att tillgå vid nämndens beslut den 10 februari 2015 - framgår "att skatter och avgifter inte har erlagts vare sig till rätt belopp eller i rätt tid".

Företaget har ansökan hos Kronofogdemyndigheten.

Gruppboendet Roshagen ligger i Skärvik vid Jungfrusundsvägen. 
Med en sådan delägare och med den kända historiken för ARCER Sverige AB kan man förutse att det kommer att bli framtida problem när ARCER Sverige AB antas som totalentreprenör till gruppboendet Roshagen.

Och problem har det blivit.

Men Mats Viker, kommunens chef för fastighetskontoret, säger i Mälaröarnas Nyheter den 9 mars 2016: "Man kan fråga sig om vi har skrivit förfrågningsunderlaget felaktigt. Jag har tittat igenom det flera gånger och det finns egentligen ingenting vi kunde ha gjort annorlunda."

KOMMUNEN HAR INGA KRAV PÅ KVALITET
I förfrågningsunderlaget står att enda bedömningsgrunden vid utvärdering av anbuden är lägsta pris. Du kan klicka här för att se detta.

Det är genom denna skrivning inte tillåtet för kommunen att i efterhand använda andra bedömningskriterier än lågt pris. Kommunen har inga utvärderingsparametrar i upphandlingsunderlaget som mäter och premierar kvalitet. 

Gruppbostaden gränsar till en returåtervinningsstation.

Kommunen väljer att förkastade Byggteamet Fastigheter Stockholm AB pga av brister med referenserna. Se rosa textrutan till höger.

Samtidigt väljer kommunen att godkänna som referensobjekt några villor i Lettland som ARCER Sverige AB inte ens har byggt. Villorna var t.o.m. byggda innan ens ARCER Sverige AB registrerades på Bolagsverket. Kommunen godkänner villorna som en god referens på hur ARCER Sverige AB kommer att sköta sina uppdrag utan att ens kontakta referenten i Lettland (!).

Det framgår ovan att när enda bedömningsgrunden är lågt pris attraheras företag som slarvar med skatter och avgifter, betalar låga svarta löner, anlitar oseriösa underleverantörer, inte följer arbetskyddskrav, miljökrav osv.

Detta gör att det ställs krav på omsorgsfull utvärdering av det företag som offererat lägst pris.

Men kommuner brister i denna utvärdering.

Ett kardinalfel av kommunen är att enbart lågt pris är utvärderingskriterium och att kvalitetsparametrar saknas i utvärderingen.

En varningsklocka som ringde förgäves var att Arcer Sverige AB aldrig har betalat arbetsgivaravgifter och var ett enmansföretag med 98 000 kr i omsättning med en förlust på 31000 kr samt att Svenska företag som anlitat Arcer Sverige AB hade mycket dåliga erfarenheter. (Se mer om detta i ljusblå fältet i högra spalten.)

En varningsklocka som ringde förgäves var att enmansföretaget Eco Byggsystem Lidingö AB som är delägare till ARCER Sverige AB är registrerat hos Kronofogdemyndigheten och slarvar med skatter och avgifter.  

Vilka företag lämnade anbud
Dokumentet "Sammanställning och utvärdering av inkomna anbud avseende Modulbyggnader gruppbostad Roshagen" visar de tre anbudsgivarna. Klicka här om du vill läsa dokumentet.

De tre anbudsgivarna var:

  1. Abutilon AB
  2. ARCER Sverige AB
  3. Byggteamet Fastigheter Stockholm AB.

Det var krav att ange 2 referensobjekt i anbudet.

Byggteamet Fastigheter Stockholm AB saknade referensobjekt i sin offert och diskvalificerades genom detta.

Då återstod Abutilon AB och ARCER Sverige AB.

ARCER Sverige AB lämnade ett anbud på ca 11 mkr och Abutilon AB på ca 14 mkr.

I förfrågningsunderlaget hade kommunen angett att den entreprenör som hade lägst pris skulle väljas. Du kan klicka här för att se detta.

ARCER Sverige AB valdes då företaget hade det lägsta priset.

Kommentar: Abutilon som konkurrerades ut av Arcer Sverige AB pga högre kostnad, är ett svenskt företag med säte i Norrköping.

Företaget hade en omsättning på ca 65 mkr. Företaget verkar välskött. Företaget revideras av företaget PwC som är ett brittiskt-amerikanskt multinationellt revisions- och konsultföretag med 184235 anställda i 158 länder.

 

När upphandlingsärendet förelades Tekniska nämnden för beslut 2015-02-10, stod i tjänsteutlåtandet att nedanstående prövning hade gjorts av anbudsgivarna samt att ARCER Sverige AB uppfyllde nedanstående krav.

Citat: "Prövning av anbudsgivare
Kravet på anbudsgivare är bl a att anbudsgivaren är registrerad för redovisning av skatter m m och sköter dessa utan anmärkning, har tillräckligt stabil finansiell och ekonomisk styrka samt har relevant teknisk kompetens. Vid prövning av anbudsgivare ställs krav på anbudsgivarens organisation och kapacitet för uppdraget, erfarenhet av liknande uppdrag, rutiner för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete, samt att offererade byggnader uppfyller avsedd funktion, kravet på energiförbrukning 10% lägre än BBR och att markplanering uppfyller kravet på tillgänglighet.

Prövning av anbud
Utvärderingsgrund är lägst pris." Slut citat.

Det är märkligt att Arcer Sverige AB ansågs uppfylla ovanstående krav. 

Klicka här för att läsa tjänsteutlåtandet. Ovanstående text återfinns markerad på sidan 2.

 

Redaktör Red Fredag 11 Mars 2016 kl 14.32


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer