och läser artikeln
"Olagligt beslut att flytta mellanstadiet vid Skå skola till Stenhamra skola"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Olagligt beslut att flytta mellanstadiet vid Skå skola till Stenhamra skola

Beslutet att flytta Skå skolas mellanstadium till Stenhamra skola är olagligt enligt Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

En enskild tjänsteman som saknar mandat (=delegation) har beslutat om flytten av mellanstadiet. Och tjänstemannen saknar delegation för detta beslut.

Enligt förarbeten till kommunallagen (prop. 1990/91:117 s. 223-224) får ett beslut som fattats av en person som saknat delegation inte "verkställas eller på annat sätt tillämpas". 

Konsekvensen av om Ekerö kommun ändå verkställer och tillämpar sådana beslut, samtidigt som de inte kan laglighetsprövas, blir att kommunen sätter medborgarkontrollen ur spel (jfr RÅ 2003 ref. 14). 


Beslutet att flytta mellanstadiet* i Skå till Stenhamra har tagits av en tjänsteman. Men enligt nämndens delegationsordning har ingen tjänsteman rätt att fatta beslut om flyttning av ett mellanstadium från en skola till en annan skola.
*med mellanstadiet avses åk 4 och 5.

Ett sådant beslut måste fattas av Barn- och utbildningsnämnden. Läs om delegation i grå rutan till höger. (Du kan klicka fram och läsa delegationsordningen i gröna rutan i högra spalten.)

Att beslutet fattats utan att tjänstemannen haft delegation innebär att beslutet inte får verkställas.

Detta framgår av förarbetena till kommunallagen (prop. 1990/91:117 s. 223-224). Där står bl.a. följande uttalande:

"Om någon agerar helt utan rättsligt stöd, dvs. om det inte finns något beslut om att vederbörande har rätt att vidta en viss åtgärd, torde någon laglighetsprövning inte kunna göras. Å andra sidan bör då beslutet normalt anses vara behäftat med ett så väsentligt och uppenbart fel, att det får betraktas som en nullitet, vilket innebär att det inte får verkställas eller på annat sätt tillämpas."

Kort beskrivning om delegation
Delegation innebär att själva beslutanderätten överförs från Barn-och utbildningsnämnden till delegaten; den som fattar beslut i stället för nämnden.

Härigenom får delegaten rätt att fatta självständiga beslut.

Dessa beslut har samma rättsverkan som om nämnden fattat beslutet.

Men beslut som fattas av en tjänsteman utan delegation i ärendet gäller inte, de saknar laga verkan.

Beslut som fattas med stöd av delegation ska förtecknas och anmälas till Barn- och utbildningsnämnden.

Förteckningen ska vara tillgänglig vid nämndens sammanträden.

Syftet med delegering och vidaredelegering är att föra ut besluten i detaljfrågor i verksamheten för att underlätta för nämnden och förvaltningsledningen att ägna sig åt övergripande frågor som rör mål, kvalitet, uppföljning och strategisk planering. 

En nullitet får inte verkställas eller tillämpas
Konsekvensen av om Ekerö kommun ändå verkställer och tillämpar sådana beslut, samtidigt som de inte kan laglighetsprövas, blir att kommunen tillåts sätta medborgarkontrollen ur spel (jfr RÅ 2003 ref. 14).

Läs om "nullitet" i gula textrutan till höger. 

I juridisk mening kallas en rättshandling en nullitet, när den är utan verkan på grund av att någon nödvändig förutsättning saknats när den tillkom. (I aktuellt fall saknades delegation.)

I sådana fall får rättshandlingen inte den rättsverkan den annars skulle fått. 

Gerby har stort ansvar för olagligheten
Att tjänstemannen beslutat helt i enrum utan att diskutera mellanstadieflytten med Lena Gerby (M), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, är helt otänkbart.

Vid denna diskussion borde Gerby ha tagit tjänstemannen i örat och upplyst honom att beslutet inte kan tas av honom då beslutet strider mot nämndens delegationsordning.

Gerby borde ha efterfrågat beslutsunderlag för att ta upp ärendet i Barn- och utbildningsnämnden. Men det gjorde inte Gerby.

Gerby fortsätter med olagligheter
Hade tjänstemannen haft delegation - dvs rätt att fatta beslutet - ska beslutet rapporteras som ett delegationsärende på Barn- och utbildningsnämnden.

Men det görs inte.

Gerby, som ordförande för Barn-och utbildningsnämnden, är ansvarig för nämndens kallelser. Och Gerby väljer att låta ärendet enbart bli ett informationsärende på nämndens sammanträde den 8 december.

Och ett informationsärende är ett ärende på en nämnds/styrelses ärendelista som man inte kan fatta något beslut i, utan bara få information om.

I protokollet för detta informationsärende står: Information om "organisationsförändring av Skå skola som innebär att skolan från och med höstterminen 2016 kommer att vara en f-3 skola och att årskurserna 4 och 5 flyttas till Stenhamraskolan. Nämndkontoret har informerat vårdnadshavarna".

Det finns ingen delegation att flytta mellanstadiet från Skå till Stenhamra.

Men om det varit fallet hade följande gällt:

Citat ur kommunens delegationsordning:

"I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som nämndbeslut. Detta innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation.

Alla beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till barn-och utbildningsnämnden i särskild ordning.

  • Delegationsbeslut överlämnas löpande till nämndens sekreterare.
  • Beslut ska vara försett med löp-/eller paragrafnummer per år, t.ex. 1/2013.
  • Nämndsekreteraren sorterar delegationsbesluten per verksamhetsområde och anmäler besluten, med respektive löp-/eller paragrafnummer och ärenderubrik till Barn- och utbildningsnämnden under rubriken - Anmälan delegationsbeslut.
  • Aktuella delegationsbeslut ska finnas tillgängliga vid Barn-och utbildningsnämndens sammanträden.
  • I Barn-och utbildningsnämndens protokoll noteras att anmälan skett".

Slut citat.

Klicka här om du vill läsa Barn-och utbildningsnämndens delegationsordning.

För ett ärende, som av ordföranden i nämnden klassificeras som ett informationsärende, får ingen debatt ske, ingen reservation göras.

Informationsärenden åtföljs inte heller av några dokument som visar på vilken saklig grund ärendet tagits.

Ärendet är enbart en information till nämnden.

Att en ordförande klassificerar ett (besluts)ärende som ett informationsärende öppnar möjligheten för att först fatta beslutet i ett slutet rum och sedan redovisa beslutet som ett informationsärende i nämnden.

Detta konstgrepp gör att ingen debatt, reservation, särskilt yttrande, eller avstående  från beslut kan äga rum i ärendet.

Vad händer nu

Många har förlorat förtroende för Lena Gerbys (M) förmåga att hantera Barn-och utbildningsnämnden.

I en normal kommun, med allt som hänt på senaste tid, hade Gerby  blivit ersatt av en annan ordförande.

Dessutom hade den styrande majoriteten sett till att flytten av Skå mellanstadium i efterhand görs om och görs rätt.

Det innebär att ärendet, åtföljt av beslutsunderlag tas upp som ett ärende i nämnden. 

Men sannolikt kommer inget av ovanstående att inträffa.

Redaktör Red Lördag 27 Februari 2016 kl 14.42


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer