och läser artikeln
"Moderaterna i länet inklusive Lena Gerby (M) försvarar skolvalet – i Ekerö sviker hon det"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Moderaterna i länet inklusive Lena Gerby (M) försvarar skolvalet – i Ekerö sviker hon det

Lena Gerby - ordförande i Barn-och utbildningsnämnden i Ekerö - undertecknade tillsammans med 25 andra ledande Moderater i Stockholms län den 16 december 2015 ett debattinlägg i Dagens Samhälle, SKLs organ.

Rubriken var Vi kommer alltid att försvara skolvalet.

Politikerna skriver: "I våra kommuner är detta möjligt, oavsett om skolorna är fristående eller kommunala och oavsett i vilket område eleverna bor."

Föräldrarna uppmanas att göra aktiva val. Politikerna lovar att se till att föräldrarna har bra information som beslutsunderlag för sina val.

Bland undertecknarna av debattinlägget finns Lena Gerby, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö.

Men även riksdagsledamoten Maria Stockhaus (M) som kommer att tala om skolfrågor på Ekerömoderaternas årsmöte den 10 mars.

Men i Ekerö har Alliansen med Gerby i spetsen kraftigt inskränkt möjligheten att göra ett skolval. Och beslutsunderlaget är helt otillräckligt.

Hur kan Gerby på länsnivå förespråka en politik som hon inte genomför i Ekerö?


 

Riksdagsledamoten Maria Stockhaus (M) som undertecknat debattinlägget tillsammans med Gerby och andra Moderater kommer att tala om skolfrågor vid Ekerömoderaternas årsmöte på Rastaholms värdshus. Kommer hon då att ta upp de problem som Gerbys agerande i Ekerö innebär för tilltron till den moderata skolpolitiken?

I vänstra spalten nedan kan du läsa en sammanfattning av debattinlägget som huvudsakligen berör möjligheten att välja skola. Du kan även klicka fram hela debattinlägget. 

Gerbys agerande, sammanfattning
Gerbys agerande innebär att möjligheten att göra ett fritt skolval i Ekerö inskränkts kraftigt genom att högstadiet vid Ekebyhovskolan läggs ner. Beslutet i Barn-och utbildningsnämnden har fattats på ett otillräckligt beslutsunderlag, konsekvensbedömning och riskanalys har inte utarbetats, tillförlitliga kostnadsberäkningar saknas. Gerby har inte haft tillräcklig kontakt med föräldrar, elever och personal. De fackliga kontakterna i skolfrågor har varit så bristfälliga att förhandling om skadestånd pågår med såväl Lärarförbundet som Lärarnas Riksförbund.

Gerby har i Ekerö genomfört en politik som går på tvärs mot vad hon tillsammans med andra moderata politiker pläderat för på länsnivå.

 

Vi kommer alltid att försvara skolvalet

Undertecknarna av debattinlägget i Dagens Samhälle är ledande moderatpolitiker med ansvar för utbildningsfrågor.

De sammanfattar sitt budskap på följande sätt.

Skolval. Att få välja skola är en trygghet för elever och familjer, men framförallt ger det mångfald och konkurrens som rustar Sverige för en bättre framtid. Utan möjligheten att välja slår bostadssegregationen igenom fullt ut.

Rätten för föräldrar och elever att få välja skola är huvudbudskapet i debattinlägget. Debattörerna säger t ex följande:

I våra kommuner kan elever välja olika skolor oavsett om de är fristående eller kommunala och oavsett i vilket område de bor. Vi uppmanar föräldrar att göra aktiva val och vi ser till att de har bra information som beslutsunderlag.

(Det innebär att i Ekerö kommun går det (förhoppningsvis) bra att t.ex. välja och få plats i Träkvista skola, Närlunda skola, Stenhamra skola, Ekebyhovsskolan etc.)

Skolor kan vara bra på olika sätt, den mångfald av skolor som finns i våra kommuner gör det möjligt för föräldrar och elever att hitta en skola som passar dem. Vi uppmuntrar också våra skolor att profilera sig och vi ger de kommunala skolorna frihet att utveckla sin verksamhet utifrån de förutsättningar de har i den enskilda skolan. (T.ex. Ekebyhovsskolan utvecklar sin verksamhet med autistiska barn.)

 

Vad pågick i Ekerö när Gerby undertecknade debattinlägget  Inlägget publicerades i Dagens samhälle 16 december 2015. Vad hände i Ekerö vid den tiden? Jo, förslag presenterades att flytta högstadiet vid Ekebyhovskolan till Tappströmskolan.  

Information och förhandling med facken om flytten
Den 3 december 2015 hade de fackliga företrädarna i Ekerö ett informationsmöte med tjänstemän från kommunen.

Vid mötet fick facken information, som uppfattades, att tankar fanns att Ekebyhovskolan fr o m höstterminen 2016 ska vara en F-6 skola mot idag en F-9 skola.

Tanken var att högstadiet flyttas till Tappströmskolan. Ekebyhovsskolan särskilda inriktning för autistiska barn eller grundsärskolan berördes inte.

Mötet var enbart en information, ingen förhandling skedde, inget protokoll fördes. Facken ålades att inte föra informationen vidare till personal, föräldrar och elever.

Gerby har i media hävdat att information lämnats i december till föräldrar, vilket alltså är fel.

Beslut i Barn- och utbildningsnämnden om nedläggningen
Den 20 januari 2015 togs förslaget upp och godkändes i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Den 2 februari 2016 behandlades ärendet i Barn-och utbildningsnämnden. Oppositionen yrkade då att ärendet skulle återremitteras för ytterligare utredning, framtagande av konsekvensanalys och utredning av alternativa lösningar.

Majoriteten yrkade på bordläggning till dess MBL-förhandlingarna var klara.

Nämnden beslutade, efter omröstning med siffrorna 8 - 5, att ärendet skulle bordläggas. En bordläggning innebär att ärendet tas upp på nästa sammanträde i oförändrat skick.

Den 11 februari 2016 togs ärendet upp på nytt. Förslaget beslutades efter votering med siffrorna 9 - 4.

MBL-förhandling med facken hade genomförts 6 timmar innan sammanträdet. Facken begärde att få ta del av de alternativa skolplaceringarna som diskuterats och kostnaderna för dessa samt en utförlig konsekvensanalys.

Denna begäran avslogs. Facken förklarade sig vid förhandlingarna var oeniga avseende kommunens förslag.

Kommunens hantering av MBL-förhandlingar är föremål för förhandling om  skadestånd till facken.

Informationen till föräldrar och elever, kommunens skolval
Rektor vid Ekebyhovskolan har den 12 februari 2016, dagen efter nämndens beslut, informerat berörda föräldrar om beslutet. Informationen består av en sida från Barn- och utbildningsförvaltningen.

Klicka här för att läsa brevet.

Kommunens skolval stängdes den 14 februari 2016
Ingen information hur ändrad skolorganisation påverkar skolvalet har lämnats på kommunens hemsida.

Bearbetning av skolvalet har nu påbörjats och besked om plats kommer skickas hem med brev i mitten av april.

Eleverna
Eleverna vid Ekebyhovskolan har visat ett stort engagemang för sin skola. Den 29 januari gick ett demonstrationståg till Ekerö kommunhus.

Syfte: Ställa frågor, diskutera med politikerna.

Ingen av alliansens politiker kunde komma och diskutera förslaget med eleverna då  politikerna var upptagna på en näraliggande kursgård.

Eleverna har vidare genom telefon och andra sätt sökt kontakt med politikerna, utan resultat.

Frånvaro av kontakt gjorde att eleverna den 29 januari var på skolan men deltog inte i lektionerna. De som strejkade har fått det registrerat som olovlig frånvaro.

Rädda Ekebyhovskolan
är en Facebook-sida som startades av engagerade föräldrar och elever. Hemsidan har 464 medlemmar. På hemsidan förs det en intensiv diskussion om Ekebyhovskolan och lämnas kontinuerligt information om arbetet med att rädda högstadiet kvar vid skolan.  

Namninsamling
När förslaget att högstadiet vid Ekebyhovskolan skulle flyttas till Tappströmsskolan startades en namninsamling. Kravet i insamlingen var att ett gediget beslutsunderlag med konsekvensanalys av olika alternativ skulle utarbetas före beslut i Barn- och utbildningsnämnden.

På kort tid samlades 578 namnunderskrifter in.

Namnunderskrifterna lämnades den 2 februari 2016, före nämndens sammanträde, till ordföranden Lena Gerby (M) och informationschefen Johan Elfver med krav att namninsamlingen skulle tillföras ärendet om Ekebyhovskolan som ett ärende och presenteras för nämnden vid sammanträdet.

Så skedde inte.

Nämnden beslutade därefter den 11 februari 2016 enligt arbetsutskottets förslag.

Ewa Linnros och Radio Viking
Redaktör Ewa Linnros på Mälaröarnas Nyheter har sammanfört politiker, föräldrar, lärare och elever vid ett flertal utsändningar i Radio Viking.

Följande politiker har medverkat: Lena Gerby (M), Göran Hellmalm (L) och Johan Hammarström (S).

Vid utsändningarna har även kommunens informationschef Johan Elfver medverkat, däremot inga ansvariga tjänstemän från nämndkontoret för barn- och utbildningsfrågor..

Kommunalrådet Reuterskiöld har även inbjudits men uppgivit att han inte haft tid att delta.

I utsändningarna har även statsvetenskaplig expertis från Göteborgs universitet engagerats och redogjort för vilken information och vilket beslutsunderlag som ska utarbetas när beslut fattas.

Programmet har varit skickligt upplagt, planerat och genomfört av Ewa Linnros.

Lärare, föräldrar och elever har engagerat deltagit i programmen. Med hänsyn till det stora engagemang och stora intresse som frågan väckt hade ett större engagemang från politikerna förväntats.

Så blev dock inte fallet.

Den inställning som Gerby redovisade i radion var Vi politiker beslutar, därefter snabb information om beslutet till elever o lärare.

Redaktör Red Tisdag 8 Mars 2016 kl 15.16


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer