och läser artikeln
"Beslutet i Ekerö att flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen har överklagats"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Beslutet i Ekerö att flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen har överklagats

Beslutet av Barn- och utbildningsnämnden den 11 februari 2016 att flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappströmsskolan fr.o.m. höstterminen 2016 har överklagats till förvaltningsrätten.

Du kan nedan läsa hela överklagandet med dess bilagor. 

 

Överklagande genom laglighetsprövning
Ett beslut av en kommun får överklagas genom en s.k. laglighets-prövning. Det finns fyra grunder för laglighetsprövning av ett beslut nämligen

  1. Det har inte tillkommit i laga ordning
  2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget.
  3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  4. Beslutet strider mot lag eller annan författning

Barn- och utbildningsnämndens beslut har överklagats med hänvisning till grunderna 1, 3 och 4 av de grunder som anges i lagen.

Som redovisas i överklagandet nedan har såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen fattat beslut att Ekebyhovsskolan ska vara en F-9 skola.

Barn- och utbildningsnämnden kan inte, som ett underorgan, ändra ett beslut eller fatta ett beslut som strider mot beslut fattade i kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden kan alltså inte besluta att Ekebyhovsskolan ska vara en F-6 skola.

Barn- och utbildningsnämnden har vidare inte tillämpat FNs barnkonvention som Sverige ratificerat 1990 och de beslut som riksdagen 2010 lagt fast om barnkonsekvensanalyser.

Detta är den sakliga grunden för nedanstående överklagande.

Efter själva överklagandet kan de bilagor som nämns i överklagandet klickas fram.

 


 
 

Klicka på den bilaga du vill läsa.

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4 Det hänvisas vid ett tillfälle till markeringar på sid 6 och 7  i bilagan. Dessa markeringar saknas på den bilaga 4 som här klickas fram.

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7 

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10 

 

Redaktör Red Tisdag 1 Mars 2016 kl 10.16


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer